VnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất

  • 2022-01-10संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
VnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất
  • वेबसाइट का पता:www.vnexpress.net
  • सर्वर आईपी:111.65.250.2
  • स्थल का वर्णन:VnExpress tin tức mới nhất - Thông tin nhanh & chính xác được cập nhật hàng giờ. Đọc báo tin tức online Việt Nam & Thế giới nóng nhất trong ngày về thể thao, thời sự, pháp luật, kinh doanh,...

डोमेन नाम:www.vnexpress.netमूल्यांकन

के बारे में 1000~20000

डोमेन नाम:www.vnexpress.netबहे

148

डोमेन नाम:www.vnexpress.netअच्छा या बुरा

समृद्धि और गिरावट। उतार चढ़ाव सौभाग्य दुर्भाग्य लाता है

वेबसाइट:VnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhấtतौल

3

वेबसाइट:VnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhấtIP

111.65.250.2

वेबसाइट:VnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhấtसामग्री

VnExpress-BáotiếngViệtnhiềungườixemnhấtif(window.supportLS===true&&typeofObject.values==='function'&&typeofObject.keys==='function'){vartsFolderApply=[,,,,,,];vartsFolder=;varswapZone=function(selector,output){varcycle=setInterval(function(){if(document.querySelector(selector)!==null){clearInterval(cycle);document.querySelector(selector).outerHTML=output;}},50);setTimeout(function(){clearInterval(cycle);},5000);}varswapGetStore=function(key,isObject){vardata=localStore.getItem(key);if(data!==null&&typeofisObject!=='undefined'&&isObject===true){returnJSON.parse(data);}returndata;}varswapSetStore=function(key,data){if(typeofdata==='object'){data=JSON.stringify(data);}returnlocalStore.setItem(key,data);}varswapGetRead=function(){vard=newDate();varkeyRead='swap_zone_readed_'+(d.getMonth()+1)+d.getDate();varreaded=swapGetStore(keyRead,true);varrs=[];if(readed!==null){rs=Object.values(readed);}returnrs;}varrenderThumb=function(articleData,tsFolder,thumbSize,defaultIme,swapURL){vararticePicture='';if(typeofarticleData['thumb_list']!=='undefined'&&Object.keys(articleData['thumb_list']).length&&typeofarticleData['thumb_list']['thumb_'+thumbSize+'_100_1_crop']!=='undefined'){articePicture='';if(typeofarticleData['thumb_list']['thumb_gif_'+thumbSize+'_100_1_crop']!=='undefined'&&articleData['thumb_list']['thumb_gif_'+thumbSize+'_100_1_crop']){articePicture='';}}returnarticePicture;}vartsID=["","","","",""];vartsIDCommerce=[0];vartsIDCommerceID=[];varts=[{"key":0,"article_id":"","category_id":"","share_url":":\/\/vnexpress.net\/bao-noru-do-bo-.html","title_format":"B\u00e3oNoruc\u00e1ch\u0110\u00e0N\u1eb5ng,Qu\u1ea3ngNg\u00e3i180km","thumb_list":{"thumb_680_408_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2022\/09\/27\/-69.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Lpi7TSuqO7VE8Dr-s98vLQ","thumb_680_408_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2022\/09\/27\/-69.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=2&fit=crop&s=iEPZMb59Cht6vIWmokl1bQ","thumb_default":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2022\/09\/27\/-69.jpg?w=120&h=72&q=100&dpr=2&fit=crop&s=2t14a4OpP0E9ugYCinFhHQ","thumb_220_132_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2022\/09\/27\/-69.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=kq37yxI8AtUCxeP9R-n1yg","thumb_220_132_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2022\/09\/27\/-69.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=cmfQHEsWofiqMOygWjSpkA"},"privacy":"","lead":"20hh\u00f4mnay,t\u00e2mb\u00e3oc\u00f2nc\u00e1ch\u0111\u1ea5tli\u1ec1n180km,nh\u01b0ngr\u00ecac\u01a1nb\u00e3o\u0111\u00e3v\u00e0omi\u1ec1nTrung,gi\u1eadts\u1eadpnhi\u1ec1ung\u00f4inh\u00e0c\u1ea5pb\u1ed1n,s\u00f3ngbi\u1ec3ncao4-6m.","article_type":"5","icon_on_ime":"","location_stamp":"","date_time":"","comment":"\n\n\n\n\n","before_title":"","off_thumb":false,"vn_thumb":1,"content":"","is_sticky":1},{"key":1,"article_id":"","category_id":"","share_url":":\/\/vnexpress.net\/tro-ly-pho-thu-tuong-thuong-truc-bi-bat-.html","title_format":"Tr\u1ee3l\u00fdPh\u00f3th\u1ee7t\u01b0\u1edbngTh\u01b0\u1eddngtr\u1ef1cb\u1ecbb\u1eaft","thumb_list":{"thumb_680_408_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2022\/09\/27\/-18.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jC7E6Hq7pGucx5a-dyMPww","thumb_680_408_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2022\/09\/27\/-18.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=2&fit=crop&s=t55f8cxUoHZ9T-1kxEX8ZA","thumb_default":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2022\/09\/27\/-18.jpg?w=120&h=72&q=100&dpr=2&fit=crop&s=ypHks5JeS1nHa1WyZUgsow","thumb_220_132_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2022\/09\/27\/-18.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mjgg4Lu13fTXZioq3Jbg","thumb_220_132_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2022\/09\/27\/-18.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=KBr8D5aihVqPXXtaucSWrA"},"privacy":"2560","lead":"\u00d4ngNguy\u1ec5nQuangLinh,Tr\u1ee3l\u00fdc\u1ee7aPh\u00f3th\u1ee7t\u01b0\u1edbngTh\u01b0\u1eddngtr\u1ef1cPh\u1ea1mB\u00ecnhMinh,b\u1ecbb\u1eaftv\u1edbic\u00e1obu\u1ed9cnh\u1eadnh\u1ed1il\u1ed9trongv\u1ee5\u00e1n\"chuy\u1ebfnbaygi\u1ea3ic\u1ee9u\".","article_type":"1","icon_on_ime":"","location_stamp":"H\u00e0N\u1ed9i","date_time":"2htr\u01b0\u1edbc","comment":"\n\n\n\n\n","before_title":"","off_thumb":false,"vn_thumb":1,"content":"Ng\u00e0y27\/9,\u00f4ngLinh,48tu\u1ed5i,b\u1ecbC\u01a1quanAnninh\u0111i\u1ec1utraB\u1ed9C\u00f4ngankh\u1edfit\u1ed1,b\u1eaftt\u1ea1mgiamtheo\u0111i\u1ec1u354B\u1ed9lu\u1eadtH\u00ecnhs\u1ef1.\u00d4ngLinhl\u00e0ng\u01b0\u1eddith\u1ee919b\u1ecbx\u1eedl\u00fdh\u00ecnhs\u1ef1sau8th\u00e1ng\u0111i\u1ec1utrav\u1ee5\u00e1n\u0110\u01b0ah\u1ed1il\u1ed9,nh\u1eadnh\u1ed1il\u1ed9,L\u1eeba\u0111\u1ea3ochi\u1ebfm\u0111o\u1ea1tt\u00e0is\u1ea3nx\u1ea3yrat\u1ea1iB\u1ed9Ngo\u1ea1igiao,B\u1ed9C\u00f4ngan,B\u1ed9Yt\u1ebf,B\u1ed9Giaoth\u00f4ngV","is_sticky":0},{"key":2,"article_id":"","category_id":"","share_url":":\/\/vnexpress.net\/nha-dan-do-sap-do-bao-noru-.html","title_format":"Nh\u00e0d\u00e2n\u0111\u1ed5s\u1eadpdob\u00e3oNoru","thumb_list":{"thumb_680_408_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2022\/09\/27\/noru-4_92.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=1&fit=crop&s=8GQkiqFsChR16dq6tYfTcA","thumb_680_408_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2022\/09\/27\/noru-4_92.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=2&fit=crop&s=i-0RbOqTEqTKWY-OwMamZQ","thumb_default":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2022\/09\/27\/noru-4_92.jpg?w=120&h=72&q=100&dpr=2&fit=crop&s=4gu_AEku94hva-bJZX63Xg","thumb_220_132_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2022\/09\/27\/noru-4_92.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=EtMDlcCfmKUkcumSZx5G7w","thumb_220_132_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2022\/09\/27\/noru-4_92.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=ZaPdBT-i-5oAAWz72oputQ"},"privacy":"","lead":"Gi\u00f3b\u00e3okhi\u1ebfn300nh\u00e0d\u00e2n\u1edfQu\u1ea3ngTr\u1ecbt\u1ed1cm\u00e1i,2nh\u00e0\u0111\u1ed5s\u1eadpho\u00e0nto\u00e0n,nhi\u1ec1uc\u00e2yxanhg\u00e3y\u0111\u1ed5,chi\u1ec1u27\/9.","article_type":"3","icon_on_ime":"","location_stamp":"","date_time":"","comment":"\n\n\n\n\n","before_title":"","off_thumb":false,"vn_thumb":1,"content":"","is_sticky":0},{"key":3,"article_id":"","category_id":"","share_url":":\/\/vnexpress.net\/quan-doi-huy-dong-xe-thiet-giap-san-sang-ung-pho-bao-noru-.html","title_format":"Qu\u00e2n\u0111\u1ed9ihuy\u0111\u1ed9ngxethi\u1ebftgi\u00e1ps\u1eb5ns\u00e0ng\u1ee9ngph\u00f3b\u00e3oNoru","thumb_list":{"thumb_680_408_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2022\/09\/27\/-47.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Xya9hYatx-j2cVTaRsB95Q","thumb_680_408_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2022\/09\/27\/-47.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=2&fit=crop&s=0B2CKcFRW7Kj-yLxn3jQ","thumb_default":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2022\/09\/27\/-47.jpg?w=120&h=72&q=100&dpr=2&fit=crop&s=IM6_-1QUnwfbzA3m-txE2g","thumb_220_132_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2022\/09\/27\/-47.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=xlOUBRfYK6CqM6orKGhH-A","thumb_220_132_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2022\/09\/27\/-47.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=-kMYTmJZHBelCJRc8_4w"},"privacy":"514","lead":"Qu\u00e2n\u0111\u1ed9ihuy\u0111\u1ed9ngh\u01a1n2.900ph\u01b0\u01a1ngti\u1ec7nthamgiac\u1ee9un\u1ea1n,c\u1ee9uh\u1ed9trongv\u00e0saub\u00e3oNoru,trong\u0111\u00f3c\u00f3xethi\u1ebftgi\u00e1p,xe\u0111\u1eb7cch\u1ee7ng,t\u00e0u,xu\u1ed3ng...","article_type":"1","icon_on_ime":"","location_stamp":"","date_time":"","comment":"\n\n\n\n\n","before_title":"","off_thumb":false,"vn_thumb":1,"content":"Ng\u00e0y27\/9,\u0111\u1ea1it\u00e1Nguy\u1ec5nQuangVinh,Ph\u00f3ch\u1ec9huytr\u01b0\u1edfngB\u1ed9ch\u1ec9huyqu\u00e2ns\u1ef1th\u00e0nhph\u1ed1\u0110\u00e0N\u1eb5ng,chobi\u1ebftb\u1ed1nxethi\u1ebftgi\u00e1p,trong\u0111\u00f3c\u00f3m\u1ed9txel\u1ed9in\u01b0\u1edbc\u0111\u00e3t\u1eadpk\u1ebftv\u1ec1tr\u1ee5s\u1edfB\u1ed9ch\u1ec9huy,s\u1eb5ns\u00e0ngl\u00ean\u0111\u01b0\u1eddngl\u00e0mnhi\u1ec7mv\u1ee5trongb\u00e3oNoru.Khib\u00e3o\u0111\u1ed5b\u1ed9,c\u00e1cxeb\u1ecdcth\u00e9ps\u1ebdl\u00e0msongsonghainhi\u1ec7mv\u1ee5:ch\u1edfl\u00e3nh\u0111?","is_sticky":0},{"key":4,"article_id":"","category_id":"","share_url":":\/\/vnexpress.net\/vietnam-vs-ando-.html","title_format":"Vi\u1ec7tNam3-0\u1ea4n\u0110\u1ed9(H2):V\u0103nQuy\u1ebftghib\u00e0n","thumb_list":{"thumb_680_408_100_1_crop":":\/\/vcdn1-thethao.vnecdn.net\/2022\/09\/27\/-02.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jEdurDY8FI5v9ifR3Y2Tdw","thumb_680_408_100_2_crop":":\/\/vcdn1-thethao.vnecdn.net\/2022\/09\/27\/-02.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=2&fit=crop&s=bJe1dZbgmbeBd5pwi_ta8g","thumb_default":":\/\/vcdn1-thethao.vnecdn.net\/2022\/09\/27\/-02.jpg?w=120&h=72&q=100&dpr=2&fit=crop&s=U4nnsUxdxePKfa747Md3vw","thumb_220_132_100_1_crop":":\/\/vcdn1-thethao.vnecdn.net\/2022\/09\/27\/-02.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=vvAHnG9NNbVZocTZWQTDeg","thumb_220_132_100_2_crop":":\/\/vcdn1-thethao.vnecdn.net\/2022\/09\/27\/-02.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=eyg9I8DeczadnDPEQ8rvZA"},"privacy":"","lead":"\u00cdtph\u00fatsaukhiv\u00e0os\u00e2n,V\u0103nQuy\u1ebftghib\u00e0ngi\u00fapVi\u1ec7tNamd\u1eabn3-0tr\u01b0\u1edbc\u1ea4n\u0110\u1ed9t\u1ea1igi\u1ea3igiaoh\u1eefuqu\u1ed1ct\u1ebft\u1ed1i27\/9.","article_type":"5","icon_on_ime":"","location_stamp":"TPHCM","date_time":"","comment":"\n\n\n\n\n","before_title":"","off_thumb":false,"vn_thumb":1,"content":"","is_sticky":0}];vartsClone=JSON.parse(JSON.stringify(ts));varswapURL='s1cdn.vnecdn.net/vnexpress/restruct/i/v654';if(1){varswapAction=false;varreaded=swapGetRead();vareditorPositionChange=false;vareditorPositionPrev=swapGetStore('swap_zone_editor_'+tsFolder,true);swapSetStore('swap_zone_editor_'+tsFolder,tsID);tsID.sort();if(editorPositionPrev!==null&&typeofeditorPositionPrev!=='undefined'){editorPositionPrev.sort();}if(editorPositionPrev!==null&&JSON.stringify(editorPositionPrev)!==JSON.stringify(tsID)){editorPositionChange=true;}varreadedInTS=false;if(readed.length>0){for(varr=0;r-1){readedInTS=true;break;}}}if((readed.length===0||readedInTS===false)&&editorPositionChange===false){varshuffleZone=function(a){varj,x,i;for(i=a.length-1;i>0;i--){j=Math.floor(Math.random()*(i+1));x=a[i];a[i]=a[j];a[j]=x;}returna;}ts=shuffleZone(ts);swapAction=true;}elseif(readed.length>0){varh=0;vartsReaded=[];vartsNew=[];for(vark=0;k-1){tsReaded[postionReaded]=ts[k];}else{tsNew[h]=ts[k];h++;}}ts=Object.values(tsNew.concat(tsReaded));swapAction=true;}if(swapAction===true){if(tsIDCommerceID.length>0){for(varc=(ts.length-1);c>=0;c--){varp=tsIDCommerceID.indexOf(parseInt(ts[c]['article_id']));if(p>-1){ts.splice(c,1);}}for(varv=0;v-1){swapZone('.section_topstory_sohoa.grid.grid__2article:nth-child(1)',''+articePicture+articleData['icon_on_ime']+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+'');}elseif([].indexOf(tsFolder)>-1){swapZone('.section_topstory_dulicharticle',''+articePicture+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['before_title']+articleData['title_format']+''+articleData['comment']+'')}elseif([,].indexOf(tsFolder)>-1){swapZone('.section_topstory_folderarticle',''+articePicture+articleData['icon_on_ime']+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+articleData['location_stamp']+articleData['lead']+''+articleData['comment']+'')}else{swapZone('body>section.section.section_topstory>div>div>div>article',''+articePicture+articleData['icon_on_ime']+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+articleData['location_stamp']+articleData['lead']+''+((+parseInt(articleData['article_type'])==1)?''+articleData['content']+'':'')+''+articleData['date_time']+''+articleData['comment']+'');}}elseif((i-1)||(i-1)||(i-1)){if(i===1&&[].indexOf(tsFolder)>-1){vararticePicture=renderThumb(articleData,tsFolder,'680_408','notfound_500x300.jpg',swapURL);swapZone('.section_topstory_sohoa.grid.grid__2article:nth-child(2)',''+articePicture+articleData['icon_on_ime']+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+'');}elseif([].indexOf(tsFolder)>-1){vararticePicture=renderThumb(articleData,tsFolder,'380_228','notfound_500x300.jpg',swapURL);swapZone('.sub-art-top-sharticle:nth-child('+i+')',''+articePicture+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['before_title']+articleData['title_format']+''+articleData['comment']+'');}elseif([,].indexOf(tsFolder)>-1){vararticePicture=renderThumb(articleData,tsFolder,'380_228','notfound_500x300.jpg',swapURL);swapZone('.sub-art-top-sharticle:nth-child('+i+')',''+articePicture+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+articleData['location_stamp']+articleData['short_lead']+''+articleData['comment']+'');}else{swapZone('body>section.section.section_topstory>div>div>div>div>div>div>ul>li:nth-child('+i+')',''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['before_title']+articleData['title_format']+''+articleData['location_stamp']+articleData['lead']+''+articleData['comment']+'');}}else{vararticePicture='';if([,].indexOf(tsFolder)>-1){articePicture=renderThumb(articleData,tsFolder,'380_228','notfound_500x300.jpg',swapURL);}else{articePicture=renderThumb(articleData,tsFolder,'220_132','notfound_500x300.jpg',swapURL);}varsttSelector=3;if([,,].indexOf(tsFolder)>-1){sttSelector=2;}elseif([,].indexOf(tsFolder)>-1){sttSelector=1;}if(tsFolder===){swapZone('.section_five_news.inner-list-news-fivearticle:nth-child('+(i-sttSelector)+')',''+((!articleData['off_thumb'])?''+articePicture+articleData['icon_on_ime']+'':'')+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+((!articleData['off_thumb'])?''+articleData['comment']+'':''+articleData['location_stamp']+articleData['lead']+''+articleData['comment']+'')+'');}elseif([,,].indexOf(tsFolder)>-1){swapZone('.block-four-newsarticle:nth-child('+(i-sttSelector)+')',''+articePicture+articleData['icon_on_ime']+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+articleData['comment']+'');}elseif([].indexOf(tsFolder)>-1){console.log('.section_topstory_sohoa.grid__5article:nth-child('+(i-sttSelector)+')');swapZone('.section_topstory_sohoa.grid__5article:nth-child('+(i-sttSelector)+')',''+articePicture+articleData['icon_on_ime']+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+articleData['comment']+'');}else{swapZone('body>section.section.section_container>div>div.col-left.col-small>article:nth-child('+(i-sttSelector)+')',''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+((!articleData['off_thumb'])?''+articePicture+articleData['icon_on_ime']+'':'')+''+articleData['location_stamp']+articleData['lead']+''+articleData['comment']+'');}}}}}}varaddScripts=function(filepath,runtype,callback,stype){varel=document.createElement('script');if(typeofstype==='undefined'){el.type='text/jascript';}else{el.type=stype;}el.src=filepath;el.async=runtype;el.onload=function(){el.setAttribute('loaded','loaded');if(typeofcallback=='function'){callback();}}document.getElementsByTName('head')[0].appendChild(el);}window.dontSupportES=!(window.Promise&&window.HTMLPictureElement&&[].includes&&Object.keys&&NodeList.prototype.forEach&&window.IntersectionObserver);if(window.dontSupportES){addScripts('pfjs.vnecdn.net/all.js?ua='+encodeURIComponent(nigator.userent),true,function(){window.updateBrowser=true;setTimeout(function(){window.dontSupportES=false;},1000);});}if(typeofwindow.supportLS==='undefined'){try{localStore.setItem('check_store','localstore');window.supportLS=true;}catch(e){console.log(e);window.supportLS=false;}}varcacheTimeUpdate='00';varisValidateCachePe=false;varcookieName='_efr';vargetCookie=function(name){varvalue=";"+document.cookie;varparts=value.split(";"+name+"=");if(parts.length>=2){returnparts.pop().split(";").shift();}else{return'';}}varsetCookie=function(name,value,expire){vardate=newDate();date.setTime(date.getTime()+(expire*60*1000));expires=";expires="+date.toUTCString();document.cookie=name+"="+value+expires+";path=/";}varunixTimeWithTimeZone=function(offset){vard=newDate();varutc=d.getTime()+(d.getTimezoneOffset()*);varnd=newDate(utc+(*offset));returnDate.parse(nd.toLocaleString());}varvalidateCachePe=function(){varisDetail=(typeofPE_DETAIL!=='undefined'&&PE_DETAIL===1);if(isValidateCachePe===false&&isDetail===false){varcookieEFR=getCookie(cookieName);vardatenow=unixTimeWithTimeZone('+7');isValidateCachePe=true;if((datenow-cacheTimeUpdate)/(1000*60)>60){if(cookieEFR!=cacheTimeUpdate){setCookie(cookieName,cacheTimeUpdate,60);newIme(1,1).src="logperf.vnexpress.net/perf?lt=0&dclt=0&sr=0&url=vne_reload&iscache=0&device_env=4&domain="+location.hostname+'×erver='+cacheTimeUpdate+'&timecookie='+cookieEFR+'&timeclient='+datenow;location.reload(true);}else{newIme(1,1).src="logperf.vnexpress.net/perf?lt=0&dclt=0&sr=0&url=vne_reload&iscache=0&device_env=4&domain="+location.hostname+'×erver='+cacheTimeUpdate+'&timecookie='+cookieEFR+'&timeclient='+datenow+'&action=no_reload';}}}}validateCachePe();window.addEventListener('peshow',function(event){if(event.persisted){validateCachePe();}});window.lazyPrefix='_VnE_2040';window.lazyKey=window.lazyPrefix+'_6332fd567dcb7_'+location.paVnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhấtthname+'_';window.registryArea=[];if(window.supportLS){varrunScripts=function(input){if(typeofinput!='undefined'&&input.toLowerCase().indexOf("")>-1){vart=document.createElement('section');t.innerHTML=input;varscripts=t.querySelectorAll('script');[].forEach.call(scripts,function(script){insertScript(script);});}}varinsertScript=function(sc){vars=document.createElement('script');s.type='text/jascript';if(sc.src){s.onerror=function(){console.log('Initscript'+sc.src+'fail');};s.src=sc.src;}else{s.textContent=sc.innerText;}document.head.appendChild(s);sc.parentNode.removeChild(sc);}try{varcacheData=sessionStore.getItem(window.lazyKey);if(cacheData!=null){cacheData=JSON.parse(cacheData);window.addEventListener('DOMContentLoaded',function(e){for(varj=0;j!function(e){"usestrict";vart=function(t,n,r){functiono(){i.addEventListener&&i.removeEventListener("load",o),i.media=r||"all"}vara,l=e.document,i=l.createElement("link");if(n)a=n;else{vard=(l.body||l.getElementsByTName("head")[0]).childNodes;a=d[d.length-1]}vars=l.styleSheets;i.rel="stylesheet",i.href=t,i.media="onlyx",functione(t){if(l.body)returnt();setTimeout(function(){e(t)})}(function(){a.parentNode.insertBefVnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhấtore(i,n?a:a.nextSibling)});varu=function(e){for(vart=i.href,n=s.length;n--;)if(s[n].href===t)returne();setTimeout(function(){u(e)})};returni.addEventListener&&i.addEventListener("load",o),i.onloadcssdefined=u,u(o),i};"undefined"!=typeofexports?exports.loadCSS=t:e.loadCSS=t}("undefined"!=typeofglobal?global:this),function(e){if(e.loadCSS){vart=loadCSS.relpreload={};if(t.support=function(){try{returne.document.createElement("link").relList.supports("preload")}catch(e){return!1}},t.poly=function(){for(vart=e.document.getElementsByTName("link"),n=0;n Thứba,27/9/2022MớinhấtInternationalMớinhấtThờisựGócnhìnThếgiớiVideoPodcastsKinhdoanhKhoahọcGiảitríThểthaoPhápluậtGiáodụcSứckhỏeĐờisốngDulịchSốhóaXeÝkiếnTâmsựHàiTấtcảLiveBãoNorucáchĐàNẵng,QuảngNgãi180km20hhômnay,tâmbãocòncáchđấtliền180km,nhưngrìacơnbãođãvàomiềnTrung,giậtsậpnhiềungôinhàcấpbốn,sóngbiểncao4-6m.TrợlýPhóthủtướngThườngtrựcbịbắtHàNộiÔngNguyễnQuangLinh,TrợlýcủaPhóthủtướngThườngtrựcPhạmBìnhMinh,bịbắtvớicáobuộcnhậnhốilộtrongvụán"chuyếnbaygiảicứu".NhàdânđổsậpdobãoNoruGióbãokhiến300nhàdânởQuảngTrịtốcmái,2nhàđổsậphoàntoàn,nhiềucâyxanhgãyđổ,chiều27/9.GócnhìnCăngmìnhtrongbãoNhìnngườidânxếpxoongnồi,chậunhựavàcảngóiximăngđèlênmáitônđểchốngbãoNoru,lòngtôiquặnlênnỗilolắng.VũNgọcBảo QuânđộihuyđộngxethiếtgiápsẵnsàngứngphóbãoNoruQuânđộihuyđộnghơn2.900phươngtiệnthamgiacứunạn,cứuhộtrongvàsaubãoNoru,trongđócóxethiếtgiáp,xeđặcchủng,tàu,xuồng...LiveViệtNam3-0ẤnĐộ(H2):VănQuyếtghibànTPHCMÍtphútsaukhivàosân,VănQuyếtghibàngiúpViệtNamdẫn3-0trướcẤnĐộtạigiảigiaohữuquốctếtối27/9.TiềnvàochứngkhoángiảmmạnhVN-Indexlặplạikịchbảngiảmmạnhtrongphiênchiều,nhưngkhácvớihômqua,dòngtiềnbắtđáykhôngxuấthiệnnêngiátrịkhớplệnhcảngàychưađến10.000tỷđồng.ÔngPutinđểngỏkhảnăngđàmphánvớiUkraineTổngthốngPutinnóiNgavẫnsẵnsàngđàmphánvớiUkraine,nhưnVnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhấtgthêmrằngđiềukiệnthươnglượngsẽthayđổitheotìnhhìnhthựctế.PhốcổHộiAnvắngtanh,dânchằngnhàtránhbãoQuảngNamChùaCầukhóacửa,cácđịađiểmthamquanngừngđónkhách,cáchộkinhdoanhlodichuyểnhoặckêcaohànghóatrướcgiờbãoNoruđổbộ.Lốcxoáykhiến4ngườibịthươngtrướckhibãoNoruđổbộQuảngTrịCơnlốcxoáyậpđếntrongbaphútkhiếnhàngchụcngôinhàởCửaViệt,huyệnGioLinhhưhỏng,trongđómộtcănđổsậpkhiến4ngườibịthương,chiều27/9.CáclãnhđạothếgiớiviếngcựuthủtướngAbeChủtịchnướcNguyễnXuânPhúcvànhiềulãnhđạothếgiớihômnayđặthoaviếngcựuthủtướngShinzoAbetạiquốctangcủaôngởTokyo.NhàtrúbãocủahàngnghìnngườidânKhoảng70.000ngườiởcáctỉnhbịảnhhưởngcủabãoNoruditảnđếncácnơikiêncố,đượccungcấpđồăn,vậtdụngsinhhoạtđểtránhbãoNoruđổbộ.NgưdâncẩuthuyềnlênbờtránhbãoĐàNẵngTrướcsứcgiódựbáocấp13-15giậtcấp17củacơnbãoNoru,nhiềungưdânởSơnTràthuêxecẩuđưathuyềnlênbờđểđảmbảoantoàntàisản.ThanhtraChínhphủsắpxácminhtàisảnngẫunhiên30cánbộThanhtraChínhphủvừabanhànhkếhoạchchọnngẫunhiên30cánbộ,côngchứccủa7bộngànhđểxácminhtàisản,thunhập.HọcgiảNgacảnhbáonguycơkinhtếsaulệnhđộngviênNhàkinhtếhọcVladislInozemtsevcảnhbáokinhtếNgasẽhứngchịunhiềuhậuquảsaukhinướcnàyphátlệnhđộngviênquân.GiávàngmiếnggiảmmộttriệuđồngmỗilượngMỗilượngvàngmiếngchiềunayxuống64,6triệuđồng-mứcthấpnhấttronghaithángquavàthấphơn8triệusovớiđỉnhlịchsửtháng3.Thêm5sânbaydừnghoạtđộngdobãoSáng27/9,nhàchứctráchhàngkhôngquyếtđịnhdừngkhaithác5sânbaylàVinh,ĐồngHới,LiênKhương,TuyHòa,BuônMaThuộtdoảnhhưởngbãoNoru.HaikiếmthủViệtNamđốidiệnánphạtnặngHàNộiTrưởngbộmônđấukiếmPhùngLêQuangsẽxửlýnghiêmkhắcviệchaituyểnthủquốcgiaVũThànhAnvàNguyễnVănQuyếtđánhnhautrongbuổitập.LấyphiếutínnhiệmChủtịchnước,Thủtướng,ChủtịchQuốchộivàotháng10/2023QuốchộisẽlấyphiếutínnhiệmđốivớingườigiữchứcvụdoQuốchộibầuhoặcphêchuẩnvàokỳhọpthứ6,khaimạctháng10/2023.Nhiềungườilướtván,tắmbiểntrướcbãoNoruĐàNẵngSáng27/9,nhiềungườidân,dukháchvẫntắmbiển,lướtvántronglúcbiểnđộng,sónglớnbấtchấplệnhcấm.NgưdântrúngmẻcátrămtriệutrướckhivàobờtránhbãoNoruQuảngBìnhNhiềungưdânxãCảnhDương,huyệnQuảngTrạchtrúngcảtấncáhố,cábò,thu,giátrị200-300triệuđồngtrướckhivàobờtránhbãoNoru.NgườimiềnTrunghốihảđitránhbãoTrướckhibãoNoruđổbộ,lựclượngchứcnăngđưahàngnghìnngườiởQuảngNgãi,QuảngNamđếncácđiểmtránhbão,trưa27/9.SốngdướilànđạnpháotạichảolửaDonbassVàomộtbuổichiềunắngnhẹtạithànhphốBakhmutthuộcvùngDonbass,AndriyYablonskygụcxuốngbấtđộnggiữanhữngtòanhàđổnátsautiếngnổlớn.Nhiềungườisậpbẫygóivay'lãisuất0đồng'TPHCMCơquanđiềutraxácđịnhítnhất10ngườiđãsậpbẫygóivaylãisuấtbằng0doLêThịThanhSáu,30tuổi,cùngđồngphạmgiảnhânviênngânhàngdựnglên.DeschampsxinHLVPSGhạnchếdùngMbappePhápHLVtuyểnPhápDidierDeschampscầuxinđồngnghiệpđangdẫndắtPSG,ChristopheGaltierbớtdùngKylianMbappetrướcWorldCup2022.NhữngcáchchốngbãoNorucủangườidânmiềnTrungNgườidânmiềnTrungdùngbaocát,thùngxốp,xoongnồi,túinước...đặtlênmáinhàphòngtránhbãoNoru-mộttrongnhữngcơnbãomạnhnhất20nămqua.HàNộiứngphócanhiễmadenovirustăngcaoHàNộighinhậnsốtrẻnhiễmadenovirustăngnhanhtrongvàituầngầnđây,SởYtếyêucầucácbệnhviệnchuẩnbịthêmgiườngbệnhvàthuốcmenđiềutrị. varscriptFooterArr=[":\/\/s1cdn.vnecdn.net\/vnexpress\/restruct\/j\/v3773\/v3\/production\/modules\/home.defer.js"];varscriptFooterIS=function(scripts,itv){if(window.lazyReady===true){if(typeofitv!=='undefined'){clearInterval(itv);}for(varf=0;f

साइट:VnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhấtरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट