دانلود رایگان نرم افزار

  • 2021-12-31संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
دانلود رایگان نرم افزار
  • वेबसाइट का पता:www.soft98.ir
  • सर्वर आईपी:79.127.127.35
  • स्थल का वर्णन:دانلود رایگان نرم افزار،کرک و سریال نرم افزار،آنتی ویروس،ویندوز 7،ویندوز 8.1،ویندوز 10،ویندوز 11،برنامه اندروید،نرم افزار اندروید،نرم افزار مهندسی،برنامه نویسی،اندروید،ویندوز

डोमेन नाम:www.soft98.irमूल्यांकन

के बारे में 500~20000

डोमेन नाम:www.soft98.irबहे

349

डोमेन नाम:www.soft98.irअच्छा या बुरा

अच्छे और बुरे का मिश्रण। साथ-साथ लाभ और हानि भयंकर

वेबसाइट:دانلود رایگان نرم افزارतौल

1

वेबसाइट:دانلود رایگان نرم افزارIP

79.127.127.35

वेबसाइट:دانلود رایگان نرم افزارसामग्री

دانلودرایگاننرمافزارسافت٩٨خانهسیستمعاملسیستمعاملویندوزویندوز11ویندوز10ویندوز8.1ویندوز7ویندوزXPویندوزServerسایرسیستمعامل‌هالینوکسمکینتاشاندرویدسایربخش‌هامجازیسازیآپدیتویندوزفعالسازویندوزوآفیسمباحثدرانجمنمباحثومشکلاتسیستمعامل‌هاآموزش‌هایمربوطبهسیستمعامل‌هانرم‌افزارنرم‌افزارپشتیبانگیریازاطلاعات(ویندوز|مکینتاش)بازیابیاطلاعات(ویندوز|مکینتاش)مدیریتپارتیشن‌هامدیریتهارددیسکبهینهسازیسیستمعامل(ویندوز|مکینتاش)حذفنرم‌افزار(ویندوز|مکینتاش)فشردهساز(ویندوز|مکینتاش)ابزاررجیستریمدیریتپسوردفرهنگلغتابزاردسکتاپ(ویندوز|مکینتاش)اسکرینسیورابزارگرافیکوعکس(ویندوز|مکینتاش)نرم‌افزارقفلگذاری(ویندوز|مکینتاش)ابزارفلشساختانیمیشن(ویندوز|مکینتاش)درایورسختافزارابزارآفیس(ویندوز|مکینتاش)ابزارPDFابزارسیدی(ویندوز|مکینتاش)نرم‌افزارفارسینرم‌افزارمهندسیبرنامهنویسیکامپوننتنرم‌افزارمکینتاشاینترنتابزاراینترنت(ویندوز|مکینتاش)مدیریتدانلود(ویندوز|مکینتاش)مرورگروبپیامرسانمدیریتایمیلکنترلسیستمازراهدورابزارشبکهمدیریتFTPطراحیوبابزاروبمستراسکریپتمالتیمدیاپلیرموزیکوفیلمنمایشفیلم(ویندوز|مکینتاش)پخشصوتویرایشگرفیلم(ویندوز|مکینتاش)ویرایشگرصوت(ویندوز|مکینتاش)مبدلفرمتصوتیوتصویری(ویندوز|مکینتاش)کدکهایصوتیوتصویریتصویربرداریازدسکتاپ(ویندوز|مکینتاش)امنیتیابزارامنیتی(ویندوز|مکینتاش)آنتیویروسفایروالضدهکوجاسوسیآپدیتآنتیویروسحذفوپاکسازیاطلاعاتموبایلاندرویدبرنامه‌هایکاربردیمدیریتاپلیکیشن‌هاپیامرسانمدیریتوارسالSMSمدیریتایمیلمدیریتفایلبهینهسازقفلگذاریوامنیتیویرایشومدیریتعکسمرورگروبصفحهکلیدلانچروشخصیسازیهواشناسیاندرویداندرویدپلیرموزیکوفیلمآفیسواداریدفترچهتلفنوشماره‌گیرمسیریابومکانیاباینترنتابزارهامدیریتوضبطتماسویرایشموزیکوفیلمپزشکیوسلامتهمراهبانکبرنامه‌هایپارسیاندرویدبرنامه‌هایمذهبیاندرویدسایربازیاندرویدزنگموبایلوالپیپرموبایلنرم‌افزارموبایلشبیهسازاندرویدسایرنرم‌افزارهامباحثدرانجمنمباحثومشکلاتاندرویددرانجمنگرافیکگرافیکپلاگینفتوشاپپلاگینویدئوییفونتآموزشیآموزشیآموزشوترفندویندوز8و10و11آموزشزبانRosettaStoneکتابالکترونیکیمجلاتنکات،ترفندهاوآموزش‌هایمربوطبهفتوشاپآموزش‌هاینرم‌افزارهاوسیستمعامل‌هاآموزشویدیویینرمافزارهایکاربردیبازیبازی(ویندوز)مباحثومشکلاتبازی‌هابخشاندرویدانجمنسافت٩٨رفعمشکلاتنرم‌افزاریورودبهانجمنرفعمشکلاتنرمافزارسافت٩٨ابزارهایرمزگشاییفایل‌هایقفلشدهتوسطباج‌افزارهاتاپیکجامعدانلودنرم‌افزار‌هایکاربردی(قرارنگرفتهدرسایت)نرم‌افزارهایپیشنهادیکاربران(معرفینرم‌افزارهایکاربردی)بخشفعالسازیقانونیانواعویندوزوآفیسدرخواستکرکوفعالسازنرمافزارهادرخواستنــرمافــزارودرایــورمستقیمسازیلینک‌هایآپلودسنترهااکانتپرمیومسایت‌هایفایلشرینگراهنماییبرایخرید،ارتقاوتعویضقطعاتلیستدستهبندیشدهآموزشنرم‌افزار‌هاایجادتغییراتدلخواهدرویندوز10(لیستآموزش‌ها،ترفندهاوحلمشکلاترایج)ایجادتغییراتدلخواهدرویندوز11(لیستآموزش‌ها،ترفندهاوحلمشکلاترایج)اطلاعیهنرمافزارهاییکهبههمراهکرک،سریالیاPatchدرسایتقراردادهمیشوند،اکثرادرصورتاتصالبهاینترنتغیرفعالمیشوند.برایجلوگیریازارتباطنرمافزارهاییکهبهاینترنتنیازندارند،ازنرمافزاردانلود رایگان نرم افزارWindowsFirewallControlاستفادهکنیدتادراستفادهازنرمافزارها،آپدیتخودکارآنهاویامصرفپهنایبانداینترنتدچارمشکلنشوید.برایراحتیدردانلودفایلهاودانلودباسرعتبالا،ازنرمافزارهایمدیریتدانلودمانندFDMیاIDMاستفادهکنید.بعلتمشکلامنیتیدرورژنهایقدیمینرمافزارWinrar،درصورتتمایلنرمافزارراکاملحذفکنیدونسخه(v6.11)رانصبکنید.سایتوسروردانلودسافت۹۸درداخلکشورودردیتاسنترآسیاتکمیزبانیمیشودودرسامانهثبتدامنههایاینترنتیبامیزبانیداخلیثبتوتاییدشدهاست.(درقسمتنشانیوبسایت،soft98راجستجوکنید)جهتاطلاعازنیمبهابودنترافیکدانلودیازسافت۹۸باشرکتیکهاشتراکاینترنتتهیهکرده‌ایدتماسبگیریدودرصورتنیمبهانبودندرسامانه195.cra.irشکایتخودراثبتکنید.نوعشکایت:مشکلاتمالیوتعرفهموضوعشکایت:عدمرعایتتعرفهترافیکداخلوبینالمللیمتوجهشدمتماسبامدیریتتبلیغــاتپیشنهادات،انتقاداتومشکلاتسایتاستفادهازامکاناتسایترایگاناستامّا:1.شماباعضویتدرسایتمی‌تونیدنرم‌افزاریروکهباهاشزیادسروکارداریدروبهعلاقمندی‌هایخوداضافهکنیدوازطریقگزینهعلاقمندی‌هاکهدرپنلکاربریشماقراردارهباورودبهسایتازآپدیتشدناونمطلعبشید.2.شماباعضویتدرسایتمیتونیدباورودبهسایتورفتنبهکنترلپنلوکلیکبررویجدیدترینمطالب،جدیدترینمطالببعدازآخرینورودخودتونرومشاهدهکنید.3.شماباعضویتدرسایتمیتونیدباورودبهسایتورفتنبهکنترلپنل۳۰مطلبآخرسایترومشاهدهکنید.4.شماباعضویتدرسایتمیتونیدباورودبهسایت،تصویریازمحیطکرکشدهنرم‌افزار(درصورتیکهقراردادهشدهباشد)رامشاهدهکنید.ورودبهسایت×نامکاربریلطفاًنامکاربریراواردکنیدرمزمرافراموشکردمرمزعبورلطفاًرمزعبورراواردکنیدورودبهسایتکاربرجدیدهستید؟عضویتدرسافت۹۸برایاستفادهازاینقسمتبدانلود رایگان نرم افزارایدوارداکانتیاعضوشویدجستجوتاریخچهلطفاًکلیدواژهموردنظرراواردکنیددانلودرایگاننرم‌افزارخریدVPSازسایتهایخارجیiranicard.irمطالبنرم‌افزارمطالباندرویداخباروبInternetDownloadManer(IDM)6.41.5Retail+PortableمدیریتدانلودWindows10Maner3.7.3+Portableمدیریتوبهینهسازیویندوز10Opera93.0.4585.37Win/Mac/Linux+GXGamingBrowserمرورگراپراGPUCapsViewer1.57+PortableبررسیدقیقکارتگرافیکStartAllBack3.5.5.4565جایگزینمنویاستارتدرویندوز11GoogleChrome108.0.5359.72Win/Mac/Linux+PortableمرورگرگوگلکرومHDCleaner2.039+Portableپاکسازیوبهینه‌‌سازیفضایهارددیسکWindows11Maner1.1.8+Portableمدیریتوبهینهسازیویندوز11MicrosoftEdge107.0.1418.62Win/Mac/Android+PortableمرورگرمایکروسافتاجMozillaFirefox107.0.1Win/Mac/Linux+Farsi+PortableمرورگرموزیلافایرفاکسAuslogicsFileRecoveryPro11.0.0.1+PortableبازیابیاطلاعاتAuslogicsDiskDefrPro/Ultimate11.0.0.1+PortableیکپارچهسازیسریعهاردAuslogicsBoostSpeed13.0.0.2+PortableافزایشسرعتویندوزIObitMalwareFighterPro10.0.0.943+PortableحذفبدافزارMalwarebytesAnti-MalwarePremium3.12.1.124پاکسازیبدافزاردراندرویدTapScannerPro2.8.0برنامهتپاسکنربرایاندرویدPhotoLabPROPictureEditor3.12.37ویرایشحرفهایعکسدراندرویدLarkMusicPlayerPro5.42.8پخشحرفهایموزیکدراندرویدYouCutProVideoEditor&Maker1.554.1158ویرایشویدیودراندرویدSmartLauncherPro6.1.048لانچرزیبابرایگوشیاندرویدPicsArtGold21.2.0+LiteویرایشویدیووعکسدراندرویدKillAppsPremium1.30.1.603بستنبرنامهدرحالاجرادراندرویدHibernatorPremium2.28.1.4893مدیریتبرنامههاومصرفباتریاندرویدنشان11.2.1NeshanنقشهومسیریابسخنگوبرایاندرویدMicrosoftSwiftKeyKeyboard8.10.28.5تایپسریعوهوشمنددراندرویدهمراهمن5.6.6اپلیکیشنرسمیهمراهاولبرایاندرویدوآیفونVivaCutProVideoEditor3.0.2ویرایشحرفهایویدیودراندرویدمشاهدهمطالببخشاندروید122بهتریناپلیکیشنهایمسیریابی442آیاگوشیاندرویدبهآنتیویروسنیازدارد؟2434تغییراتوویژگی‌هایجدیدرابطکاربریMIUI14شیائومیفاششد622گوگلپلیلیستبهترینبرنامهوبازیاندروید2022خودرامنتشرکرد1218تماشاکنید:بررسیگوشیگلکسیA335Gسامسونگ–میان‌ردهباارزشخریدبالا981تکلیفرجیستریآیفون14توسطوزارتصمتمشخصشد1142آخریناخبار،جدیدترینقابلیتهاوویژگیهایویندوز11832بهتریناپلیکیشنهایپیامرسان؛ازسیگنالتاKontalkلیستقیمتروزگوشیموبایلوساعتهوشمند(سامسونگ،هوآوی،شیائومی،ایسوس،سونی،نوکیاو…)+مشاوره1340بهترینگوشیهایشیائومیتا7میلیونتومان(آذر1401)694معرفی۱۰نمونهازبهترینآنتیویروسهایاندروید(گوشیسامسونگ،شیائومیو…)لیستقیمتروزخودروسایپا،ایرانخودرو،پارسخودرو،مدیرانخودرو،کرمانخودرو،جیلیو…مشاهدهادامهلینکدونیخبرهایتکنولوژیLinkdooniRSSTwitterFacebookInstram122بهتریناپلیکیشنهایمسیریابی442آیاگوشیاندرویدبهآنتیویروسنیازدارد؟2434تغییراتوویژگی‌هایجدیدرابطکاربریMIUI14شیائومیفاششد622گوگلپلیلیستبهترینبرنامهوبازیاندروید2022خودرامنتشرکرد1218تماشاکنید:بررسیگوشیگلکسیA335Gسامسونگ–میان‌ردهباارزشخریدبالا981تکلدانلود رایگان نرم افزاریفرجیستریآیفون14توسطوزارتصمتمشخصشد1142آخریناخبار،جدیدترینقابلیتهاوویژگیهایویندوز11832بهتریناپلیکیشنهایپیامرسان؛ازسیگنالتاKontalkلیستقیمتروزگوشیموبایلوساعتهوشمند(سامسونگ،هوآوی،شیائومی،ایسوس،سونی،نوکیاو…)+مشاوره1340بهترینگوشیهایشیائومیتا7میلیونتومان(آذر1401)694معرفی۱۰نمونهازبهترینآنتیویروسهایاندروید(گوشیسامسونگ،شیائومیو…)لیستقیمتروزخودروسایپا،ایرانخودرو،پارسخودرو،مدیرانخودرو،کرمانخودرو،جیلیو…درحالبارگذاری...InternetDownloadManer(IDM)6.41.5Retail+Portableمدیریتدانلوداینترنت/مدیریتدانلودSalaR11آذر1401InternetDownloadManer یاهمان IDM یکنرم‌افزارمدیریتدانلوداستکهتنهابرایسیستم‌عاملمایکروسافتویندوزقابلاستفاده‌است.InternetDownloadManer،دانلودهارابهچندقطعه تقسیممی‌کندتاعملیاتدانلودسریع‌ترانجامشود.IDMبابرنامه‌هایاینترنتاکسپلورر،اپرا،موزیلافایرفاکس،گوگلکرومکارمی‌کند.تاکنونگزارشیمبنیبراینکهInternetDownloadManerمحتویجاسوس‌افزاریاadwareباشد،منتشرنشده‌است.IDMمی‌تواندفیلم‌هاییکهدروبسایت‌هامشاهدهمی‌کنیدرادانلودکند.هنگامیکهفیلمیازاینترنتپخشمی‌شود،بهطورخودکارعبارتیرابهنامDownloadthisvideoدرکنارصفحهٔفیلمیاصداظاهرمی‌شودکهباکلیکبرآنمی‌توانفیلمیاصدارابارگیریکرد.ادامــهمطلـبWindows10Maner3.7.3+Portableمدیریتوبهینهسازیویندوز10نرمافزارویندوز/بهینهسازویندوزSalaR11آذر1401Windows10Maner نرمافزاریکاربردیوقدرتمندجهتبهینهسازیسرعتویندوز،بهینهسازیسرعتراهاندازیویندوزوخاموششدنآن،تعمیربخشهاییازویندوز،پاکسازیهارددیسکازفایلهایتکراریوسیستمی،رفعمشکلاتاحتمالیوبهبودامنیتویندوز10ودرنتیجهعملکردبهترویندوزدرانجامفعالیتهایشمامیباشد.برنامهWindows10Manerدارایابزارهایاختصاصیجهتتجزیهوتحلیلهارددیسک،رجیستریویکپارچهسازیدرایوهاورجیستریمیباشد.ادامــهمطلـبOpera93.0.4585.37Win/Mac/Linux+GXGamingBrowserمرورگراپرااینترنت/مرورگروبSalaR10آذر1401Opera مرورگراپرابرایکاربری‌هایعمومیاینترنتنظیرنمایشوبسایت‌ها،دریافتوارسالنامه‌هایالکترونیکی،مدیریتارتباطات،گفتگویبرخطآی‌آرسی،بارگذاریازطریقپروتکلبیت‌تورنتوخواندنفیدهایوبمورداستفادهقرارمی‌گیرد.اپرابرایرایانه‌هایشخصی،تلفن‌هایهمراهوتبلت‌هابهطوررایگانعرضهمی‌گردد.اپرابهصورتیکپروژهتحقیقاتیدرشرکتتله‌نور،بزرگترینشرکتارتباطینروژی،پابهعرصهوجودگذاشت.اجزایاصلیاپراعبارتندازمروربرپایه‌هاتب‌ها،امکاناتکوچکوبزرگنماییصفحات،تنوعاشکالنشانگرموسویکبخشمدیریتبارگذارییکپارچه‌است.ازنظرامنیتیاپراداراییکمحافظداخلیدرمقابلحملاتفیشینگوبرنامه‌هایموسومبهبدافزار(Malware)است،همچنیندارایتواناییحفظامنیتدرهنگاممروروبسایت‌هاوحذفاطلاعاتشخصیهمچونکوکیاست.ادامــهمطلـبGPUCapsViewer1.57+PortableبررسیدقیقکارتگرافیکنرمافزارویندوزTRACKER10آذر1401GPUCapsViewer نرمافزاریرایگان،کمحجموبسیارکاربردیبهمنظوربررسیونمایشدقیقاطلاعاتسختافزاریکارتهایگرافیکیمیباشدکهشمابااستفادهازایننرمافزارمیتوانیداطلاعاتبسیاردقیقیدرموردجزئیاتفنیو ویژگی‌هایکارتگرافیکیرایانهخودبهدستآورید.ادامــهمطلـبStartAllBack3.5.5.4565جایگزینمنویاستارتدرویندوز11نرمافزارویندوز/ابزاردسکتاپTRACKER10آذر1401StartAllBack نرمافزاریکاربردیجهتجایگزینمنویاستارتدرویندوز11میباشد.هنگامکارباویندوز11متوجهتغییربزرگیدررابطکاربریآنخواهیدشدکهعبارتاستازتغییرمنویاستارتاینویندوزباظاهرمنویاستارتویندوز10یا7میباشدوازآنجاییکهبسیاریازکاربرانویندوزازهماننسخههایابتداییویندوزبهاینمنویپرکاربرددسترسیداشتهاندممکناستازاینمنویاستارتجدیدناراضیبودهوبدنبالراهکاریبرایبازگرداندنمنوهایقبلیباشند،StartAllBackبهشماکمکمیکندتااینمشکلرابهراحتیرفعنمودهودکمهاستارتکاربردیتررابهویندوز11بازگردانید.ادامــهمطلـبGoogleChrome108.0.5359.72Win/Mac/Linux+Portableمرورگرگوگلکروماینترنت/مرورگروبSalaR9آذر1401GoogleChrome گوگلکرومیکمرورگراینترنتمتن‌بازاستکهتوسطشرکتگوگلعرضهشد.مرورگرGoogleChromeبرپایههستهمرورگراپن‌سورسWebKitنوشتهشدهاست.ازامکاناتوقابلیتهایGoogleChromeمیتوانبهTabbedbrowsing،امکاناتیمشابهPrivacyدرویندوزاکسپلورروSpeedDialدرمرورگراپرااشارهنمود.اینمرورگرفوقالعادهسریعشرکتگوگلهمانندسایتگوگلازظاهربسیارسادهایتشکیلشدهاست.ازمزیتهایگوگلکروممیتوانبهوجودبخشیبانامTaskmanerیامدیریتپردازشهادراینمرورگراینترنتاشارهکردکهقابلیتمدیریتتبهایبازشدهوپلاگینهایبارگزاریشدهرابهکاربرمیدهد.ادامــهمطلـبصفحهقبل123456...938صفحهبعدلیسـتنرم‌افزارهایکاربردینرم‌افزارمدیریتدانلودبروزشدهدر11آذر1401نرم‌افزارWinrarبروزشدهدر2فروردین1401مرورگرFirefoxبروزشدهدر8آذر1401مرورگرGoogleChromeبروزشدهدر9آذر1401مرورگرMicrosoftEdgeبروزشدهدر8آذر1401نرم‌افزارRevoUninstallerبروزشدهدر16آبان1401MusicPlayerپخشفایلصوتیبروزشدهدر20آبان1401VideoPlayer‌پخشفایلتصویریبروزشدهدر4آذر1401ابزاررایتCD/DVDبروزشدهدر1آذر1401درایومجازیبروزشدهدر3مرداد1401FoxitReaderمشاهدهPDFبروزشدهدر1آذر1401نرم‌افزارAnyDeskبروزشدهدر1آبان1401WindowsFirewallControlبروزشدهدر20اردیبهشت1401AdvancedSystemCareبروزشدهدر1آذر1401JaSERuntimeبروزشدهدر15آبان1401++MicrosoftVisualCبروزشدهدر28آبان1401Microsoft.NETFrameworkبروزشدهدر15آبان1401محصولاتESETبروزشدهدر23آبان1401محصولاتKasperskyبروزشدهدر1اسفند1399درایورکارتگرافیکبروزشدهدر2آذر1401پارسینویسپارسینویسیدرمحیطنرمافزارهاBlueLifeHostsEditorویرایشفایلHostsویندوزInternetOffقطعموقتیاکاملاینترنتادامهلیستنرم‌افزارهایکاربردیﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕصرافیارزدیجیتالok-ex.ioآسیاتکتعرفه‌هایشگفت‌انگیزاینترنتآسیاتک۱۴۰۱-۱۳۸۹©طبقماده12فصلسومقانونجرائمرایانه‌ایهرگونهکپیبرداریازطرحقالب،مطالبوفایل‌هایتارنمایسافت‌ ٩٨بههرنحو،پیگردقانونیدارداستفادهازمطالبسافت٩٨بههرنحو،تنهاباکسباجازهکتبیازمدیریتامکانپذیرمی‌باشدسافت٩٨توسطهاستدیالوبهرویسرورهای آسیاتکـ پشتیبانیمی‌شودودارایترافیکنیمبهامی‌باشدبرنامهنویسیوطراحیوبسایتSMostafa.ir●دراینستاگرامدنبالکنید@SMostafaMoosiتعرفهدانلودازسافت۹۸×سایتوسروردانلودسافت۹۸درداخلکشورودردیتاسنترآسیاتکمیزبانیمیشودودرسامانهثبتدامنههایاینترنتیبامیزبانیداخلیثبتوتاییدشدهاست(درقسمتنشانیوبسایت،soft98راجستجوکنید).جهتاطلاعازنیمبهابودنترافیکدانلودیازسافت۹۸باISPخودتماسبگیریدودرصورتنیمبهانبودندرسامانه195.cra.irشکایتخودراثبتکنید.نوعشکایت:مشکلاتمالیوتعرفهموضوعشکایت:عدمرعایتتعرفهترافیکداخلوبینالمللیبستن

साइट:دانلود رایگان نرم افزارरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट