YAIDXP portalining tadbirkorlik subyektlarini roʻyxatidan oʻtkazish moduli

  • 2022-01-10संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
YAIDXP portalining tadbirkorlik subyektlarini roʻyxatidan oʻtkazish moduli
  • वेबसाइट का पता:birdarcha.uz
  • सर्वर आईपी:91.212.89.228
  • स्थल का वर्णन:Yangi korxonan ro'yxatdan o'tkazish, qayta roʻyxatdan oʻtkazish

डोमेन नाम:birdarcha.uzमूल्यांकन

के बारे में 500~20000

डोमेन नाम:birdarcha.uzबहे

410

डोमेन नाम:birdarcha.uzअच्छा या बुरा

पूल में ड्रैगन। सफलता अपेक्षित है

वेबसाइट:YAIDXP portalining tadbirkorlik subyektlarini roʻyxatidan oʻtkazish moduliतौल

4

वेबसाइट:YAIDXP portalining tadbirkorlik subyektlarini roʻyxatidan oʻtkazish moduliIP

91.212.89.228

वेबसाइट:YAIDXP portalining tadbirkorlik subyektlarini roʻyxatidan oʻtkazish moduliसामग्री

YAIDXPportaliningtadbirkorliksubyektlariniroʻyxatidanoʻtkazishmoduli @media(max-width:400px){.mybutton{margin-left:0!important;margin-top:0!important;}.nbar-default.nbar-n>li>a{margin-left:0!important;}.media-bg-color{background-color:#fff!important;}.nbar-default.nbar-n.open.dropdown-menu>li>a{margin-bottom:5px!important;padding:4px20px!important;text-transform:uppercase!important;}} Togglenigation YAIDXPportaliningtadbirkorliksubyektlariniroʻyxatidanoʻtkazishmoduli Qo'llanmaQaytatashkiletishxaqidaxabarSollarvaJoblarReestr Kirish Ro'yxatdano'tkazish UZToggleDropdown RUSUZB A+AA- Biznesniro'yxatdano'tkazish sodda,tezkor,qulay Kengimkoniyatlar qaytaro'yxatdano'tkazish, qaytatashkiletish axborotdanerkinfoydalanish barchahujjatlarbittakabinetda DlatxizmatlarimarkazisizningbiznesingizuchunBIZNESNIRO'YXATDANO'TKAZISHEndilikdasizonlaynrejimdaarizatopshirish,biznesniro'yxatdano'tkazishvaelektronhujjatlarniolishimkoniyatigaegasizBIZNESNIQAYTARO'YXATDANO'TKAZISHRo'yxatdano'tkazishma'lumotlarini(ro'yxatdano'tkazilganligito'g'risidiguvohnoma,ta'sishujjatlari)elektronko'rinishdao'zgartiringTUGATILAYOTGANTIJORATTASHKILOTLARITO'G'RISIDAE'LONLARIxtiyoriytugatishjarayonidiyokitugatilgantijorattashkilotie’lonlari BIZNESNIRO‘YXATIDANO‘TKAZISHUSULLARIRo‘yxatdano‘tkazishgadoiryo‘riqnoma Shaxsankelganholda Internettarmog'iorqali Shaxsankelganholda 1.DlatxizmatlarimarkaziTalabetilganma’lumotlarnikiritishuchuntuman(shahar)ingizdiDlatxizmatlarimarkazigamurojaateting 2.To‘lovTalabetilganma’lumotlarnikiritishingizbilan,sizgato‘lovniamalgaoshirishuchunidentifikatsionraqamberiladi 3.GuvohnomaTo‘lovijobiyamalgaoshgandanso‘ng,sizningGuvohnomangiztomatiktarzdahosilbo‘ladivasizunimarkazxodimidanolishingizmumkin Yopish Internetorqali 1.Elektronraqamliimzoolish-my.soliq.uzSizistanDlatsoliqinspeksiyasiningtuman(shaharda)danelektronraqamliimzoolishingizmumkin 2.id.gov.uzro‘yxatdano‘tishLoginbilanparololishuchunid.gov.uzsaytidaro‘yxatdano‘tishdarkor 3.fo.birdarcha.uzkirishfo.birdarcha.uzgakirishuchunid.gov.uzsaytiorqaliolganloginhamdaparolnikiriting 4.Biznesniro‘yxatdano‘tkazishTizimgakirishbilan,“Biznesniro‘yxatgaolish”bo‘limigakiribbirma-birhammabosqichlardano‘ting Yopish Dlatbojlarivayig'imlaristkalariBiznesnidlatro'yxatidano'tkazishvaqaytaro'yxatdano'tkazish,shuningdekTadbirkorliksubyektlariyonadlatreyestridanma'lumotlarniberishuchunto'lov Dlatro‘yxatidano‘tkazishdibojlarvayig‘imlarmiqdorlariShaxsankelganholda 100%* Dlatro‘yxatidano‘tkazishdibojlarvayig‘imlarmiqdorlariInternettarmog'iorqali 90%* dlatbojivayig'imningbelgilanganmiqdoridan-* Bojvato‘lovlarnito'lashMjudto‘lovusullarigadoiryo'riqnomaTo'lovtizimlariBankkassasiBank-klient Upayorqalito'lov Elektronto'lovtizimiorqalito'langandaSizgaquyidilarzarur: -Onlaynkartaraqaminikiriting -kartaningamalqilishmuddati -Ushbukartabog'langantelefonraqami -"keyingi"tugmasinibosing Telefonraqami* Kartaraqami* yaroqlilikmuddati* -Tasdiqlovchikodnikiritingva"To'lash"tugmasinibosing TasdiqlovchiSMSkod* Muvaffaqiyatlito'lovdanso'ngtizim: -Tegishliyozuvlarnitomatiktarzdareyestrgakiritishyo'lbilandlatro'yxatidano'tkazishniamalgaoshiradi -Tegishlishaklbo'yichadlatro'yxatidano'tkazilganligito'g'risidiguvohnomanishakllantiradi -Dlatro'yxatidano'tkazilganligito'g'risidiguvohnomani,ta'sishujjatlarinielektronhujjatlarrepozitoriysidasaqlaydi Yopish Chopetish Bank-klientYAIDXP portalining tadbirkorlik subyektlarini roʻyxatidan oʻtkazish moduliorqalito'lov Yopish Chopetish Bankorqalito'lash Bankorqalito'langandaSizgaquyidilarzarur: -To'lovgadoirushbukvitansiyanichopetishvaistalgantijoratbankigamurojaatqilish -To'lashvaqtidabiznesniro'yxatdano'tkazishdlatxizmatiuchunto'layotganingiznianiqlashtirishniyoddanchiqarmang -Bankxodimigato'lovInvoysraqaminiko'rsatishkerak Muvaffaqiyatlito'lovdanso'ngtizim: -Tegishliyozuvlarnitomatiktarzdareyestrgakiritishyo'lbilandlatro'yxatidano'tkazishniamalgaoshiradi -Tegishlishaklbo'yichadlatro'yxatidano'tkazilganligito'g'risidiguvohnomanishakllantiradi -Dlatro'yxatidano'tkazilganligito'g'risidiguvohnomani,ta'sishujjatlarinielektronhujjatlarrepozitoriysidasaqlaydi Yopish Chopetish TADBIRKORLIKSUBYEKTLARIYONADLATREYESTRIDANMA'LUMOTLARVASOLIQCHILIKXAQIDA Tadbirkormaqominitekshiring Tadbirkorliksubyektito'g'risidiumumfoydalanishdima'lumotlar my.soliq.uzsaytidasoliqchilikbo'yichabarchama'lumotlar Tadbirkorliksubyektlariuchunyangifirmanominizahiraolish Qo'llanmaRo'yxatdano'tkazishbo'yichavideoqo'llanma YaTTlarnivaqtinchato'xtatish id.gov.uzsaytidaro'yhatdano'tishvatizimgakirish Yakkatartibditadbirkorniro'yhatdano'tkazish Yuridikshaxsniro'yhatdano'tkazish Jismoniyshaxsbo’lgantadbirkorliksubyektlarima’lumotlarinio’zgartirish Yuridikshaxsniqaytaro'yhatdano'tkazish Firmanominizaxiraolish STATISTIKARaqamlarvafaktlar shaxsankelganholYAIDXP portalining tadbirkorlik subyektlarini roʻyxatidan oʻtkazish modulidaro'yxatdano'tganyakkatartibditadbirkorlar onlaynrejimdaro'yxatdano'tganyakkatartibditadbirkorlar shaxsankelganholdaro'yxatdano'tganyuridikshaxslar onlaynrejimdaro'yxatdano'tganyuridikshaxslar loyihahamkorlari Bog'lanish Bizningmanzil:  Toshkentshahar,AmirTemurshoxko‘chasi,16A  +207-00-66 E-mail:info@dxizmat.uzIshtartibi Dushanba—Juma,09:00dan18:00gacha BizgayozingJo‘natish $(".modal-wide").on("show.bs.modal",function(){ varheight=$(window).height()-200; $(this).find(".modal-body").css("max-height",height); }); (function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)};m[i].l=1*newDate();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)})(window,document,"script","mc.yandex.ru/metrika/t.js","ym");ym(,"init",{id:,clickmap:true,trackLinks:true,accurateTrackBounce:true}YAIDXP portalining tadbirkorlik subyektlarini roʻyxatidan oʻtkazish moduli);window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA-3-1'); $(document).ready(function(){ $.ajax({type:"GET",url:"fo.birdarcha.uz/pub/reg/statistic/data",dataType:"json",success:function(data){$('#bo-i-reg').text(data.reg_i_bo);$('#fo-i-reg').text(data.reg_i_fo);$('#bo-le-reg').text(data.reg_le_bo);$('#fo-le-reg').text((data.reg_le_fo));}}) });

साइट:YAIDXP portalining tadbirkorlik subyektlarini roʻyxatidan oʻtkazish moduliरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट