آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستان

  • 2021-12-31संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستان
  • वेबसाइट का पता:www.amoozesh.af
  • सर्वर आईपी:213.175.208.208
  • स्थल का वर्णन:وبسایت آموزش مرجع معتبر آموزش علوم بطور آنلاین

डोमेन नाम:www.amoozesh.afमूल्यांकन

के बारे में 500~20000

डोमेन नाम:www.amoozesh.afबहे

171

डोमेन नाम:www.amoozesh.afअच्छा या बुरा

हरी पत्तियाँ शाखा। प्रसिद्धि काटो

वेबसाइट:آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانतौल

1

वेबसाइट:آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانIP

213.175.208.208

वेबसाइट:آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانसामग्री

آموزش-مرجعمعتبرآموزشآنلایندرافغانستان.card-text{-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:4;overflow:hidden;}support@amoozesh.afایجادحسابورودخانهدورههادستههابرنامهنویسیمهندسیشبکهمهندسیلسانمدیریتمالیمدیریتبازاریابیوبسایتطراحیتکنالوژیطبیسایردورههاکامپیوترنصابمعارفدربارهماچیزیجدیدبیاموزیدجستجودیدندورههامحبوبترینهادورهآموزشیEnglishWay24VolumeComplete-مجموعهکاملآموزشیزبانانگلیسینمایشدورهدورهآموزشیNativeEnglishSpeakingSkills-آموزشصحبتکردنانگلیسیمحلینمایشدورهدورهآموزشیQuickBooksPro2020-آموزشکاملنرمافزارحسابداریکویکبوکنمایشدورهدورهجامعآموزشیاکسلنمایشدورهدورهآموزشیشطرنجنمایشدورهدورهآموزشیمقدماتیپایتوننمایشدورهآموزشجامعوردپرسنمایشدورهدورهآموزشیAdobeAfterEffectsنمایشدورهدورهآموزشیAdobePhotoshop2019ProنمایشدورهدورههایاخیردورهآموزشینرمافزارArchiCADآرشیکدیکیازقدیمی‌تریننرم‌افزارهایطراحیوپیاده‌سازیمحیط‌هایسهبعدیاستوامکاناتفوق‌العادهایبرایشبیه‌سازیسهبعدیمدل‌هایساختمانیدارد.معلوماتبیشتردورهآموزشیعیبیابیونگهداریکامپیوتردورهآموزشعیبیابیکامپیوترونحوهنگهداریازکامپیوتریکیازدورههایبسیارعالیدرحوزهکارباکامپیوتراستکهبرایهرفردیکهدرحوزهکامپیوترفعالیتمیکندبسیارمفیداست.معلوماتبیشتردورهآموزشیاعتمادبهنفس-شخصیتقدرتمندوداشتنعزتنفسکآموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستاناملدردورهیاعتمادبنفسصفرتاصداینمهارتهارویادمیگیرید،مهارتهایلازمبرایداشتناعتمادبهنفسوعزتنفسوداشتنیکشخصیتفولادینوقدرتمند.معلوماتبیشتردورهآموزشیFlutterAppDevelopmentیادگیریکاملفریمورکفلاترفلاتر(Flutter)فریموورکیهستکهتوسطگوگلارائهشدهاستوبهکمکآنمیتوانیداپلیکیشنهایکاملانیتیوNativeبرایهردوسیستمعاملاندرویدوiOSطراحیکنید.معلوماتبیشتردورهآموزشیDrupalCMS-طراحیوبسایتبادروپالدروپالیکسیستممدیریتمحتوای(CMS)رایگانواوپنسورسبایکجامعهپشتیبانبزرگاست.دروپالبهزبانپیاچپینوشتهشدهوتحتمجوزعمومیگنوتوزیعشدهاست.معلوماتبیشتردورهآموزشیطراحیمداراتالکتریکیوالکترونیکیبانرمافزارProficadدورهآموزشیزیرمعرفینرمافزاریقدرتمندپروفیکدمیباشدکهبرایایجاداسنادوطراحیكلیمدارهایالكترونیكیوالکتریکیمیباشد.معلوماتبیشتردورهآموزشینرمافزارتحلیلوطراحیمهندسیStaadproSTAAD.ProیکنرمافزارکاملاًسازگاربافنآوریCOM-ComponentObjectModelاست.رابطکاربریبرنامهSTAAD.Proمبتنیبراستانداردهایجهانیاست.معلوماتبیشتردورهآموزشیAutodeskRevitArchitectureآموزشکاملنرمافزارمعماریرویترویتقویترینوسریعتریننرمافزارنقشهکشیوسهبعدیسازیدرکارهاوپروژههایمعماریمیباشدکهدرینآموزشبهآنمیپردازیم.معلوماتبیشتر239استاد308دوره1466شاگرد8305ویدیوتدریسیهمکارانمادرآموزشدربارهماانسانموجودیمتفکروعالماست.اوتنهاموجودیاستکهقابلیتتعلیمآگاهانهراداردوباایمانبهاصلفراشناختدرپیافزایشآگاهیوشناختخویشتناست.دراینمسیرعدهایفرادهندههستندوبهعنوانمعلمواستادبهمبارزهباجهلمیپردازند.تماسباماشهیدصادق20،جادهبانکخونهرات،افغانستانsupport@amoozesh.afلینکهایپیشنهادیرهانتبنیادخیریهرهافیلمنرمافزارخانهدورههادربارهماتماسباما©2021تمامیحقوقاینوبسایتمحفوظاست..welcome-messe.modal-dialog{max-width:650px!important;}کاربرعزیز!سرعتپخشویدیوودانلودازاینسایتبرایمشتریانشرکترهانتبصورتویژهافزایشدادهشدهاست.درصورتداشتنپکیجحجمیازشرکترهانتتنها50%ازحجمدانلودشدهمحاسبهمیگردد.اینپیشکشفقطبرایمشتریانرهانتدرکابل،هرات،مزارشریف،بادغیسوجلالآباداستوبزودیمشتریانسایرولایاتنیزاضافهخواهندشد.Email:info@rahanet.afPhone:+93(0)0Websitآموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانe:$(document).ready(function(){$('#id-welcome-messe').modal('show');$('#id-welcome-messe-dismiss').on('click',function(){modal=$(this).closest('.modal');modal.on('hidden.bs.moآموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانdal',function(){$(this).remove();}).modal('hide');});})$(function(){"usestrict"; jQuery(window).scroll(startCounter); functionstartCounter(){ varhT=jQuery('.countnm-bx').offset().top, hH=jQuery('.countnm-bx').outerHeight(), wH=jQuery(window).height(); if(jQuery(window).scrollTop()>hT+hH-wH){ jQuery(window).off("scroll",startCounter); jQuery('.countnm').each(function(){ var$this=jQuery(this); jQuery({Counter:0}).animate({Counter:$this.text()},{ duration:2000, easing:'swing', step:function(){ $this.text(Math.ceil(this.Counter)+''); } }); }); } }document.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){startCounter();},false);}());

साइट:آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट