Nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện - Base Platform - Base.vn

  • 2022-01-10संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
Nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện - Base Platform - Base.vn
  • वेबसाइट का पता:www.base.vn
  • सर्वर आईपी:34.126.188.196
  • स्थल का वर्णन:Nền tảng quản trị doanh nghiệp #1 Việt Nam, được tin dùng bởi +5,000 doanh nghiệp hàng đầu

डोमेन नाम:www.base.vnमूल्यांकन

के बारे में 5000~500000

डोमेन नाम:www.base.vnबहे

383

डोमेन नाम:www.base.vnअच्छा या बुरा

अकेले शक्तिहीन। आशाहीन भाग्य भयंकर

वेबसाइट:Nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện - Base Platform - Base.vnतौल

2

वेबसाइट:Nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện - Base Platform - Base.vnIP

34.126.188.196

वेबसाइट:Nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện - Base Platform - Base.vnसामग्री

Nềntảngquảntrịdoanhnghiệptoàndiện-BasePlatform-Base.vn varClient={"rt":"5bc1d1443bd0b912ff52bac99a8a5ce2","":1,"domain":"base.vn","ajax_url":":\/\/base.vn\/ajax","base_url":"http:\/\/base.vn","static_url":":\/\/static-gcdn.basecdn.nNền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện - Base Platform - Base.vnet\/landing\/base.vn","share_url":":\/\/share-gcdn.basecdn.net","ime_url":":\/\/static-gcdn.basecdn.net\/landing\/base.vn\/ime","data_url":":\/\/data-success.basecdn.net","url":":\/\/base.vn","code":"f6afa8e1aee74b2650f381d384","env":"1","viewer":{"id":null,"sid":"0","hid":"LnVzZXJz","token":"7999ef739c4c2b3cd034c0959b0","metatype":"user","first_name":"","last_name":"","username":"","name":"","email":"","phone":"","address":"","cached_maners":[],"cached_direct_reports":[],"title":"","ime":"","role":"1","status":"1","groups":[],"since":48,"last_update":48,"gender":null,"color":"1","accesses":[],"app_admins":[],"locked":"0","disabled_messe":null,"timesheet_id":"0","timezone":"0","system_id":"0","lang":"en","gatar":"","tfa_status":0,"ipconfig":{},"dob":{"day":0,"month":0,"year":0}},"apps":{"apps":[{"key":"wework","name":"BaseWework","desc":"Qu\u1ea3nl\u00fdc\u00f4ngvi\u1ec7c&d\u1ef1\u00e1n","pack":["work"]},{"key":"workflow","name":"BaseWorkflow","desc":"Qu\u1ea3nl\u00fdquytr\u00ecnh","pack":["work"]},{"key":"request","name":"BaseRequest","desc":"Qu\u1ea3nl\u00fdph\u00eaduy\u1ec7t","pack":["work"]},{"key":"meeting","name":"BaseMeeting","desc":"Qu\u1ea3nl\u00fdh\u1ecdpn\u1ed9ib\u1ed9","pack":["info","work"]},{"key":"booking","name":"BaseBooking","desc":"Qu\u1ea3nl\u00fd&s\u1eedd\u1ee5ngt\u00e0inguy\u00ean","pack":["info","work"]},{"key":"square","name":"BaseSquare","desc":"Gi\u1ea3iph\u00e1px\u00e2yd\u1ef1ngv\u0103nh\u00f3ah\u1ecdct\u1eadp","pack":["hrm","work"]},{"key":"wiki","name":"BaseWiki","desc":"Companywikipedia","pack":["work","info"]},{"key":"office","name":"BaseOffice","desc":"Qu\u1ea3nl\u00fdth\u00f4ngb\u00e1o&c\u00f4ngv\u0103n","pack":["info","hrm"]},{"key":"inside","name":"BaseInside","desc":"M\u1ea1ngtruy\u1ec1nth\u00f4ngn\u1ed9ib\u1ed9","pack":["info"]},{"key":"sign","name":"BaseSign","desc":"K\u00fdduy\u1ec7tv\u0103nb\u1ea3ntr\u1ef1ctuy\u1ebfn","pack":["info"]},{"key":"meetup","name":"BaseMeetup","desc":"Gi\u1ea3iph\u00e1pt\u1ed5ch\u1ee9cs\u1ef1ki\u1ec7nn\u1ed9ib\u1ed9","pack":["info"]},{"key":"hrm","name":"BaseHRM","desc":"H\u1ec7th\u1ed1ngth\u00f4ngtinnh\u00e2ns\u1ef1","pack":["hrm"]},{"key":"vision","name":"BaseVision","desc":"Ch\u1ea5mc\u00f4ngb\u1eb1ngnh\u1eadndi\u1ec7nkhu\u00f4nm\u1eb7t","pack":["hrm"]},{"key":"timeoff","name":"BaseTimeoff","desc":"Ph\u00eaduy\u1ec7tngh\u1ec9ngh\u00e9pv\u00e0c\u00f4ngt\u00e1c","pack":["hrm"]},{"key":"checkin","name":"BaseCheckin","desc":"Qu\u1ea3nl\u00fdth\u1eddigiancheckin","pack":["hrm"]},{"key":"timesheet","name":"BaseTimesheet","desc":"Qu\u1ea3nl\u00fdv\u00e0t\u00ednhto\u00e1nng\u00e0yc\u00f4ng","pack":["hrm"]},{"key":"payroll","name":"BasePayroll","desc":"T\u00ednhl\u01b0\u01a1ngv\u00e0tr\u1ea3l\u01b0\u01a1ngtheoc\u00f4ngth\u1ee9c","pack":["hrm"]},{"key":"hiring","name":"BaseHiring","desc":"Qu\u1ea3ntr\u1ecbtuy\u1ec3nd\u1ee5ng","pack":["hrm"]},{"key":"goal","name":"BaseGoal","desc":"Gi\u1ea3iph\u00e1pqu\u1ea3ntr\u1ecbm\u1ee5cti\u00eauc\u1ee7aDoanhNghi\u1ec7p","pack":["hrm"]},{"key":"review","name":"BaseReview","desc":"Gi\u1ea3iph\u00e1p\u0111\u00e1nhgi\u00e1nh\u00e2nvi\u00ean","pack":["hrm"]},{"key":"reward","name":"BaseReward","desc":"Gi\u1ea3iph\u00e1pqu\u00e0t\u1eb7ng\u0111i\u1ec7nt\u1eedd\u00e0nhchoDoanhNghi\u1ec7p","pack":["hrm"]},{"key":"asset","name":"BaseAsset","desc":"Qu\u1ea3nl\u00fd,l\u01b0utr\u1eefd\u1eefli\u1ec7ut\u00e0is\u1ea3n","pack":["hrm"]},{"key":"course","name":"BaseCourse","desc":"X\u00e2yd\u1ef1ngkh\u00f3ah\u1ecdcn\u1ed9ib\u1ed9","pack":["hrm"]},{"key":"case","name":"BaseCase","desc":"Qu\u1ea3nl\u00fdc\u00e1cs\u1ef1v\u1ee5,saiph\u1ea1m","pack":["hrm"]},{"key":"onboard","name":"BaseOnboard","desc":"H\u1ed9inh\u1eadpnh\u00e2ns\u1ef1","pack":["hrm"]},{"key":"test","name":"BaseTest","desc":"Gi\u1ea3iph\u00e1pqu\u1ea3nl\u00fdk\u1ef3thin\u1ed9ib\u1ed9c\u1ee7aDoanhNghi\u1ec7p","pack":["hrm"]},{"key":"refer","name":"BaseRefer","desc":"Gi\u1edbithi\u1ec7u\u1ee9ngvi\u00eant\u1eebn\u1ed9ib\u1ed9","pack":["hrm"]},{"key":"run","name":"BaseRun","desc":"\u1ee8ngd\u1ee5ngt\u1ed5ch\u1ee9cgi\u1ea3ich\u1ea1yn\u1ed9ib\u1ed9chodoanhnghi\u1ec7p","pack":["hrm"]},{"key":"messe","name":"BaseMesse","desc":"Chatnh\u00f3m"},{"key":"drive","name":"BaseDrive","desc":"L\u01b0utr\u1eef&Qu\u1ea3nl\u00fdfile"},{"key":"process","name":"BaseProcess","desc":"Trungt\u00e2mli\u00eank\u1ebft"},{"key":"cashflow","name":"BaseCashflow","desc":"Qu\u1ea3ntr\u1ecbd\u00f2ngti\u1ec1n","pack":["finance"]}],"packs":[{"key":"work","name":"Work+","desc":"B\u1ed9gi\u1ea3iph\u00e1pqu\u1ea3nl\u00fdc\u00f4ngvi\u1ec7c&hi\u1ec7usu\u1ea5t"},{"key":"hrm","name":"HRM+","desc":"B\u1ed9gi\u1ea3iph\u00e1pqu\u1ea3ntr\u1ecb&ph\u00e1ttri\u1ec3nnh\u00e2ns\u1ef1"},{"key":"info","name":"Info+","desc":"B\u1ed9gi\u1ea3iph\u00e1pqu\u1ea3ntr\u1ecbth\u00f4ngtin&giaoti\u1ebfp"},{"key":"finance","name":"Finance+(s\u1eafpram\u1eaft)","desc":"B\u1ed9gi\u1ea3iph\u00e1pqu\u1ea3ntr\u1ecbt\u00e0ich\u00ednhdoanhnghi\u1ec7p"}],"solutions":[{"key":"digitalworkspace","name":"DigitalWorkspace","desc":"Gi\u1ea3iph\u00e1px\u00e2yd\u1ef1ngm\u00f4itr\u01b0\u1eddngl\u00e0mvi\u1ec7cs\u1ed1"},{"key":"employeehappiness","name":"EmployeeHappiness","desc":"Gi\u1ea3iph\u00e1pnh\u00e2ns\u1ef1s\u1ed1d\u00e0nhchodoanhnghi\u1ec7p4.0"},{"key":"baseone","name":"BaseONE","desc":"B\u1ed9gi\u1ea3iph\u00e1pchuy\u1ec3n\u0111\u1ed5is\u1ed1to\u00e0ndi\u1ec7n"}]},"js":["AtsApE3QSkuY8YVFV4ztzsZsmKci5pD_s4R7O-FZdKonMAqgioUu04rS7l5lzK1J"],"css":["KvgEHspLPkQmlRPD2fI7GzgCIwfETK37ZJ1MEZHqr0inWhMUa06uvG8GcI6eYj6c","9BB0lq91ILJ-Kk5RIoibLSJ7IqptNz9fh9oU7IEkD9PtS2y3Xcg61uh6g7bLm69ulp6r9Sa0rx5hFMB0g8h2KhQc2UOKphnlUNHqN8Ki0","9BB0lq91ILJ-Kk5RIoibLSJ7IqptNz9fh9oU7IEkD9NhJJWDj6MuRo1EGLLHGIib5l9j0Mw9jge48FHxsuxxiA","P2C73MxqH0FSXI4jh-mW5xG95CdwtQSIsZWe9K2do_0"],"path":{"now":48,"app":"welcome","path":"welcome","current":"","full":["welcome"],"tails":[],"target":"index","base":"","base_file":"index","tail":""},"__s":"welcome"};Client.data={};Client.peData={};Client.clientData={};Client.peData={"title":"N\u1ec1nt\u1ea3ngqu\u1ea3ntr\u1ecbdoanhnghi\u1ec7pto\u00e0ndi\u1ec7n-BasePlatform-Base.vn"};Client.cache={}; Jascriptmustbeenabledtoprocessthewebsite. Base.vn Trangchủ Sảnphẩm Giảipháp Kháchhàng Côngty Báochí Resources Đăngnhập Đăngký Mộtsốnhómgiảiphápđượckhuyêndùng GiảiphápquảntrịDoanhnghiệp#1ViệtNamđượctindùngbởi+7,000doanhnghiệphàngđầu DigitalWorkspace Giảiphápxâydựngmôitrườnglàmviệcsố EmployeeHappiness GiảiphápnhânsựsốdànhchoDoanhNghiệp4.0 BaseONE Bộgiảiphápchuyểnđổisốtoàndiện BaseWork+ Quảntrịcôngviệc&hiệusuất BaseRequest Quảnlýphêduyệt BaseWework Quảnlýcôngviệc&dựán BaseWorkflow Quảnlýquytrình BaseSquare Hỏiđáp&Nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện - Base Platform - Base.vnTrithức →Xemthêmcácứngdụngkhác BaseInfo+ Quảntrịthôngtin&giaotiếp BaseOffice Quảnlýthôngbáo&côngvăn BaseInside Mạngtruyềnthôngnộibộ BaseMesse Teamchat&videocall BaseMeeting QuảnlýMeeting BaseBooking Quảnlýphònghọp&tàinguyên BaseMeetup EventQ&As BaseSign Chữkýđiệntử →Xemthêmcácứngdụngkhác BaseHRM+ Quảntrị&pháttriểnconngười BaseE-Hiring Quảntrịtuyểndụng BaseHRM Quảntrịthôngtinnhânsự BaseMe EmployeeCorner BaseCheckin Quảnlýchấmcông BaseGoal Quảntrịmụctiêu BaseSquare Sociallearning →Xemthêmcácứngdụngkhác BaseFinance+ Quảntrịtàichính BaseCashflow Quảntrịdòngtiền BasePlatform+ Cácứngdụngsẵncótrongplatform Miễnphíchotấtcảkháchhàng BaseMesse Chat&Videocalltrựctuyến BaseDrive Quảnlý&lưutrữtàiliệu BaseAccount Quảnlýtàikhoản&Phânquyền BaseNote Ghichépnhanh BaseDraw Biểuđồ&minhhọa Nềntảngquảntrịdoanhnghiệptoàndiện GiảiphápquảntrịDoanhnghiệp#1ViệtNamđượctindùngbởi+7,000doanhnghiệphàngđầu. Đăngkýngay Liênhệtưvấn Hệđiềuhànhdoanhnghiệp4.0 Tíchhợptấtcảcácứngdụngdoanhnghiệpcủabạnđangcầntrêncùngmộtnềntảngduynhất. Work+ Bộgiảiphápquảnlýcôngviệc,quytrìnhvànângcaonăngsuất Xemthêm Info+ Bộgiảiphápquảntrịthôngtinvàgiaotiếpnộibộ Xemthêm HRM+ Bộgiảiphápquảntrịnhânsựvàpháttriểnconngườitoàndiện Xemthêm Finance+ Bộgiảiphápquảntrịtàichínhdoanhnghiệp Xemthêm Nềntảngquảntrịdoanhnghiệpphổbiếnnhất Đượctindùngbởi+7,000doanhnghiệp Base.vnlànềntảngquảntrịdoanhnghiệpphổbiến#1ViệtNam(*),đangđượctindùngbởihơn7,000doanhnghiệpthuộcnhiều lĩnhvựckhácnhau.HầuhếtcácdoanhnghiệpdẫnđầuthịtrườngvàcáccôngtytăngtrưởngnhanhđangdùngmộttrongsốcácsảnphẩmcủaBase(VinGroup,ACBbank,Sacombank,Decathlon). TấtcảcácứngdụngtrênBasecóthểsửdụngdễdàngtrêntrìnhduyệt,smartphone(iOS,Android),máytínhbảng,hoặccàiđặttrênmáytínhđểbàn.Tấtcả cácứngdụngchínhđềuhỗtrợđangônngữ(TiếngViệt,English)vànângcấpliêntục. (*)Theothốngkêlượngtruycập&sửdụnghàngngàycủacácwebsiteđánhgiáuytín(Alexa,SimilarWeb). Cácứngdụngtiêubiểu Tấtcảcácứngdụngđềuđượctíchhợptoàndiệnvớinhau,dễdàngsửdụngtrêntrìnhduyệtvàthiếtbịMobile BaseWork+ Quảntrịcôngviệc&hiệusuất Xemchitiết BaseRequest Quảnlýphêduyệt BaseWework Quảnlýcôngviệc&dựán BaseWorkflow Quảnlýquytrình Xemthêm BaseInfo+ Quảntrịthôngtin&giaotiếp Xemchitiết BaseOffice Quảnlýthôngbáo&côngvăn BaseInside Mạngtruyềnthôngnộibộ BaseMeeting Quảnlýhọpnộibộ Xemthêm BaseHRM+ Quảntrị&pháttriểnconngười Xemchitiết BaseHRM Quảntrịthôngtinnhânsự BaseE-Hiring Quảntrịtuyểndụng BaseCheckin Quảnlýchấmcông BaseReview Đánhgiánhânsự BaseSquare Họctập&hỏiđáp Xemthêm BaseFinance+ Quảntrịtàichính Xemchitiết BaseCashflow Quảntrịdòngtiền BaseInventory Comingsoon... Xemthêm Câuchuyệnkháchhàng NhữngdoanhnghiệpdẫnđầuvànhữngdoanhnghiệptăngtrưởngđãlựachọnBaseđểlàmviệchiệuquảhơn LờigiảichobàitoántuyểndụngcủaDecathlonViệtNam NhữngbướctiếncủaDecathlonViệtNamtrênconđườngChuyểnđổisốnóichungvàcáchthứcgiảiquyếtbàitoántuyểndụngbằngcôngnghệnóiriêng. Xemchitiết NgânhàngVIB:Tuyểndụng4.0làbàitoánsonghànhCôngnghệ+Conngười CuộcCáchmạng4.0đãtạoranhữnglànsóngmớichongànhnhânsự,cụthểhơnlàxuhướngtuyểndụngbằnggiảiphápphầnmềm Xemchitiết CEOSmileCare-Bướcngoặtquảntrịđếntừcôngnghệ Lựachọnphầnmềmtốtlàcáchtiếtkiệmnhấtđểcậpnhậttrithứcquảntrịvàápdụngvàodoanhnghiệp Xemchitiết Chuyểnđổisốchostartups:CâuchuyệnthànhcôngtừTomorrowMarketers Chuyểnđổisốvẫnthườngbịnhìnnhậnlàchỉphùhợpdànhchocácdoanhnghiệplớn.Tuynhiên,câuchuyệnthànhcôngcủahọcviệngiáodụcTomorrowMarketersvớiquymôchưađến20nhânsựsauđâysẽchứngminhrằngsựđộtphácóthểđếnvớibấtkỳaisẵnsàngthayđổi. Xemchitiết BIDGroupvàcâuchuyệnứngdụngtriệtđểBasetrongvậnhành&quảntrị Trongquátrìnhchuyểnđổisố,hẳnlàrấtnhiềudoanhnghiệpbănkhoănđặtcâuhỏilàmsaođểtriểnkhaithànhcôngkhiđốimặtvớicácràocảnvềmôhình,thóiquenconngườivàcôngnghệ.HivọngcâuchuyệnứngdụngcôngnghệBasecủatậpđoànbấtđộngsảnBIDGroupvớiquymônhânsựhơn200ngườisẽtruyềnniềmtin,cảmhứngvàđộnglựctớicácđơnvịkháctrênchặngđườngsố. Xemchitiết AIPCvànhữngtrăntrởvềquảntrịdoanhnghiệptưvấnthiếtkếtrongthờiđạisố AIPClàthươnghiệutưvấnthiếtkế-thicônggắnliềnvớicácdựánvănphòngHòaPháttạiHàNội,HồChíMinhvànhiềudoanhnghiệpkhác. Xemchitiết →XemthêmcâuchuyệnthànhcôngcủakháchhàngvớiBase.vn Mởrộngkhônggiớihạn Cácứngdụngđộcđáo,dễsửdụngvàhiệunăngcaođượcpháttriểnvàramắtliêntục Nhiềuhơnmộtứngdụngcôngnghệ,Base.vnđượcxâydựngvớikhảnăngmởrộngvôhạn:Khôngchỉvớicácứngdụnghiệncó, cácứngdụngmớiđểgiảiquyếtcácbàitoánkhácnhautrongdoanhnghiệpđượcliêntụcpháttriểnvàramắt. MỗiứngdụngtrênBase.vnđềumanglạihiệuquả,tínhchuyênbiệtvàtrảinghiệmsửdụngtuyệtvời,giúpnhânviên củabạnlàmviệctốthơnmỗingày. Tíchhợptoàndiện Dễdàngtíchhợptấtcảcácứngdụngvớinhau,tạoramộttrảinghiệmxuyênsuốt Trongkỷnguyêncáchmạngsố,Basecùngbạnnângcaonănglựccạnhtranhcủadoanhnghiệptrêntấtcảmặttrậnvớicácvũkhícôngnghệtốitânnhất.Nềntảngmởnàychophépcôngtycủabạntiếpcậnvàápdụng nhanhchóngcácsảnphẩmcôngnghệtiêntiếntrênthếgiớitừrấtnhiềucôngtycôngnghệhàngđầu. Mộtsốnhómứngdụngđượckhuyêndùng Cácnhómứngdụngđượclựachọnriêngtheotừngnhucầu,quymôvàngànhnghề DigitalWorkspace Giảiphápxâydựngmôitrườnglàmviệcsố EmployeeHappiness Giảiphápnhânsựsốchodoanhnghiệp4.0 BaseONE Bộgiảiphápchuyểnđổisốtoàndiện →Xemthêmcácnhómứngdụngđượctổnghợp&lựachọntheonhucầuthườnggặp BáochíviếtvềBase Chinhphụchàngloạtdoanhnghiệplớn,BaseE–Hiringđãgiảiquyếtbàitoántuyểndụngnhưthếnào? Cafebiz BaseWork+cógìđặcbiệtmàhàngnghìndoanhnghiệpViệtđangsửdụng? Viettimes BaseWork+giảiphápquảntrịcôngviệctốtnhấtchodoanhnghiệp BáoCôngThương RamắtBaseWorkflow–Giảiphápquảnlývàtựđộnghóaquytrìnhtrongdoanhnghiệp Cafebiz AlphaJWCVenturesmakesfirstinvestmentinVietnam TechinAsia VietnameseSaaSplatformBaseraisesUS$1.3Minpre-SeriesAfundinground E27.co →XemthêmbáochíviếtvềBase.vn Hơn7000doanhnghiệpđãlựachọnBase.vn Đểlàmviệchiệuquả,sángtạovàkếtnốihơn Làmviệccùngnhauhiệuquảhơn Bắtđầuứngdụngnhữngcôngnghệhiệnđạinhấtchodoanhnghiệpcủabạnngayhômnay. 7000doanhnghiệphàngđầuViệtNamđangsửdụngBasehàngngày. ỨngdụngBaseđãcómặttrên: QuảntrịvàĐiềuhànhdoanhnghiệpthốngnhấtvớiBase.vn Đăngký Liênhệ CôngtyCổphầnBaseEnterprise Email:contact@base.vn HotlinemiềnBắc:(+84)2422441313HotlinemiềnNam:(+84)896691313 HotlinemiềnTrung:(+84)977575309 TrụsởHàNội:Tầng3,TòaAutumn,GoldSeason,số47NguyễnTuân,ThanhXuân,HàNội VP.HCM:Lầu8,TòanhàMBAMCTower,538CáchMạngThángTám,Phường11,Quận3,TP.HCM VP.ĐàNẵng:Tầng11,tòanhàVietinBank,số36TrầnQuốcToản,HảiChâu,ĐàNẵng Côngty Giớithiệu Kháchhàng Liênhệ Điềukhoản PrivacyPolicy Báochí Đốitác Tuyểndụng Sảnphẩm BaseE-Hiring BaseWework BaseWorkflow BaseInside BaseRequest BaseBooking BaseTestCenter Liênkết Cậpnhật Developers Facebook Linkedin Youtube Zalo Base©2017AllRightsReserved Liênhệtưvấn BạncầntìmhiểuvềBasevàcâuchuyệnứngdụngcôngnghệthànhcôngcủa+7,000doanhnghiệpViệtNam? Vuilònggọichochúngtôitheosốđiệnthoạidướiđâyđểđượctưvấn. HotlineHàNội&KhuvựcphíaBắc 02422441313 Địachỉ:Tầng3,TòaAutumn,GoldSeason,số47NguyễnTuân,ThanhXuân,HàNội HotlineTP.HồChíMinh&KhuvựcphíaNam 0896691313 Địachỉ:Lầu8,TòanhàMBAMCTower,538CáchMạngThángTám,Phường11,Quận3,TP.HCM Hoặcvuilòngđểlạithôngtincủabạntheoformdướiđây Chúngtôisẽgọilạichobạntrong01ngàylàmviệc. Họvàtênbạn* Sảnphẩmbạnquantâm* ---Chọngiảipháp/ứngdụngbạnquantâmnhất--- Work+-Bộgiảiphápquảnlýcôngviệc&hiệusuấtHRM+-Bộgiảiphápquảntrị&pháttriểnnhânsựInfo+-Bộgiảiphápquảntrịthôngtin&giaotiếpFinance+(sắpramắt)-Bộgiảiphápquảntrịtàichínhdoanhnghiệp DigitalWorkspace-GiảiphápxâydựngmôitrườnglàmviệcsốEmployeeHappiness-Giảiphápnhânsựsốdànhchodoanhnghiệp4.0BaseONE-Bộgiảiphápchuyểnđổisốtoàndiện BaseWework-Quảnlýcôngviệc&dựánBaseWorkflow-QuảnlýquytrìnhBaseRequest-QuảnlýphêduyệtBaseMeeting-QuảnlýhọpnộibộBaseBooking-Quảnlý&sửdụngtàinguyênBaseSquare-GiảiphápxâydựngvănhóahọctậpBaseWiki-CompanywikipediaBaseOffice-QuảnlýthôngNền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện - Base Platform - Base.vnbáo&côngvănBaseInside-MạngtruyềnthôngnộibộBaseSign-KýduyệtvănbảntrựctuyếnBaseMeetup-GiảipháptổchứcsựkiệnnộibộBaseHRM-HệthốngthôngtinnhânsựBaseVision-ChấmcôngbằngnhậndiệnkhuônmặtBaseTimeoff-PhêduyệtnghỉnghépvàcôngtácBaseCheckin-QuảnlýthờigiancheckinBaseTimesheet-QuảnlývàtínhtoánngàycôngBasePayroll-TínhlươngvàtrảlươngtheocôngthứcBaseHiring-QuảntrịtuyểndụngBaseGoal-GiảiphápquảntrịmụctiêucủaDoanhNghiệpBaseReview-GiảiphápđánhgiánhânviênBaseReward-GiảiphápquàtặngđiệntửdànhchoDoanhNghiệpBaseAsset-Quảnlý,lưutrữdữliệutàisảnBaseCourse-XâydựngkhóahọcnộibộBaseCase-Quảnlýcácsựvụ,saiphạmBaseOnboard-HộinhậpnhânsựBaseTest-GiảiphápquảnlýkỳthinộibộcủaDoanhNghiệpBaseRefer-GiớithiệuứngviêntừnộibộBaseRun-ỨngdụngtổchứcgiảichạynộibộchodoanhnghiệpBaseMesse-ChatnhómBaseDrive-Lưutrữ&QuảnlýfileBaseProcess-TrungtâmliênkếtBaseCashflow-Quảntrịdòngtiền Emailcủabạn* Sốđiệnthoại* Vịtrícôngviệc* --Lựachọnvịtrícôngviệc-- CEO/Founder/Chủtịch* Giámđốc(CFO,CTO,GĐNhânsự,VP) Quảnlý(maner) Nhânviên(staff) Họcsinh/Sinhviên(student) Vịtríkhác(other) Têncôngty* Tỉnh/Thànhphố* --Tỉnh/Thànhphố-- KhuvựcmiềnBắc KhuvựcmiềnNam KhuvựcmiềnTrung Quymônhânsự* --Quymônhânsự-- 1-15nhânsự 16-30nhânsự 31-60nhânsự 61-200nhânsự 201-500nhânsự 501-1000nhânsự Hơn1000nhânsự Đăngkýtưvấn Nhậplại ĐăngkýBase.vn Vuilòngđiềnđầyđủcácthôngtindướiđây.Chúngtôisẽliênlạclạitrong24hlàmviệc. HotlineHàNội&KhuvựcphíaBắc 02422441313 Địachỉ:Tầng3,TòaAutumn,GoldSeason,số47NguyễnTuân,ThanhXuân,HàNội HotlineTP.HồChíMinh&KhuvựcphíaNam 0896691313 Địachỉ:Lầu8,TòanhàMBAMCTower,538CáchMạngThángTám,Phường11,Quận3,TP.HCM ĐăngkýsửdụngBase.vn Họvàtênbạn* Sảnphẩmbạnquantâm* ---Chọngiảipháp/ứngdụngbạnquantâmnhất--- Work+-Bộgiảiphápquảnlýcôngviệc&hiệusuấtHRM+-Bộgiảiphápquảntrị&pháttriểnnhânsựInfo+-Bộgiảiphápquảntrịthôngtin&giaotiếpFinance+(sắpramắt)-Bộgiảiphápquảntrịtàichínhdoanhnghiệp DigitalWorkspace-GiảiphápxâydựngmôitrườnglàmviệcsốEmployeeHappiness-Giảiphápnhânsựsốdànhchodoanhnghiệp4.0BaseONE-Bộgiảiphápchuyểnđổisốtoàndiện BaseWework-Quảnlýcôngviệc&dựánBaseWorkflow-QuảnlýquytrìnhBaseRequest-QuảnlýphêduyệtBaseMeeting-QuảnlýhọpnộibộBaseBooking-Quảnlý&sửdụngtàinguyênBaseSquare-GiảiphápxâydựngvănhóahọctậpBaseWiki-CompanywikipediaBaseOffice-Quảnlýthôngbáo&côngvănBaseInside-MạngtruyềnthôngnộibộBaseSign-KýduyệtvănbảntrựctuyếnBaseMeetup-GiảipháptổchứcsựkiệnnộibộBaseHRM-HệthốngthôngtinnhânsựBaseVision-ChấmcôngbằngnhậndiệnkhuônmặtBaseTimeoff-PhêduyệtnghỉnghépvàcôngtácBaseCheckin-QuảnlýthờigiancheckinBaseTimesheet-QuảnlývàtínhtoánngàycôngBasePayroll-TínhlươngvàtrảlươngtheocôngthứcBaseHiring-QuảntrịtuyểndụngBaseGoal-GiảiphápquảntrịmụctiêucủaDoanhNghiệpBaseReview-GiảiphápđánhgiánhânviênBaseReward-GiảiphápquàtặngđiệntửdànhchoDoanhNghiệpBaseAsset-Quảnlý,lưutrữdữliệutàisảnBaseCourse-XâydựngkhóahọcnộibộBaseCase-Quảnlýcácsựvụ,saiphạmBaseOnboard-HộinhậpnhânsựBaseTest-GiảiphápquảnlýkỳthinộibộcủaDoanhNghiệpBaseRefer-GiớithiệuứngviêntừnộibộBaseRun-ỨngdụngtổchứcgiảichạynộibộchodoanhnghiệpBaseMesse-ChatnhómBaseDrive-Lưutrữ&QuảnlýfileBaseProcess-TrungtâmliênkếtBaseCashflow-Quảntrịdòngtiền Emailcủabạn* Sốđiệnthoại* Vịtrícôngviệc* --Lựachọnvịtrícôngviệc-- CEO/Founder/Chủtịch* Giámđốc(CFO,CTO,GĐNhânsự,VP) Quảnlý(maner) Nhânviên(staff) Họcsinh/Sinhviên(student) Vịtríkhác(other) Têncôngty* Tỉnh/Thànhphố* --Tỉnh/Thànhphố-- KhuvựcmiềnBắc KhuvựcmiềnNam KhuvựcmiềnTrung Quymônhânsự* --Quymônhânsự-- 1-15nhânsự 16-30nhânsự 31-60nhânsự 61-200nhânsự 201-500nhânsự 501-1000nhânsự Hơn1000nhânsự Đăngký Nhậplại ĐăngkýSolutionsPartner Vuilòngđiềnđầyđủcácthôngtindướiđây.Chúngtôisẽliênlạclạitrong24hlàmviệc. Hotlinehỗtrợđốitác 0966203993 TrụsởHàNội:Tầng3,TòaAutumn,GoldSeason,số47NguyễnTuân,ThanhXuân,HàNội VănphòngHồChíMinh:Lầu8,TòanhàMBAMCTower,538CáchMạngThángTám,Phường11,Quận3,TP.HCM ĐăngkýtrởthànhSolutionsPartner Họvàtênbạn* Têncôngty* Emailcủabạn* Sốđiệnthoại* Vịtrícôngviệc* --Lựachọnvịtrícôngviệc-- CEO/Founder/Chủtịch* Giámđốc(CFO,CTO,GĐNhânsự,VP) Quảnlý(maner) Nhânviên(staff) Họcsinh/Sinhviên(student) Vịtríkhác(other) Tỉnh/Thànhphố* --Tỉnh/Thànhphố-- KhuvựcmiềnBắc KhuvựcmiềnNam KhuvựcmiềnTrung Websitecôngty* Profilecôngty(URL) Phânkhúckháchhàng(theoquymô) --Quymônhânsự-- 1-15nhânsự 16-30nhânsự 31-60nhânsự 61-200nhânsự 201-500nhânsự 501-1000nhânsự Hơn1000nhânsự BạnkỳvọnggìtrongquátrìnhhợptácvớiBase.vn(mongmuốn,tầmnhìn,kếtquảsẽđạtđược,tạisaolựachọnBaseđểhợptác,...).Basesẽdựatrênchiasẻcủabạnđểđánhgiákhảnănghợptácgiữahaibên. Đăngký Nhậplại ĐăngkýAffiliatePartner Vuilòngđiềnđầyđủcácthôngtindướiđây.Chúngtôisẽliênlạclạitrong24hlàmviệc. Hotlinehỗtrợđốitác 0966203993 TrụsởHàNội:Tầng3,TòaAutumn,GoldSeason,số47NguyễnTuân,ThanhXuân,HàNội VănphòngHồChíMinh:Lầu8,TòanhàMBAMCTower,538CáchMạngThángTám,Phường11,Quận3,TP.HCM ĐăngkýtrởthànhAffiliatePartner Họvàtênbạn* Têncôngty* Emailcủabạn* Sốđiệnthoại* Vịtrícôngviệc* --Lựachọnvịtrícôngviệc-- CEO/Founder/Chủtịch* Giámđốc(CFO,CTO,GĐNhânsự,VP) Quảnlý(maner) Nhânviên(staff) Họcsinh/Sinhviên(student) Vịtríkhác(other) Tỉnh/Thànhphố* --Tỉnh/Thànhphố-- KhuvựcmiềnBắc KhuvựcmiềnNam KhuvựcmiềnTrung BạnđãsửdụngsảnphẩmcủaBase.vnchưa?* Có,tôiđãsửdụng ChưanhưngtôiđãtìmhiểuvềsảnphẩmBase.vn Chưa,tôichưahiểuvềsảnphẩmcủaBase.vn BạnsẽdùngphươngthứcnàođểgiớithiệusảnphẩmcủaBase.vn?* Socialmedia(facebook,linkedin,zalo,…) Emailmarketing Chạyquảngcáo(Googleadwords,Facebookads,…) Viếtbàitrênblog/website Giớithiệutạihiệphộidoanhnghiệp/clbdoanhnhân,… Giớithiệutrựctiếpchokháchhàngđanglàmviệc Thôngquađàotạo/giảngdạychodoanhnghiệp Phươngánkhác TạisaobạnthamdựchươngtrìnhBaseAffiliateProgram?* Theobạn,điềugìsẽgiúpbạnthànhcôngvớichươngtrìnhBaseAffiliateProgram?* Bạndựkiếncóthểgiớithiệuđượcbaonhiêukháchhàngmỗithángkhithamdựchươngtrình?* 50 Đăngký Nhậplại (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*newDate();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','///analytics.js','ga');ga('create','UA-3-2','base.vn');ga('send','peview'); $(document).ready(function(){(function(){Query.init({"env":"1"});Base.initURLClick();Layout.init(); Header.init(); $("#js-selection.item").click(function(){ varval=$(this).data("value"); Base.reg.fromHome(val); }); Header.initApp(); LP.signup.initCustom("#js-pe-contact-form"); LP.signup.initCustomHome("#js-pe-signup-form"); LP.signup.initPartnerForm("#js-pe-partner-form"); LP.signup.initAffiliateForm("#js-pe-affiliate-form"); (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PJGSJBM');(function(h,e,a,t,m,p){ m=e.createElement(a);m.async=!0;m.src=t; p=e.getElementsByTName(a)[0];p.parentNode.insertBefore(m,p); })(window,document,'script','u.heatmap.it/log.js');$(document).ready(function(){ LeadManement.track();});LP.init();})();;Render.finish();});

साइट:Nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện - Base Platform - Base.vnरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट