تجارت‌نیوز - اخبار اقتصاد و تجارت، آموزش و تحلیل اقتصادی

  • 2022-01-06संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
تجارت‌نیوز - اخبار اقتصاد و تجارت، آموزش و تحلیل اقتصادی
  • वेबसाइट का पता:tejaratnews.com
  • सर्वर आईपी:185.129.169.84
  • स्थल का वर्णन:اخبار به‌روز، تحلیل‌های کارشناسانه و آموزش‌‌های مفید در اقتصاد و تجارت را از وب‌سایت و کانال‌های مختلف تجارت‌نیوز دنبال کنید.

डोमेन नाम:tejaratnews.comमूल्यांकन

के बारे में 1000~20000

डोमेन नाम:tejaratnews.comबहे

494

डोमेन नाम:tejaratnews.comअच्छा या बुरा

उन्नीस नहीं है। व्यर्थ भयंकर

वेबसाइट:تجارت‌نیوز - اخبار اقتصاد و تجارت، آموزش و تحلیل اقتصادیतौल

3

वेबसाइट:تجارت‌نیوز - اخبار اقتصاد و تجارت، آموزش و تحلیل اقتصادیIP

185.129.169.84

वेबसाइट:تجارت‌نیوز - اخبار اقتصاد و تجارت، آموزش و تحلیل اقتصادیसामग्री

window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments)}gt('js',newDate());gt('config','UA-5-1')تجارت‌نیوز8211;اخباراقتصادی،قیمتدلار،قیمتسکهوقیمتکالاهایمهموهمچنینپوششاخباراستارتآپهاوپوششخبرهادرحوزههایمسکن,بورس,اقتصادسیاسی,تجارت,تولید,صنعت,بانکتجارت‌نیوزطلاوارزخودروقیمتخودروطرحهایفروشخودروتحلیلبازارخودرونقدوبررسیخودرواخبارخودرووارداتخودروهمهمطالببورسارزدیجیتالاخبار|تحلیل|آموزشقیمتارزهایدیجیتالمسکناستارتاپاقتصادکلانبانکوبیمهصنعتمعدنتجارتصنعتتولیدوتجارتبازارکالاسوختوانرژیمعدنهمهمطالبدیپلماسیبینالمللسیاستخارجیسیاستداخلیاقتصادجهانجامعهقیمت‌هاقیمتطلاقیمتانواعسکهقیمتدلارقیمتیوروقیمتلیرترکیهقیمتدرهماماراتقیمتافغانیقیمتروبلروسیهقیمتدینارعراقسایرقیمت‌هاابزارتبدیلنرخارزسایردسته‌هااقتصادسبزآکادمیویدیوپادکستامروزسهشنبه۱۶خرداد۱۴۰۲مصادفبا6ژوئن2023سهشنبه۱۶خرداد۱۴۰۲کالابرگیارانهعرضهاولیهبرجامسامانهیکپارچهخودروقیمتخودروجامعهتجارت‌نیوزگزارشمی‌دهد:تغییرساعتکاریچقدرمصرفانرژیراکممی‌کند؟/تجربهدیگرکشورهاچیست؟جامعه25دقیقهپیشتصویبتعطیلیاداراتبرایروزهایآخرهفتهاخبارارزدیجیتال35دقیقهپیشسرنوشترمزارزهایدزدیدهشدهازکیفپولاتمیکچهشد؟وارداتخودرو41دقیقهپیشخودروی885میلیونتومانیوارداتیدرراهایرانتبلیغاتتوسطتجارت‌نیوزاخبارخودرو2ساعتپیشپژو207باموتوراسقاطیتولیدمی‌شود؟/تنوع‌بخشیباترفندانبارگردانیسیاستخارجی2ساعتپیشبازگشاییرسمیسفارتایراندرعربستانپساز7سالتبلیغاتتوسطتجارت‌نیوزتبلیغاتتوسطتجارت‌نیوزپربازدیدترین‌هایامروز1ترکیبتیمملیوالیبالایراندرمقابلژاپن/ساعتبازیمشخصشد؟جامعه2برگزارینشستشورایحکامآژانساتمی/پایایرانبهنشستوینبازشدسیاستخارجی3قیمتدلارگوشبهفرمانسیاستمی‌شود؟طلاوارز4قیمتخودرو16خرداد1402/بازاربهتعطیلاترفتهاست؟نقدوبررسیخودرو5مرحلهبعدیسامانهیکپارچهفروشخودروچهزمانیاست؟طرحهایفروشخودرومطالببرگزیدهتغییرساعتکاریچقدرمصرفانرژیراکممی‌کند؟/تجربهدیگرکشورهاچیست؟جامعهپیشبینیبورسچهارشنبه17اردیبهشت1402/نوساندربازارسهامادامهدارد؟بورسپیشبینیقیمتطلاوسکه17خرداد1402/سکهبهکریدور20میلیونیبرگشتطلاوارزنمایبازارشاخصبورس2,289,549.02واحد9,867.24واحد0.43%دلارامریکا51,000تومان-200تومان-0.39%یورو54,550تومان-200تومان-0.37%طلاگرمی18عیار2,457,800تومان-6,900تومان-0.28%سکهامامی29,801,000تومان-500,000تومان-1.65%مشاهدهقیمتهارمزارزهابیتکوینbitcoin4.369%1,362,210,000تومان26,710دلاراتریومethereum3.723%95,598,480تومان1,874دلارتترtether0.031%51,000تومان1دلاربایننسکوینbinancecoin2.183%14,399,850تومان282دلاریواسدیusd-coin-0.041%50,983تومان1دلارمشاهدهرمزارزهاتبلیغاتتوسطتجارت‌نیوزاخبارارزوطلامحبوبتریناخبارارزوطلاکهامروزبایدبخوانیدمشاهدههمهاخبارطلاوارزپیشبینیقیمتطلاوسکه17خرداد1402/سکهبهکریدور20میلیونیبرگشتطلاوارزپیشبینیقیمتدلار17خرداد1402/آرامشبازارارزدرطوفانخبریطلاوارزتحلیلروندانسجهانیطلاپیشازانتشارداده‌هایCPI/طلادوبارهمی‌درخشد؟اخبارخودرومحبوبتریناخبارخودروکهامروزبایدبخوانیدمشاهدههمهاخباربورسکالاعرضه140دستگاهکامیونکشندهفاودربورسکالابورسکالاجرئیاتعرضه۵۰۰دستگاهکارادربورسکالااعلامشدنقدوبررسیخودروآریزو6جیتیبهبازارمی‌آید/معرفیپرشتاب‌ترینسدانچینیدرایراناخباربازارسرمایهمحبوبتریناخباربازارسرمایهکهامروزبایدبخوانیدمشاهدههمهاخباربورسپیشبینیبورسچهارشنبه17اردیبهشت1402/نوساندربازارسهامادامهدارد؟بورستحلیلبنیادی«خودرو»/تعهداتایرانخودرومحققمی‌شود؟اقتصادکلاننرخرشدسرمایه‌گذاری۷.۷درصدشد/کاهشسهمدولتازظرفیتبازارسرمایهاخبارمسکنمحبوبتریناخبارمسکنکهامروزبایدبخوانیدمشاهدههمهاخبارمسکنوامساختمسکنیکمیلیاردتومانشدمسکنبازارمسکندررکودبهسرمی‌برد/خریداراندرانتظارکاهشقیمتمسکنساختمسکن؛تنهاراه‌حلبحراناجارهاقتصادکلان|معیشتمحبوبتریناخباراقتصادکلانومعیشتکهامروزبایدبخوانیدمشاهدههمهاخباراقتصادکلانماجرایفساد۲۰هزارمیلیاردتومانیدرشهرداریچیست؟اقتصادکلانانتقادنمایندهمجلسازارزپاشیبانکمرکزی/قواعددستوریعلیهبازارسرمایهمعیشتآخرینجزئیاتازطرحملیکالابرگالکترونیکی/کدامفروشگاه‌هادراینطرحمشارکتدارند؟ارزدیجیتالمحبوبتریناخبارارزدیجیتالکهامروزبایدبخوانیدمشاهدههمهاخباراخبارارزدیجیتالدستگیریاخلالگرانعمدهنظاماقتصادیدرحوزهارزدیجیتالتحلیلارزدیجیتالآیافرصتخریدسولانابهاتمامرسیدهاست؟تحلیلارزدیجیتالریزشقیمتبیتکوینپسازاعلامخبرشکایتازبایننسآخریناخباراقتصادی6دقیقهپیشجامعهتغییرساعتکاریچقدرمصرفانرژیراکممی‌کند؟/تجربهدیگرکشورهاچیست؟25دقیقهپیشجامعهتصویبتعطیلیاداراتبرایروزهایآخرهفته35دقیقهپیشاخبارارزدیجیتالسرنوشترمزارزهایدزدیدهشدهازکیفپولاتمیکچهشد؟42دقیقهپیشوارداتخودروخودروی885میلیونتومانیوارداتیدرراهایران1ساعتپیشبورسکالاعرضه140دستگاهکامیونکشندهفاودربورسکالا2ساعتپیشاخبارخودروپژو207باموتوراسقاطیتولیدمی‌شود؟/تنوع‌بخشیباترفندانبارگردانی2ساعتپیشبورسکالاجرئیاتعرضه۵۰۰دستگاهکارادربورسکالااعلامشد2ساعتپیشاقتصادسبزهمهچیزدربارهمصرفبنزیندرآمریکا/تمرکزدولتبتجارت‌نیوز - اخبار اقتصاد و تجارت، آموزش و تحلیل اقتصادیایدنبرگسترشخودرویبرقی2ساعتپیشسیاستخارجیبازگشاییرسمیسفارتایراندرعربستانپساز7سال3ساعتپیشمسکنوامساختمسکنیکمیلیاردتومانشد3ساعتپیشاستارتاپدررویدادسالانهاپلچهگذشت؟/رونماییازیکمحصولانقلابی3ساعتپیشجامعهفرزندانمقاماتاینترنتبدونفیلترندارد!4ساعتپیشبورسپیشبینیبورسچهارشنبه17اردیبهشت1402/نوساندربازارسهامادامهدارد؟مشاهدههمهاخبارسیاستخارجی14خرداد-20:00پادکستاقتصادیرادیوتجارتنیوز:آخرینفرصتبرجامیایران؟41:31ویدیوها6:26جامعه10خرداد-20:00411پروژهبدونمجوزمحیطزیستیدرلایحهبودجه1402/جایگاهمحیطزیستدربرنامههفتمتوسعهکجاست؟6:26طرحهایفروشخودرو8خرداد-12:49چگونهدرسامانهیکپارچهخودروثبتنامکنیم؟+ویدئویآموزشی6:26اخبارخودرو22اردیبهشت-20:00کارناوالپیکان‌بازاندرجشن56سالگیانگلیسینوستالژیک2:40اقتصادکلان13اردیبهشت-11:30بحرانسالمندیدههشصتی‌هاپادکستها35:23جامعه5خرداد-20:00پادکستاقتصادیرادیوتجارتنیوز:اَبربحرانیبهنامآب37:19سوختوانرژی28اردیبهشت-08:30پادکستاقتصادیرادیوتجارت‌نیوز:پولنفتچهمی‌شود؟33:3621اردیبهشت-00:17پادکستاقتصادیرادیوتجارتنیوز:فسادشاسیبلند‌ها-4337:2714اردیبهشت-00:18پادکستاقتصادیرادیوتجارت‌نیوز:رویایچینیرئیسی-42همهویدیوهاهمهپادکست‌هافراترازخبر5پیش‌بینیازقیمتدلار/بازاربهچهسمتیمی‌رود؟درایرانخودروچهخبراست؟/ازتوقفتولیدتاصادراتبهعمان!چرااقتصادایرانبهبرجامگرهخوردهاست؟/آخرینشانسدولتبرایفرارازبحراننرختضمینیگندمافزایشمی‌یابد؟/گلایهکشاورزانازعدمتسویهبهموقعدرپیافزایشقیمتسکهرخداد؛سکه‌فروشاندرانتظارسقف‌شکنیدربازارواکنش‌هابهافزایشسنبازنشستگی/نگرانیازآیندهصندوق‌هاوب‌گردیرسپیناسرمایهگذاریمطمئنبابیمهزندگی"یونیتلینک"بیمهسامانسالجدیدراازهمینجااستارتبزنخریدگوشیموبایلآخرینمطالبدرآکادمیتجارتاقتصادکلان15خرداد1402افزایشسنبازنشستگیبهبهانهرفعناترازیصتجارت‌نیوز - اخبار اقتصاد و تجارت، آموزش و تحلیل اقتصادیندوق‌ها/انتقالبارتعهداتدولتبهدوشبیمه‌شدگانلایحهبرنامههفتمتوسعهدرحالیدرهیاتدولتبهتصویبرسیدهاستکهفعالانحوزهکارگریوبازنشستگینسبتبهآناعتراضاتجدیدارند.کاهشتعهداتبیمه‌ایدولتوافزایشپلکانیسنبازنشستگی،ازجملهانتقاداتبهمتناینلایحهاست.فعالانصنفیتاکیدمی‌کنندناترازیصندوق‌هایبیمه‌ای،خطرورشکستگیآنهارادرپتجارت‌نیوز - اخبار اقتصاد و تجارت، آموزش و تحلیل اقتصادییداردامادولتبرایرفعاینخطر،بایدبدهیجاریخودرابهصندوق‌هاپرداختکند.اقتصادکلان8خرداد1402چراتورمیکهمردماحساسمی‌کنندبالاترازتورمرسمیاست؟بیشاز50سالاستکهاقتصادایراندرگیرتورم‌هایمزمنودائمیبودهورشدافسارگسیختهسطحعمومیقیمت‌هاآثارمخربیبرزندگیایرانی‌هاداشتهاست.آمارهایرسمیتورمازمنابعآماریداخلییعنیمرکزآماروبانکمرکزینیزتورم‌هایبالادراقتصادایرانراتاییدمی‌کنند.بهطوریکهطبقهمینآمارها،جامعه19اردیبهشت1402بیموامیدآموزشعالیایران/موجتعدیلنیرودردانشگاه‌هایغیرانتفاعیبنابراعلاممعاونوزارتعلوم،40درصدرشته‌هایدانشگاهیازدفترچهکنکورحذفمی‌شود.زهراکریمی،تحلیلگرمسائلاقتصادیبابررسیدلایلخالیماندنصندلی‌هایدانشگاهدرایرانمی‌گوید:«بهدنبالکاهششماردانشجویانورودیبهدانشگاه،تعدیلنیرودردانشگاه‌هایغیرانتفاعیزیادشدهاستودربرخیمناطقدانشگاهتعطیلهممی‌شود.»ورودبهآکادمیتجارتجدیدترینقیمت‌هاقیمتطلاقیمتدلارقیمتسکهامامیقیمتیوروقیمتدرهماماراتابزارتبدیلنرخارزارزهایدیجیتالاخبار-تحلیل-آموزشارزهایدیجیتالقیمتلحظه‌ایارزهایدیجیتالقیمتبیت‌کوینقیمتاتریومقیمتلوناماشینحسابرمزارزداغ‌ترین‌هایاقتصادیبازارهااخبارخودرواخبارارزوطلاپیش‌بینیقیمتطلاپیش‌بینیقیمتدلاراقتصادسبزقدرتمندتریننرم‌افزارCRMدرایرانمطالبویژهدربارهماتماسباماتبلیغاتهمکاریبامانقشهسایتکلیهحقوقاینپایگاهمتعلقبهوبسایتخبریتجارت‌نیوزاستواستفادهازاخبارومحتواباذکرمنبعمجازاست.کپیرایت1401

साइट:تجارت‌نیوز - اخبار اقتصاد و تجارت، آموزش و تحلیل اقتصادیरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट