«Дебет-Кредит»

  • 2022-01-10संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
«Дебет-Кредит»
  • वेबसाइट का पता:dtkt.ua
  • सर्वर आईपी:104.26.10.223
  • स्थल का वर्णन:

डोमेन नाम:dtkt.uaमूल्यांकन

के बारे में 5000~500000

डोमेन नाम:dtkt.uaबहे

233

डोमेन नाम:dtkt.uaअच्छा या बुरा

मिश्रित उतार-चढ़ाव। सौभाग्य के बाद दुर्भाग्य आता है सौभाग्य से दुर्भाग्य आता है

वेबसाइट:«Дебет-Кредит»तौल

4

वेबसाइट:«Дебет-Кредит»IP

104.26.10.223

वेबसाइट:«Дебет-Кредит»सामग्री

«Дебет-Кредит»-УкраїнськийбухгалтерськийпорталСпробуватибезкоштовноПередплатаКонтактиНапишітьнам(044)3915192(067)6727215(095)8709209info@dtkt.uaКлуббухгалтерів«Дебет-Кредит»ПроредакціюГоловнаВсірозділиВажливітеми🇺🇦Воєннийстан🔥Щонасчекаєувересні?📝Платіжкипо-новому2023💔Перелікокупованихтериторій«Головне...»за18–24вересня❌УсепроблокуванняПН/РК📘ПодатковийкодексУкраїни💵еДопомога🚨Цінизростуть11травня!Мій«Дт-Кт»КурсивалютEUR38.55PLN8.34USD36.57Базовіставки2023МЗП6700грн.ЄСВ1474грн.ПМ2684грн.ПСП1342грн.Індексінфляції98,6%ГоловніновиниУсіголовніЯкМінʼюстштрафуватимезанедостовірнуінформаціюпробенефіціарів:коментарвідредакціїМінʼюствизначився,якскладатимутьпротоколитазастосуватимутьштрафизаподаннянедостовірноїінформаціїтазанеподання(несвоєчаснеподання)інформаціїпрокінцевихбенефіціарнихвласниківюросіб.Якіштрафичекатимутьзанедостовірнідані?27.09.202324002жовтня–останнійденьдлясплатиподатківзасерпеньДПСнагадує,що2жовтняєграничнимтерміномсплатиподатковихзобов’язаньзасерпень2023року.Алеті,хтопокищонемаєможливостісплатитиподаткичерезвійну(таможутьцедовести),зможутьсплатитипіслязакінченнявійни26.09.2023343Увага!МінфінплануєоновитиІнструкціїпрозастосуванняпланіврахунківЗдебільшогоправкикосметичні,абипривестиобидвіІнструкціїувідповідністьдочинногозаконодавства.Так,Мінфінприберезгадкупроте,щопідприємства,яківедутьспрощенийбухоблікдоходівтавитрат,можутьзастосовуватиспрощенийпланрахунків25.09.20234527«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза18-24вересняЯкірозміриподатківчекаютьнаФОПів,чизатверджуватимутьнанаступнийрікпланиперевірок,якпрацюватимемотавідпочиватимемоужовтні,хтоіколиповиненвидаватипокупцевіфіскальнийкасовийчектаякібезготівковіплатежіпотрібнореєструватичерезРРО25.09.20234844Поверненняперевірокзжовтняневідбудеться,–ГетманцевД.Гетманцеввказав,щовладанамагатиметьсяповернутисядопопередньоїмоделі–частковихперевіроктамаєупланахзапровадженняризикорієнтованогопідходу,алеякіколи,–потребуєпогодженнязМВФ21.09.202391556Якпрацюватимемотавідпочиватимемоужовтні2023року?1жовтнявУкраїнієдержавнимсвятом–ДеньзахисниківізахисницьУкраїни.Малибмати2жовтнявихідний.Тачерезвійнуцеробочийденьзоплатоюпраці,якузвичайний(несвятковий)робочийдень21.09.20233423Держбюджет-2024:якіосновніпоказникипередбаченозаконопроєктом(оновлено)УВРУзареєстрованопроєктЗаконупроДержбюджетна2024рік.Занимрозмірмінімальноїзарплатиз1січнястановитиме7100грн,аз1квітня–8000грн.Розмірпрожитковогомінімумудляпрацездатнихосібнавесь2024рікплануютьвстановитинарівні3028грн20.09.20233860ЯкірозміриподатківчекаютьнаФОПіву2024році:аналізпроєктуДержбюджетуСкількиЄСВдоведетьсясплачуватиз1січня2024рокупідприємцямтафізособам-«незалежникам»засебе?ЯкзмінятьсярозміриєдиногоподаткудляІтаІІгруп?Які«воєнні»пільгизалишатьсядіючими?20.09.20239047Статистичназвітність-2024:з39;явилисяпроєктитабелятаальбомуформДержстатопублікувавпроєктиАльбомуформдержавнихстатистичнихспостереженьтаЗагальноготабеля(переліку)формдержавнихстатистичнихспостереженьна2024рік20.09.20233182ЗатвердженоМетодологіювизначенняюрособоюкінцевихбенефіціарівУрядзНБУзатвердилипостановущодометодологіївизначенняюридичноюособоюкінцевогобенефіціара.НеютакожвстановленонюансипроведеннямоніторингутаактуалізаціїінформаціїпроКБВ19.09.20233429Формузаявищодозастосуванняспрощеноїсистемионовлять:проєктнаказуМінфінуДПСоприлюднилатекстпроєктунаказуМінфінущодооновленняформизаявидлязастосуванняЄП.Так,уп.6заявизмінятькодзаКОАТУУнакодКАТОТТГ.Такожбудеуточненозмістп.5.1заявищододоходів.Теперуньомутребабудевідображатийсумизе-гаманців19.09.20232192З30вереснязапрацюєоновленийпорядокприйняттярішенькомісієюДПСщодозаблокованихПН/РКМінфінвнісзмінидоПорядкуприйняттярішеньпрореєстрацію/відмовувреєстраціїПНтаРКвЄРПН.Передбачено,щорішеннякомісіїрегіональногорівняпрореєстраціюабовідмовувреєстраціїПН/РКвЄРПНнадсилатимутьве-формі.Змінидіятимутьз30вересня18.09.20231070421Чизатверджуватимутьсяна2024рікпланиперевірок?НаразідієПостанова№303проскасуванняплановихперевірокконтролюючихорганів.ТомузатвердженняПлануперевірокна2024ріктавнесеннявідповідноїінформаціїдоІнспекційногопорталунебуде.Аотплан-графікДПСтрадиційномаєзʼявитисядо25грудня18.09.20233449«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза11-17вересняУрядухваливпроєктДержбюджету-2024;Радіпропонуютьскасуватиобов’язокведеннятоварногооблікузапасівдлявсіхФОПів;змінидоПорядку№100,п’ятьальтернативнихзаконопроєктівщододоліперевірокДПСз1жовтня,аНБУзнизивобліковуставкудо20%18.09.20235833Увага!Новіправиланарахуваннякомпенсаціїзавідпустки:офіційніподробицівідМінекономікиЗарозʼясненнямМінекономікисереднязарплатадлявиплатикомпенсаціїзаневикористанівідпусткидо31грудня2023рокуобчислюєтьсязвиплатзафактичнийчасроботиу2023році,щопередуютьмісяцютакоївиплати,починаючиз1січня2023року15.09.20231837413Чиповернетьсяобовʼязокіндексуваннязарплатиу2024році?ВжезʼявивсяпроєктДержбюджетуна2024рік.Уньомупропродовженнядіїпризупиненнявженейдеться.Тожякщодепутатинепередумаютьвостанніймомент,у2024роцівідновитьсядіяЗаконупроіндексаціютавідповідноПорядку№107815.09.202375015УВАГА!УрядухваливпроєктДержбюджету-2024:якимибудутьМЗПтапрожитковиймінімум?(оновлено)КМУухваливпроєктДержбюджету-2024.Пріоритетом№1у2024роцізалишитьсясекторбезпекийоборони.Запроєктом,МЗПстановитимез1січня–7100,з1квітня–8000грн,азагальнийпрожитковиймінімум–2920грн15.09.202349226КолиВРУскасуємораторійнаперевіркиДПС:відповідьГетманцеваГетманцевзвертаєувагу,щозаконопроєкт№,найімовірніше,будеприйнятийз01листопадацьогороку,томущонацеймоментйогощенебуловинесенонарозглядКомітету15.09.202340232РадіпропонуютьскасуватиобовʼязокведеннятоварногооблікузапасівдлявсіхФОПівЗаконопроєктом№пропонуєтьсяскасуватидлявсіхфізосіб-підприємцівобов’язоквестиобліктоварнихзапасівіздійснюватипродажлишетихтоварів,щовідображенівтакомуобліку12.09.2023126319Якрахуватикомпенсаціюзаневикористанівідпусткиз12вересня:аналіззміндоПорядку№10012вереснябулаопублікованаінабралачинностіпостановаКМУвід08.09.2023№957.Неювнесенозмінищодопорядкурозрахункусередньоїзарплатидлякомпенсаціїзаневикористанівідпустки.Докладнопроцерозповімодалі12.09.20237658595УсіголовніОстанніновиниУсіновиниНБУрозробивумовистрахуваннявідповідальностіаудиторівПроєктомпостановиНБУвизначеноістотніумовидоговорівстрахуваннявідповідальностіаудиторатавимогущодобезперервностістрахуванняйоговідповідальностіСьогодні09:242Правилаоподаткуванняекоподаткомплануютьсуттєвозмінити,–МіндовкілляМіндовкілляініціюваловнутрішньоурядовіобговоренняконцепціїреформуванняподатковогозаконодавстваусферіуправліннявідходами.ВжепроведеноробочузустрічізпредставникамиМінфінутаДПССьогодні09:0510ЩоНБУплануєробитизкурсомтавалютнимиобмеженнями?Нацбанкневстановлюєконкретнихдатдляпереходудобільшгнучкогокурсучипом39;якшенняобмежень.Будь-якікрокивцьомунапряміздійснюватимутьсялишетоді,колибудутьсформованіналежністійкіпередумовиСьогодні08:4324ЯкіподатковітамитніреформизапропонуваввпровадитивУкраїніУрядСША?УперелікузапропонованихУрядомСШАреформ,якіпрямоповʼязанізКомітетомВРУзподатковоїполітики,євеликийблок,пов’язанийзреформоюмитниці,перезапускомБЕБ.АлезмінуроботіДПСвонипокищонепередбачаютьСьогодні08:1944НюансизаповненняуточнюючогорозрахункузПДВВуточнюючомурозрахункузПДВвідображаютьсязаповненірядкидекларації,щоуточнюється.Догр.4переносятьсяпоказникидекларації,щоуточнюється;угр.5–всіпоказникидеклараціїзурахуваннямвиправленихпомилок;угр.6–абсолютнезначенняпомилкиСьогодні08:0226ОтрималиавансзапільговимитоварамидляборотьбизCOVID-19до1липня,апоставилиїхпізніше:щозПДВ?Надатуфактичноговідвантаженнятоварівуперіодіпочинаючиз01.07.2023умежахавансуПДВненараховується,апонадобсягавансусліднарахуватиПЗзПДВСьогодні07:4313ЯкобраховуєтьсяобсягопераційдляреєстраціїплатникомПДВзадоговоромкомісії?Заопераціями,щоздійснюютьсявмежахдоговорівкомісії,підчастакогообрахункувраховуютьсяобсягипостачаннятоварів,щопередаються/отримуютьсяумежахдоговорівкомісії,атакожсумакомісійноївинагородиСьогодні07:268ЧимаютьновоствореніСГподаватизаявупровідсутністьобʼєктівзекоподатку?Суб’єктигосподарювання,утомучисліновостворені,якінемаютьоб’єктівобчисленняекологічногоподатку,неповинніподаватидовідповіднихконтролюючихорганівзаявупровідсутністьунихузвітномуроцітакихоб’єктівСьогодні07:0412ЧинараховуватиПДВприсписаннікредиторськоїзаборгованості?УмісяцісписаннякредиторськоїзаборгованостіплатникуПДВ–покупцюнеобхіднонарахуватиподатковізобов’язаннязПДВзап.198.5ПКУтаскластиізареєструвативЄРПНвідповіднуПН27.09.202384Чиможероботодавецьвідмовитибатьковіувідпустціпринародженнідитини?ФахівціДержпраціпідкреслили,щовзагальномувипадкуроботодавецьнеможевідмовитибатьковіунаданнівідпусткипринародженнідитини27.09.202342Військоваслужба-безобмеженьзамаксимальнимвіком:новийзаконопроєктЗаконопроєктом№пропонуєтьсядозволитивійськовослужбовцямнаїхнєпроханнязалишатисянавійськовійслужбіпонадграничнийвікперебуваннянаній27.09.2023197ЯкподатизаявудляскасуванняреєстраціїРРО?ДляскасуванняреєстраціїРРОСГподаєдоконтролюючогоорганузамісцемреєстраціїРРОзаявузаформою№4-РРО«Заявапроскасуванняреєстраціїреєстраторарозрахунковихоперацій»(J)27.09.2023332КолизберіганнякоштівусейфіпоручзРРОта/абоПРРОнеєпорушенням?ЯкщопідприємствонемаєможливостізберігативсюсумуготівковихкоштівуящикуРРОта/абоокремихмоделейПРРО,точастинуготівкиможназберігатиусейфідомоментупроведенняоперації«службовавидача»27.09.2023954ДПСнагадуєпростартзастосуванняштрафівзароботубезРРОз1жовтняЗапозицієюДПС,з1жовтнядобровільневиконаннявсіхвимогЗакону№265вбережесуб’єктівгосподарюваннявіддодатковихвитратувиглядіштрафнихсанкцій27.09.2023143Чипотрібнареєстраціяплатникомакцизуприторгівлібезалкогольнимпивом?Операціїзреалізаціїсуб39;єктамигосподарюванняроздрібноїторгівлітоварів,якіненалежатьдопідакцизних,зокремапивабезалкогольного,акцизнимподаткомнеоподатковуються27.09.202341ЯкіпобутовіпослугиможутьнадаватинаселеннюплатникиЄПІтаІІгруп?Податківцізауважили,якіпобутовіпослугимаютьправонадаватинаселеннюплатникиєдиногоподаткупершоїтадругоїгруп27.09.2023118З3вереснядіютьзмінивоподаткуваннідіяльностіусферіазартнихігорЗаконом№3325-IXвнесеноокреміуточненнящодооподаткуваннясуб’єктівгосподарюванняусферіорганізаціїтапроведенняазартнихігор.Змінинабраличинностіз03.09.2023.Докладнішепроце–далі27.09.202321НюансинарахуванняпеніпринесплатіЄПфізособамиМінімальнеподатковезобов’язаннядляземельнихділянок,земельнихчасток(паїв)невизначаєтьсязаперіод,заякийневизначаєтьсяплатазаземлюабоєдинийподатокчетвертоїгрупи27.09.202365СкількичасумаєуправительтрастудляподаннядокументівзазапитомДПС?Управительабоадміністратортрастузобов’язанийзабезпечитинаданняДПСзайогозапитомкопійдокументівпротягом30календарнихднівздатиотриманнявідповідногозапиту27.09.202324ЯкзаповнитиграфущодотипуПРРОзметоюзаповненнярозділу4заявизаф.№1-ПРРО?ПоняттятипПРРО«Стаціонарний»означає,щотакийПРРОвстановленийнаконкретнугосподарськуодиницютавикористовуєтьсязаадресою,зазначеноювреєстраційнійЗаявізаф.№1-ПРРО27.09.202393Усіновини30днiвпередплатибезкоштовно!Оберiтьсвiйпакетвiд«Дебету-Кредиту»намiсяцьбезкоштовно!СпробуватиОстанніконсультаціїУсіконсультацііПодарунковісертифікатипартнерамнаєдиномуподаткуТОВ,платникПДВ,плануєздійснитизакупкуподарунковихсертифікатіввартістю3000грн/штзметоюподаруватипартнерам-ФОПамнаІІІгрупіЄП(5%).ЯкіподаткибудутьуЮО,якщоотримувачФОПнаЄПІІІгрупи5%?Якіподатковізобов'язаннявиникнутьуФОПаприотриманніподарунковогосертифікату?Хтомаєсплачуватиподатки:податковийагентчиобдарованийФОПсамостійно?Оплатадоступудоелектроннихкниг:щозПДВ?Директорприватногонавчальногозакладукартою-ключдогривневогорахункуоплативнерезидентупослугиздоступудоелектроннихкниг.Закладнадаєнавчальніпослуги,томумаєпільгузПДВ.Коштисписалисявгривнях,прицьомусумасписаласязакомерційнимкурсомбанку,анезакурсомНБУ.ЯкнараховуватиПДВ?УтриманняЄСВзвинагородизаЦПД:чиможливо?Благодійнанеприбутковаорганізаціяотрималагрантнапроєкт,якимпередбаченозалученнязадоговоромЦПХвиконавчогодиректоранатерміндіїгрантунарікзоплатоюпрацівсумігрннамісяць.Чинебудепорушенням,якщосумуЄСВ22%(3168грн)утриматизвинагороди,такожутримавшизнеїПДФОтаВЗ,виплатитизамінусомвсіхподатківвинагороду(–3168–216–2592=8424грн)?Яквстановитиексплуатаційнінормипробігушин?ПридбалиновийавтомобільРеноДастер.Яквстановитиексплуатаційнунормупробігушин,якщовЕксплуатаційнихнормах№488невказаномодельмашиниішин215/65R16ContinentalConticrosscontactLX2,якіплануємодокупатидодатково?Нематеріальніактивиневикористовуються:щовобліку?ТОВпередавалоукористуванняПЗ,атакожотримувалороялтізавидачуневиключноїліцензіїнаіншеПЗ.Виключнімайновіправанаобидвапродуктаобліковуютьсянасубрахунку127таамортизуються.Всерпні2023тр.замовникцихпродуктівзбанкрутів,ТОВпересталоотримуватизанимидохід.ЩозамортизацієюцихНМА?Чипотрібноїхконсервуватиабовиводитизексплуатації?УсіконсультацііВажливідокументиУсідокументиПодатковийкодексУкраїниВерховнаРадаУкраїни|КодексУкраїни,Кодекс,Законвід02.12.2010№2755-VIКодексУкраїнипроадміністративніправопорушення(статті1-212-21)ВерховнаРадаУкраїнськоїРадянськоїСоціалістичноїРеспубліки|КодексУкраїни,Кодекс,Законвід07.12.1984№8073-XЦивільнийкодексУкраїниВерховнаРадаУкраїни|КодексУкраїни,Кодекс,Законвід16.01.2003№435-IVКодексзаконівпропрацюУкраїниВерховнаРадаУкраїнськоїРадянськоїСоціалістичноїРеспубліки|КодексУкраїни,Кодекс,Законвід10.12.1971№322-VIIIКримінальнийкодексУкраїниВерховнаРадаУкраїни|КодексУкраїни,Закон,Кодексвід05.04.2001№2341-IIIКодексУкраїнипроадміністративніправопорушення(статті213-330)ВерховнаРадаУкраїнськоїРадянськоїСоціалістичноїРеспубліки|КодексУкраїни,Кодекс,Законвід07.12.1984№8073-XУсідокументиПопулярнібланкиУсібланкиПодатковадеклараціяплатникаєдиногоподатку–фізичноїособи-підприємцяПодатковадеклараціязподаткунаприбутокпідприємстваФінансовийзвітсуб39;єктамалогопідприємництва.Форми№1-м,2-мБаланс.Форма№1ПодатковадеклараціязподаткунадоданувартістьУсібланкиБазовіставкиУсіставкиМінімальназаробітнаплата(з01.10.2022р.)6700грн.РозмірЄСВ(з01.10.2022р.)1474грн.Прожитковиймінімум(з01.12.2022р.)2684грн.Податковасоціальнапільга(у2023р.)1342грн.Індексінфляції(серпень2023 р.)98,6%УсіставкиТиповіформиУсітиповіформиПервиннітазведеніобліковідокументи58ПодаткованакладнаРозрахуноккоригуваннякількіснихівартіснихпоказниківдоподатковоїнакладноїЗвітпровикористаннякоштів/електроннихгрошей,виданихнавідрядженняабопідзвіт...таще55формТрудовівідносинитазарплата88ЗаяванавідпусткуНаказпровідрядженняГрафікнаданнявідпусток(прикладформи)...таще85формДоговори92Договірнаствореннятавикористанняоб’єктаправаінтелектуальноївласностіДоговірпроствореннязазамовленнямівикористаннястаттіДоговіртоварногофранчайзингу...таще89формЗаяви29ЗаявапрозастосуванняспрощеноїсистемиоподаткуванняЗаявапровідмовувідзастосуванняспрощеноїсистемиоподаткуванняРеєстраційназаяваплатникаподаткунадоданувартість(форма№1-ПДВ)...таще26формБільшетиповихформУсітиповіформиКориснісервісиУсісервісиКалькуляторіндексаціїзаробітноїплатионовлено14.12.2022Калькулятортермінувідпусткионовлено01.04.2019Строкивстановленнякарантинутавоєнногостануоновлено17.08.2023Індексінфляції(індексспоживчихцін)вУкраїніоновлено08.09.2023Все,щопотрібнознати«спрощенцям»оновлено27.09.2023ПДВ:віднарахуваннядозвітностіоновлено20.09.2023Довідникипільг№119/1та№119/2оновлено30.08.2023Усепровідрядження(поУкраїніізакордон)оновлено20.09.2023Зарплататакадрионовлено20.09.2023УсісервісиВоєннийстанУсіновинизатемоюЯкіподатковітамитніреформизапропонуваввпровадитивУкраїніУрядСША?УперелікузапропонованихУрядомСШАреформ,якіпрямоповʼязанізКомітетомВРУзподатковоїполітики,євеликийблок,пов’язанийзреформоюмитниці,перезапускомБЕБ.АлезмінуроботіДПСвонипокищонепередбачаютьСьогодні08:1944Військоваслужба-безобмеженьзамаксимальнимвіком:новийзаконопроєктЗаконопроєктом№пропонуєтьсядозволитивійськовослужбовцямнаїхнєпроханнязалишатисянавійськовійслужбіпонадграничнийвікперебуваннянаній27.09.2023197АграріїзможутьотримуватикомпенсаціївіддержавизарозмінуванняземліЯкщоаграрнаабоіншакомпаніячерезProzorroзакуповуєпослугурозмінування,отримуєцюпослугутавідповіднийсертифікатвідофіційноліцензованогооператора,втакомуразідержаваповністюабочастковокомпенсуватимевитрати27.09.202329НюансисплатиподаткунанерухомістьзавідсутностіможливостіпідчасвійниУразівідсутностіможливостісвоєчасновиконатисвійподатковийобов’язокщододотриманнятермінівсплатиподаткунанерухомемайнозвільненнявідвідповідальностіможливезобов’язковимвиконаннямтакогообов’язкупротягомшестимісяцівпіслявійни26.09.202371Яквнутрішнімпереселенцямможнапідтвердитисвійтрудовийстаж?ВідповіднодопостановиКМУвід12серпня1993року№637стажроботизавідсутностідокументівможетакожпідтверджуватисяпоказанняминеменшедвохсвідків26.09.202398Чиможнавідмовитисьвідзалученнядосуспільнокориснихробіт?Порядкомреєстрації,перереєстраціїбезробітнихтаведенняоблікуосіб,якішукаютьроботу,передбачено,щовідмовавідвиконаннясуспільнокориснихробітвумовахвоєнногостануєпідставоюдляприпиненняцентромзайнятостіреєстраціїбезробітного25.09.2023109Якз1грудняпотрібнобудезвітувативолонтерампрогуманітарнудопомогу?Звітуватитребащомісяцядо15-гочисланаростаючимпідсумкомтастежитизачіткиміпрозоримоблікомгуманітарноїдопомоги.Покищоєдинаавтоматизованасистемаоблікугуманітарноїдопомогизнаходитьсяустанірозробки25.09.20231332ОновленоУгодупровільнуторгівлюміжУкраїноюіКанадоюНоваУгоданесесуттєвізмінидоторговогорежимуміжУкраїноютаКанадою.УМінекономікирозповілидеталіщодооновленоїугоди.Зокрема,внійтеперміститьсяновийліберальнийметодусферіпослуг–дозволеновсе,щонезаборонено25.09.202398КомітетВРУрекомендувавпідтриматипосиленнявідповідальностіроботодавцівзазатримкузарплатиКомітетзсоцполітикирекондувавприйнятизаосновузаконопроєкт№9510щодопосиленнязахистувимогпрацівниківщодовиплатизаборгованостііззарплати,втомучисліувипадкунеплатоспроможностіроботодавця25.09.202322538ОрганисоцзахистуотрималивідомостізреєструзруйнованоготапошкодженогомайнаЗазначенапередачаверифікованихданихбуланеобхіднадляпродовженнявиплатдопомогиособам,житлоякихвнаслідокбойовихдійзруйнованеабосталонепридатнимдляпроживання24.09.202339У«Дії»з39;явитьсямапазданимипро«Пунктинезламності»Узастосунку«Дії»з39;явитьсясервісзважливоюінформацієюпро«Пунктинезламності»напередодніопалювальногосезону.ПроцеповідомивШмигаль24.09.202356Повітрянатривоганароботі:колицеповажнапричина,аколи–прогул?Перебуваннявукриттіпідчасповітряноїтривогиможебутиповажноюпричиноювідсутностіпрацівниканароботі,якщочасвідсутностіпрацівниканароботізбігаєтьсязповітряноютривогоютачасомдлядобирання(офіс-укриття-офіс)22.09.202329712РадіпропонуютьзвільнитивідПДВтамитаімпортбезпілотнихлітальнихапаратівЗаконопроєктами№та№пропонуєтьсязвільнитиначасвоєнногостанувідввізногомитатаПДВбезпілотнілітальніапарати,оптичнітаколіматорніприціли(коліматори),прицілинічногобаченняаботепловізійніприцілитощо22.09.202350ЯкотриматидовідкувідДПСщодовідсутностіборгівзподатківтаЄСВдлябронюванняпрацівників?ДляотриманняінформаціїпрозагальнусумусплаченихподатківісумусплаченогоЄСВпротягомзвітногоподатковогорокутавідсутністьзаборгованостізЄСВпідприємствунеобхіднозвернутисяписьмововдовільнійформідоДПСзаосновниммісцемобліку22.09.2023664Поверненняперевірокзжовтняневідбудеться,–ГетманцевД.Гетманцеввказав,щовладанамагатиметьсяповернутисядопопередньоїмоделі–частковихперевіроктамаєупланахзапровадженняризикорієнтованогопідходу,алеякіколи,–потребуєпогодженнязМВФ21.09.202391556Розширилиперелікбізнесів,якіможутьдолучитисядопрограмиєВідновленняКабінетМіністріврозширивперелікбудівельнихмагазинівтакомпаній,якіможутьдолучитисядопрограмиєВідновлення.Власникипошкодженогочизруйнованогомайназможутьпридбатибудматеріалиабоскористатисяпослугамивкомпаніях-учасникахпрограми20.09.202354Чисплачуватиекоподатокуразізастосуваннягенераторівпідчасвійни?Податківціпідкреслили,щоувсіхвласниківелектрогенераторнихустановок,щокласифікуютьсязакодом8502згіднозУКТЗЕД,невиникаютьподатковізобов’язаннязекологічногоподатку20.09.2023249ЯкірозміриподатківчекаютьнаФОПіву2024році:аналізпроєктуДержбюджетуСкількиЄСВдоведетьсясплачуватиз1січня2024рокупідприємцямтафізособам-«незалежникам»засебе?ЯкзмінятьсярозміриєдиногоподаткудляІтаІІгруп?Які«воєнні»пільгизалишатьсядіючими?20.09.2023904720вересня–останнійденьзвітуваннязасерпеньПодатківцінаголосили,щоплатникиподатківмаютьвідзвітуватизподатківзасерпень2023рокудо20вереснявключно.Алевиконатисвійобов39;язокможнайпіслявійни,якщонаразінемаєтакоїможливості20.09.2023476«Воєнні»строкиреєстраціївЄРПНПНтаРК:нагадуваннявідДПСДляПНтаРКзаІполовинумісяцяграничнимстрокомреєстраціївЄРПНє5числомісяцязамісяцемїхскладання,дляПНтаРКзаІІполовинумісяця–до18числа(включно)місяцязамісяцемїхскладання19.09.20234099УсіновинизатемоюПДВУсіновинизатемоюНюансизаповненняуточнюючогорозрахункузПДВВуточнюючомурозрахункузПДВвідображаютьсязаповненірядкидекларації,щоуточнюється.Догр.4переносятьсяпоказникидекларації,щоуточнюється;угр.5–всіпоказникидеклараціїзурахуваннямвиправленихпомилок;угр.6–абсолютнезначенняпомилкиСьогодні08:0226ОтрималиавансзапільговимитоварамидляборотьбизCOVID-19до1липня,апоставилиїхпізніше:щозПДВ?Надатуфактичноговідвантаженнятоварівуперіодіпочинаючиз01.07.2023умежахавансуПДВненараховується,апонадобсягавансусліднарахуватиПЗзПДВСьогодні07:4313ЯкобраховуєтьсяобсягопераційдляреєстраціїплатникомПДВзадоговоромкомісії?Заопераціями,щоздійснюютьсявмежахдоговорівкомісії,підчастакогообрахункувраховуютьсяобсягипостачаннятоварів,щопередаються/отримуютьсяумежахдоговорівкомісії,атакожсумакомісійноївинагородиСьогодні07:268ЧинараховуватиПДВприсписаннікредиторськоїзаборгованості?УмісяцісписаннякредиторськоїзаборгованостіплатникуПДВ–покупцюнеобхіднонарахуватиподатковізобов’язаннязПДВзап.198.5ПКУтаскластиізареєструвативЄРПНвідповіднуПН27.09.202384ЧиможепродавецьзменшитиПЗзПДВуразісписаннядебіторськоїзаборгованості?Якщопокупцемнебулиповернутіпродавцевіранішепоставленітовари/послугитапротягомтермінупозовноїдавностіневідбулосяоплатизаних,топродавецьнемаєправанакоригуваннясумиПЗзПДВприсписаннідебіторськоїзаборгованості27.09.202314642жовтня–останнійденьдлясплатиподатківзасерпеньДПСнагадує,що2жовтняєграничнимтерміномсплатиподатковихзобов’язаньзасерпень2023року.Алеті,хтопокищонемаєможливостісплатитиподаткичерезвійну(таможутьцедовести),зможутьсплатитипіслязакінченнявійни26.09.2023343ЧизбільшуєтьсяреєстраційнасумадляреєстраціїПНнаповернутусумузайвосплаченогоПДВ?Суминадмірусплаченихгрошовихзобов’язаньзПДВ,повернутінаелектроннийрахунок,незмінюютьзначенняSПопРах.Аотже,незмінюютьсуму,наякуплатникмаєправозареєструватиПНтаРКвЄРПН26.09.2023132Щозмінитьсяз30вереснявадміноскарженнікомісійщодозаблокованихПН:розʼяснюєДПСДозмінпередбачаласяможливістьоскарженнявадмінпорядкутількирішенькомісійрегіональногорівняпровідмовувреєстраціїПНтаРКуРеєстрі.З30вереснядіятимемеханізмщодооскарженнявсіхрішенькомісійрегіональногорівнявадмінпорядку25.09.20232772ЯкдіятивразіблокуванняреєстраціїПН:алгоритмвідГетманцеваГетманцевопублікувавдетальнупамʼяткудляплатниківПДВщодоалгоритмурозблокуванняПНтаРК.Уніййдетьсяпродокументи,якінеобхідноподати,танаведенонюансиподаннятаблицьданих22.09.202350044РадіпропонуютьзвільнитивідПДВтамитаімпортбезпілотнихлітальнихапаратівЗаконопроєктами№та№пропонуєтьсязвільнитиначасвоєнногостанувідввізногомитатаПДВбезпілотнілітальніапарати,оптичнітаколіматорніприціли(коліматори),прицілинічногобаченняаботепловізійніприцілитощо22.09.202350Пільговийімпортдронів,тепловізорів,раційтаантидроновихрушницьможутьпродовжитина2024рікДляпродовженняз1січня2024рокудіїпільгщодосплатимитнихплатежівприімпортідронів,тепловізорів,раційтаантидроновихрушницькомітетуГетманцевапотрібнаінформаціявідволонтерів22.09.202352Нацбанкдоповнивперелікопераційзрозрахунково-касовогообслуговування,якінеоподатковуютьсяПДВЗаоновленоюверсієюнеєоб39;єктомоподаткуванняПДВопераціїзвикористанняме-грошейНБУ:здійсненняемісіїцифровихгрошей,обмінцифровихгрошейнаготівкові/безготівковікошти;погашенняцифровихгрошей22.09.20231891ПостачанняякихтоварівзвільняєтьсявідоподаткуванняПДВначасвійни?ЗвільняютьсявідоподаткуванняПДВопераціїзввезеннянамитнутериторіюУкраїнитапостачаннянамитнійтериторіїУкраїнитепловізійнихбіноклів,монокулярівтабінокулярів,приладівнічногобачення21.09.2023203Передаєтеавтокінцевомуспоживачувмежахвиконаннямировоїугоди:щозПДВ?Передачаплатникомавтокінцевомуспоживачувмежахвиконаннямировоїугодиєоперацієюзпостачаннятовару.Затакоюоперацієюплатникзобов’язанийвизначитиподатковізобов’язаннятаскластиізареєструвативЄРПНПН21.09.202351ЯкнарахуватикомпенсуючіПЗзПДВнасумуімпортнихтоварівчерезскасуванняспецгрупиЄП?БазоюоподаткуваннякомпенсуючихПЗзПДВзатоварами,ввезениминамитнутериторіюУкраїни,ємитнавартістьтакихтоварівзгіднозвідповідноюмитноюдекларацією21.09.202393ЯкзаповнитиПНувипадкувідсутностікодупільгиуДовіднику?Уразіздійсненняпільговихоперацій,якіневнесенідовказанихдовідників(узв39;язкуіззапровадженнямновоїпільги)станомнадатускладанняПН,уїїграфі9проставляєтьсяумовнийкод«»21.09.202392Здійсненняопераційзпостачаннявживанихтоварів:щозПДВ?Увипадках,колиплатникПДВздійснюєпостачаннявживанихтоварів,придбанихунеплатниківПДВзадоговорами,щопередбачаютьперехідправавласностінатакітовари,базоюоподаткуванняєпозитивнарізницяміжціноюпродажутаціноюпридбання20.09.2023103НюансиподанняповідомленнядлявиведеннязризиковихплатниківПДВПодатківцірозповіли,скількиразівможнаподаватиПовідомленняпронаданняінформаціїтакопіїдокументівщодоневідповідностіплатникаподаткукритеріямризиковостіплатникаподатку20.09.2023241«Податокнадоданувартість»№15(130)|20.09.2023р.Стотридцятийлисттематичноїрозсилки«Дебету-Кредиту»,якаприсвяченавиключноподаткунадоданувартість20.09.202353«Воєнні»строкиреєстраціївЄРПНПНтаРК:нагадуваннявідДПСДляПНтаРКзаІполовинумісяцяграничнимстрокомреєстраціївЄРПНє5числомісяцязамісяцемїхскладання,дляПНтаРКзаІІполовинумісяця–до18числа(включно)місяцязамісяцемїхскладання19.09.20234099УсіновинизатемоюФізособи-підприємціУсіновинизатемоюЯкіпобутовіпослугиможутьнадаватинаселеннюплатникиЄПІтаІІгруп?Податківцізауважили,якіпобутовіпослугимаютьправонадаватинаселеннюплатникиєдиногоподаткупершоїтадругоїгруп27.09.2023118ЗаякихумовФОПамможнаторгуватибезРРОуселах?Уразінеперевищеннярічногообсягурозрахунковихопераційзпродажу–167МЗП(у2023році–1118900грн)наодинпунктпродажутоварівуселізастосуванняРРОнеєобов’язковим22.09.20233041Вякийстрокфізособа-«загальник»маєвідзвітуватиуразіліквідації?Фізособи-«загальники»,якіприпинилисвоюдіяльністьдозакінченняподатковогороку,подаютьдеклараціюустроки,встановленіПКУдлямісячногоподатковогоперіоду22.09.202398НБУпосиливвимогидозалученнякомерційнихагентівдлянаданняфінпослугЗметоюврегулюванняпитанняперелікуосіб,якіможутьзалучатисядлянаданняфінпослугяккомерційніагентизприйманняготівки,НБУнадавбанкамправозалучатиФОПівяккомерційнихагентів22.09.202342УфіскальнихчекахРРОвідсутняабревіатура«ФОП»:чибудутьнаслідкиприперевірках?Уразіякщофіскальнийчекміститьвсіобов’язковіреквізити,однакурядку1«найменуваннясуб’єктагосподарювання»порядізпрізвищем,ім’ямтапобатьковіфізичноїособивідсутняабревіатура«ФОП»,тотакийфіскальнийчекприймаєтьсяякрозрахунковий21.09.2023327ЯкаграничнасумаготівковогорозрахункуСГзфізособою,якамаєстатуспідприємця?ЯкщоготівковірозрахункиСГзфізособою,якаодночаснозареєстрованаякФОП,непов’язанізпідприємницькоюдіяльністютакоїфізособи,тонатакірозрахункипоширюютьсяготівковіобмеженняурозмірігрн21.09.2023190Самозайнятаособанеотримуваладоходівпротягомроку:чизвітувати?ЯкщосамозайнятаособапротягомзвітногоперіодунеотримуваладохідвідтакоїдіяльностіінемаєіншихдоходівізджерелїхпоходженнязУкраїнитаіндоходів,тообов’язкуподаннядеклараціїтадодаткаФ2унеїнемає20.09.2023139ЯкірозміриподатківчекаютьнаФОПіву2024році:аналізпроєктуДержбюджетуСкількиЄСВдоведетьсясплачуватиз1січня2024рокупідприємцямтафізособам-«незалежникам»засебе?ЯкзмінятьсярозміриєдиногоподаткудляІтаІІгруп?Які«воєнні»пільгизалишатьсядіючими?20.09.20239047ВякістрокипотрібноподатизаявудлявідмовивідЄПзІVкварталу?Податківцінагадали,щозаявупровідмовувідспрощеноїсистемиоподаткуваннязІVкварталу2023рокуслідподатинепізніше20вересня2023року19.09.20231240ЯкщоФОПзареєстрованийнаТОТ,правочиниізнимнікчемні!УсвіжійІПКподатківцінадаютьвідповідінакільказапитань,щостосуютьсяспівробітництваізФОПами,місцемреєстраціїякихєтимчасовоокупованатериторія19.09.202349786Фізособа-«єдинник»перереєструваласязТОТнаіншутериторію:яксплачуватиЄП?Сплатаєдиногоподаткудозакінченняпоточногобюджетногорокуздійснюєтьсязапопередніммісцезнаходженнямплатника,аленарахунокДПС,заякоюзакріпленевиконанняповноваженьтериторіальногооргануДПСнаТОТ19.09.202380Проблемаоподаткуванняукраїнськихбіженців:щодумаєГетманцев?ЗасловамиГетманцева,якщолюдинапереїжджаєдоПольщі,УгорщиничиФранціїіотримуєтамтимчасовийзахист,тостатусособивжепередбачає,щолюдинастаєподатковимрезидентомцієїкраїни.Алепроблемуподвійногооподаткуваннятакніхтоіневирішив19.09.20233405Фізособа-«єдинник»3групизанизилаПЗзавоєннийчас:чибудештрафпривиправленні?Фізособа-«єдинник»3групизвільняєтьсявіднарахуваннятасплатиштрафнихсанкцій,передбаченихп.50.1ПКУ,тапеніуразісамостійноговиправленнясумзаниженихПЗзєдиногоподаткузачасвійни19.09.2023166Формузаявищодозастосуванняспрощеноїсистемионовлять:проєктнаказуМінфінуДПСоприлюднилатекстпроєктунаказуМінфінущодооновленняформизаявидлязастосуванняЄП.Так,уп.6заявизмінятькодзаКОАТУУнакодКАТОТТГ.Такожбудеуточненозмістп.5.1заявищододоходів.Теперуньомутребабудевідображатийсумизе-гаманців19.09.20232192«Єдинийподаток»№15(126)|19.09.2023р.Стодвадцятьшостийлисттематичноїрозсилки«Дебету-Кредиту»,присвяченийвиключноспрощенійсистеміоподаткування19.09.202324ГетманцеванонсувавперехіднапольськумодельоподаткуванняФОПівПольськамодельоподаткуванняФОПівпередбачаєбільшийлімітзаопераціями(2млнєвропроти7,8млнгрн)тарізніставкиподаткудлярізнихвидівдіяльності(торгівля–3%,послуги–12-20%)18.09.20231097013Заякихумов«єдинник»можеперейтинаіншугрупу?Заумовидотримання«єдинником»вимогдляобраноїнимгрупивінможесамостійноперейтинаіншугрупушляхомподаннязаявидоДПСнепізнішеніжза15к.дн.допочаткунаступногокварталу14.09.2023113ПереселенцідвохобластейможутьотриматигрантинавласнийбізнесВУкраїнізапровадженомікрогрантовупрограмувідHelvetasSwissIntercooperation.Метапрограми–підтримкапідприємницькоїактивностіВПОйіншихосіб,якіпостраждаличерезвійну13.09.2023130ЧипідлягаєоподаткуваннюВЗдохід,отриманийфізособою-«загальником»?Доходипідприємця-«загальника»обкладаютьсявійськовимзбором.Щобвирахуватичистийдохіддооподаткування,вартовідзагальноївиручкиугрошовійтанегрошовійформівіднятидокументальнопідтвердженівитратиФОПа13.09.2023100ФОП-«загальник»застосовуєдлярозрахунківплатіжнийтермінал:яквизначитидохід?Уразізастосуванняфізособою-«загальником»платіжноготермінала,поєднаногозРРО,припроведеннірозрахунківзпокупцямизапроданітовариграфа2типовоїформизаповнюєтьсязапідсумкамиробочогоднянапідставіінформації,вказаноїуZ-звіті13.09.20238052УсіновинизатемоюПодаткованакладнаУсіновинизатемоюКолинаплатниківПДВчекаєштрафзазаблокованіПН/РК:роз’ясненнявідДПСУПлатникподатківпісляотриманнярішенняпрозупиненняреєстраціїПН/РКвЄРПНнеподавтаблицюданих,первиннідокументитаписьмовіпояснення.ЧичекаєнаньогоштрафзавідсутністьреєстраціїПН/РК?26.09.202356544ЧизбільшуєтьсяреєстраційнасумадляреєстраціїПНнаповернутусумузайвосплаченогоПДВ?Суминадмірусплаченихгрошовихзобов’язаньзПДВ,повернутінаелектроннийрахунок,незмінюютьзначенняSПопРах.Аотже,незмінюютьсуму,наякуплатникмаєправозареєструватиПНтаРКвЄРПН26.09.2023132Щозмінитьсяз30вереснявадміноскарженнікомісійщодозаблокованихПН:розʼяснюєДПСДозмінпередбачаласяможливістьоскарженнявадмінпорядкутількирішенькомісійрегіональногорівняпровідмовувреєстраціїПНтаРКуРеєстрі.З30вереснядіятимемеханізмщодооскарженнявсіхрішенькомісійрегіональногорівнявадмінпорядку25.09.20232772ЯкдіятивразіблокуванняреєстраціїПН:алгоритмвідГетманцеваГетманцевопублікувавдетальнупамʼяткудляплатниківПДВщодоалгоритмурозблокуванняПНтаРК.Уніййдетьсяпродокументи,якінеобхідноподати,танаведенонюансиподаннятаблицьданих22.09.202350044Передаєтеавтокінцевомуспоживачувмежахвиконаннямировоїугоди:щозПДВ?Передачаплатникомавтокінцевомуспоживачувмежахвиконаннямировоїугодиєоперацієюзпостачаннятовару.Затакоюоперацієюплатникзобов’язанийвизначитиподатковізобов’язаннятаскластиізареєструвативЄРПНПН21.09.202351ЯкзаповнитиПНувипадкувідсутностікодупільгиуДовіднику?Уразіздійсненняпільговихоперацій,якіневнесенідовказанихдовідників(узв39;язкуіззапровадженнямновоїпільги)станомнадатускладанняПН,уїїграфі9проставляєтьсяумовнийкод«»21.09.202392НюансиподанняповідомленнядлявиведеннязризиковихплатниківПДВПодатківцірозповіли,скількиразівможнаподаватиПовідомленняпронаданняінформаціїтакопіїдокументівщодоневідповідностіплатникаподаткукритеріямризиковостіплатникаподатку20.09.2023241«Податокнадоданувартість»№15(130)|20.09.2023р.Стотридцятийлисттематичноїрозсилки«Дебету-Кредиту»,якаприсвяченавиключноподаткунадоданувартість20.09.202353«Воєнні»строкиреєстраціївЄРПНПНтаРК:нагадуваннявідДПСДляПНтаРКзаІполовинумісяцяграничнимстрокомреєстраціївЄРПНє5числомісяцязамісяцемїхскладання,дляПНтаРКзаІІполовинумісяця–до18числа(включно)місяцязамісяцемїхскладання19.09.20234099З30вереснязапрацюєоновленийпорядокприйняттярішенькомісієюДПСщодозаблокованихПН/РКМінфінвнісзмінидоПорядкуприйняттярішеньпрореєстрацію/відмовувреєстраціїПНтаРКвЄРПН.Передбачено,щорішеннякомісіїрегіональногорівняпрореєстраціюабовідмовувреєстраціїПН/РКвЄРПНнадсилатимутьве-формі.Змінидіятимутьз30вересня18.09.20231070421ЧизазначаютьсявПНсумиподатківтазборів,якіневключаютьсядобазиоподаткуванняПДВ?Сумиподатків,зборів,щовключаютьсядоцінипоставленихтоварів/послуг,аленевключаютьсядобазиоподаткуванняПДВтакихтоварів/послуг,уподатковійнакладнійнезазначаються18.09.2023151Зазначилиупопередньоподанійтаблиціданихневсівидидіяльності:яквиправити?ПлатникПДВможенадатиінформаціющодовидівдіяльності,якінезазначеніупопередньоподанійдоДПСтаблиці,шляхомподанняновоїтаблиці,вякійзазначаєтаківидидіяльностітавідповіднокодитоварівзгіднозУКТЗЕДтакодипослугзгіднозДКПП11.09.2023212ПротягомякоготермінурозглядаєтьсяскаргапровідмовууреєстраціїПНтаРКвЄРПН?ЯкщовмотивованерішеннязаскаргоюплатникаПДВнарішенняпровідмовууреєстраціїПНтаРКвЄРПНненадсилаєтьсяплатникуподатківпротягом10-денногостроку,такаскаргавважаєтьсяповністюзадоволеноюнакористьтакогоплатника11.09.2023227ЯкплатникПДВмаєподатикопіїпервинкизповідомленнямприблокуванніПН?ПлатникПДВповиненподатикопіїпідтверднихдокументівдоповідомленняпронаданняпоясненьшляхомзавантаженняїхкопійуформатіPDF,PNGабоJPG06.09.2023334КолиТаблицяданихплатникаПДВвраховуєтьсяДПСвавтоматичномурежимі?Зокрема,ТаблицяданихплатникаПДВвраховуєтьсяДПСвавтоматичномурежиміуразі,колитакатаблицяподаєтьсяплатникамиПДВ–сільгосптоваровиробниками,включенимидоРеєструотримувачівбюджетноїдотації06.09.202335493ЧиможеплатникПДВповторноподатидокументидлярозблокуванняПНпісляадміноскарження?ПлатникПДВнемаєправаповторноподатиПовідомлення,якщовінскориставсяпроцедуроюадміністративногооскарження.Рішеннякомісіїцентральногорівняможебутиоскарженовсудовомупорядку31.08.2023261«Податокнадоданувартість»№14(129)|30.08.2023р.Стодвадцятьдев39;ятийлисттематичноїрозсилки«Дебету-Кредиту»,якаприсвяченавиключноподаткунадоданувартість30.08.202324УлипнікількістьризиковихплатниківПДВсуттєвозменшиласьЯкрозповілаН.Южаніна,станомна01.08.2023р.кількістьризиковихплатниківсуттєвозменшилася(на18841,або37%)тастановить32155платників.Тобто23%відплатників,якіподавалиПН/РКнареєстраціювЄРПН29.08.202312721СитуаціязблокуваннямПНтаРКстабілізувалася,—ГетманцевНадумкуГетманцева,ситуаціязблокуваннямподатковихнакладнихстабілізувалася,іцеєрезультатомспільноїзКомітетомдевʼятимісячноїроботи28.08.20236234ВизначаємограничнудатудлявключенняПНдоподатковогокредиту:щозмінилосяз1серпня?ОстаннімирокамистрокидлявключенняПНдоподатковогокредитутозмінювалися,топризупинялися,інарештіз1серпня2023рокуїхбуловідновлено.З’ясуємо,колиможнавключатиПНдодеклараційзПДВ25.08.202369091УсіновинизатемоюТрудовівідносиниУсіновинизатемоюЧиможероботодавецьвідмовитибатьковіувідпустціпринародженнідитини?ФахівціДержпраціпідкреслили,щовзагальномувипадкуроботодавецьнеможевідмовитибатьковіунаданнівідпусткипринародженнідитини27.09.202342Переведенняпрацівниканаіншуроботубезйогозгоди:правомірночині?Переведеннябеззгодипрацівникаможливелишедлявідверненняаболіквідаціїнаслідківбойовихдій,атакожіншихобставин,щостановлятьабоможутьстановитизагрозужиттючинормальнимжиттєвимумовам26.09.202399Якіпільгимаютьпрацівникизінвалідністю?Зокрема,приприйняттінароботуневстановлюютьсявипробуваннядляосібзінвалідністю,спрямованихнароботувідповіднодорекомендаціїмедико-соціальноїекспертноїкомісії26.09.2023246Яквнутрішнімпереселенцямможнапідтвердитисвійтрудовийстаж?ВідповіднодопостановиКМУвід12серпня1993року№637стажроботизавідсутностідокументівможетакожпідтверджуватисяпоказанняминеменшедвохсвідків26.09.202398Підвищеннярозмірівмінімальноїзарплатиу2024році:якінаслідкидлябізнесу?Відрозмірумінімальноїзарплатизалежатьнетількивитратинаоплатупраці,алейрозмірдеякихподатків,атакожштрафизапорушеннятрудовихвідносинтанормПКУ.Проте,наскількивонизростутьу2024році,читайтеустатті26.09.20233657Чиможнавідмовитисьвідзалученнядосуспільнокориснихробіт?Порядкомреєстрації,перереєстраціїбезробітнихтаведенняоблікуосіб,якішукаютьроботу,передбачено,щовідмовавідвиконаннясуспільнокориснихробітвумовахвоєнногостануєпідставоюдляприпиненняцентромзайнятостіреєстраціїбезробітного25.09.2023109КомітетВРУрекомендувавпідтриматипосиленнявідповідальностіроботодавцівзазатримкузарплатиКомітетзсоцполітикирекондувавприйнятизаосновузаконопроєкт№9510щодопосиленнязахистувимогпрацівниківщодовиплатизаборгованостііззарплати,втомучисліувипадкунеплатоспроможностіроботодавця25.09.202322538Повітрянатривоганароботі:колицеповажнапричина,аколи–прогул?Перебуваннявукриттіпідчасповітряноїтривогиможебутиповажноюпричиноювідсутностіпрацівниканароботі,якщочасвідсутностіпрацівниканароботізбігаєтьсязповітряноютривогоютачасомдлядобирання(офіс-укриття-офіс)22.09.202329712Дляякихкатегорійіноземцівпотрібноотримуватидозвілнапрацевлаштування?ФахівціДержпрацізауважили,щороботодавціможутьпрацевлаштовуватиіноземцівнароботунапідставідозволунапрацевлаштування.Роботаіноземцябезоформленнядозволунапрацевлаштуваннябудепорушенням,алезцьогоправилаєвинятки.Пронихрозповімодалі22.09.202385Відпусткаузв’язкузодруженням:чиможнанадати,якщопрацівникпрацювавменшеніжрік?Чиможнанадатипрацівниковіоплачуванувідпусткуузв’язкуз весіллям,якщовінневідпрацювавпівроку?22.09.2023498МінекономікизноввзялосязаоновленняКласифікаторапрофесійМінекономікинасвоємусайтіпокищобезподробицьповідомилопророзробкучерговихзміндоКласифікаторапрофесій.Попереднізміни№12доКласифікаторабулозатвердженонаказомМінекономікивід23.06.2023№631221.09.20232195Якпрацюватимемотавідпочиватимемоужовтні2023року?1жовтнявУкраїнієдержавнимсвятом–ДеньзахисниківізахисницьУкраїни.Малибмати2жовтнявихідний.Тачерезвійнуцеробочийденьзоплатоюпраці,якузвичайний(несвятковий)робочийдень21.09.20233423Якимчиномслідознайомлюватипрацівниказйоготрудовимиобов’язками?ФахівціФедераціїпрофспілокрозповілипрообов’язковістьнаявностіпосадовоїінструкціїякдокумента,якимвизначенітрудовіобов’язкипрацівника,тарозповілипроправилаознайомленнязнеютаіншимидокументами20.09.2023365МінагрополітикитаДержпраціпосилятьвзаємодію:підписаномеморандумМеморандуммаєпопередитивиробничийтравматизмтапередбачаєконсультуванняроботодавцівіпрацівниківпідчасінформаційнихвідвідуваньугалузяхторгівлі,сільськогогосподарства,транспортнихпослугдлязниженнярівнянещаснихвипадків20.09.202351«Трудовівідносини.Зарплатаікадри»№15(129)|20.09.2023р.Стодвадцятьдев39;ятийлисттематичноїрозсилки«Дебету-Кредиту»,якаприсвяченатрудовимвідносинам,зарплатітакадрам20.09.202361Нюансипрацевлаштуваннянеповнолітніх:розʼясненнявідДПСУпотенційногонеповнолітньогопрацівниканеповиннобутимедичнихпротипоказань.Томувінмаєпройтимедичнеобстеженняінадатидовідку.Такийпрофоглядмаєстатищорічноютрадицією–допокипрацівниковіневиповниться21рік19.09.2023154Якідокументипідтверджуютьфактнеможливостівиконанняроботизастаномздоров’я?Невідповідністьпрацівниказайманійпосадізастаномздоров’яможебутипідтвердженодовідкоюзакладуохорониздоров’я.ВонамаєміститиінформаціюпрозаключнийвисновокЛККщодозмінимісцяроботи19.09.2023155Якоформитивідпусткуподоглядузадитиноюдотрьохроків?Післязакінченнявідпусткиузв’язкузвагітністютапологами,забажаннямматеріабобатька,роботодавецьнадаєвідпусткудлядоглядузадитиноюдодосягненнянеютрирічноговіку19.09.2023313Цільоваповоротнадопомогананавчання:якіподатковітаобліковінюанси?Працівникзвертаєтьсядопідприємствавособійогокерівниказпроханнямнадатиповоротнуфіндопомогунанавчання.Мирозглядаємоситуацію,вякійдопомоганадаєтьсябезнарахуваннявідсотківчиіншихкомпенсацій.Проособливостіоблікуйоподаткування–далі18.09.202389УрядсхваливстратегіюподоланнягендерногорозривувоплатіпраціКМУсхваливНаціональнустратегіюподоланнягендерногорозривувоплатіпрацінаперіоддо2030рокутазатвердивопераційнийпланзаходівзїїреалізаціїна2023–2025роки18.09.2023150УсіновинизатемоюЗвітністьУсіновинизатемоюНюансизаповненняуточнюючогорозрахункузПДВВуточнюючомурозрахункузПДВвідображаютьсязаповненірядкидекларації,щоуточнюється.Догр.4переносятьсяпоказникидекларації,щоуточнюється;угр.5–всіпоказникидеклараціїзурахуваннямвиправленихпомилок;угр.6–абсолютнезначенняпомилкиСьогодні08:0226ЧимаютьновоствореніСГподаватизаявупровідсутністьобʼєктівзекоподатку?Суб’єктигосподарювання,утомучисліновостворені,якінемаютьоб’єктівобчисленняекологічногоподатку,неповинніподаватидовідповіднихконтролюючихорганівзаявупровідсутністьунихузвітномуроцітакихоб’єктівСьогодні07:0412ЧинараховуватиПДВприсписаннікредиторськоїзаборгованості?УмісяцісписаннякредиторськоїзаборгованостіплатникуПДВ–покупцюнеобхіднонарахуватиподатковізобов’язаннязПДВзап.198.5ПКУтаскластиізареєструвативЄРПНвідповіднуПН27.09.202384СкількичасумаєуправительтрастудляподаннядокументівзазапитомДПС?Управительабоадміністратортрастузобов’язанийзабезпечитинаданняДПСзайогозапитомкопійдокументівпротягом30календарнихднівздатиотриманнявідповідногозапиту27.09.202324Якзаповнитиграфущ«Дебет-Кредит»одотипуПРРОзметоюзаповненнярозділу4заявизаф.№1-ПРРО?ПоняттятипПРРО«Стаціонарний»означає,щотакийПРРОвстановленийнаконкретнугосподарськуодиницютавикористовуєтьсязаадресою,зазначеноювреєстраційнійЗаявізаф.№1-ПРРО27.09.202393Заякимформатомслідподаватионовленудеклараціюзренти?Податківціпідкреслили,щонасайтіДПСрозміщеноформатионовленоїформидекларації,асаме:F(дляфізичнихосіб)таJ(дляюридичнихосіб)разоміздодатками27.09.202360ЯкМінʼюстштрафуватимезанедостовірнуінформаціюпробенефіціарів:коментарвідредакціїМінʼюствизначився,якскладатимутьпротоколитазастосуватимутьштрафизаподаннянедостовірноїінформаціїтазанеподання(несвоєчаснеподання)інформаціїпрокінцевихбенефіціарнихвласниківюросіб.Якіштрафичекатимутьзанедостовірнідані?27.09.2023240026вереснязновудоступдоЕЦПвідДПСбудеобмеженоУзв’язкуізпродовженнямтехнічнихробітАЦСКІДДДПС26вересня2023рокуз21:00до23:00доступдоЕЦПзновубудечастковообмежений.Такожбудутьобмеженнядое-сервісів26.09.2023736МінфіноновивдеклараціїзрентноїплатитаекологічногоподаткуЗокрема,зформдеклараційтадодатківдонихвиключенорядкищодовизначеннясумипені,атакожприміткидотакихрядківщодопорядкуобчисленнясумипені26.09.20231183Нерезиденттайогофіліямаютьстатинаоблікякдваокремихплатника:якзареєструватися?Податківцізауважили,щопривзяттінаобліквДПСнерезидентатайогофілійнеобхідноподатиодночаснодвіЗаявинерезидента(дляіноземноїюридичноїкомпанії,організаціїабоїївідокремленогопідрозділу)заформою№1-ОПНзкопіямидокументів26.09.20233725вереснядоступдоЕЦПвідДПСбудеобмеженоУзв’язкуізпродовженнямтехнічнихробітАЦСКІДДДПС25вересня2023рокуз21:00до23:00доступдоЕЦПзновубудечастковообмежений.Такожбудутьобмеженнядое-сервісів25.09.20239311Якз1грудняпотрібнобудезвітувативолонтерампрогуманітарнудопомогу?Звітуватитребащомісяцядо15-гочисланаростаючимпідсумкомтастежитизачіткиміпрозоримоблікомгуманітарноїдопомоги.Покищоєдинаавтоматизованасистемаоблікугуманітарноїдопомогизнаходитьсяустанірозробки25.09.20231332Поділилиприміщенняначастини:щозф.№20-ОПП?Якщоплатникподатківздійснивподілвласногоприміщеннянадваібільшеоб’єктіврізногопризначення(магазин,перукарнятощо),топодаєтьсяф.№20-ОПП.Унійінформаціящодотакогооб’єктаоподаткуваннязазначаєтьсядекількомарядками25.09.2023446НБУплануєзмінитивимогидоподаннязвітностіфінустановамиНБУпідготувавзмінидоперелікуучасниківринкунебанківськихфінпослуг,наякихпоширюєтьсядіяПравил,асаме:перелікдоповненоколекторськимикомпаніямитавиключенозньогостраховихта/абоперестраховихброкерівілізингодавців25.09.202345ЧипотрібноповідомлятиДПСпрозмінузасновниківЮО?НепотрібноповідомлятиДПСпрозмінузасновниківюрособам,відомостіпроякихвключаютьсядоЄДР.Аотюрособам,відомостіпроякихневключаютьсядоЄДР,потрібноподаватиданіпрозмінузасновниківшляхомподаннязаявзаф.№1-ОППзпозначкою«Зміни»25.09.2023208Якзаповнюєтьсярядок2деклараціїзтурзборутарядок1додаткадоДеклараціїуразіподанняуточнюючої?Урядку2уточнюючоїдеклараціїзтурзборузаповнюєтьсярядок2.2,арядок2.1незаповнюється.Урядку1додаткадоДеклараціїзаповнюєтьсятількирядок1.2,арядок1.1незаповнюється25.09.202315НБУоновитьфункціоналсвогоКредитногореєструНаціональнийбанкзапропонувавдообговоренняпроєктпостановистосовномеханізмувзаємодіїзфінансовимикомпаніямитакредитнимиспілкамищодоКредитногореєструНБУ25.09.2023830Коливпершепотрібнозастосовуватионовленуформурозрахункучастиничистогоприбутку?Розрахунокзаоновленоюформоюмаєподаватисязапідсумками2023рокуувстановленітерміни.Прицьомуплатникидивідендівнадержавнучасткуможутьподаватиуточнюючийрозрахунокзановоюформоюз01.01.202425.09.202391ЗатвердженоновіформизвітностіщодооблікузапасівкориснихкопалинМіндовкіллянаказом№481оновивформзвітностіщодооблікузапасівкориснихкопалин.Асаме:ЗвітнийбалансвикористанняпідземнихводтаЗвітнийбалансзапасівкориснихкопалин.Цізвітностізастосовуватимутьсяз2024року22.09.202349Відступленняправавимогиборгуфізособі:щовобліку?ЧленуФГвиданоПФД,якувінвідмовляєтьсяповертати.ФізособазапропонувалаФГвикупитицейборгзадоговоромкупівлі-продажуза100%боргуплюсінфляційнінарахування.ФГпогодилосянапродажборгуіншійфізособі.Яквідобразитицевоблікутазвітності?22.09.2023408УсіновинизатемоюБлокуванняПН/РКУсіновинизатемоюКолинаплатниківПДВчекаєштрафзазаблокованіПН/РК:роз’ясненнявідДПСУПлатникподатківпісляотриманнярішенняпрозупиненняреєстраціїПН/РКвЄРПНнеподавтаблицюданих,первиннідокументитаписьмовіпояснення.ЧичекаєнаньогоштрафзавідсутністьреєстраціїПН/РК?26.09.202356544Щозмінитьсяз30вереснявадміноскарженнікомісійщодозаблокованихПН:розʼяснюєДПСДозмінпередбачаласяможливістьоскарженнявадмінпорядкутількирішенькомісійрегіональногорівняпровідмовувреєстраціїПНтаРКуРеєстрі.З30вереснядіятимемеханізмщодооскарженнявсіхрішенькомісійрегіональногорівнявадмінпорядку25.09.20232772ЯкдіятивразіблокуванняреєстраціїПН:алгоритмвідГетманцеваГетманцевопублікувавдетальнупамʼяткудляплатниківПДВщодоалгоритмурозблокуванняПНтаРК.Уніййдетьсяпродокументи,якінеобхідноподати,танаведенонюансиподаннятаблицьданих22.09.202350044НюансиподанняповідомленнядлявиведеннязризиковихплатниківПДВПодатківцірозповіли,скількиразівможнаподаватиПовідомленняпронаданняінформаціїтакопіїдокументівщодоневідповідностіплатникаподаткукритеріямризиковостіплатникаподатку20.09.2023241З30вереснязапрацюєоновленийпорядокприйняттярішенькомісієюДПСщодозаблокованихПН/РКМінфінвнісзмінидоПорядкуприйняттярішеньпрореєстрацію/відмовувреєстраціїПНтаРКвЄРПН.Передбачено,щорішеннякомісіїрегіональногорівняпрореєстраціюабовідмовувреєстраціїПН/РКвЄРПНнадсилатимутьве-формі.Змінидіятимутьз30вересня18.09.20231070421ЯкможнавирішитипроблемиплатниківПДВчерезризиковістьконтрагента?БізнеснаголошуєнанеобхідностівнесеннязміндопрограмногозабезпеченняСМКОРщодоінформуванняпостачальника/покупцяпроризиковістьйогоконтрагентавідразупісляфактуспробиреєстраціїпершоїПНпостачальникомтоварів/послуг15.09.2023268ПорядокфункціонуванняЕ-кабінетуоновлятьДПСвирішилавнестикосметичніправкидоПорядкуфункціонуванняЕ-кабінетутаоновитидодаток5доньогощодоподатковоїінформаціїзапопередньонаданоюзгодоюплатникаподатківувизначеномунимобсязі.Доцієїформивключатьданіізврахованихтаблицьданих12.09.20232246КопіїдокументівтаписьмовіпоясненнядозаблокованихПНнеподані:щозіштрафами?ЯкщоплатникПДВнеподавдокументипротягом365к.дн.длярозблокуванняПНтазарезультатамиперевіркивиявленофактздійсненоїопераціїбезреєстраціїПНтаРКвЄРПН,тодотакогоплатникаподатківзастосовуютьсяштрафи12.09.202370946Зазначилиупопередньоподанійтаблиціданихневсівидидіяльності:яквиправити?ПлатникПДВможенадатиінформаціющодовидівдіяльності,якінезазначеніупопередньоподанійдоДПСтаблиці,шляхомподанняновоїтаблиці,вякійзазначаєтаківидидіяльностітавідповіднокодитоварівзгіднозУКТЗЕДтакодипослугзгіднозДКПП11.09.2023212ПротягомякоготермінурозглядаєтьсяскаргапровідмовууреєстраціїПНтаРКвЄРПН?ЯкщовмотивованерішеннязаскаргоюплатникаПДВнарішенняпровідмовууреєстраціїПНтаРКвЄРПНненадсилаєтьсяплатникуподатківпротягом10-денногостроку,такаскаргавважаєтьсяповністюзадоволеноюнакористьтакогоплатника11.09.2023227ПроцедурарозблокуванняПН–цедодатковенавантаженнятапроблемадлябухгалтерів,–ЮжанінаЗасловамиЮжаніної,таблиціданихплатниканемаютьпопулярностісередплатників,бобільшачастинаподанихтаблицьневраховується.Крімтого,існуєвисокаймовірністьскасуваннявжеприйнятихтаблиць07.09.2023545ЯкплатникПДВмаєподатикопіїпервинкизповідомленнямприблокуванніПН?ПлатникПДВповиненподатикопіїпідтверднихдокументівдоповідомленняпронаданняпоясненьшляхомзавантаженняїхкопійуформатіPDF,PNGабоJPG06.09.2023334КолиТаблицяданихплатникаПДВвраховуєтьсяДПСвавтоматичномурежимі?Зокрема,ТаблицяданихплатникаПДВвраховуєтьсяДПСвавтоматичномурежиміуразі,колитакатаблицяподаєтьсяплатникамиПДВ–сільгосптоваровиробниками,включенимидоРеєструотримувачівбюджетноїдотації06.09.202335493ЗупиненняреєстраціїПНтаРКтребащезменшувативрази:позиціяРадиБізнес-омбудсменаЗапозицієюРадиБізнес-омбудсмена,хочакількістьплатників,якіщомісяцястраждаютьвідблокуванняПН,зменшилася,стабілізаціязупиниласянарівніу3-4разивищомувідбажаного.Тобто28%підприємствстикалисяіззупиненнямПН/РК,щовсещеєнеприйнятним31.08.20231498ЧиможеплатникПДВповторноподатидокументидлярозблокуванняПНпісляадміноскарження?ПлатникПДВнемаєправаповторноподатиПовідомлення,якщовінскориставсяпроцедуроюадміністративногооскарження.Рішеннякомісіїцентральногорівняможебутиоскарженовсудовомупорядку31.08.2023261УлипнікількістьризиковихплатниківПДВсуттєвозменшиласьЯкрозповілаН.Южаніна,станомна01.08.2023р.кількістьризиковихплатниківсуттєвозменшилася(на18841,або37%)тастановить32155платників.Тобто23%відплатників,якіподавалиПН/РКнареєстраціювЄРПН29.08.202312«Дебет-Кредит»721СитуаціязблокуваннямПНтаРКстабілізувалася,—ГетманцевНадумкуГетманцева,ситуаціязблокуваннямподатковихнакладнихстабілізувалася,іцеєрезультатомспільноїзКомітетомдевʼятимісячноїроботи28.08.20236234ЯкподатиПовідомленняпропоясненнятакопіїдокументів?ПовідомленняпроподанняпоясненьтакопійдокументівщодоПН/РК,реєстраціюякихзупинено,подаєтьсявелектронномувиглядіуформатіXML–кодформиJ/F25.08.2023491ЯкоюнасправдієситуаціязблокуваннямПН:розповідаєЮжанінаЩодотого,якоюнасправдієситуаціязблокуваннямподатковихнакладних,атакожзокремихпитаньроботиСМКОРН.ЮжанінавкотреофіційнозвернуласядоДПС16.08.2023789КолиможнапоновитистрокидляподанняскаргинавідмовуурозблокуванніПН?КлопотанняпропоновленняпропущеногострокунаподанняскаргищодорішенняпровідмовувреєстраціїПНтаРКвЄРПНможебутиподанове-виглядіразомзіскаргоютакопіямипідтверднихдокументівповажностіпричинпропуску16.08.202331361УсіновинизатемоюЄдинийподатокУсіновинизатемоюЯкіпобутовіпослугиможутьнадаватинаселеннюплатникиЄПІтаІІгруп?Податківцізауважили,якіпобутовіпослугимаютьправонадаватинаселеннюплатникиєдиногоподаткупершоїтадругоїгруп27.09.2023118НюансинарахуванняпеніпринесплатіЄПфізособамиМінімальнеподатковезобов’язаннядляземельнихділянок,земельнихчасток(паїв)невизначаєтьсязаперіод,заякийневизначаєтьсяплатазаземлюабоєдинийподатокчетвертоїгрупи27.09.202365Фізособа-«єдинник»захворіланаприкінцімісяцянатривалийстрок:щознесплатоюЄП?ЯкщоплатникЄПхворів30ібільшек.дн.,ахворобарозпочаласядо20числамісяцятазакінчиласьунаступномумісяці,тотакийплатникзвільняєтьсявідсплатиєдиногоподаткулишезакалендарниймісяцьпочаткухвороби27.09.202396ЧиповиненФОПприпереходінаЄПвизначитиобсягдоходу,отриманогоназагальнійсистемі?ЗметоюреєстраціїплатникомЄПобсягдоходу,отриманийпротягомпоточногорокуназагальнійсистемі,неповиненперевищуватидозволенийграничнийобсягдоходудлявідповідноїгрупиплатникаєдиногоподатку26.09.202379НюансинарахуванняпеніпринесплатіЄПфізособами-«єдинниками»ІтаІІгрупз1серпняПенязанесплатуЄПнараховується,якщопорушеннятермінівсплатиавансовихвнесківзєдиногоподаткубулидопущеніпісля01.08.2023платникамиЄП,податковаадресаякихнезнаходитьсянаТОТтатериторіїбойовихдій26.09.202322104Виникненнякурсовихрізницьуюросіб«єдинників»:щоздоходом?Податківцінавелиправилавключеннядодоходуюрособи-«єдинника»курсовихрізницьвідперерахункуоперацій,вираженихвіноземнійвалюті,заборгованостітаіноземноївалюти25.09.2023122ЧивключатидоМПЗсумиПДФОтаВЗзадивідендами,виплаченимифізособам?СумиПДФОтаВЗ,сплаченіюрособою-«єдинником»4групипривиплатідивідендівфізичнійособі,враховуютьсяпідчасскладанняДодатка3доДекларації,якщозасновникомєпрацівник22.09.20231181Чиможутьфізособи-«єдинники»отримуватидохідукриптовалюті?Фізособа-«єдинник»,зметоюуникненняпорушеньщодозастосуванняспрощеноїсистеми,неможеотримуватидохідукриптовалюті,оскількинасьогоднікриптовалютанемаєвизначеногоправовогостатусувУкраїні21.09.2023127ЯкірозміриподатківчекаютьнаФОПіву2024році:аналізпроєктуДержбюджетуСкількиЄСВдоведетьсясплачуватиз1січня2024рокупідприємцямтафізособам-«незалежникам»засебе?ЯкзмінятьсярозміриєдиногоподаткудляІтаІІгруп?Які«воєнні»пільгизалишатьсядіючими?20.09.20239047ВякістрокипотрібноподатизаявудлявідмовивідЄПзІVкварталу?Податківцінагадали,щозаявупровідмовувідспрощеноїсистемиоподаткуваннязІVкварталу2023рокуслідподатинепізніше20вересня2023року19.09.20231240Фізособа-«єдинник»перереєструваласязТОТнаіншутериторію:яксплачуватиЄП?Сплатаєдиногоподаткудозакінченняпоточногобюджетногорокуздійснюєтьсязапопередніммісцезнаходженнямплатника,аленарахунокДПС,заякоюзакріпленевиконанняповноваженьтериторіальногооргануДПСнаТОТ19.09.202380Фізособа-«єдинник»3групизанизилаПЗзавоєннийчас:чибудештрафпривиправленні?Фізособа-«єдинник»3групизвільняєтьсявіднарахуваннятасплатиштрафнихсанкцій,передбаченихп.50.1ПКУ,тапеніуразісамостійноговиправленнясумзаниженихПЗзєдиногоподаткузачасвійни19.09.2023166«Єдинийподаток»№15(126)|19.09.2023р.Стодвадцятьшостийлисттематичноїрозсилки«Дебету-Кредиту»,присвяченийвиключноспрощенійсистеміоподаткування19.09.202324ГетманцеванонсувавперехіднапольськумодельоподаткуванняФОПівПольськамодельоподаткуванняФОПівпередбачаєбільшийлімітзаопераціями(2млнєвропроти7,8млнгрн)тарізніставкиподаткудлярізнихвидівдіяльності(торгівля–3%,послуги–12-20%)18.09.20231097013Часткасільгосптоваровиробництваєменшоюза75%,аледорівнюєабоперевищує50%:щозперебуваннямнаЄП?Законом№3050визначеноумови,якідаютьправонабути/підтвердитистатусплатникаЄП4групиуразі,якщочасткасільськогосподарськоготоваровиробництваєменшоюза75%,аледорівнюєабоперевищує50%18.09.202373Заякийперіодфізособа-«загальник»можеотриматидовідкупродоходи?ДПСпідкреслила,щофізособа-«загальник»неможеотримативконтролюючомуорганідовідкупродоходизабудь-якийінший,ніжрічнийподатковийперіод15.09.202375Чивключаєтьсядодоходуфізосіб-«єдинників»кредиторськазаборгованістьприліквідації?Сумакредиторськоїзаборгованостіфізособи-«єдинника»,заякоюнеминувстрокпозовноїдавностістаномнадатуприпиненняпідприємницькоїдіяльності,невключаєтьсядоскладудоходутакогоФОПа15.09.2023109Колинештрафуютьфізосіб-«єдинників»ІтаІІгрупзанесвоєчаснусплатуЄПзасічень–березень2022року?Фізособи-«єдинники»ІтаІІгруп,якімалиможливістьсплатити,аленесплатилиавансовийвнесокзаберезень2022року,звільняютьсявідштрафутапенізаумовийогосплатинепізніше01.08.2022(включно)14.09.20231660ДПСавтоматомперевелаз1серпнянаЄП,алеуФОПаперевищенорозмірдоходу:якінаслідки?Фізособи-«єдинники»,якіперебувалинаставці2%тауякихвиявленоперевищенняграничногообсягудоходудлявідповідноїгрупи,зобов’язанізастосуватидосумиперевищенняставкуЄПурозмірі15%таперейтизжовтняназагальнусистему14.09.2023222Заякихумов«єдинник»можеперейтинаіншугрупу?Заумовидотримання«єдинником»вимогдляобраноїнимгрупивінможесамостійноперейтинаіншугрупушляхомподаннязаявидоДПСнепізнішеніжза15к.дн.допочаткунаступногокварталу14.09.2023113УсіновинизатемоюПеревіркиУсіновинизатемоюЯкіподатковітамитніреформизапропонуваввпровадитивУкраїніУрядСША?УперелікузапропонованихУрядомСШАреформ,якіпрямоповʼязанізКомітетомВРУзподатковоїполітики,євеликийблок,пов’язанийзреформоюмитниці,перезапускомБЕБ.АлезмінуроботіДПСвонипокищонепередбачаютьСьогодні08:1944ДПСнагадуєпростартзастосуванняштрафівзароботубезРРОз1жовтняЗапозицієюДПС,з1жовтнядобровільневиконаннявсіхвимогЗакону№265вбережесуб’єктівгосподарюваннявіддодатковихвитратувиглядіштрафнихсанкцій27.09.2023143Зʼявитьсяновеположенняпроінспекційніперевіркифінустанов:проєктвідНБУНовийдокументврегульовуєпорядокпроведеннятаоформленнярезультатівперевірокдіяльностіосіб,якіохоплюватимутьсянаглядовоюдіяльністюНаціональногобанкуУкраїниз01січня2024року26.09.202335Нас«Дебет-Кредит»айтіМінʼюстузапрацювавпошукщодопроведеннякамеральнихперевірокдержреєстраторівНасайтіМінʼюстузʼявиласяновафункція:«Пошукзапрізвищемдержавногореєстратора».Системавидаєвсінаказищодокамеральнихперевірокнацюлюдинузавесьперіодіснуванняконтролю26.09.202385ВРУможепідтриматиперезапускБЕБіподатковоївжецієїосеніЗаконопроєкт№8137провдосконаленняпроцедуроподаткуванняконтрольованихіноземнихкомпанійможутьприйнятипротягомосені.НацьомунаголосилаШуляк.Уцейсамийперіодможутьприйнятий№5473-д–прорегуляціюконтролюнехарчовоїпродукції26.09.202399ПравоохоронцямзаборониливтручатисяупроцесздійсненнямитногоконтролютоварівУрядомпоставленокрапкувможливостіправоохоронціввтручатисяупроцесздійсненнямитногоконтролютоварівшляхомнаправленнядорученьмитникамщодоздійсненнямитногооглядутоварівтазалученняїхдотакихоглядів26.09.2023207Допитпрацівникаяксвідкащодосправипронереальністьоперацій:новаціявідВСВСпідтримавпозиціюподатківцівщодонедійсностіправочинів.Усудовомузасіданнібулодопитаносвідка,колишньогопрацівникаодногозвідповідачів,щодопідписанняоспорюванихдоговорів26.09.20232685НацбанкудосконаливпідходидоздійсненнябезвиїзнихперевірокбанківЗміниупідходахдобезвиїзнихперевіроквпровадженозметоюпідвищенняефективностісистемивнутрішньогоконтролютауправлінняризикамивбанках25.09.202321ДетаякпроводитьсяфактичнаперевіркаДПС?Податківціпідкреслили,щофактичнаперевірказдійснюєтьсязамісцемфактичногопровадженняплатникомподатківдіяльності,розташуваннягосподарськихабоіншихоб39;єктівправавласностітакогоплатника25.09.2023186МінфіноприлюднивпроєктПоложенняпрофінансовиймоніторингОприлюдненопроєктнаказуМінфіну«ПрозатвердженняПоложенняпроздійсненняфінансовогомоніторингусуб’єктамипервинногофінансовогомоніторингу,державнерегулюванняінаглядзадіяльністюякихздійснюєМіністерствофінансівУкраїни»22.09.20232239УфіскальнихчекахРРОвідсутняабревіатура«ФОП»:чибудутьнаслідкиприперевірках?Уразіякщофіскальнийчекміститьвсіобов’язковіреквізити,однакурядку1«найменуваннясуб’єктагосподарювання»порядізпрізвищем,ім’ямтапобатьковіфізичноїособивідсутняабревіатура«ФОП»,тотакийфіскальнийчекприймаєтьсяякрозрахунковий21.09.2023327Поверненняперевірокзжовтняневідбудеться,–ГетманцевД.Гетманцеввказав,щовладанамагатиметьсяповернутисядопопередньоїмоделі–частковихперевіроктамаєупланахзапровадженняризикорієнтованогопідходу,алеякіколи,–потребуєпогодженнязМВФ21.09.202391556ДержфінмоніторингоновиврекомендаціїдлябанківтафінустановщодоінформаціїпрофінопераціїЗадляприведенняувідповідністьнормрекомендаційдоЗакону№2736Держфінмоніторингоновивсвоїрекомандаціїдлябанківтафінустановучастиніознакпороговихфінансовихопераційтавидівсуб’єктівпервинногофінансовогомоніторингу20.09.2023346ВУкраїнізапустятьлабораторіїдляперевіркибудівельноїпродукціїнавідповідністьстандартамЗ2025рокувиробникибудівельноїпродукціїобов’язководекларуватимутьхарактеристикисвоєїпродукціїтапідтверджуватимутьїївідповідністьєвростандартам,якуперевірятимутьспеціальнілабораторіїіпризначеніорганиоцінкивідповідності20.09.202355ЧиможеДПСпроводитиперевіркуфактунаявностіпальноговрезервуарахАЗСпідчасїхньоїзачистки?ЯкщомережаавтозаправокзаздалегідьнадсилаєповідомленняДПСпрозачисткурезервуарів,тоДПСнемаєправапроводитивцімоментиперевіркуфактунаявностіпальноговрезервуарах20.09.202362Якперевірятимутьінформацію,надануюрособоюпрокінцевогобенефіціаратаструктурувласностіюрособиМін’юстзатвердивПорядокпроведенняперевіркиінформації,наданоїюридичноюособоюупоясненнітадокументахдляпідтвердженнявідомостейпрокінцевогобенефіціарноговласниката/абоструктурувласностіюридичноїособи20.09.20234780Планищодовпровадженняєдиногодержавногоорганаперевірок:деталівідГетманцеваГоловаКомітетуВРУзподатковоїполітикиГетманцевусвоємуінтервʼюрозповівпропосиленнятискунабізнестапропланищодовпровадженняєдиногодержавногооргануперевірок.ОкремовіндеталізуваврезультатироботиБЕБпідновимкерівництвом19.09.20233426«Контролюючіорганиіперевірки»№15(131)|19.09.2023р.Стотридцятьпершийлисттематичноїрозсилки«Дебету-Кредиту»,якаприсвяченаперевіркамрізнихорганіввладитаїхнійдіяльностівцілому19.09.202315Чизатверджуватимутьсяна2024рікпланиперевірок?НаразідієПостанова№303проскасуванняплановихперевірокконтролюючихорганів.ТомузатвердженняПлануперевірокна2024ріктавнесеннявідповідноїінформаціїдоІнспекційногопорталунебуде.Аотплан-графікДПСтрадиційномаєзʼявитисядо25грудня18.09.20233449БЕБмаєстатиєдиниморганом,якийконтролюєекономічнузлочинністьвУкраїні–ШмигальУрядготуєзаконопроєкт,відповіднодоякогоБюроекономічноїбезпекистанеєдиниморганом,якийзайматиметьсяекономічнимизлочинамивУкраїні18.09.2023178УсіновинизатемоюГоловнезатижденьУсіновинизатемою«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза18-24вересняЯкірозміриподатківчекаютьнаФОПів,чизатверджуватимутьнанаступнийрікпланиперевірок,якпрацюватимемотавідпочиватимемоужовтні,хтоіколиповиненвидаватипокупцевіфіскальнийкасовийчектаякібезготівковіплатежіпотрібнореєструватичерезРРО25.09.20234844«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза11-17вересняУрядухваливпроєктДержбюджету-2024;Радіпропонуютьскасуватиобов’язокведеннятоварногооблікузапасівдлявсіхФОПів;змінидоПорядку№100,п’ятьальтернативнихзаконопроєктівщододоліперевірокДПСз1жовтня,аНБУзнизивобліковуставкудо20%18.09.20235833«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза4–10вересняМораторійнаперевіркихочутьскасувати;оновленоплан-графікподатковихперевірокюросібна2023рік;новіе-форматидеклараціїзПДВтаєдиноїзвітності,атакожіндексінфляціїзасерпень.Аще-хтозжінокз1жовтнязобов’язанийстатинавійськовийоблік11.09.20235604«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза28серпня–3вересняБізнеспроситьоновленняЗаконупроРРО;змінидопорядкуобчисленнясередньоїзарплатитапорядкуоблікуплатниківподатківізборів.ПочатокзвітуваннязПДВзановоюформою,припиненнявиплатдеякимВПОтащездесятокзмінтаподійвересня04.09.20235614«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза21–27серпняДержпрацінакладатимештрафизановимпорядком(проєктпостановиКМУ);змінятьсядеякіформизвітності;замістькласифікаторапрофесійз’явитьсяЄдинийреєстркваліфікацій,аповідомленняпровакансії№3-ПНстаненеобов’язковим(законопроєкт)28.08.20234946«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза14–20серпняВоєннийстантазагальнумобілізаціюпродовжилидо15листопада;порядокблокуванняПНтаРКвирішилищеудосконалити;КомітетВРУрекомендувавпідтриматипередачуПФУз2024рокуадмініструванняЄСВ,аМінфіноприлюднивпрогнозмінзарплатина2024-2026роки21.08.202351631«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза7–13серпняДПСоновилаплан-графікперевірокна2023рік;МінфінзмінивпорядокприйняттярішеньщодозаблокованихПН/РК;НБУпом39;якшиввимогидоготівковихплатежівчерезтермінали,аДержстатоголосивдефляціюулипні.Проце(інетільки)миговорилиминулоготижня14.08.202359102«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза30липня–6серпняНовіформиПНтаРК,скасуваннявоєннихпільг,перехідзіспецгрупиЄП,заборонапрацювативрежиміофлайнзРРОбездіапазонуфіскальнихномерів,граничнийтермінподанняподатковоїзвітностізаIIкварталтощо.Іцелишечастинатого,щочекаєнасусерпні07.08.202364452«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза24–30липняВоєнніподатковіпільгискасованіз1серпня;воєннийстантамобілізаціюпродовжилидо15листопада;механізмблокуванняПНзновуплануютьзмінити,азапуске-ТТНвідтермінували.Аще–однеРіздво,змінадатдвохсвяттазменшенняобліковоїставкиНБУ31.07.202359821«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза17–23липняДоляплатниківЄПзаставкою2%,щобудезперевіркамиз1серпня,чистанутье-ТТНобов’язковими,якзмінилисякритеріївизначеннякритичноважливихпідприємств,формаподатковогорозрахункунадходжень«єдинників»3групитановідовідникиподатковихпільг24.07.20236862«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза10–16липняЗаконпроскасуваннявоєннихпільгвженапідписіуПрезидента;офіційномаємооднеРіздво(тазмінудатдеякихсвятковихднів);якзаповнюватиплатіжкидлясплатиподатківтаЄСВз1липняіщотребазнатиприскладанніновихформавансовихзвітівз13липня17.07.20238321«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза3–9липняНоваформаПНізмінидеклараційзПДВтаподаткунаприбуток;відтермінованоновийформатплатіжокподатківтаЄСВ;новідовідникиподатковихпільг;роботодавцямможутьповернутивиплатимобілізованим,аПрезидент-ветуватискасуваннявоєннихподатковихпільг10.07.202375821«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза26червня–2липняСкасуванняспецгрупиЄП,мораторіюнаокреміперевіркиДПСтавоєннихподатковихпільг;з1липнязавершенокарантинчерезCOVID-19;розширеносписоктих,хтопідлягаємобілізації,атакожзатвердженоновуформуавансовогозвіту.Аще–10змінтаподійлипня03.07.20236581«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза19–25червняЩопоправилиузаконопроєкті№8401додругогочитання,якимбудеблокуванняПН/РКтарозглядскаргнанихз8липня,якз1липняпотрібнобудезаповнюватиплатіжкидлясплатиподатківтаЄСВ,якінаслідкидлябізнесуматименепродовженнякарантину26.06.20238590«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза12–18червняСкасуваннявоєннихпільг,спецгрупиЄПтамораторіюнаперевіркиДПСвідтерміновується(ймовірно,до1серпня);скасуваннякарантиннихподатковихпільг;змінакритеріївризиковостіплатниківПДВ;пом’якшеновалютніобмеження,аобліковаставказалишилась25%19.06.20237661«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза5–11червняКолизапрацюєновийпорядокблокуванняПН(таіншіурядовірішення);яквідбуватиметьсяперехідзіспецгрупиЄПнаіншігрупи;чиправда,щобанкидоповідатимутьпрокартковіопераціїсвоїхклієнтівтаколипо-новомузаповнюватиплатіжкисплатиподатківтаЄСВ12.06.20237991«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза29травня–4червняСкасуваннявоєннихпільг,спецгрупиЄПтамораторіюнаперевірки;новийпорядокблокуванняПН;пропозиціїповерненнящомісячноїзвітностізЄСВдоПФУ,асумісникам-фінансуваннявідПФУлікарнянихтадекретних.Іще13змінтаподій,якічекаютьнасучервні05.06.20236683«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза22–28травняЯкперевірятимутьнарахуваннятасплатуПДФО,ЄСВіВЗ;щоМінфінплануєзмінитиуприйняттірішеньщодозаблокованихПН/РК;якінюансинаданнявідпустокпідчасвійнитаякоюбудемінзарплатау2024році?Проце(інетільки)миговорилиминулоготижня29.05.20236958«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза15–21травняВоєннийстанпродовженодо18серпня.У2023роцізапрацівникамимаєзберігатисясумаіндексаціїзаминуліперіоди.ПереліквідМінреінтеграціїможназастосовуватидля«воєнних»податковихпільг.Аще–проєктновогопорядкупроведенняобов’язковихмедоглядів22.05.20237754«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза8–14травняПерелікпрацівників,якихнеможнабронювати;новідовідникиподатковихпільг;черговізмінидоПорядкуоблікуплатниківподатків(проєкт);законопроєктпроперенесеннясвяткуванняДняпам’ятітаперемогина8травня,атакожіндексінфляціїзаквітень15.05.20236775УсіновинизатемоюКалендарбухгалтераНайближчівебінариСпікер:ЛюдмилаТимофеєвааудитор,податковийконсультант17.10.2023Актуальнізмінитазвітністьзатриквартали2023рокуСпікер:ЛюдмилаТимофеєваЗмінивнесенідоПКУз01серпня2023рокудосихпірвикликаютьнеабиякийінтерес:яквизначатистрокидлявідображенняподатковогокредиту,строкиподаннядокументівдлярозблокуваннятощо.Всіціпитаннябудемообговорюватинавебінарі.Знайомаситуація:постачальникнереєструєподатковунакладнучинехочевиправлятипомилки?Чиподаватискаргунатакогопостачальника,якінаслідки?Будеморозбиратись.Єдинийподаток2%скасували,алепитаннязалишились.Лекторрозглянетакіпитання:якздійснитиперехіднаіншугрупуплатникаЄП,щоробитиколиперевищенограничнусумудоходутаін.Лекторвибраланайбільшпопулярніпитаннящодопідзвітнихсумтапідготувалавідповідінаних.Крімтого,неоминемопитанняпов’язанізадмініструваннямподатків.Якіперевіркиповертаються,яквиправлятипомилкитощо.Перейтидовебінару17.10.2023Актуальнізмінитазвітністьзатриквартали2023рокуСпікер:ЛюдмилаТимофеєваПерейтидовебінаруОстаннійденьподання29.09.2023Повідомленняпроучастьуміжнароднійгрупікомпанійза2022рікПерейтидовсіхОстаннійденьсплатиСьогодніЄСВгірничимипідприємствамизасерпень2023р.ПерейтидовсіхЖурнали«Дт-Кт»«ДК»№39від25.09.2023ЧитатионлайнЗвітпроКОза2022рік:строки,форма,штрафиПодатковазнижкананавчанняу2023роціХтоіколиповиненвидаватифіскальнийчек?ППіТОВ—сучасніреаліїЦифровіактивиіпослуги:дочогоготуватися?ФОПизТОТіспівпрацязнимиУсістаттіВідеоЗ1жовтнямораторійнаштрафиприневикористанніПРРОскасують!Подивившисьвідео,видізнаєтесьпровидиРРО-порушень,розмірштрафівзаневиконаннявимогЗаконупроРРО,таякимиметодамиДПСвиявляєРРО-порушенняДивитисьвідеоГоловнезатижденьвідредакції«Дебет-Кредит»КожногопонеділканаВашe-mailПеревірсвогоконтрагента:сервіснаданоOpenDataBotСемінаридлябухгалтерів«Касаікасовіоперації:податковіперевіркиз1жовтня,якіштрафитаскільки.Готівкавкасі:оприбуткування,видача,ризиковіоперації,якіпризводятьдопорушеннятаоподаткуванняЛектор:МойсеєнкоТ.29вересня,пʼятницяЗемельнівідносинив2023!(Суб)Оренда.Купівля-продаж.Користування.АвтоПролонгація.ДРРП.Оренднаплата.Земельніподатки.МПЗЛектор:КіпріяноваВ.,КобилянськийВ.,БілоголовийЯ.,КоломієцьЄ.29вересня,пʼятницяСемінаруЛьвові29вересня"КадровийтаВійськовийоблік—2023Лектор:ТимурАлієв29вересня,пʼятницяЗЕД2023з"воєнними"особливостями(лекціяросійськоюмовою)Лектор:Мілон-КозловаМ.Є.6жовтня,пʼятницяУсісемінариЗаразкоментуютьТатьянаЧерговездорожчаннянезрозумілозащо....Тарифнапослугузуправлінняпобутовимивідходамиформуватиметьсяпо-новомуSvetlanaДоброгодня!ЯменеджерВЕДінасьогоднібухгалтервимагаєМД-40впаперовомувиглядізпечаткоюінспектораабозйогоелектронимпідписом.Чидійсноцепотрібно?ОскількиостаннірокияотримувалавідброкералишеМД-40веклектрономувиглядібезніякихпечатокабопідписів.Якітипимитнихдеклараційєпідставоюдлязняттязконтролювалютноїоперації?АннаДоброгодня!Допоможітьрозібратися.Ядержслужбовецьзістажем23роки.Узв39;зкузвійноювУкраїнівимушенабулавиїхатиздитиноюзакордон.Нароботівикористалавжевсівідпусткиі90днівтакож.Тепервідділкадрівпропонуєвиходитинароботуабозвільнятися.Янехочузвільнятися,плануюпізнішерриможливостіповертатисянароботу.Язапропонуваланаписатизаявупроприпиненнятрудовогодоговорунащоменіувідділікадріввідмовляють.Говорять,щобільшенікоготриматинебудуть.Щоробитивтакійситуації?Призупиненнятрудовихвідносинпідчасвійни:нагадуваннявідДержпраціПоставитизапитанняфахівцямредакції«Дебет-Кредит»Моєзапитання©2012-2023«Дебет-Кредит»Українськийфінансово-бухгалтерськийпортал.Використанняпублікаційможливелишезаписьмовоюзгодоюредакції«Дебет-Кредит»ВсірозділиГоловнаДт-КтНовиниДокументиБланкиКонсультаціїСервісиВебінариЖурналиСемінариМійкабінетВсітегиВсірубрикиДебет-КредитСвіжийномерПередплатаПуш-повідомленняПроредакціюРекламанасайтіЩотижневарозсилкаГоловнезатижденьвідредакції«Дебет-Кредит»КожногопонеділканаВашe-mail

साइट:«Дебет-Кредит»रिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट