VnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất

  • 2022-01-10संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
VnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất
  • वेबसाइट का पता:www.vnexpress.net
  • सर्वर आईपी:111.65.250.2
  • स्थल का वर्णन:VnExpress tin tức mới nhất - Thông tin nhanh & chính xác được cập nhật hàng giờ. Đọc báo tin tức online Việt Nam & Thế giới nóng nhất trong ngày về thể thao, thời sự, pháp luật, kinh doanh,...

डोमेन नाम:www.vnexpress.netमूल्यांकन

के बारे में 1000~20000

डोमेन नाम:www.vnexpress.netबहे

425

डोमेन नाम:www.vnexpress.netअच्छा या बुरा

समृद्धि और गिरावट। उतार चढ़ाव सौभाग्य दुर्भाग्य लाता है

वेबसाइट:VnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhấtतौल

1

वेबसाइट:VnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhấtIP

111.65.250.2

वेबसाइट:VnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhấtसामग्री

VnExpress-BáotiếngViệtnhiềungườixemnhấtif(window.supportLS===true&&typeofObject.values==='function'&&typeofObject.keys==='function'){vartsFolderApply=[,,,,,,];vartsFolder=;varswapZone=function(selector,output){varcycle=setInterval(function(){if(document.querySelector(selector)!==null){clearInterval(cycle);document.querySelector(selector).outerHTML=output;}},50);setTimeout(function(){clearInterval(cycle);},5000);}varswapGetStore=function(key,isObject){vardata=localStore.getItem(key);if(data!==null&&typeofisObject!=='undefined'&&isObject===true){returnJSON.parse(data);}returndata;}varswapSetStore=function(key,data){if(typeofdata==='object'){data=JSON.stringify(data);}returnlocalStore.setItem(key,data);}varswapGetRead=function(){vard=newDate();varkeyRead='swap_zone_readed_'+(d.getMonth()+1)+d.getDate();varreaded=swapGetStore(keyRead,true);varrs=[];if(readed!==null){rs=Object.values(readed);}returnrs;}varrenderThumb=function(articleData,tsFolder,thumbSize,defaultIme,swapURL){vararticePicture='';if(typeofarticleData['thumb_list']!=='undefined'&&Object.keys(articleData['thumb_list']).length&&typeofarticleData['thumb_list']['thumb_'+thumbSize+'_100_1_crop']!=='undefined'){articePicture='';if(typeofarticleData['thumb_list']['thumb_gif_'+thumbSize+'_100_1_crop']!=='undefined'&&articleData['thumb_list']['thumb_gif_'+thumbSize+'_100_1_crop']){articePicture='';}}returnarticePicture;}vartsID=["","","","",""];vartsIDCommerce=[0];vartsIDCommerceID=[];varts=[{"key":0,"article_id":"","category_id":"","share_url":":\/\/vnexpress.net\/hon-3-800-nguoi-chet-vi-dong-dat-o-tho-nhi-ky-syria-.html","title_format":"H\u01a1n3.800ng\u01b0\u1eddich\u1ebftv\u00ec\u0111\u1ed9ng\u0111\u1ea5t\u1edfTh\u1ed5Nh\u0129K\u1ef3,Syria","thumb_list":{"thumb_680_408_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2023\/02\/06\/dongdatthonhiky3-27-02.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=1&fit=crop&s=XpadKeX1Ji-5xXqDXTB5YA","thumb_680_408_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2023\/02\/06\/dongdatthonhiky3-27-02.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=2&fit=crop&s=K8mIQSMf0ZKDnCH-eELwSA","thumb_default":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2023\/02\/06\/dongdatthonhiky3-27-02.jpg?w=120&h=72&q=100&dpr=2&fit=crop&s=0tToDHow4GSl04oN4Y7ZSQ","thumb_220_132_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2023\/02\/06\/dongdatthonhiky3-27-02.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=kfV2jzQWA5IN8AhpP0nLeA","thumb_220_132_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2023\/02\/06\/dongdatthonhiky3-27-02.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=-jXQAHTMYFArTNXLbcHhgw"},"privacy":"2560","lead":"S\u1ed1ng\u01b0\u1eddich\u1ebfttrongtr\u1eadn\u0111\u1ed9ng\u0111\u1ea5t\u1edfTh\u1ed5Nh\u0129K\u1ef3v\u00e0Syria\u0111\u00e3t\u0103ngl\u00ean3.823,nhi\u1ec1ung\u01b0\u1eddiv\u1eabnk\u1eb9td\u01b0\u1edbic\u00e1c\u0111\u1ed1ng\u0111\u1ed5n\u00e1t.","article_type":"1","icon_on_ime":"","location_stamp":"","date_time":"2htr\u01b0\u1edbc","comment":"\n\n\n\n\n","before_title":"","off_thumb":false,"vn_thumb":1,"content":"C\u01a1quan\u1ee8ngph\u00f3Th\u1ea3mh\u1ecdav\u00e0T\u00ecnhhu\u1ed1ngkh\u1ea9nc\u1ea5pTh\u1ed5Nh\u0129K\u1ef3(AFAD)th\u00f4ngb\u00e1o\u00edtnh\u1ea5t2.379ng\u01b0\u1eddi\u0111\u00e3ch\u1ebfttrongtr\u1eadn\u0111\u1ed9ng\u0111\u1ea5t\u1edft\u1ec9nh\u0111\u00f4ngnamKahramanmarash\u00f4m6\/2,trongkhin\u01b0\u1edbcl\u00e1nggi\u1ec1ngSyriac\u0169ngghinh\u1eadn1.444tr\u01b0\u1eddngh\u1ee3pthi\u1ec7tm\u1ea1ng.<figcaption>Nh\u00e2nvi\u00eanc\u1ee9uh\u1ed9t\u1ea1im\u1ed9tc\u00f4ngtr\u00ecnhb\u1ecbs\u1eadp\u1edfHatay,Th\u1ed5Nh?","is_sticky":1},{"key":1,"article_id":"","category_id":"","share_url":":\/\/vnexpress.net\/hang-khong-nam-2022-bay-nhieu-van-lo-.html","title_format":"H\u00e0ngkh\u00f4ngn\u0103m2022-baynhi\u1ec1uv\u1eabnl\u1ed7","thumb_list":{"thumb_680_408_100_1_crop":":\/\/vcdn1-kinhdoanh.vnecdn.net\/2023\/02\/06\/WEBmaybay-2359-22.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=1&fit=crop&s=FYVKBMIZJb976MYf6rJSqQ","thumb_680_408_100_2_crop":":\/\/vcdn1-kinhdoanh.vnecdn.net\/2023\/02\/06\/WEBmaybay-2359-22.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=2&fit=crop&s=E99mLL-jIlq3i1w-t5hPcA","thumb_default":":\/\/vcdn1-kinhdoanh.vnecdn.net\/2023\/02\/06\/WEBmaybay-2359-22.jpg?w=120&h=72&q=100&dpr=2&fit=crop&s=YXqSrQPfeKGEfkFr2DjidQ","thumb_220_132_100_1_crop":":\/\/vcdn1-kinhdoanh.vnecdn.net\/2023\/02\/06\/WEBmaybay-2359-22.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=QNqXEQ6VDhgibIhycR9uxQ","thumb_220_132_100_2_crop":":\/\/vcdn1-kinhdoanh.vnecdn.net\/2023\/02\/06\/WEBmaybay-2359-22.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=m4hVRhohKfPPvLDy0E27Fg"},"privacy":"","lead":"Dul\u1ecbchph\u1ee5ch\u1ed3inh\u01b0ngn\u0103m2022,VietnamAirlines,Vietjetv\u1eabnch\u1ecbunhi\u1ec1ukh\u00f3kh\u0103n,trongkhic\u00e1cdoanhnghi\u1ec7pph\u1ee5tr\u1ee3\u0111\u00e3l\u00e3il\u1edbntr\u1edfl\u1ea1i.","article_type":"1","icon_on_ime":"","location_stamp":"","date_time":"2htr\u01b0\u1edbc","comment":"\n\n\n\n\n","before_title":"","off_thumb":false,"vn_thumb":1,"content":"Sauhain\u0103m\u0111\u1ea1id\u1ecbch,n\u0103m2022,Vi\u1ec7tNamti\u1ebfpt\u1ee5cl\u00e0m\u1ed9ttrongnh\u1eefngn\u01b0\u1edbcc\u00f3th\u1ecbtr\u01b0\u1eddngh\u00e0ngkh\u00f4ngn\u1ed9i\u0111\u1ecbaph\u1ee5ch\u1ed3inhanhh\u00e0ng\u0111\u1ea7uth\u1ebfgi\u1edbi.Th\u1eadmch\u00ed,Vi\u1ec7tNamc\u00f2n\u0111\u1ee9ngs\u1ed1m\u1ed9tv\u1ec1m\u1ee9ch\u1ed3iph\u1ee5ctheoth\u1ed1ngk\u00eac\u1ee7aHi\u1ec7ph\u1ed9iV\u1eadnt\u1ea3iH\u00e0ngkh\u00f4ngqu\u1ed1ct\u1ebf(IATA)h\u1ed3igi\u1eefan\u0103m.<figcaption>H\u00e0nhkh\u00e1chng\u1ed3ik\u00edn","is_sticky":0},{"key":2,"article_id":"","category_id":"","share_url":":\/\/vnexpress.net\/lanh-dao-trieu-tien-yeu-cau-quan-doi-mo-rong-dien-tap-.html","title_format":"L\u00e3VnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhấtnh\u0111\u1ea1oTri\u1ec1uTi\u00eany\u00eauc\u1ea7uqu\u00e2n\u0111\u1ed9im\u1edfr\u1ed9ngdi\u1ec5nt\u1eadp","thumb_list":{"thumb_680_408_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2023\/02\/07\/637aTrieuTien-2989-44.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ajCYf1yJIP5pSnnQUxMMnQ","thumb_680_408_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2023\/02\/07\/637aTrieuTien-2989-44.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=2&fit=crop&s=i86CZmF18yO--s7DJl8gSQ","thumb_default":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2023\/02\/07\/637aTrieuTien-2989-44.jpg?w=120&h=72&q=100&dpr=2&fit=crop&s=bPcTL7GZUBBkf6l1Mdj5jg","thumb_220_132_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2023\/02\/07\/637aTrieuTien-2989-44.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=aN1Pzr2qTyVeSZk9pSWdrg","thumb_220_132_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2023\/02\/07\/637aTrieuTien-2989-44.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=k_juz5Q64YArov7NfrUndw"},"privacy":"","lead":"L\u00e3nh\u0111\u1ea1oKimJong-unc\u00f9ngc\u00e1cquanch\u1ee9cy\u00eauc\u1ea7uqu\u00e2n\u0111\u1ed9iTri\u1ec1uTi\u00eanho\u00e0nthi\u1ec7nh\u01a1nn\u0103ngl\u1ef1cs\u1eb5ns\u00e0ngchi\u1ebfn\u0111\u1ea5uv\u00e0m\u1edfr\u1ed9ngquym\u00f4di\u1ec5nt\u1eadp.","article_type":"1","icon_on_ime":"","location_stamp":"","date_time":"1htr\u01b0\u1edbc","comment":"\n\n\n\n\n","before_title":"","off_thumb":false,"vn_thumb":1,"content":"Trongcu\u1ed9ch\u1ecdpc\u1ee7aqu\u00e2n\u1ee7ytrung\u01b0\u01a1ngng\u00e0y6\/2,\u00f4ngKimJong-unv\u00e0c\u00e1cquanch\u1ee9cTri\u1ec1uTi\u00ean"th\u1ea3olu\u1eadnv\u1ec1nh\u1eefngnhi\u1ec7mv\u1ee5ch\u00ednhtr\u1ecbv\u00e0qu\u00e2ns\u1ef1l\u1edbntrongn\u0103m2023c\u00f9ngc\u00e1cv\u1ea5n\u0111\u1ec1v\u1ec1ph\u01b0\u01a1ngh\u01b0\u1edbngx\u00e2yd\u1ef1ngqu\u00e2n\u0111\u1ed9i"."C\u00e1cnghi\u00eanc\u1ee9uv\u00e0th\u1ea3olu\u1eadn\u0111\u1eb7trah\u00e0nglo\u1ea1tnhi\u1ec7mv\u1ee5v\u1ec1li\u00eant\u1ee5cm\u1edfr\u1ed9ng,t\u0103ng","is_sticky":0},{"key":3,"article_id":"","category_id":"","share_url":":\/\/vnexpress.net\/real-mat-loat-tru-cot-khi-da-fifa-club-world-cup-.html","title_format":"Realm\u1ea5tlo\u1ea1ttr\u1ee5c\u1ed9tkhi\u0111\u00e1FIFAClubWorldCup","thumb_list":{"thumb_680_408_100_1_crop":":\/\/vcdn1-thethao.vnecdn.net\/2023\/02\/07\/1200-l-thibaut-courtois-real-m-2113-97.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=1&fit=crop&s=twci_x-iipC7sRraiZff_w","thumb_680_408_100_2_crop":":\/\/vcdn1-thethao.vnecdn.net\/2023\/02\/07\/1200-l-thibaut-courtois-real-m-2113-97.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=2&fit=crop&s=EboZ5Tw4LAXxBwBzn7JXkg","thumb_default":":\/\/vcdn1-thethao.vnecdn.net\/2023\/02\/07\/1200-l-thibaut-courtois-real-m-2113-97.jpg?w=120&h=72&q=100&dpr=2&fit=crop&s=emUgh6w81BBD54xUPclOWw","thumb_220_132_100_1_crop":":\/\/vcdn1-thethao.vnecdn.net\/2023\/02\/07\/1200-l-thibaut-courtois-real-m-2113-97.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=TF4DGcux4K7s99t8xsZ9vw","thumb_220_132_100_2_crop":":\/\/vcdn1-thethao.vnecdn.net\/2023\/02\/07\/1200-l-thibaut-courtois-real-m-2113-97.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=kCdPmm_O7PJnuKp95Ho7eQ"},"privacy":"","lead":"Danhs\u00e1ch22c\u1ea7uth\u1ee7RVnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhấteal\u0111\u0103ngk\u00fd\u0111\u1ea5uAlAhly\u1edfb\u00e1nk\u1ebftFIFAClubWorldCup2022v\u1eafngnhi\u1ec1ung\u00f4isao\u1edfh\u00e0ngth\u1ee7v\u00e0h\u00e0ngc\u00f4ng.","article_type":"1","icon_on_ime":"","location_stamp":"","date_time":"2htr\u01b0\u1edbc","comment":"\n\n\n\n\n","before_title":"","off_thumb":false,"vn_thumb":1,"content":"Ti\u1ec1n\u0111\u1ea1oKarimBenzemad\u00ednhch\u1ea5nth\u01b0\u01a1ngch\u00e2ntrongtr\u1eadnth\u1eafngValencia2-0ng\u00e0y2\/2,v\u00e0\u0111\u01b0\u1ee3cr\u00fatkh\u1ecfis\u00e2nsaukho\u1ea3ngh\u01a1nm\u1ed9tgi\u1eddthi\u0111\u1ea5u.Trungphong\u0111\u1ed9itr\u01b0\u1edfngn\u00e0yk\u1ebf\u0111\u00f3v\u1eafngm\u1eb7t\u1edftr\u1eadnthua0-1tr\u00eans\u00e2nMallorcang\u00e0y5\/2.Th\u1ee7m\u00f4nThibautCourtoisd\u00ednhch\u1ea5nth\u01b0\u01a1ngc\u01a1h\u00e1ngtrongl\u00fackh\u1edfi\u0111\u1ed9ngtr\u01b0\u1edbctr\u1eadnthuaMallorca-k?","is_sticky":0},{"key":4,"article_id":"","category_id":"","share_url":":\/\/vnexpress.net\/lai-suat-lien-ngan-hang-tang-len-13-mot-nam-.html","title_format":"L\u00e3isu\u1ea5tli\u00eanng\u00e2nh\u00e0ngt\u0103ngl\u00ean13%m\u1ed9tn\u0103m","thumb_list":{"thumb_680_408_100_1_crop":":\/\/vcdn1-kinhdoanh.vnecdn.net\/2023\/02\/07\/vpbank-thanhtung81-16.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=1&fit=crop&s=_LBvtxgnjHBrwtYDDroxXA","thumb_680_408_100_2_crop":":\/\/vcdn1-kinhdoanh.vnecdn.net\/2023\/02\/07\/vpbank-thanhtung81-16.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=2&fit=crop&s=zsMT_sSHoz89E6MfazozZA","thumb_default":":\/\/vcdn1-kinhdoanh.vnecdn.net\/2023\/02\/07\/vpbank-thanhtung81-16.jpg?w=120&h=72&q=100&dpr=2&fit=crop&s=fG--y60zegIP6LF4PdDhlA","thumb_220_132_100_1_crop":":\/\/vcdn1-kinhdoanh.vnecdn.net\/2023\/02\/07\/vpbank-thanhtung81-16.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=vkYIsLs1aclvXLrdTmEVSw","thumb_220_132_100_2_crop":":\/\/vcdn1-kinhdoanh.vnecdn.net\/2023\/02\/07\/vpbank-thanhtung81-16.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=CPYmWGY1HlTbHxO6ebW7hg"},"privacy":"","lead":"L\u00e3isu\u1ea5tvaym\u01b0\u1ee3nti\u1ec1n\u0111\u1ed3nggi\u1eefac\u00e1cng\u00e2nh\u00e0ng,k\u1ef3h\u1ea1n9th\u00e1ngh\u00f4m2\/2l\u00ean13%m\u1ed9tn\u0103m,nh\u01b0ngdoanhs\u1ed1giaod\u1ecbchch\u1ec9200t\u1ef7\u0111\u1ed3ng.","article_type":"1","icon_on_ime":"","location_stamp":"","date_time":"2htr\u01b0\u1edbc","comment":"\n\n\n\n\n","before_title":"","off_thumb":false,"vn_thumb":1,"content":"\u0110\u00e2yl\u00e0s\u1ed1li\u1ec7um\u1edbinh\u1ea5tv\u1eeba\u0111\u01b0\u1ee3cNg\u00e2nh\u00e0ngNh\u00e0n\u01b0\u1edbcc\u1eadpnh\u1eadt.Theo\u0111\u00f3,k\u1ef3h\u1ea1n9th\u00e1ng,l\u00e3isu\u1ea5tli\u00eanng\u00e2nh\u00e0ng(c\u00e1cnh\u00e0b\u0103ngvaym\u01b0\u1ee3nl\u1eabnnhau)t\u0103ngt\u1eeb9,61%l\u00ean13%v\u1edbikh\u1ed1il\u01b0\u1ee3nggiaod\u1ecbchl\u00e0200t\u1ef7\u0111\u1ed3ng-chi\u1ebfmg\u1ea7n0,1%kh\u1ed1il\u01b0\u1ee3ngvaym\u01b0\u1ee3ngi\u1eefac\u00e1cnh\u00e0b\u0103ng.M\u1ee9cl\u00e3isu\u1ea5tn\u00e0ycaoh\u01a1nsov\u1edbitr\u01b0\u1edbcT\u1ebf","is_sticky":0}];vartsClone=JSON.parse(JSON.stringify(ts));varswapURL='s1cdn.vnecdn.net/vnexpress/restruct/i/v736';if(1){varswapAction=false;varreaded=swapGetRead();vareditorPositionChange=false;vareditorPositionPrev=swapGetStore('swap_zone_editor_'+tsFolder,true);swapSetStore('swap_zone_editor_'+tsFolder,tsID);tsID.sort();if(editorPositionPrev!==null&&typeofeditorPositionPrev!=='undefined'){editorPositionPrev.sort();}if(editorPositionPrev!==null&&JSON.stringify(editorPositionPrev)!==JSON.stringify(tsID)){editorPositionChange=true;}varreadedInTS=false;if(readed.length>0){for(varr=0;r-1){readedInTS=true;break;}}}if((readed.length===0||readedInTS===false)&&editorPositionChange===false){varshuffleZone=function(a){varj,x,i;for(i=a.length-1;i>0;i--){j=Math.floor(Math.random()*(i+1));x=a[i];a[i]=a[j];a[j]=x;}returna;}ts=shuffleZone(ts);swapAction=true;}elseif(readed.length>0){varh=0;vartsReaded=[];vartsNew=[];for(vark=0;k-1){tsReaded[postionReaded]=ts[k];}else{tsNew[h]=ts[k];h++;}}ts=Object.values(tsNew.concat(tsReaded));swapAction=true;}if(swapAction===true){if(tsIDCommerceID.length>0){for(varc=(ts.length-1);c>=0;c--){varp=tsIDCommerceID.indexOf(parseInt(ts[c]['article_id']));if(p>-1){ts.splice(c,1);}}for(varv=0;v-1){swapZone('.section_topstory_sohoa.grid.grid__2article:nth-child(1)',''+articePicture+articleData['icon_on_ime']+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+'');}elseif([].indexOf(tsFolder)>-1){swapZone('.section_topstory_dulicharticle',''+articePicture+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['before_title']+articleData['title_format']+''+articleData['comment']+'')}elseif([,].indexOf(tsFolder)>-1){swapZone('.section_topstory_folderarticle',''+articePicture+articleData['icon_on_ime']+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+articleData['location_stamp']+articleData['lead']+''+articleData['comment']+'')}else{swapZone('body>section.section.section_topstory>div>div>div>article',''+articePicture+articleData['icon_on_ime']+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+articleData['location_stamp']+articleData['lead']+''+((+parseInt(articleData['article_type'])==1)?''+articleData['content']+'':'')+''+articleData['date_time']+''+articleData['comment']+'');}}elseif((i-1)||(i-1)||(i-1)){if(i===1&&[].indexOf(tsFolder)>-1){vararticePicture=renderThumb(articleData,tsFolder,'680_408','notfound_500x300.jpg',swapURL);swapZone('.section_topstory_sohoa.grid.grid__2article:nth-child(2)',''+articePicture+articleData['icon_on_ime']+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+'');}elseif([].indexOf(tsFolder)>-1){vararticePicture=renderThumb(articleData,tsFolder,'380_228','notfound_500x300.jpg',swapURL);swapZone('.sub-art-top-sharticle:nth-child('+i+')',''+articePicture+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['before_title']+articleData['title_format']+''+articleData['comment']+'');}elseif([,].indexOf(tsFolder)>-1){vararticePicture=renderThumb(articleData,tsFolder,'380_228','notfound_500x300.jpg',swapURL);swapZone('.sub-art-top-sharticle:nth-child('+i+')',''+articePicture+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+articleData['location_stamp']+articleData['short_lead']+''+articleData['comment']+'');}elseif([].indexOf(tsFolder)>-1){vararticePicture=renderThumb(articleData,tsFolder,'240_144','notfound_500x300.jpg',swapURL);swapZone('.sub-news-toparticle:nth-child('+i+')',''+articePicture+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+articleData['comment']+'');}else{swapZone('body>section.section.section_topstory>div>div>div>div>div>div>ul>li:nth-child('+i+')',''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['before_title']+articleData['title_format']+''+articleData['location_stamp']+articleData['lead']+''+articleData['comment']+'');}}else{vararticePicture='';if([,].indexOf(tsFolder)>-1){articePicture=renderThumb(articleData,tsFolder,'380_228','notfound_500x300.jpg',swapURL);}elseif([].indexOf(tsFolder)>-1){articePicture=renderThumb(articleData,tsFolder,'240_144','notfound_500x300.jpg',swapURL);}elseif([].indexOf(tsFolder)>-1){articePicture=renderThumb(articleData,tsFolder,'300_180','notfound_500x300.jpg',swapURL);}else{articePicture=renderThumb(articleData,tsFolder,'220_132','notfound_500x300.jpg',swapURL);}varsttSelector=3;if([,,].indexOf(tsFolder)>-1){sttSelector=2;}elseif([,].indexOf(tsFolder)>-1){sttSelector=1;}if(tsFolder===){swapZone('.section_five_newsarticle:nth-child('+(i-sttSelector)+')',''+articePicture+articleData['icon_on_ime']+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+articleData['location_stamp']+articleData['lead']+''+articleData['comment']+'');}elseif([,,].indexOf(tsFolder)>-1){swapZone('.block-four-newsarticle:nth-child('+(i-sttSelector)+')',''+articePicture+articleData['icon_on_ime']+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+articleData['comment']+'');}elseif([].indexOf(tsFolder)>-1){console.log('.section_topstory_sohoa.grid__5article:nth-child('+(i-sttSelector)+')');swapZone('.section_topstory_sohoa.grid__5article:nth-child('+(i-sttSelector)+')',''+articePicture+articleData['icon_on_ime']+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+articleData['comment']+'');}else{swapZone('body>section.section.section_container>div>div.col-left.col-small>article:nth-child('+(i-sttSelector)+')',''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+((!articleData['off_thumb'])?''+articePicture+articleData['icon_on_ime']+'':'')+''+articleData['location_stamp']+articleData['lead']+''+articleData['comment']+'');}}}}}}varaddScripts=function(filepath,runtype,callback,stype){varel=document.createElement('script');if(typeofstype==='undefined'){el.type='text/jascript';}else{el.type=stype;}el.src=filepath;el.async=runtype;el.onload=function(){el.setAttribute('loaded','loaded');if(typeofcallback=='function'){callback();}}document.getElementsByTName('head')[0].appendChild(el);}window.dontSupportES=!(window.Promise&&window.HTMLPictureElement&&[].includes&&Object.keys&&NodeList.prototype.forEach&&window.IntersectionObserver);if(window.dontSupportES){addScripts('pfjs.vnecdn.net/all.js?ua='+encodeURIComponent(nigator.userent),true,function(){window.updateBrowser=true;setTimeout(function(){window.dontSupportES=false;},1000);});}if(typeofwindow.supportLS==='undefined'){try{localStore.setItem('check_store','localstore');window.supportLS=true;}catch(e){console.log(e);window.supportLS=false;}}varcacheTimeUpdate='00';varisValidateCachePe=false;varcookieName='_efr';vargetCookie=function(name){varvalue=";"+document.cookie;varparts=value.split(";"+name+"=");if(parts.length>=2){returnparts.pop().split(";").shift();}else{return'';}}varsetCookie=function(name,value,expire){vardate=newDate();date.setTime(date.getTime()+(expire*60*1000));expires=";expires="+date.toUTCString();document.cookie=name+"="+value+expires+";path=/";}varunixTimeWithTimeZone=function(offset){vard=newDate();varutc=d.getTime()+(d.getTimezoneOffset()*);varnd=newDate(utc+(*offset));returnDate.parse(nd.toLocaleString());}varvalidateCachePe=function(){varisDetail=(typeofPE_DETAIL!=='undefined'&&PE_DETAIL===1);if(isValidateCachePe===false&&isDetail===false){varcookieEFR=getCookie(cookieName);vardatenow=unixTimeWithTimeZone('+7');isValidateCachePe=true;if((datenow-cacheTimeUpdate)/(1000*60)>60){if(cookieEFR!=cacheTimeUpdate){setCookie(cookieName,cacheTimeUpdate,60);newIme(1,1).src="logperf.vnexpress.net/perf?lt=0&dclt=0&sr=0&url=vne_reload&iscache=0&device_env=4&domain="+location.hostname+'×erver='+cacheTimeUpdate+'&timecookie='+cookieEFR+'&timeclient='+datenow;location.reload(true);}else{newIme(1,1).src="logperf.vnexpress.net/perf?lt=0&dclt=0&sr=0&url=vne_reload&iscache=0&device_env=4&domain="+location.hostname+'×erver='+cacheTimeUpdate+'&timecookie='+cookieEFR+'&timeclient='+datenow+'&action=no_reload';}}}}validateCachePe();window.addEventListener('peshow',function(event){if(event.persisted){validateCachePe();}});window.lazyPrefix='_VnE_0818';window.lazyKey=window.lazyPrefix+'_63e1a6d_'+location.pathname+'_';window.registryArea=[];if(window.supportLS){varrunScripts=function(input){if(typeofinput!='undefined'&&input.toLowerCase().indexOf("")>-1){vart=document.createElement('section');t.innerHTML=input;varscripts=t.querySelectorAll('script');[].forEach.call(scripts,function(script){insertScript(script);});}}varinsertScript=function(sc){vars=document.createElement('script');s.type='text/jascript';if(sc.src){s.onerror=function(){console.log('Initscript'+sc.src+'fail');};s.src=sc.src;}else{s.textContent=sc.innerText;}document.head.appendChild(s);sc.parentNode.removeChild(sc);}try{varcacheData=sessionStore.getItem(window.lazyKey);if(cacheData!=null){cacheData=JSON.parse(cacheData);window.addEventListener('DOMContentLoaded',function(e){for(varj=0;j!function(e){"usestrict";vart=function(t,n,r){functiono(){i.addEventListener&&i.removeEventListener("load",o),i.media=r||"all"}vara,l=e.document,i=l.createElement("link");if(n)a=n;else{vard=(l.body||l.getElementsByTName("head")[0]).childNodes;a=d[d.length-1]}vars=l.styleSheets;i.rel="stylesheet",i.href=t,i.media="onlyx",functione(t){if(l.body)returnt();setTimeout(function(){e(t)})}(function(){a.parentNode.insertBefore(i,n?a:a.nextSibling)});varu=function(e){for(vart=i.href,n=s.length;n--;)if(s[n].href===t)returne();setTimeout(function(){u(e)})};returni.addEventListener&&i.addEventListener("load",o),i.onloadcssdefined=u,u(o),i};"undefined"!=typeofexports?exports.loadCSS=t:e.loadCSS=t}("undefined"!=typeofglobal?global:this),function(e){if(e.loadCSS){vart=loadCSS.relpreload={};if(t.support=function(){try{returne.document.createElement("link").relList.supports("preload")}catch(e){return!1}},t.poly=function(){for(vart=e.document.getElementsByTName("link"),n=0;nMớinhất TintheokhuvựcHàNộiTPHồChíMinh InternationalMớinhấtThờisựGócnhìnThếgiớiVideoPodcastsKinhdoanhKhoahọcGiảitríThểthaoPhápluậtGiáodụcSứckhỏeĐờisốngDulịchSốhóaXeÝkiếnTâmsựHàiTấtcảHơn3.800ngườichếtvìđộngđấtởThổNhĩKỳ,SyriaSốngườichếttrongtrậnđộngđấtởThổNhĩKỳvàSyriađãtănglên3.823,nhiềungườivẫnkẹtdướicácđốngđổnát.CơquanỨngphóThảmhọavàTìnhhuốngkhẩncấpThổNhĩKỳ(AFAD)thôngbáoítnhất2.379ngườiđãchếttrongtrậnđộngđấtởtỉnhđôngnamKahramanmarashôm6/2,trongkhinướclánggiềngSyriacũngghinhận1.444trườnghợpthiệtmạng.<figcaption>NhânviêncứuhộtạimộtcôngtrìnhbịsậpởHatay,ThổNh?2htrướcHàngkhôngnăm2022-baynhiềuvẫnlỗDulịchphụchồinhưngnăm2022,VietnamAirlines,Vietjetvẫnchịunhiềukhókhăn,trongkhicácdoanhnghiệpphụtrợđãlãilớntrởlại.LãnhđạoTriềuTiênyêucầuquânđộimởrộngdiễntậpLãnhđạoKimJong-uncùngcácquanchứcyêucầuquânđộiTriềuTiênhoànthiệnhơnnănglựcsẵnsàngchiếnđấuvàmởrộngquymôdiễntập.GócnhìnBấtngờbịsathảiVừa hạcánhtạiSânbayNộiBài,tôinhậnđượcemailtừCEO GoogleSundarPichaivềviệccắtgiảmnhânsự.LêVănThành RealmấtloạttrụcộtkhiđáFIFAClubWorldCupDanhsách22cầuthủRealđăngkýđấuAlAhlyởbánkếtFIFAClubWorldCup2022vắngnhiềungôisaoởhàngthủvàhàngcông.Lãisuấtliênngânhàngtănglên13%mộtnămLãisuấtvaymượntiềnđồnggiữacácngânhàng,kỳhạn9thánghôm2/2lên13%mộtnăm,nhưngdoanhsốgiaodịchchỉ200tỷđồng.KhersonhứngchịumùađôngcayđắngdướihỏalựcpháobinhNgaKhersonlàniềmtựhàocủaUkrainesauchiếndịchphảncôngchớpnhoáng,nhưngthànhphốgiờđâytrởthành"túihỏalực"củapháobinhNgabênkiasôngDnieper.NôngdânmangsâmNgọcLinhđithiKonTumNhữnggiađình,doanhnghiệpởhuyệnTuMơRôngđãđàonhữngcủsâmNgọcLinhchấtlượngđidựthi,củđạtgiảinhấtnặng250gram,bángiá250triệuđồng.TrungQuốcítkhảnăngphảnứngmạnhsaukhiMỹbắnhạkhícầuTrungQuốcđedọa"đáptrảtươngxứng"vụMỹbắnrơikhícầu,nhưngnhiềukhảnăngsẽkhônghànhđộngquyếtliệt,nhằmtránhquanhệsongphươngxấuđi.MộtngàycủaElonMuskdiễnrathếnàoỞtuổi51,việcđiềuhànhTwittercùngbốncôngtykháckhiếnElonMuskphảiđánhđổi,khôngcóthờigiannghỉngơi,đặcbiệtlàgiấcngủ.Đầutư,quảnlývốn,tàisảnNhànướctạiTKVchưahiệuquảTheokếtquảKiểmtoánNhànước,năm2021,TKVcònnhiềutồntạitrongđầutư,quảnlývốnNhànướckhinợphảithukhóđòilớn,nhiềudựánnghìntỷthualỗ.BihàixembóiđầunămĐanghọpđầunămvớicôngty,anhToànnhậnđượcđiệnthoạicủavợmắngmỏvìđilàmmàquênmangtheolábùathầybói"ban"chomấyhômtrước.NgườicũthừanhậnnguycơManCityxuốnghạngAnhTheocựucốvấntàichínhStefanBorson,ManCitysẽphảixuốnghạngnếucáccáobuộcviphạmđượcchứngminhlàđúng.ViệtNamphấnđấucónềncôngnghệsinhhọchàngđầuchâuÁBộChínhtrịđặtmụctiêunăm2030ViệtNamcónềncôngnghệsinhhọctiêntiếnthếgiớivànằmtrongtop10nướchàngđầuchâuÁ.ThuyềnchìmtrênsôngĐồngNaikhôngđượcđónkháchởTPHCMCógiấyphéphoạtđộng,songthuyềnchở12hànhkháchbịchìmởsôngĐồngNaichưađượcTPHCMcấpquyềnđónkháchởbếnchùaPhướcLong,TPThủĐức.ThờicơmuadầuNgabánlạichoÂu,MỹcủaẤnĐộẤnĐộđóngvaitròngàycànglớntrênthịtrườngdầunhờchâuÂu,MỹxemviệcnướcnàymuadầuNgavàbánlạichohọlàhợppháp.Ôngtrùm'línhđánhthuê'NgatháchđấuTổngthốngUkraineYevgenyPrigozhin,chủcôngtyanninhtưnhânWnercủaNga,quayvideotháchTổngthốngZelenskykhôngchiếntayđôitrêntiêmkíchMiG-29.TăngkhunggiábánlẻđiệnbìnhquânTừ3/VnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất2,khunggiábánlẻđiệnbìnhquânthayđổivớimứctốithiểulà1.826,22đồngvàtốiđalà2.444,09đồngmộtkWh.Ngườilénbánphếliệu60thùnghồsơbịđìnhchỉcôngtácThanhHóaLêThuỳLinhbịBanquảnlýdựánđầutưcôngtrìnhgiaothôngThanhHóachonghỉviệc15ngàynhằmphụcvụđiềutranghivấncốýtiêuhuỷtàiliệucơquannhànước.TrămcảnhsátkiểmtranhàhàngnổitiếngởSàiGònKhoảng100cảnhsátmatuý,hìnhsự,cơđộng...bấtngờphongtoả,ậpvàokiểmtranhàhàngPocPoctạiquận3,TPHCM,đưagần400ngườinghivấnvềtrụsở.ĐềxuấttíchhợpđăngkýhiếntạngtrêncăncướccôngdânNgườithibằngláixehoặclàmcăncướccôngdânsẽđượchỏicóđồngýhiếntạnghaykhông,sauđótíchhợpthôngtinbằngbiểutượnghoặcchữ"hiếntạng"trênthẻ.NgatuyênbốgiànhkhudâncưgầnBakhmutNgatuyênbốkiểmsoátkhudâncưNikolayevka,cáchthànhphốBakhmutởtỉnhDonetskkhoảng20km,vàingàysaukhilínhđánhthuêWnertiếnvàođây.LạiđộngđấtởThổNhĩKỳvàSyriaMộttrậnđộngđấtmạnhgần8độxảyraởtỉnhKahramanmaras,miềnnamThổNhĩKỳ,trongkhithủđôDamascuscủaSyriacũngghinhậnchấnđộng.Độngđất7,8độmạnhtớimứcnào?MộtnhàđịachấnhọcởĐạihọcMelbourneướctínhnănglượnggiảiphóngbởitrậnđộngđấtởThổNhĩKỳhômnay(6/2)đủđểthànhphốNewYorkdùngtronghơn4ngày.ManCitynguycơbịloạikhỏiNgoạihạngAnhManCitybịcáobuộcviphạmhơn100lầnquyđịnhvềtàichínhdẫntớinguycơbịđìnhchỉthiđấu,saucuộcđiềutracủaNgoạihạngAnh.ManCityngạcnhiênvìbịcáobuộctàichínhManCityrathôngbáobàytỏbấtngờ,ítgiờsaukhibịNgoạihạngAnhcáobuộcviphạmhơn100lầncácquyđịnhvềtàichính.BộGiaothôngvậntảiđượcbổsungvốnđầutưhơn31.000tỷđồngChínhphủbổsungchoBộGiaothôngvậntải31.392tỷđồngvốnchiđầutưpháttriểnđểbốtrícácdựánhạtầnggiaothông. varscriptFooterArr=[":\/\/s1cdn.vnecdn.net\/vnexpress\/restruct\/j\/v4238\/v3\/production\/modules\/home.defer.js"];varscriptFooterIS=function(scripts,itv){if(window.lazyReady===true){if(typeofitv!=='undefined'){clearInterval(itv);}for(varf=0;f

साइट:VnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhấtरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट