الرئيسية | عكس السير

  • 2022-01-07संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
الرئيسية | عكس السير
  • वेबसाइट का पता:www.aksalser.com
  • सर्वर आईपी:104.21.59.74
  • स्थल का वर्णन:عكس السير | قليل من الحيادية .. كثير من المصداقية | أخبار سوريا و العالم | AksAlser.com

डोमेन नाम:www.aksalser.comमूल्यांकन

के बारे में 5000~500000

डोमेन नाम:www.aksalser.comबहे

203

डोमेन नाम:www.aksalser.comअच्छा या बुरा

समृद्ध और समृद्ध। पेप्सी समृद्धि

वेबसाइट:الرئيسية | عكس السيرतौल

4

वेबसाइट:الرئيسية | عكس السيرIP

104.21.59.74

वेबसाइट:الرئيسية | عكس السيرसामग्री

window.ezslots_raw=[];var__sellerid='dfecde9277e5d03ec6dbce16ef1';var__schain_domain='aksalser.com';var__ez_nid='';__advertiserRule=[''];varezasVars={'cid':'31','pid':'pub-','ssid':44};window.google_reactive_ads_global_state={adCount:{},floatingAdsStacking:{maxZIndexListeners:[],maxZIndexRestrictions:{},nextRestrictionId:0},messeValidationEnabled:false,reactiveTypeDisabledByPublisher:{},reactiveTypeEnabledInAsfe:{},sideRailailableSpace:[],sideRailOverlappableElements:[],stateForType:{},tSpecificState:{},wasPlaTProcessed:true,wasReactiveAdConfigReceived:{1:true,2:true,8:true},wasReactiveAdVisible:{},wasReactiveTRequestSent:true,description:"Can'tdisableautoadsprogrammaticallyonthepe,sohereweare!"};!function(){window.ezasvEvent=function(e,t){if(!0===e[0].isIntersecting){vari=e[0].target.attributes[0].value.substr(0,e[0].target.attributes[0].value.length-9);window.ezoSTPixelAdd(i,"viewed",1),t.disconnect()}},window.ezaslEvent=function(e,t){if(void0!==e[0].target.attributes["data-ad-status"]){vari=e[0].target.attributes["data-ad-status"].value,o=e[0].target.attributes[0].value.substr(0,e[0].target.attributes[0].value.length-9);"filled"==i&&(window.ezoSTPixelAdd(o,"loaded",1),newIntersectionObserver(window.ezasvEvent,{threshold:[1]}).observe(document.getElementById(o+"-asloaded"))),"unfilled"==i&&setTimeout((function(){window.ezoAdBackFill(e)}),2e3),t.disconnect()}},window.ezoAdBackFill=function(e){vart=e[0].target,i=t.parentElement;t.style.display="none!important";varo,d=ezoGetSlotNum(i.id);if(o=void0!==__ez.fads?__ez.fads.initslots[i.id]:__ez_fad_initslot[i.id],void0===d&&"function"==typeofo&&(d=o(6)),void0!==d)varn=window[d];if(void0!==n){n.setTargeting("compid","0"),n.setTargeting("bkfl","1"),n.setTargeting("reft","t");vara=n.getTargeting("br2")[0];void0!==window.ezoibfh&&void0!==window.ezoibfh[a]&&(n.setTargeting("br1",a),n.setTargeting("eb_br",window.ezoibfh[a])),googlet.display(n),setTimeout((function(){googlet.pubads().refresh([n])}),500)}},window.ezoSTPixels=[];vare=setInterval((function(){"undefined"!=typeof__ez&&"undefined"!=typeof__ezDotData&&"undefined"!=typeofezslots&&window.ezslots_raw.length>0&&(window.ezoSTPixelFire(),clearInterval(e))}),250);window.ezoSTPixelAdd=function(e,t,i){window.ezoSTPixels.push({id:e,name:t,value:i}),window.ezoSTPixelFire()},window.ezoGetSlotById=function(e){vart=e.split("div-gpt-ad-")[1].split("-",3).join("-");for(sinwindow.ezslots_raw)if(window.ezslots_raw[s].tap.includes(t))returnwindow.ezslots_raw[s]},window.ezoGetSlotNum=function(e){if(void0!==window.ezslots&&0!=window.ezslots)for(vart=0;t0;){vare=window.ezoSTPixels.shift(),t=window.ezoGetSlotById(e.id);if(void0===t){vari;if(i=void0!==__ez.fads?__ez.fads.initslots[e.id]:__ez_fad_initslot[e.id],void0===googlet.defineSlot)returnvoidwindow.ezoSTPixels.push(e);if(i(1),void0===(t=window.ezoGetSlotById(e.id)))returnvoidwindow.ezoSTPixels.push(e)}varo=[{type:"impression",impression_id:t.eid,domain_id:window.did.toString(),unit:e.id,t_epoch:__ez.dot.getEpoch(0),ad_position:parseInt(t.ap),country_code:__ez.dot.getCC(),peview_id:__ez.dot.getPeviewId(),comp_id:1,data:__ez.dot.dataToStr([new__ezDotData(e.name,e.value.toString())]),is_orig:0}],d=__ez.dot.getURL("/porpoiseant/army.gif")+"?orig=0&sts="+btoa(JSON.stringify(o));__ez.dot.Fire(d)}}}(); var__banger_pmp_deals=function(){vard={17:{"DealId":17,"Floor":160},18:{"DealId":18,"Floor":25},19:{"DealId":19,"Floor":100},1428:{"DealId":1428,"Floor":25},2351:{"DealId":2351,"Floor":155},2610:{"DealId":2610,"Floor":125},2688:{"DealId":2688,"Floor":100},2693:{"DealId":2693,"Floor":50},2761:{"DealId":2761,"Floor":200},2763:{"DealId":2763,"Floor":250},3044:{"DealId":3044,"Floor":175},3045:{"DealId":3045,"Floor":75},3052:{"DealId":3052,"Floor":20},3053:{"DealId":3053,"Floor":37},3856:{"DealId":3856,"Floor":15},4276:{"DealId":4276,"Floor":65},7:{"DealId":7,"Floor":150},8:{"DealId":8,"Floor":200},916:{"DealId":916,"Floor":95},915:{"DealId":915,"Floor":150},874:{"DealId":874,"Floor":200},835:{"DealId":835,"Floor":200},20:{"DealId":20,"Floor":300},2526:{"DealId":2526,"Floor":300},2527:{"DealId":2527,"Floor":300},3154:{"DealId":3154,"Floor":275},9:{"DealId":9,"Floor":300},2310:{"DealId":2310,"Floor":400},2764:{"DealId":2764,"Floor":325},2765:{"DealId":2765,"Floor":400},3054:{"DealId":3054,"Floor":555},3455:{"DealId":3455,"Floor":475},3456:{"DealId":3456,"Floor":525},3457:{"DealId":3457,"Floor":600},3682:{"DealId":3682,"Floor":650},3684:{"DealId":3684,"Floor":375},4184:{"DealId":4184,"Floor":425},4185:{"DealId":4185,"Floor":700},10:{"DealId":10,"Floor":400},11:{"DealId":11,"Floor":500},12:{"DealId":12,"Floor":600},13:{"DealId":13,"Floor":700}};return[{"SlotName":"/,488/aksalser_com-medrectangle-3","Deals":[d[17],d[18],d[19],d[1428],d[2351],d[2610],d[2688],d[2693],d[2761],d[2763],d[3044],d[3045],d[3052],d[3053],d[3856],d[4276],d[7],d[8],d[916],d[915],d[874],d[835]]},{"SlotName":"/,488/aksalser_com-box-4","Deals":[d[17],d[18],d[19],d[1428],d[2351],d[2610],d[2688],d[2693],d[2761],d[3044],d[3045],d[3052],d[3053],d[3856],d[4276],d[7],d[8],d[916],d[915],d[874],d[835]]},{"SlotName":"/,488/aksalser_com-medrectangle-2","Deals":[d[17],d[18],d[19],d[1428],d[2351],d[2610],d[2688],d[2693],d[2761],d[2763],d[3044],d[3045],d[3052],d[3053],d[3856],d[4276],d[7],d[8],d[916],d[915],d[874],d[835]]},{"SlotName":"/,488/aksalser_com-box-1","Deals":[d[17],d[18],d[19],d[20],d[1428],d[2351],d[2526],d[2527],d[2610],d[2688],d[2693],d[2761],d[2763],d[3044],d[3045],d[3052],d[3053],d[3154],d[3856],d[4276],d[7],d[8],d[9],d[916],d[915],d[874],d[835]]},{"SlotName":"/,488/aksalser_com-large-leaderboard-1","Deals":[d[17],d[18],d[19],d[20],d[1428],d[2351],d[2526],d[2527],d[2610],d[2688],d[2693],d[2761],d[2763],d[3044],d[3045],d[3052],d[3053],d[3154],d[3856],d[4276],d[7],d[8],d[9],d[916],d[915],d[874],d[835]]},{"SlotName":"/,488/aksalser_com-medrectangle-1","Deals":[d[18],d[19],d[1428],d[2688],d[2693],d[3045],d[3052],d[3053],d[3856],d[4276],d[916]]},{"SlotName":"/,488/aksalser_com-banner-2","Deals":[d[17],d[18],d[19],d[1428],d[2351],d[2610],d[2688],d[2693],d[2761],d[3044],d[3045],d[3052],d[3053],d[3856],d[4276],d[7],d[8],d[916],d[915],d[874],d[835]]},{"SlotName":"/,488/aksalser_com-large-billboard-2","Deals":[d[17],d[18],d[19],d[20],d[1428],d[2310],d[2351],d[2526],d[2527],d[2610],d[2688],d[2693],d[2761],d[2763],d[2764],d[2765],d[3044],d[3045],d[3052],d[3053],d[3054],d[3154],d[3455],d[3456],d[3457],d[3682],d[3684],d[3856],d[4184],d[4185],d[4276],d[7],d[8],d[9],d[10],d[11],d[12],d[13],d[916],d[915],d[874],d[835]]},{"SlotName":"/,488/aksalser_com-large-billboard-2","Deals":[]},{"SlotName":"/,488/aksalser_com-large-billboard-2","Deals":[]},{"SlotName":"/,488/aksalser_com-large-billboard-2","Deals":[]}]}();__ez.fads=window.__ez.fads||{cmd:[],initslots:{},kvStore:{},divs:[[],[],[],[],[],[],[]],divsd:[],fadcount:0};varez_ad_units=[];varezslots=[];varezrpos=[];varezsrqt={};var__ez_fad_haspo=false;var__ez_fad_hascp=false;if(typeofPerformanceObserver!='undefined'&&typeofPerformanceObserver.supportedEntryTypes!='undefined'){if(PerformanceObserver.supportedEntryTypes.indexOf('largest-contentful-paint')>-1){__ez_fad_haspo=true;}}try{var__ez_fad_po=newPerformanceObserver((entryList)=>{window.__ez_fad_hascp=true;__ez.fads.cmd.push(function(){__ez.fads.__ez_fad_hascp=true;});});__ez_fad_po.observe({type:'largest-contentful-paint',buffered:true});}catch(e){}var__ez_fad_floatshowd=false;__ez.fads.__ez_fad_floatshow=function(d){if(__ez_fad_floatshowd===true||typeof__ez_fad_floating==='undefined'){return;}__ez_fad_floatshowd=true;vare=document.getElementById('ezmobfooter');if(e!=null){e.classList.add('ezmobtrans');}else{head=document.head||document.getElementsByTName('head')[0],style=document.createElement('style');head.appendChild(style);varcss="body>#ezmobfooter{bottom:0px;visibility:visible;}";style.type='text/css';if(style.styleSheet){style.styleSheet.cssText=css;}else{style.appendChild(document.createTextNode(css));}}googlet.cmd.push(function(){for(vari=0;ivh||__ez_fad_hascp||document.readyState==='complete')){returntrue;}}function__ez_fad_position(id){if(__ez.fads.loaded){__ez.fads.cmd.push(function(){__ez.fads.__ez_fad_position(id);});return;}__ez.fads.fadcount++;vardid=document.getElementById(id);if(did===null){return;}varrect=did.getBoundingClientRect();varvs=window.scrollY||document.body.scrollTop||document.documentElement.scrollTop;varvh=vs+window.screen.height;varvw=window.innerWidth||document.documentElement.clientWidth||document.body.clientWidth;varvh=window.innerHeight||Math.max(document.documentElement.clientHeight,document.body.clientHeight);if(rect.top>=vh){__ez.fads.cmd.push(function(){__ez.fads.__ez_fad_position(id);});return;}__ez.fads.divs[0].push(id);__ez.fads.divsd.push(id);if(!__ez_fad_csnt()||!__ez_fad_rdy()){setTimeout(function(){__ez_fad_display(id);},50);return;}__ez_fad_display(id);}function__ez_fad_display(id){if(!__ez_fad_csnt()||!__ez_fad_rdy()){setTimeout(function(){__ez_fad_display(id);},50);return;}__ez_fad_gpt();if(__ez_fad_floating.indexOf(id)!==-1){setTimeout(__ez.fads.__ez_fad_floatshow,0);return;}googlet.cmd.push(function(){varsn=__ez.fads.initslots[id](0);if(!sn){return;}vars=window[sn];googlet.display(id);if(typeofwindow.ezasBuild==='function'){if(window.ezasBuild(s)){return;}}if(typeofwindow.adjustHbValues==='function'){window.adjustHbValues(s);}googlet.pubads().refresh([s]);});}functionezSetTargetingFromMap(slot,obj){if(typeofslot==='undefined'){return;}for(varkeyinobj){if(!obj.hasOwnProperty(key)){continue;}slot.setTargeting(key,obj[key]);}}functionezSetSlotTargeting(divid,key,value){varslot=ezGetSlotById(divid);if(slot){slot.setTargeting(key,value);}else{if(typeof__ez.fads.kvStore[divid]=='undefined'){__ez.fads.kvStore[divid]={};}__ez.fads.kvStore[divid][key]=value;}}functionezGetSlotById(id){if(typeofwindow.ezslots==='undefined'||window.ezslots==0){return;}for(vari=0;i.tie-current-menu>a,.search-in-top-n.autocomplete-suggestions.post-titlea:hover,div.m-box.m-box-options.m-box-filter-linksa.active,.m-box-filter-links.flexMenu-viewMore:hover>a,.stars-rating-active,body.tabs.tabs.active>a,.video-play-icon,.spinner-circle:after,#go-to-content:hover,.comment-list.comment-author.fn,.commentlist.comment-author.fn,blockquote::before,blockquotecite,blockquote.quote-simplep,.multiple-post-pesa:hover,#story-indexli.is-current,.latest-tweets-widget.twitter-icon-wrapspan,.wide-slider-n-wrapper.slide,.wide-next-prev-slider-wrapper.tie-slider-nli:hoverspan,.review-final-scoreh3,#mobile-menu-icon:hover.menu-text,body.entrya,.dark-skinbody.entrya,.entry.post-bottom-metaa:hover,.comment-list.comment-contenta,qa,blockquotea,.widget.tie-weather-widget.icon-basecloud-bg:after,.site-footera:hover,.site-footer.stars-rating-active,.site-footer.twitter-icon-wrapspan,.site-infoa:hover{color:#dd3d42;}#instram-linka:hover{color:#dd3d42!important;border-color:#dd3d42!important;}#theme-header#main-n.spinner-circle:after{color:#dd3d42;}[type='submit'],.button,.generic-buttona,.generic-buttonbutton,.theme-header.header-n.comp-sub-menua.button.guest-btn:hover,.theme-header.header-n.comp-sub-menua.checkout-button,n.main-n.menu>li.tie-current-menu>a,n.main-n.menu>li:hover>a,.main-menu.mega-links-head:after,.main-n.mega-menu.mega-cat.cats-horizontallia.is-active,#mobile-menu-icon:hover.n-icon,#mobile-menu-icon:hover.n-icon:before,#mobile-menu-icon:hover.n-icon:after,.search-in-main-n.autocomplete-suggestionsa.button,.search-in-top-n.autocomplete-suggestionsa.button,.spinner>div,.post-cat,.pes-numbersli.currentspan,.multiple-post-pes>span,#tie-wrapper.mejs-container.mejs-controls,.m-box-filter-linksa:hover,.slider-arrow-na:not(.pination-disabled):hover,.comment-list.replya:hover,.commentlist.replya:hover,#reading-position-indicator,#story-index-icon,.videos-block.playlist-title,.review-percente.review-itemspanspan,.tie-slick-dotsli.slick-activebutton,.tie-slick-dotslibutton:hover,.digital-rating-static,.timeline-widgetlia:hover.date:before,#wp-calendar#today,.posts-list-counterli.widget-post-list:before,.cat-countera+span,.tie-slider-nlispan:hover,.fullwidth-area.widget_t_cloud.tclouda:hover,.mazine2:not(.block-head-4).dark-widgetized-areaul.tabsa:hover,.mazine2:not(.block-head-4).dark-widgetized-areaul.tabs.activea,.mazine1.dark-widgetized-areaul.tabsa:hover,.mazine1.dark-widgetized-areaul.tabs.activea,.block-head-4.mazine2.dark-widgetized-area.tabs.tabs.activea,.block-head-4.mazine2.dark-widgetized-area.tabs>.activea:before,.block-head-4.mazine2.dark-widgetized-area.tabs>.activea:after,.demo_store,.demo#logo:after,.demo#sticky-logo:after,.widget.tie-weather-widget,span.video-close-btn:hover,#go-to-top,.latest-tweets-widget.slider-links.button:not(:hover){background-color:#dd3d42;color:#FFFFFF;}.tie-weather-widget.widget-title.the-subtitle,.block-head-4.mazine2#footer.tabs.activea:hover{color:#FFFFFF;}pre,code,.pes-numbersli.currentspan,.theme-header.header-n.comp-sub-menua.button.guest-btn:hover,.multiple-post-pes>span,.post-content-slideshow.tie-slider-nlispan:hover,#tie-body.tie-slider-nli>span:hover,.slider-arrow-na:not(.pination-disabled):hover,.main-n.mega-menu.mega-cat.cats-horizontallia.is-active,.main-n.mega-menu.mega-cat.cats-horizontallia:hover,.main-menu.menu>li>.menu-sub-content{border-color:#dd3d42;}.main-menu.menu>li.tie-current-menu{border-bottom-color:#dd3d42;}.top-n.menuli.tie-current-menu>a:before,الرئيسية | عكس السير.top-n.menuli.menu-item-has-children:hover>a:before{border-top-color:#dd3d42;}.main-n.main-menu.menu>li.tie-current-menu>a:before,.main-n.main-menu.menu>li:hover>a:before{border-top-color:#FFFFFF;}header.main-n-light.main-n.menu-item-has-childrenli:hover>a:before,header.main-n-light.main-n.mega-menuli:hover>a:before{border-left-color:#dd3d42;}.rtlheader.main-n-light.main-n.menu-item-has-childrenli:hover>a:before,.rtlheader.main-n-light.main-n.mega-menuli:hover>a:before{border-right-color:#dd3d42;border-left-color:transparent;}.top-nul.menuli.menu-item-has-children:hover>a:before{border-top-color:transparent;border-left-color:#dd3d42;}.rtl.top-nul.menuli.menu-item-has-children:hover>a:before{border-left-color:transparent;border-right-color:#dd3d42;}::-moz-selection{background-color:#dd3d42;color:#FFFFFF;}::selection{background-color:#dd3d42;color:#FFFFFF;}circle.circle_bar{stroke:#dd3d42;}#reading-position-indicator{box-shadow:0010pxrgba(221,61,66,0.7);}#logo.text-logoa:hover,body.entrya:hover,.dark-skinbody.entrya:hover,.comment-list.comment-contenta:hover,.block-head-4.mazine2.site-footer.tabslia:hover,qa:hover,blockquotea:hover{color:#ab0b10;}.button:hover,input[type='submit']:hover,.generic-buttona:hover,.generic-buttonbutton:hover,a.post-cat:hover,.site-footer.button:hover,.site-footer[type='submit']:hover,.search-in-main-n.autocomplete-suggestionsa.button:hover,.search-in-top-n.autocomplete-suggestionsa.button:hover,.theme-header.header-n.comp-sub-menua.checkout-button:hover{background-color:#ab0b10;color:#FFFFFF;}.theme-header.header-n.comp-sub-menua.checkout-button:not(:hover),body.entrya.button{color:#FFFFFF;}#story-index.is-compact.story-index-content{background-color:#dd3d42;}#story-index.is-compact.story-index-contenta,#story-index.is-compact.story-index-content.is-current{color:#FFFFFF;}#tie-body.m-box-titleh3a,#tie-body.block-more-button{color:#dd3d42;}#tie-body.m-box-titleh3a:hover,#tie-body.block-more-button:hover{color:#ab0b10;}#tie-body.m-box-title{color:#dd3d42;}#tie-body.m-box-title:before{border-top-color:#dd3d42;}#tie-body.m-box-title:after,#tie-body#footer.widget-title:after{background-color:#dd3d42;}/**//**//**//**/_atrk_opts={atrk_acct:"foAAl1ak0EY14B",domain:"aksalser.com",dynamic:true};(function(){varas=document.createElement('script');as.type='text/jascript';as.async=true;as.src="d31qbv1cthcecs.cloudfront.net/atrk.js";vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(as,s);})();{"@context":"httpschema.org","@type":"Organization","name":"AksAlser.com-عكسالسير","ime":"/news/wp-content/uploads.2018/01/NewLogoA.png","url":"/news/","description":"موقععكسالسيرمنأوائلالمؤسساتالإعلاميةالخاصةفيسوريا،تمتأسيسهفيعام2006،وأبصرالنورعلىالشبكةالعالميةمطلعالعام2007،وهوموقعيعنىبأخبارسورياعموماً(السياسية–الاقتصادية–الاجتماعية–الرياضية–الفنية)،بالإضافةإلىتغطيةمعظمالأحداثالعربيةوالعالمية.تعرضموقععكسالسيرللعديدمنالتهديداتالأمنيةوالملاحقاتمنقبلمافياتالسلطةفيسوريا،ومعبدءالثورةالسوريةانحازالموقعإلىالشعبالسوريوناصرقضيتهالمحقة،وعملوفقسياسةتحريريةشعارها:قليلمنالحيادية..كثيرمنالمصداقية.","sameAs":[":\/\/\/AksAlserNews",":\/\/plus.google.com\/+AksalserOfficial",":\/\/\/c\/AksAlserOfficial",":\/\/twitter.com\/AksalserNews"]}window._taboola=window._taboola||[];_taboola.push({article:'auto'});!function(e,f,u,i){if(!document.getElementById(i)){e.async=1;e.src=u;e.id=i;f.parentNode.insertBefore(e,f);}}(document.createElement('script'),document.getElementsByTName('script')[0],'//cdn.taboola.com/libtrc/aksalsermena-f/loader.js','tb_loader_script');if(window.performance&&typeofwindow.performance.mark=='function'){window.performance.mark('tbl_ic');}window.OneSignal=window.OneSignal||[];OneSignal.push(function(){OneSignal.SERVICE_WORKER_UPDATER_PATH="OneSignalSDKUpdaterWorker.js.php";OneSignal.SERVICE_WORKER_PATH="OneSignalSDKWorker.js.php";OneSignal.SERVICE_WORKER_PARAM={scope:"/"};OneSignal.setDefaultNotificationUrl("/news");varoneSignal_options={};window._oneSignalInitOptions=oneSignal_options;oneSignal_options['wordpress']=true;oneSignal_options['appId']='-805e-44cb-9c97-bc393bc47af4';oneSignal_options['allowLocalhostAsSecureOrigin']=true;oneSignal_options['welcomeNotification']={};oneSignal_options['welcomeNotification']['disable']=true;oneSignal_options['path']="/news/wp-content/plugins/onesignal-free-web-push-notifications/sdk_files/";oneSignal_options['safari_web_id']="web.onesignal.auto.5f8d50ad-7ec3-4f1c-a2de-134ee";oneSignal_options['persistNotification']=false;oneSignal_options['promptOptions']={};oneSignal_options['promptOptions']['actionMesse']="يدعوكللاشتراكبالإشعاراتحولالأخبارالهامةوالعاجلة";oneSignal_options['promptOptions']['exampleNotificationTitleDesktop']="مثالعنالإشعارات";oneSignal_options['promptOptions']['exampleNotificationMesseDesktop']="هكذاستظهرالاشعارات";oneSignal_options['promptOptions']['exampleNotificationTitleMobile']="مثالعنالإشعارات";oneSignal_options['promptOptions']['exampleNotificationMesseMobile']="هكذاستظهرالاشعارات";oneSignal_options['promptOptions']['exampleNotificationCaption']="يمكنكإلغاءالاشتراكفيأيوقت";oneSignal_options['promptOptions']['acceptButtonText']="بالطبع،اشترك";oneSignal_options['promptOptions']['cancelButtonText']="لا،شكراً";oneSignal_options['promptOptions']['siteName']="عكسالسير";oneSignal_options['promptOptions']['autoAcceptTitle']="بالطبع!";OneSignal.init(window._oneSignalInitOptions);OneSignal.showSlidedownPrompt();});functiondocumentInitOneSignal(){varoneSignal_elements=document.getElementsByClassName("OneSignal-prompt");varoneSignalLinkClickHandler=function(event){OneSignal.push(['registerForPushNotifications']);event.preventDefault();};for(vari=0;idiv>iframe{margin:0px!important;padding:0px!important;}.ezmob-footer{position:fixed;left:0;bottom:0;width:100%;background:#fff;z-index:;line-height:0}.ezmob-footer-desktop{background-color:#fffc;border-top:1pxsolid#d3d3d3;padding-top:5px}.ezmob-footer-close{cursor:pointer;color:#b2b2b2;border:1pxsolid#b2b2b2;border-radius:20px;background:#fff;line-height:20px;display:inline-block;font-size:20px;font-family:arial,sans-serif;padding:05px;position:absolute;top:5px;right:5px;height:24px;width:21px;text-align:center}body{ padding-bottom:100px!important; height:auto; } @media(min-width:900px){ .ez-sticky{ position:sticky; position:-webkit-sticky; top:80px; z-index:10; } } varezoTemplate='pub_site';if(typeofezouid=='undefined'){varezouid='none';}varezoFormfactor='1';varezo_elements_to_check=Array();varsoc_app_id='0';vardid=;varezdomain='aksalser.com';varezoicSearchable=1;functioncreate_ezolpl(pvID,rv){vard=newDate();d.setTime(d.getTime()+(365*24*60*60*1000));varexpires="expires="+d.toUTCString();__ez.ck.setByCat("ezux_lpl_="+newDate().getTime()+"|"+pvID+"|"+rv+";"+expires,3);}functionattach_ezolpl(pvID,rv){if(document.readyState==="complete"){create_ezolpl(pvID,rv);}if(window.attachEvent){window.attachEvent("onload",create_ezolpl,pvID,rv);}else{if(window.onload){varcurronload=window.onload;varnewonload=function(evt){curronload(evt);create_ezolpl(pvID,rv);};window.onload=newonload;}else{window.onload=create_ezolpl.bind(null,pvID,rv);}}}__ez.queue.addFunc("attach_ezolpl","attach_ezolpl",["a0298ce4-668b-4146-75e1-243e3d7f71b1","false"],false,['/detroitchico/boise.js'],true,false,false,false);الرئيسيةاتصلبنامننحنالشروطوالخصوصيةبحثعنملخصالموقعRSSيوتيوبتويترفيسبوكالقائمةعكسالسيرالرئيسيةاخبارسوريا كورونافلاشمنوعاتسياسةحوادثطافشيناقتصادأخبارألمانياالصورةبتحكيمقالاتاهمالأخبارنيوميدياأحدثالأخباروردالآنتوقعاتبوصولسعرغرامالذهبفيسورياإلى600ألفليرةصحيفةإسرائيلية:إسرائيلقصفتأهدافاًإيرانيةفيسورياوأصفهانبالتنسيقمعواشنطنالسلطاتالإسرائيليةتعتقلسوريينبتهمة”محاولةتهريبمخدرات“حادثةمأساوية..امرأةسوريةترميأطفالهامننافذةالمنزلفيلبنانحصةالفردمنالناتجالمحليانخفضتبمقدارالنصف..تقريرنظامييكشفمعدلاتالفقروالنموتوقيفامرأةسوريةمتهمةبقتلطفلتهافيتركياتقريرحقوقي:زيادةحادةفيعددالإعداماتفيالسعوديةفيعهدالملكسلمانإردوغان:لننوافقعلىعضويةالسويدبالناتوماداموايسمحونبإحراقالقرآننتنياهويقولإنهيدرسإمكانيةإرسالمساعداتعسكريةإلىأوكرانياضعفيراتبالموظف..ارتفاعكبيرلأسعارالسجائرفيسورياتوقعاتبوصولسعرغرامالذهبفيسورياإلى600ألفليرةصحيفةإسرائيلية:إسرائيلقصفتأهدافاًإيرانيةفيسورياوأصفهانبالتنسيقمعواشنطنالسلطاتالإسرائيليةتعتقلسوريينبتهمة”محاولةتهريبمخدرات“حادثةمأساوية..امرأةسوريةترميأطفالهامننافذةالمنزلفيلبنانحصةالفردمنالناتجالمحليانخفضتبمقدارالنصف..تقريرنظامييكشفمعدلاتالفقروالنموتوقيفامرأةسوريةمتهمةبقتلطفلتهافيتركياتقريرحقوقي:زيادةحادةفيعددالإعداماتفيالسعوديةفيعهدالملكسلمانإردوغان:لننوافقعلىعضويةالسويدبالناتوماداموايسمحونبإحراقالقرآننتنياهويقولإنهيدرسإمكانيةإرسالمساعداتعسكريةإلىأوكرانياضعفيراتبالموظف..ارتفاعكبيرلأسعارالسجائرفيسورياسياسةالمزيداهمالأخبارتقريرحقوقي:زيادةحادةفيعددالإعداماتفيالسعوديةفيعهدالملكسلمانتضاعفتقريباعددالإعداماتالتينفذتهاالسعوديةسنويافيعهدالملكسلمانووليعهدهالأميرمحمدبنسلمان،بحسبمنظمتينحقوقيتينتحدثتافيتقريرنشر،…إردوغان:لننوافقعلىعضويةالسويدبالناتوماداموايسمحونبإحراقالقرآننتنياهويقولإنهيدرسإمكانيةإرسالمساعداتعسكريةإلىأوكرانياصحيفة:روسياتكثفتدريبعناصرفرقةسهيلالحسنوقدتنقلهمإلىأوكرانيالمساندةقواتهاروسياتجدداستعدادهالمساعدةتركياوالنظامالسوريفيتطبيعالعلاقات varcid='31'; varpid='ca-pub-'; varslotId='div-gpt-ad-aksalser_com-medrectangle-3-0'; varffid=1; varalS=1021%1000; varcontainer=document.getElementById(slotId); container.style.width='100%'; varins=document.createElement('ins');ins.id=slotId+'-asloaded';ins.className='adsbygoogleezasloaded';ins.dataset.adClient=pid; ins.dataset.adChannel=cid; if(ffid==2){ ins.dataset.fullWidthResponsive='true'; } ins.style.display='block'; ins.style.minWidth=container.attributes.ezaw.value+'px'; ins.style.width='100%'; ins.style.height=container.attributes.ezah.value+'px'; container.appendChild(ins); (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({}); window.ezoSTPixelAdd(slotId,'stat_source_id',44); window.ezoSTPixelAdd(slotId,'adsensetype',1); varlo=newMutationObserver(window.ezaslEvent);lo.observe(document.getElementById(slotId+'-asloaded'),{attributes:true}); طافشينالمزيداهمالأخبارالكشفعنعددالسوريينالواصلينإلىهولندافي2022أعلنت“هيئةالإحصاءالهولندية”،أنالسوريينشكلواأكبرمجموعةمنطالبياللجوءفيهولنداخلالعام2022،كمافيالسنواتالسابقة،وأنالعددالإجماليلطلباتاللجوءارتفع44%مقارنةبعام2021.وقالت“الإحصاءالهولندية”،…مفوضيةاللاجئينتشطب35ألفعائلةسوريةمنلائحةمساعداتهافيلبنانفيحالفوزهابالانتخاباتالمقبلة..المعارضةالتركيةتكشفعنسياساتهاالقادمةتجاهاللاجئينالسوريينالاتحادالأوروبييطرحأفكاراً”مثيرةللجدل”للحدمنالهجرةغيرالنظاميةرئيسبلديةتركية:إذالميتالرئيسية | عكس السيرماتخاذإجراءاتحولازديادأعدادالسوريينقدنشهدرئيساًسورياً…فلاشالمزيداهمالأخبارصحيفةإسرائيلية:إسرائيلقصفتأهدافاًإيرانيةفيسورياوأصفهانبالتنسيقمعواشنطنرجحتصحيفة“هآرتس”العبرية،وجودتنسيقإسرائيلي-أمريكيفيالهجماتالتياستهدفتخلال48ساعة،مصنعأسلحةقربمدينةأصفهانالإيرانيةوقافلتينشرقيسوريا.وقالت…فورينبولسي:سورياتتجهبعد13عاماًمنالقتالنحوانهيارحتميتقرير:تحذيراتمنمجاعةقريبةفيسوريا..أرقاممخيفةلارتفاعأعدادالمعتمدينعلىالمساعداتالإنسانية…فنانسوريمعروف:أعيشأناوزوجتيعلىالزعتر..ولانعرفالفواكهمنذأكثر…سفارةالنظامتنفيمقتلأحدموظفيهافيلبناناخبارسوريابكراأحلىاخبارسورياتوقعاتبوصولسعرغرامالذهبفيسورياإلى600ألفليرةتوقعنقيبالصاغةغسانجزماتيأنيرتفعسعرغرامالذهبإلى600ألفليرةفيالأسواقالسورية،متأثراًبارتفاعسعرهالعالمي،فيظلتقلبسعرصرفالليرةالسوريةمقابلالعملاتالأجنبية.وقالجزماتيفيحديث…حصةالفردمنالناتجالمحليانخفضتبمقدارالنصف..تقريرنظامييكشفمعدلاتالفقروالنموضعفيراتبالموظف..ارتفاعكبيرلأسعارالسجائرفيسوريامديرمستشفىفيدمشق:نستقبل1000إصابةبمرضالسرطانشهرياًاستبيان:87%منالسوريينيتوقعونحدوثمجاعةفيبلادهمبكراأحلىوزيرالخارجيةالأمريكيالسابقيكشف:الإدارةالأمريكيةالحاليةتراجعتعنالتصديلأنشطةروسياالخبيثةفي… قالوزيرالخارجيةالأمريكيالسابق،مايكبومبيو،إنإدارةالرئيسجوبايدن،تراجعتعنالتصديللأنشطةالروسية“الخبيثة”فيسوريا.وأضافبومبيو،فيتصريحاتلقناة“الشرق”،أنإدارةالرئيسالسابقدونالدترامب،فرضتثمناً…ألمانيا:غالبيةالمجنسينيحتفظونبجنسيةوطنهمالأم..وهذاعددالمجنسينالسوريينالعامالماضيبالتزامنمعالكشفعنمصيرمعتقلينقضواتحتالتعذيب..مسؤولنظامي:ثبتناعشراتالآلاف…عمليةاحتيالوتزويرغيرمسبوقةللحصولعلىالجنسيةالتركيةبطلتهاشابةسوريةوضحيتهاستينية…صحيفة:تنسيقروسيتركيلمعركة”غيرمكلفة”فيإدلبأخبارألمانياالمزيدآخراخبارالمانياألمانيا:القبضعلىالمشتبهفيارتكابهسلسلةجرائمقتلنساءمسناتحصراًفيأيامالأربعاء!ألمانيا:الطعنعلىقرارإطلاقسراحإيرانيمشتبهفيصلتهبالإرهابانخفاضالناتجالمحليالإجماليفيألمانيابنسبة0,2بالمئةألمانيا:”بريكست”كارثةاقتصاديةلبريطانياوالاتحادالأوروبيمقالاتوآراءالانسدادالعاموخيارالسوريينالصعبفيماخصّ”بيتالخمينيّ“هلتنفذإسرائيلتهديدهاباستهدافالقصورالرئاسيةللنظامالسوري؟اقتصادوأعمالانخفاضمستمرلليرةوارتفاعللذهب..سعرصرفالدولارواليورووالذهبمقابلالليرةالسوريةالأربعاء…انخفاضجديدلليرة..سعرصرفالدولارواليورووالذهبمقابلالليرةالسوريةالثلاثاء31\…سعرصرفالدولارواليورووالذهبمقابلالليرةالسوريةالاثنين30\1\2023سعرصرفالدولارواليورووالذهبمقابلالليرةالسوريةالأحد29\1\2023انخفاضمستمرلليرةوارتفاعللذهب..سعرصرفالدولارواليورووالذهبمقابلالليرةالسوريةالأربعاء…انخفاضجديدلليرة..سعرصرفالدولارواليورووالذهبمقابلالليرةالسوريةالثلاثاء31\…سعرصرفالدولارواليورووالذهبمقابلالليرةالسوريةالاثنين30\1\2023سعرصرفالدولارواليورووالذهبمقابلالليرةالسوريةالأحد29\1\2023حوادثالمزيداهمالأخبارالسلطاتالإسرائيليةتعتقلسوريينبتهمة”محاولةتهريبمخدرات“قالالناطقباسمالجيشالإسرائيلي،أفيخايأدرعي،إنقواتهماعتقلتسورييناثنينقربالسياجالحدوديفيالجولانالمحتل،حاولاتهريبكميةمنالمخدراتإلىداخل…حادثةمأساوية..امرأةسوريةترميأطفالهامننافذةالمنزلفيلبنانتوقيفامرأةسوريةمتهمةبقتلطفلتهافيتركياسيدةسوريةتنهيحياةابنهابمساعدةأصدقائهدونعلمهم!وفاةطفلنتيجةتعرضهللضربمنقبلأولادزوجةأبيهفيحلبمنوعاتالمزيدمنوعاتفلبينيةتختار”البصل”كباقةفيزفافهابدلاًمنالورد!يبدوأنعروسافلبينيةقررتالتعبيرعناستيائهامنارتفاعسعرالبصلفيبلادهابحملهكباقةبدلامنالوردفيحفلزفافها،إلىجانبمعارفهاالوصيفات.وسجلالبصلسعراوصل…كلب”أليف”يقتلطفلةفيالرابعةمنعمرهادراسة:معادنالأرضالنادرةقادرةعلىتوليدطاقةهائلةومستدامةلماذايجبشربالقهوةمعالحليب؟بريطانيةيعرضعليها246ألفدولارلقصشعرها..والسبب؟بريطانييسافرإلىإيطالياللحصولعلىبيتزارخيصةالثمن!الأهليوريـالمدريدورونالدو..أبرزالأرقامالقياسيةفيتاريخكأسالعالمللأنديةأبرزصفقاتاليومالأخيرمنفترةالانتقالاتالشتويةزوجةدانيألفيستطلبالطلاقلاعترافهأمامالمحققينبخيانتهاالسيارةAudiactivesphere..أداءفائقعلىالطرقالوعرةوالممهدةمعظهور”تشاتجيبيتي”..هل”ينقرض”محركالبحثغوغل؟مفاجأة..ماعلاقةميسيبعدمقدرةبرشلونةعلىإبرامصفقاتجديدة؟علماءالفيروساتيعلنونعن”بدايةالنهاية”المحتملةلوباء”كوفيد-19“reportthisadتابعناعلىفيسبوك(function(d,s,id){ varjs,fjs=d.getElementsByTName(s)[0]; if(d.getElementById(id))return; js=d.createElement(s);js.id=id; js.src="//connect.facebook.net/ar/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2"; fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs); }(document,'script','facebook-jssdk'));تابعناعلىفيسبوكتابعناعلىتويترFollow@aksalsernewsإحصائياتكوروناالآن عالمياًالحالات675٬491٬566الوفيات6٬764٬989مريضة20٬876٬877شُفِيَت647٬849٬700أخرتحديثبتاريخ2فبراير،2023الساعةإحصائياتكوروناالآنالقائمةالبريديةالصورةبتحكيوردالآن1فبراير،2023أردوغان:قرنتركياهواسمالفترةالتيستصبحفيهاتركيامنأبرزدولالعالمبالقوةوالخبرةالتياكتسبتهافيالمدةالماضية1فبراير،2023بوتين:لايمكنالسماحبقصفالمناطقالروسيةمنأوكرانياوعلىوزارةالدفاعالتصرف1فبراير،2023وزيرخارجيةمصربعدلقائهلافروف:سنواصلمعالمبعوثالأمميالخاصبـ#سورياللوصولإلىوحدةالأراضيالسورية30يناير،2023بلينكن:#الأسدرفضالانخراطفيأيعمليةسياسيةفي#سورياعلىأساسقراراتمجلسالأمن(العربية)30يناير،2023أردوغان:إيرانستنضمإلـىالـمـفـاوضـاتالـمـتـعلقةبتـطـبـيـععلاقـةتركـيـابسوريا(العربيةالحدث)reportthisadنيوميدياحقيقةفيديوالرجلالذييبكيوهويحملحذاءابنهالذيغرقفيالحادثالمأساويالأخيرقبالةالسواحلالسورية26سبتمبر،2022حقيقةالصوروالفيديوهاتالمنتشرةعنكارثةالقاربالغارققبالةالسواحلالسورية24سبتمبر،2022حقيقةخبر”وصولقطةسورياإلىألمانيابعدرحلةشاقة“31أغسطس،2022حقيقةخبر”ترحيللاجئينمنتركياإلىرواندا“17يوليو،2022حقيقةخبر”مصادرةالشرطةالألمانيةخرافاًمنسوريكانيحاولذبحهابنفسهفيعيدالأضحى“12يوليو،2022الأكثرتقييماًكاتبخطاباتبوتينالسابق:الانقلابالعسكريفيروسياأصبحممكناًفنانسوريمعروف:أعيشأناوزوجتيعلىالزعتر..ولانعرفالفواكهمنذأكثرمنسنة(فيديو)ألمانيا:القبضعلىالمشتبهفيارتكابهسلسلةجرائمقتلنساءمسناتحصراًفيأيامالأربعاء!الرئيسالبرازيلييرفضتوفيرذخيرةللدباباتالألمانيةفيأوكرانيا34;البوطيمثلالدولةتبعنا34;..زهيرعبدالكريميرويقصةصورتهالشهيرةreportthisadreportthisadالرئيسيةوردالآنأخبارسوريافلاشمنوعاتسياسةحوادثطافشيناقتصادأخبارألمانيافيديومقالاتبكرىأحلىأهمالأخبارنيوميدياالرئيسية|اتصلبنا|مننحن|الشروطوالخصوصية|جميعالحقوقمحفوظة،عكسالسير©2006الرئيسية | عكس السير-2023إغلاقفيسبوكتويتريوتيوبملخصالموقعRSSwindow._taboola=window._taboola||[];_taboola.push({flush:true});fbq('track','ViewContent');jQuery(document).ready(function($){$("iframe[src*='vidyomani']").addClass('vidyomaniframe9');}); varcssm=window.innerWidth*//**/ _stq=window._stq||[]; _stq.push(['view',{v:'ext',blog:'3',post:'2',tz:'3',srv:'',j:'1:11.7.1'}]); _stq.push(['clickTrackerInit','3','2']); !function(t){"usestrict";t.loadCSS||(t.loadCSS=function(){});vare=loadCSS.relpreload={};if(e.support=function(){vare;try{e=t.document.createElement("link").relList.supports("preload")}catch(t){e=!1}returnfunction(){returne}}(),e.bindMediaToggle=function(t){vare=t.media||"all";functiona(){t.addEventListener?t.removeEventListener("load",a):t.attachEvent&&t.detachEvent("onload",a),t.setAttribute("onload",null),t.media=e}t.addEventListener?t.addEventListener("load",a):t.attachEvent&&t.attachEvent("onload",a),setTimeout(function(){t.rel="stylesheet",t.media="onlyx"}),setTimeout(a,3e3)},e.poly=function(){if(!e.support())for(vara=t.document.getElementsByTName("link"),n=0;now)?oh:ow; varw=ffid===1?ow:(oh>ow)?ow:oh; varuh=window.innerHeight||document.documentElement.clientHeight||document.getElementsByTName('body')[0].clientHeight; varuw=window.innerWidth||document.documentElement.clientWidth||document.getElementsByTName('body')[0].clientWidth; setCookie('ezds',encodeURIComponent('ffid='+ffid+',w='+w+',h='+h),(e3*7)); setCookie('ezohw',encodeURIComponent('w='+uw+',h='+uh),(e3*7)); })();

साइट:الرئيسية | عكس السيرरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट