in.gr | Όλες οι ειδήσεις - Ολοκληρωμένη κάλυψη ειδήσεων

  • 2021-12-31संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
in.gr | Όλες οι ειδήσεις - Ολοκληρωμένη κάλυψη ειδήσεων
  • वेबसाइट का पता:www.in.gr
  • सर्वर आईपी:213.133.127.245
  • स्थल का वर्णन:Oλες οι βασικές ειδήσεις της ημέρας. Άμεση ενημέρωση για πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, αθλητικά, τεχνολογικά και άλλα θέματα στο In.gr.

डोमेन नाम:www.in.grमूल्यांकन

के बारे में 5000~500000

डोमेन नाम:www.in.grबहे

598

डोमेन नाम:www.in.grअच्छा या बुरा

खाली प्रयास। व्यर्थ भयंकर

वेबसाइट:in.gr | Όλες οι ειδήσεις - Ολοκληρωμένη κάλυψη ειδήσεωνतौल

1

वेबसाइट:in.gr | Όλες οι ειδήσεις - Ολοκληρωμένη κάλυψη ειδήσεωνIP

213.133.127.245

वेबसाइट:in.gr | Όλες οι ειδήσεις - Ολοκληρωμένη κάλυψη ειδήσεωνसामग्री

in.gr|Όλεςοιειδήσεις-Ολοκληρωμένηκάλυψηειδήσεωνif(screen.width>467){varmvp=document.getElementById('metiewport');mvp.setAttribute('content','width=1300');}window.OneSignal=window.OneSignal||[];OneSignal.push(function(){OneSignal.SERVICE_WORKER_UPDATER_PATH="OneSignalSDKUpdaterWorker.js.php";OneSignal.SERVICE_WORKER_PATH="OneSignalSDKWorker.js.php";OneSignal.SERVICE_WORKER_PARAM={scope:"/"};OneSignal.setDefaultNotificationUrl("");varoneSignal_options={};window._oneSignalInitOptions=oneSignal_options;oneSignal_options['wordpress']=true;oneSignal_options['appId']='c9b07d84-0cb0-4f20-824b-d96e3b08ea84';oneSignal_options['allowLocalhostAsSecureOrigin']=true;oneSignal_options['welcomeNotification']={};oneSignal_options['welcomeNotification']['disable']=true;oneSignal_options['subdomainName']="in.gr";oneSignal_options['promptOptions']={};oneSignal_options['promptOptions']['actionMesse']="Θέλετεναλαμβάνετεειδοποιήσειςαπόin.gr;";oneSignal_options['promptOptions']['acceptButtonText']="ΝΑΙΘΕΛΩ";oneSignal_options['promptOptions']['cancelButtonText']="ΟΧΙ,ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ";oneSignal_options['promptOptions']['siteName']="in.gr";oneSignal_options['promptOptions']['autoAcceptTitle']="NAI";OneSignal.init(window._oneSignalInitOptions);OneSignal.showSlidedownPrompt();});functiondocumentInitOneSignal(){varoneSignal_elements=document.getElementsByClassName("OneSignal-prompt");varoneSignalLinkClickHandler=function(event){OneSignal.push(['registerForPushNotifications']);event.preventDefault();};for(vari=0;i3&&args[2]===2&&typeofargs[3]==='boolean'){gdprApplies=args[3];if(typeofargs[2]==='function'){args[2]('set',true);}}}elseif(args[0]==='ping'){varretr={gdprApplies:gdprApplies,cmpLoaded:false,cmpStatus:'stub'};if(typeofargs[2]==='function'){args[2](retr);}}else{if(args[0]==='init'&&typeofargs[3]==='object'){args[3]={...args[3],t_version:'V2'};}queue.push(args);}}functionpostMesseEventHandler(event){varmsgIsString=typeofevent.data==='string';varjson={};try{if(msgIsString){json=JSON.parse(event.data);}else{json=event.data;}}catch(ignore){}varpayload=json.__tcfapiCall;if(payload){window.__tcfapi(payload.command,payload.version,function(retValue,success){varreturnMsg={__tcfapiReturn:{returnValue:retValue,success:success,callId:payload.callId}};if(msgIsString){returnMsg=JSON.stringify(returnMsg);}if(event&&event.source&&event.source.postMesse){event.source.postMesse(returnMsg,'*');}},payload.parameter);}}while(win){try{if(win.frames[TCF_LOCATOR_NAME]){cmpFrame=win;break;}}catch(ignore){}if(win===window.top){break;}win=win.parent;}if(!cmpFrame){addFrame();win.__tcfapi=tcfAPIHandler;win.addEventListener('messe',postMesseEventHandler,false);}};makeStub();varuspStubFunction=function(){vararg=arguments;if(typeofwindow.__uspapi!==uspStubFunction){setTimeout(function(){if(typeofwindow.__uspapi!=='undefined'){window.__uspapi.apply(window.__uspapi,arg);}},500);}};varcheckIfUspIsReady=function(){uspTries++;if(window.__uspapi===uspStubFunction&&uspTries{te.style.display=null});//activeTabEl.style.display='block';//body.classList.add('openTopNews');//e.target.classList.add('activeTab');//}//}ΕλλάδαvideoΕλλάδα«Έγινεςοήρωαςπουποτέδενθαξεχάσουμε»:Στηναγκαλιάτηςαρκαδικήςγηςο29χρονοςυποσμηναγός-Θρήνοςστο«ύστατοχαίρε»«Αθάνατος»φώναξεοκόσμος-ΜετηφωτογραφίατουγιουτουςαγκαλιάέφτασανστηνεκκλησίαοιγονείςτουΜάριου-ΜιχαήλΤουρούτσικα-ΣτηνκηδείαΣακελλαροπούλου,ΜητσοτάκηςκαιΤσίπρας02/02/202312:06ΣΧΕΤΙΚΕΣΕΙΔΗΣΕΙΣΜετονβαθμότουΑντιπτεράρχουθαπροσφωνηθούνοιδύin.gr | Όλες οι ειδήσεις - Ολοκληρωμένη κάλυψη ειδήσεωνοαδικοχαμένοιπιλότοι«ΟΜάριοςείχεεκμηδενίσειτοεγώτου»:ΟεπικήδειοςτουπατέρατουυποσμηναγούΕλλάδαvideoΕλλάδα«Οαετόςπεθαίνειστοναέρα»-ΡάγισανκαρδιέςστονεπικήδειοτηςμητέραςτουΤουρούτσικαΗμητέρατου29χρονουσυγκλόνισετουςπάντεςμεταόσαείπεγιατοναδικοχαμένογιοτης02/02/202311:38ΕλλάδαVideoΕλλάδα«ΟΜάριοςείχεεκμηδενίσειτοεγώτου»:ΟεπικήδειοςτουπατέρατουυποσμηναγούΟεπικήδειοςτουπατέρατουΜάριου-ΜιχαήλΤουρούτσικα.02/02/202311:21ΕλλάδαVideoΕλλάδαΣυγκλονιστικό:ΞέσπασανσεκλάματαοιφίλοικαισυνάδελφοιτουυποσμηναγούΤουρούτσικαΛύγισανοιφίλοικαισυνοδοιπόροιτουυποσμηναγούΤουρούτσικα02/02/202311:16ΕλλάδαVideoΕλλάδαΦρίκημετονβιασμότου4χρονου:ΚατέγραφανκαιτονέβαζανναβλέπειτηνκακοποίησήτουΠώςαποκάλυψεόσαέζησε-Τιισχυρίζεταιοδικηγόροςτηςμητέρας02/02/202311:21ΕλλάδαvideoΕλλάδα«Οαετόςπεθαίνειστοναέρα»-ΡάγισανκαρδιέςστονεπικήδειοτηςμητέραςτουΤουρούτσικαΗμητέρατου29χρονουσυγκλόνισετουςπάντεςμεταόσαείπεγιατοναδικοχαμένογιοτης02/02/202311:38ΕλλάδαVideoΕλλάδαΕπικίνδυνηκακοκαιρίαμεχιονοκαταιγίδεςπροτωνπυλών-Ποιεςπεριοχέςθα«χτυπήσει»[Χάρτης]ΟΚλέαρχοςΜαρουσάκηςπροειδοποιείγιαπολλάχιόνια,καταιγίδεςκαιπαγετό.02/02/202311:50ΚόμματαvideoΚόμματαΗπρώτηαντίδρασητηςΑ.ΚαραμανλήμετάτονκαβγάμετονΒαρεμένο«Προφανώςκαιθεωρώότιήταν μίασεξιστικήεπίθεση.Μουαρπάζειτοχαρτίμέσααπόταχέρια,τοδιπλώνεικαιμετάμουτοπέταξεπάνωμου…»,λέειηΆνναΚαραμανλή02/02/202310:58ΣΧΕΤΙΚΕΣΕΙΔΗΣΕΙΣΟργήαπότηΝΔγιατηνεπίθεσηΒαρεμένουστηνΆνναΚαραμανλή#ΕΥΑΚΑΪΛΗΥΠΟΚΛΟΠΕΣΤΟΥΡΚΙΑΣΕΙΣΜΟΣΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΥΣΤΕΦΑΝΟΣΤΣΙΤΣΙΠΑΣΚΟΡΟΝΑΪΟΣΗΓΗΤΗΣΕΛΙΑΣMEGAΟΥΚΡΑΝΙΑΕλλάδαVideoΕλλάδαΛιποθύμησεμετάτηνκηδείαημητέρατουυποσμηναγούΤουρούτσικα-ΔραματικέςσκηνέςΔενάντεξετηνσυγκίνηση02/02/202312:15ΚόσμοςΚόσμοςΚλιμάκωσητουπολέμουπροανήγγειλεοΛαβρόφ-«Θααπαντήσουμεστηνπαράδοσηδυτικώνόπλων»ΟΣεργκέιΛαβρόφέριξεταβέλητουκατάτηςΟύρσουλαΦονΝτερΛάιενπουέφτασεστοΚίεβογιατηΣύνοδοΚορυφήςγιατηνΟυκρανία.02/02/202312:29ΕλλάδαVideoΕλλάδα«Καιχωρίςταφτεράδενφοβάμαι,έχωπάψειναείμαιθνητός»-Τοτραγούδιγιατουςπεσόντεςπιλότους«ΣαντοσύννεφοφεύγωπετάωέχωφίλοτονΉλιοΘεό»02/02/202312:29NewsroomΕιδήσειςΔημοφιλήBestOfΣπορ02/02/202312:37ΜεγάληαποκάλυψημεΤζόκοβιτς–ΈπαιζεμεθλάσητριώνεκατοστώνΚόμματα02/02/202312:37ΤιαπαντάοΓιώργοςΒαρεμένοςγιατοπρωτοφανέςπεριστατικόμετηνΆνναΚαραμανλήΤεχνολογία02/02/202312:33ΝέοεργαλείοεπιχειρείναξεσκεπάσειτακείμενατουChatGPTΠολιτική02/02/202312:32ΆρσητηςασυλίαςγιαΑντρέαΚοτσολίνοκαιΜαρκΤαραμπέλαΚόσμος02/02/202312:29ΚλιμάκωσητουπολέμουπροανήγγειλεοΛαβρόφ-«Θααπαντήσουμεστηνπαράδοσηδυτικώνόπλων»Ελλάδα02/02/202312:29«Καιχωρίςταφτεράδενφοβάμαι,έχωπάψειναείμαιθνητός»-ΤοτραγούδιγιατουςπεσόντεςπιλότουςΕλλάδα02/02/202312:29ΚαταδίκηΠ.ΠολάκημετάαπόαγωγήτουδημοσιογράφουΓ.ΠαπαχρήστουTV02/02/202312:24ΑινιγματικόςοΒλάσσηςΧολέβαςγιατηνπροσωπικήτουζωή-ΗσχέσημετηνΜαρίναΠατούληΔιαβάστεπερισσότεραTheExpertsWay01/02/202313:36102ΠυρσόγιαννηΙωαννίνων:ΣτηγητωνπελεκάνωνΕλλάδα02/02/202305:0057ΑυτόείναιτοεπικρατέστεροσενάριογιατηνπτώσητουPhantom-ΔείτετονχάρτηπουείχανμαζίτουςοιπιλότοιCultureLive01/02/202313:3013ΚλειστάσήμερακαιαύριοταθέατραΤαΝέατηςΑγοράς01/02/202316:5111Εκτύπωσηφωτογραφιώναπότοκινητόσου:ΟπιοεύκολοςτρόποςνατοκάνειςσελίγαβήματαΤαΝέατηςΑγοράς01/02/202313:317ΦρένοστοεμβόλιογιατονέρπηαπότιςδιαδικασίεςΕλλάδα01/02/202316:375ΘρήνοςγιατουςδύοπιλότουςτουPhantom-HδύσκοληταυτοποίησηκαιτασπαρακτικάμηνύματατωνοικογενειώντουςCultureLive02/02/202310:565ΟιταινίεςπουθαδούμεστιςκινηματογραφικέςαίθουσεςαπόσήμεραΚόσμος01/02/202316:515Novartis:ΕστίασηστηνκαινοτομίαγιαπέντεθεραπευτικέςκατηγορίεςΔιαβάστεπερισσότεραTrash01/02/202319:45«Καημένε,αμόρφωτε»-ΑθλιότητεςαπότονΓρηγόρηΠετράκοκατάτουΠέτρουΤατσόπουλουStories02/02/202309:50Οψευτογιατρός8211;serialkiller:ΔολοφόνησετηνοικογένειάτουπρινξεσκεπαστείΕλλάδα01/02/202317:24Αποκαλύψεις«φωτιά»απότηνκατάθεσητουΔασκαλάκη:«ΗΡούλαήτανέγκυοςσε4οπαιδί,μπορείναμηνήτανδικόμου»Κόσμος02/02/202310:07«Εκδίκηση»:ΤοΙράνκαin.gr | Όλες οι ειδήσεις - Ολοκληρωμένη κάλυψη ειδήσεωντηγορείτοΙσραήλγιατηνεπίθεσημεdroneστοΙσφαχάνΕιδήσεις02/02/202309:53ΜοναξιάκαικοινωνικήαπομόνωσηαυξάνουντονκίνδυνογιακαρδιακήανεπάρκειαΚόσμος02/02/202309:53«Τοεπόμενοπαιδίπουθαπεθάνει...»-ΟργήκατάτηςαστυνομικήςβίαςστηνκηδείατουΤάιρΝίκολςΕλλάδα02/02/202309:54ΣτηνεκκλησίαηοικογένειατουάτυχουυποσμηναγούΤουρούτσικαΣπορ02/02/202309:28ΚαταιγιστικοίοιΣέλτικςκόντραστουςΝετς–«Αυτοκτονία»γιαΓούοριορςΔιαβάστεπερισσότεραStoriesStoriesΚριςΚάιλ:ΟAmericanSniper,μετους160επιβεβαιωμένουςθανάτουςστονπόλεμοτουΙράκΣτις25Φεβρουαρίου2015,καταδικάστηκεσεισόβιακαθειρξημετουςενόρκουςνακρίνουνότιανκαιψυχολογικάασταθής,γνώριζεαυτόπουέκανεήτανλάθος.ΜαρίαΚωνσταντοπούλου02/02/202310:12TVMEGATVΚατάθεσηψυχήςαπότονΗλίαΜαμαλάκη:«Οιμέρεςστηνεντατική...»Συγκλονίζειομάγειραςγιατηνπεριπέτειατηςυγείαςτου02/02/202311:25ΡΕΠΟΡΤΑΖΜαρίαΒουργάναΠώςθακάνετεαλλαγέςκαιδιορθώσειςστοΕ9γιαναμηνπληρώσετεπερισσότεροΕΝΦΙΑΡΕΠΟΡΤΑΖΆνναΠαπαδομαρκάκηΤιισχύειγιατηνεγκυμοσύνησεασθενείςμεαυτοάνοσανοσήματαΓιάννηςΛαμπίρηςΟΠαναθηναϊκόςκαιημέρατηςμαρμόταςΓεώργιοςΠ.ΜαλούχοςΜίαείναιηΚυριακήΚόσμοςΚόσμος«ΠαλτόναπάρετεκαιναΜΗΝβάλετεχακί»-ΤοαπίστευτοσημείωματηςΚομισιόνγιατησύνοδοστηνΟυκρανίαΟλόγοςγιατοσημείωμαπουεστάλητηνπερασμένηεβδομάδακαιείναισεγνώσητουPοlitico,ήτανμιαπροφανήςπροσπάθειαναπεριοριστείηστρατιωτικήενδυμασίαμόνοστουςοικοδεσπότεςτηςΣυνόδουΚορυφήςκαιτονουκρανόπρόεδροΖελένσκι.02/02/202311:28StoriesStoriesΟψευτογιατρός8211;serialkiller:ΔολοφόνησετηνοικογένειάτουπρινξεσκεπαστείΕπί18χρόνια,όλοιπίστευανότιοΖανΚλοντΡομάνήτανέναςπετυχημένοςγιατρός.02/02/202309:50TVVideoTV«Ήτανέναςάγγελος»-«Λύγισε»ηΆνναΒαγενάμιλώνταςγιατονΚηλαηδόνηΈζησανένανμεγάλοέρωταγιαπάνωαπό40χρόνια02/02/202308:15ΕλλάδαVideoΕλλάδα«Ομπαμπάςμεπόνεσεμετη"βίδα"»-Σοκμετονβιασμό4χρονουαπότονπατέρατουΑνατριχιαστικέςπεριγραφέςτουπαιδιούστηνψυχολόγο02/02/202309:16PopularΚόμματαVideoΚόμματαΞέφυγεοΒαρεμένος:ΆρπαξεχαρτίμεφωτογραφίατουΤσίπρααπόταχέριατηςΚαραμανλήΟΓιώργοςΒαρεμένοςπροχώρησεσεμιακίνησηπουέχειπροκαλέσειπολλέςαντιδράσεις.02/02/202309:09ΚόσμοςΚόσμοςΤελεσίγραφοαμερικανώνγερουσιαστώνγιαταF-16στηνΤουρκία-«ΜαχητικάστηνΆγκυραμόνοεάν...»ΤηδιακομματικήεπιστολήσυνέταξανηΔημοκρατικήγερουσιαστής,ΤζινΣαχίν,απότοΝιουΧάμσαϊρκαιοΡεπουμπλικάνοςσυνάδελφοςτης,ΤομΤίλις,απότηνΒόρειαΚαρολίνα,ενώαυτήτηστιγμήκυκλοφορείστηνΓερουσίαγιατησυλλογήπερισσότερωνυπογραφών02/02/202306:57ΒουλήΒουλήΣτηΒουλήτονομοθετικό«μπλόκο»στοκόμμαΚασιδιάρη-ΤιπροβλέπειηρύθμισηΣτόχοςτηςκυβέρνησηςναυπάρξειμιαόσοτοδυνατόνευρύτερηπλειοψηφίαγιατηντροπολογία02/02/202308:25ΚόσμοςΚόσμοςΑλβανία:ΠάμεγιανέοπόλεμοσταΒαλκάνια;ΣτουςκινδύνουςπουθαμπορούσανναοδηγήσουνστοξέσπασμαενόςνέουπολέμουσταΒαλκάνια,αναφέρεταιαλβανικόδημοσίευμα,επισημαίνονταςότιοιεξελίξειςστηνπεριοχήέχουνπάρειπρόσφαταμιαστροφήπροςτοχειρότερο.02/02/202305:49INTVMEGAINTV«Νιώθουμεπροδομένοι»-Απολύθηκανξαφνικά139εργαζόμενοιτουνοσοκομείουΑλεξανδρούποληςΟδιοικητήςτουνοσοκομείουΑλεξανδρούποληςπροχώρησεστηναπόλυση139υπαλλήλωνώστενααναλάβειτηδουλειάεργολάβος.02/02/202307:06StoriesStoriesΥπαπαντήτουΧριστού:ΤίγιορτάζουμεσήμεραΗΕκκλησίατιμάστις02Φεβρουαρίουέκαστουέτους,τηνΥπαπαντήτουΚυρίουκαιΘεούκαιΣωτήροςημώνΙησούΧριστού.02/02/202308:56TVVideoTVΟΦραγκολιάςξεκαθαρίζειγιατηδήλωσηπερίλευχαιμίας-ΓιατίζήτησεσυγγνώμηΤαμαζεύειοπαρουσιαστής...02/02/202309:37FizzFizzΒαρύπένθοςγιατονΓιώργοΒαγιάτα-ΡαγίζεικαρδιέςηανάρτησήτουΠολύδύσκολεςώρεςγιατονκωμικό02/02/202308:30if($(window).width()40&&$(window).width()767&&($(".main-n").addClass("original").clone().insertAfter(".main-n").addClass("cloned").css("position","fixed").css("top","0").css("background","#FFFFFF").css("margin-top","0").css("z-index","500").removeClass("original").hide(),(scrollIntervalID=setInterval(function(){vari=$(".original").offset();(orgElementTop=i.top),$(window).scrollTop()>=orgElementTop?((orgElement=$(".original")),(coordsOrgElement=orgElement.offset()),(leftOrgElement=coordsOrgElement.left),(widthOrgElement=orgElement.css("width")),$(".cloned").css("left",leftOrgElement+"px").css("top",0).css("width",widthOrgElement).show(),$(".original").css("visibility","hidden")):($(".cloned").hide(),$(".original").css("visibility","visible")),(orgElementTop=(i.top,$(window).scrollTop()>=orgElementTop&&e.hasClass("adActive")?e.addClass("adFixed"):e.removeClass("adFixed")));},10)));});//$("#fxskinb").click(function(e){//e.stopPropation();//$("body").toggleClass("fxskin");//})$(document).ready(function(){$("#punch").click(function(e){e.stopPropation();$("body").toggleClass("openmenu");});$("#search-m").click(function(e){e.stopPropation();$("body").toggleClass("opensearch");});$("#closem").click(function(e){e.stopPropation();$("body").toggleClass("openmenu");});});__tcfapi("addEventListener",2,(function(e,t){if(t&&("useractioncomplete"===e.eventStatus||"tcloaded"===e.eventStatus)){if(!e.purpose.consents[1])return;varn=e.gdprApplies?1:0;varmetadata={gdpr:n,gdpr_conin.gr | Όλες οι ειδήσεις - Ολοκληρωμένη κάλυψη ειδήσεωνsent:e.tcString,ccpa:null,bp_id:"alterego",};varconfig={name:"P&G",pixelUrl:"pandg.tapad.com/t"};vartger=Tapad.init(metadata,config);vardata={category:"Home",};tger.sync(data);}}))window.addEventListener('DOMContentLoaded',()=>{setInterval(()=>{constelemTxt=document.querySelector(".qc-cmp2-footer-links.css-1gnnvc2:last-child");if(elemTxt){elemTxt.innerHTML='ΕΝΝΟΜΟΣΥΜΦΕΡΟΝ';}},200)});

साइट:in.gr | Όλες οι ειδήσεις - Ολοκληρωμένη κάλυψη ειδήσεωνरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट