საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

  • 2022-01-06संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
  • वेबसाइट का पता:mes.gov.ge
  • सर्वर आईपी:194.60.250.210
  • स्थल का वर्णन:საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

डोमेन नाम:mes.gov.geमूल्यांकन

के बारे में 5000~500000

डोमेन नाम:mes.gov.geबहे

497

डोमेन नाम:mes.gov.geअच्छा या बुरा

उतार - चढ़ाव। सभी कठिनाइयों को दूर करो भयंकर

वेबसाइट:საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროतौल

3

वेबसाइट:საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროIP

194.60.250.210

वेबसाइट:საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროसामग्री

საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტრო(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*newDate();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','/analytics.js','ga');ga('create','UA--1','auto');ga('send','peview');(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-MJCJSZR');Top(99532)2200220pr@mes.gov.ge სასარგებლობმულები FAQ საიტისრუკა ზოგადიგანათლებისრეფორმაTogglenigation მთავარი სიახლეები სიახლეებიკონკურსები სამინისტრო სამინისტროსშესახებ მისიაშენობისისტორიამინისტრებიმინისტრიმოადგილეებისამინისტროსსტრუქტურასამინისტროსსტრატეგია კანონმდებლობა გალერეა ადამიანურირესურსებისმართვა სამინისტროსადამიანურირესურსიდასაქმება/სტაჟირებასტატისტიკურიმონაცემებიპროექტები საჯაროინფორმაცია კონტაქტი ზოგადიგანათლებაუმაღლესიგანათლებაპროფესიულიგანათლებამეცნიერებაზოგადიგანათლებაუმაღლესიგანათლებაპროფესიულიგანათლებამეცნიერება01.07.2022ეროვნულიგამოცდებისდაწყებამდენუნუმიცკევიჩმასაორგანიზაციოჯგუფთანსაგამოცდოპროცესთანდაკავშირებულიდეტალებიგანიხილამთელიქვეყნისმასშტაბითერთიანიეროვნულიგამოცდებისთვისმზადებისპროცესიდასასრულსუახლოვდება.საქართველოსგანათლებისადამეცნიერების...ვრცლად01.07.2022მიხეილჩხენკელმასაქართველოშისაბერძნეთისელჩთანგაცნობითიხასიათისშეხვედრაგამართასაქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისმინისტრმამიხეილჩხენკელმასაბერძნეთისრესპუბლიკისსაგანგებოდასრულუფლებიანელჩთანსაქართველოშიმარია...ვრცლად30.06.2022მიხეილჩხენკელიხელნაწერთაეროვნულცენტრსდაარსებისდღესულოცავსსაქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისმინისტრიმიხეილჩხენკელიკორნელიკეკელიძისსახელობისსაქართველოსხელნაწერთაეროვნულცენტრს...ვრცლადორშსამოთხხუთპარშაბკვისიახლეებისიახლეებისარქივიგერმანიისეკონომიკურითანამშრომლობისადაგანვითარებისფედერალურიმინისტრისვენიაშულცეილიაწინამძღვრიშვილისსახელობისპროფესიულკოლეჯსესტუმრა29.06.2022გერმანიასა დასაქართველოსშორისდიპლომატიურიურთიერთობის30წლისიუბილესფარგლებშისაქართველოსოფიციალური...ვრცლად მიხეილჩხენკელმა„მშვიდობისკორპუსი–საქართველოს“ახალიოფისისგახსნისღონისძიებაშიმიიღომონაწილეობა29.06.2022საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისმინისტრმამიხეილჩხენკელმა,საქართველოშიაშშ-ისელჩისმოადგილესთან,...ვრცლად ევროპისუნივერსიტეტშიHorizonEurope-ისსაგრანტოოფისიგაიხსნა29.06.2022ევროპისუნივერსიტეტიპირველიკერძოუნივერსიტეტიასაქართველოში,სადაცHსაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროorizonEurope-ისსაგრანტოოფისიგაიხსნა....ვრცლად ეროვნულიგამოცდებისდაწყებამდენუნუმიცკევიჩმასაორგანიზაციოჯგუფთანსაგამოცდოპროცესთანდაკავშირებულიდეტალებიგანიხილა01.07.2022მთელიქვეყნისმასშტაბითერთიანიეროვნულიგამოცდებისთვისმზადებისპროცესიდასასრულსუახლოვდება.საქართველოს...ვრცლად მიხეილჩხენკელმასაქართველოშისაბერძნეთისელჩთანგაცნობითიხასიათისშეხვედრაგამართა01.07.2022საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისმინისტრმამიხეილჩხენკელმასაბერძნეთისრესპუბლიკისსაგანგებოდა...ვრცლად მიხეილჩხენკელიხელნაწერთაეროვნულცენტრსდაარსებისდღესულოცავს30.06.2022საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისმინისტრიმიხეილჩხენკელიკორნელიკეკელიძისსახელობისსაქართველოს...ვრცლად გერმანიისეკონომიკურითანამშრომლობისადაგანვითარებისფედერალურიმინისტრისვენიაშულცეილიაწინამძღვრიშვილისსახელობისპროფესიულკოლეჯსესტუმრა29.06.2022გერმანიასა დასაქართველოსშორისდიპლომატიურიურთიერთობის30წლისიუბილესფარგლებშისაქართველოსოფიციალური...ვრცლად მიხეილჩხენკელმა„მშვიდობისკორპუსი–საქართველოს“ახალიოფისისგახსნისღონისძიებაშიმიიღომონაწილეობა29.06.2022საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისმინისტრმამიხეილჩხენკელმა,საქართველოშიაშშ-ისელჩისმოადგილესთან,...ვრცლად ევროპისუნივერსიტეტშიHorizonEurope-ისსაგრანტოოფისიგაიხსნა29.06.2022ევროპისუნივერსიტეტიპირველიკერძოუნივერსიტეტიასაქართველოში,სადაცHorizonEurope-ისსაგრანტოოფისიგაიხსნა....ვრცლად მიხეილჩხენკელმაCOST-ისსაინფორმაციოდღისადმიმიძღვნილიღონისძიებაგახსნა28.06.2022საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისმინისტრმამიხეილჩხენკელმამეცნიერებისადატექნოლოგიებისევროპული...ვრცლად თამარმახარაშვილმაეროვნულსასწავლოოლიმპიადაშიგამარჯვებულებიდააჯილდოვა28.06.2022საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისმინისტრისპირველმამოადგილემთამარმახარაშვილმა,შეფასებისადა...ვრცლად იხილეთყველასიახლებანერები სამინისტროსსსიპ-ებიზოგადიგანათლებაზოგადიგანათლებისრეფორმასკოლებისაგანმანათლებლორესურსცენტრებისასკოლოსახელმძღვანელოების/სერიებისგრიფირებაინკლუზიურიგანათლებამიმდინარეპროგრამებიეროვნულისასწავლოგეგმაკვლევებიბავშვებისსასკოლომზაობასთანდაკავშირებითსკოლამდელიგანათლებასასკოლომზაობისპროგრამაუმაღლესიგანათლებაუმაღლესიგანათლებისსისტემასწავლებასაზღვარგარეთავტოსაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრორიზებულიუმაღლესისაგანმანათლებლოდაწესებულებებიბოლონიისპროცესისტუდენტთადაფინანსებისსოციალურიპროგრამებიუცხოქვეყნისმოქალაქეებისდაფინანსებისსახელმწიფოპროგრამებიუცხოქვეყნისმოქალაქეებისათვის/საქართველოსმოქალაქეებისათვისერთიანიეროვნულიგამოცდების/საერთოსამაგისტროგამოცდებისგავლისგარეშესწავლისგაგრძელებასტუდენტურიბარათისსიპ–საქართველოსფიზიკურიაღზრდისადასპორტისსახელმწიფოსასწავლოუნივერსიტეტშისწავლისუფლებისმინიჭებასაქართველოსეროვნულინაკრებიგუნდისწევრებისთვის,რომლებიცოლიმპიურ/პარალიმპიურთამაშებში,აგრეთვესაჭადრაკოოლიმპიადებშიგახდებიანოქროსმედალოსნები/ვერცხლისმედალოსნები/ბრინჯაოსმედალოსნებიევროსტუდნეტისეროვნულიპროექტიპროფესიულიგანათლებაპროფესიულიგანათლებისსტრატეგიაპროფესიულისაგანმანათლებლოდაწესებულებებიპროფესიულიპროგრამებისგანმახორციელებელიზოგადსაგანმანათლებლოდაწესებულებებისჩამონათვალიეროვნულიპროფესიულისაბჭოკვლევებისექტორულისაკოორდინაციოსაბჭოწარმატებულიმაგალითებიგახდიპროფესიონალიდადასაქმდისასარგებლობმულებისაერთაშორისოკავშირებისაქართველოსკანონიპროფესიულიგანათლებისშესახებპროფესიულიგანათლებისრეფორმისანგარიშიზრდასრულთაგანათლებისსისტემასაჯაროკონსულტაციები„განათლებისსისტემისყველადონეზეუწყვეტისამეწარმსაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროეოსწაავლების(LLEL)დანერგვის2019-2020წლებისსამოქმედოგეგმა“’პუბლიკაციებიმეცნიერებასამეცნიეროფონდებიმეცნიერებათააკადემიებიდასამეცნიეროკვლევითიდაწესებულებებისაქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტრო©2015-2016 $(function(){$('.lightbox').fullsizable({detach_id:'container'});$(document).on('fullsizable:opened',function(){$("#jquery-fullsizable").swipe({swipeLeft:function(){$(document).trigger('fullsizable:next')},swipeRight:function(){$(document).trigger('fullsizable:prev')},swipeUp:function(){$(document).trigger('fullsizable:close')}});});});$(document).ready(function(){$(".responsive-calendar").responsiveCalendar({//time:'2016-01',events:{"2007-01-29":{"number":5,"url":"mes.gov.ge"},"2007-01-26":{},"2007-01-25":{},"2007-01-24":{}}});}); $(window).load(function(){$('.flexslider').flexslider({animation:"slide",start:function(slider){$('body').removeClass('loading');}});});$('.scrollToTop').click(function(event){event.preventDefault();jQuery('html,body').animate({scrollTop:0},800);returnfalse;});/*jQuery(document).ready(function(){jQuery('.post').addClass("hidden").viewportChecker({classToAdd:'visibleanimatedfadeInDown',//Classtoaddtotheelementswhentheyarevisibleoffset:10});});*/varurl='mes.gov.ge/content.php?id=&lang=';(function(d,s,id){varjs,fjs=d.getElementsByTName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.9&appId=";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk'));

साइट:საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट