زایا - کوتاه کننده لینک

  • 2022-01-07संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
زایا - کوتاه کننده لینک
  • वेबसाइट का पता:www.zaya.io
  • सर्वर आईपी:185.143.234.122
  • स्थल का वर्णन:زایا بهترین وبسایت کوتاه کننده لینک در ایران می باشد. با استفاده از کوتاه کننده لینک زایا می توانید لینک های طولانی خود را تنها با یک کلیک کوتاه کنید و آن را با مخاطبین خود به اشتراک بگذارید.

डोमेन नाम:www.zaya.ioमूल्यांकन

के बारे में 5000~500000

डोमेन नाम:www.zaya.ioबहे

545

डोमेन नाम:www.zaya.ioअच्छा या बुरा

अंदर और बाहर कलह। साख की कमी भयंकर

वेबसाइट:زایا - کوتاه کننده لینکतौल

5

वेबसाइट:زایا - کوتاه کننده لینکIP

185.143.234.122

वेबसाइट:زایا - کوتاه کننده لینکसामग्री

زایا-کوتاهکنندهلینککوتاهکنندهلینکحرفهایمنوصفحهاصلیامکاناتافزونههاتماسباماورودثبتناملینکهایکوتاهامانتایجبزرگزایایککوتاهکنندهلینکقدرتمندبرایرشدکسبوکارشماپیوندخودراکوتاهکنیدکوتاهکناشتراکگذاریدانلودبارکدزایافراترازیککوتاهکنندهلینکترافیکرااندازهبگیرید،مخاطبانخودرابشناسید،لینکهایخودرامدیریتکنید.همیشهرایگانForverFreeامنیتبالاHighSecurityکاملااختصاصیFullyWhitelabelسیستمAPIDeveloperFriendlyثبتنامدرزایارایگاناستوهمیشهرایگانباقیمیماند.هدفآناستکهیکسیستمیکپارچهوحرفهایبرایکوتاهکردنلینکبهصورتساماندهیشدهبرایتمامیکاربرانایرانیفراهمکنیم.توسعهوسختافزاراستفادهشدهدرخدماتزایاازتیمخانگیمجموعهسونهاستمیباشد.بااینتفاصیرهمیشگیبودنخدماتارایهشدهزایاتضمینشدهمیباشدوباآسودگیخاطرازآناستفادهکنید.امنیتورمزنگاریاطلاعاتدرهمانابتدایکاردرچهارچوبپیادهسازیسیستمکوتاهکنندهزایاقرارگرفتهاست.جهتحفظامنیتاطلاعاتودادههایردوبدلشده،ازالگوریتمهایپیشرفتهوکارآمداستفادهشدهاست.تمامیاطلاعاتبینمرورگر،کاربروسرور100%کدشدهمیباشدوهیچکسنمیتوانداطلاعاتمابینرارصدکند.همچنینبهزودیبرنامهباگبانتیزایاراهاندازیخواهدشد.تمامیامکاناتارایهشدهدرزایاکاملاازصفرواختصاصیطراحیوپیادهسازیشدهاست.تمامیریزجزییاتامکاناتزایابهصورتهدفمندوبابرنامهریزیپیادهسازیشدهاست.برایاختصاصیترکردناینسیستمقدرتمند،امکاناضافهکردندامنهاختصاصیشمابررویاکانتخوددرزایافراهمشدهاست.تنهاباپرداختهزینهایمقرونبهصرفهدامنهخودرامتصلکنید.سیستمکوتاهکنندلینکزایاازقبلباافزونهوردپرسورباتتلگرامپیادهسازیشدهاست.درکنارابزارهایقدرتمندمیتوانیدازسیستمAPIزایابهرهمندشوید.شمامیتوانیدبااستفادهازاینسیستمابزارهاییمختصبهنیازخودپیادهسازیکنید.جهتاطلاعاتبیشتروآشناییباراهنمایپیادهسازیبهبخشتوسعهدهندگانمراجعهکنید.دقتداشتهباشیدکهاستفادهازAPIکاملارایگانمیباشد.امکاناتزایاثبتنامرایگانجهتاستفادهازتمامیامکاناترایگانزایادرسیستمعضوشوید.ثبتنامرایگانامکاناتزایاامکاناتیکهدرزایاارایهمیشود،بابالاترینحساسیتوبادرنظرگرفتنکاربردپذیریامکاناتتعبیهوپیادهسازیمیشوند.زایاتنهایکابزارپیشرودرکوتاهکردنلینکنیست،زایایکیازقدرتمندترینابزارهایمارکتینگووبمستریاست.پیوندهابااستفادهازاینقابلیتمیتوانیدبهصورتنامحدودلینکهایطولانیوناخواناخودراکوتاهکنید.موضوعاتاینامکانبرایباراولدرسیستمکوتاهکنندهلینکارایهمیگردد.بااستفادهازموضوعاتلینکهایکوتاهشدهراتگگذاریوساماندهیکنید.یکلینکهایکلینک،یکلینکاستبرایهمهچیز.بااستفادهازیکلینکمیتوانیدتمامیاطلاعاتخودرادریکصفحهقراردهیدوبهبیواینستاگراممتصلکنیدوبابهعنوانیکبیزینسکارتدیجیتالیازآناستفادهکنید.بارکدهابااستفادهازامکاناتمنحصربهفردارایهشده،بهصورتنامحدودبارکدایجادکنید.دراینقابلیتمیتوانیدازلوگواختصاصیخودبرایساختبارکداستفادهکنید.بوکمارکلتیکیدیگرازقابلیتهایزایابوکمارکلتاست.بااستفادهازآنمیتوانیدتنهابایککلیکبدونمراجعهبهوبسایتزایالینکهایخودراکوتاهکنید.رمزپیوندبرایلینکهایکوتاهشدهرمزعبورتعریفکنید.تنهاکسانیکهرمزعبورراداشتهباشندمیتوانندمحتوایلینککوتاهشدهرامشاهدهکنند.تاریخانقضاپیوندبرایلینکهایخودتاریخانقضاتعریفکنید.فرضالینکموردنظرتاتاریخخاصیفعالباشدوبعدازآنبازدیدکنندگانرابهصفحهدیگریهدایتکند.غیرفعالکردنپیوندآیازمانآنرسیدهکهلینکیراحذفکنید؟بهجایحذفلینک،آنراغیرفعالکنیدتاآماروجزییاتآنحذفنشود.درآیندهمیتوانیدآنرامجددافعالکنید.آمارپیشرفتهآمارعمقیهرکلیکوعواملیهمچونروزشمار،ساعتشمار،دیوایسها،لوکیشنهاوبسیاریامکاناتدیگریکقابلیتمنحصربفردمیباشد.دسترسیAPIبااستفادهازسیستمAPIمیتوانیدپروژههایخودرزایا - کوتاه کننده لینکابهزایامتصلکنید.بهآسانیادغامسازیراانجامدهید.حتیمیتوانیدازافزونهقدرتمندزایابرایاتصالبهوردپرساستفادهکنید.دامنههایاضافیزایابهصورتپیشفرضدامنهلینکهایکوتاهشدهراzaya.ioقرارمیدهد.سیستمزایاشاملدامنههایاضافیازجملهzaya.link،tipy.link،urls.st،zood.linkوkut.stمیباشند.استفادهازایندامنههارایگانمیباشند.سازندهUTMاگردرمارکتینگفعالیتمیکنیدابزارUTMبرایشمابالاتریناهمیترادارد.تنهاباچندکلیکUTMهایآمادهبهلینکهایخوداضافهکنزایا - کوتاه کننده لینکید.بارکدداینامیکتفاوتبارکدداینامیکبااستاتیکدرایناستکهمحتوایموردنظرشماازطریقیکلینککوتاهدراختیارکاربرقرارمیگیرد،بنابراینباویرایشبارکدوتغییرمحتواهیچتغییریدرساختاربارکدایجادنمیشهوشمامیتونیدبعدازچاپبارکدهمچنانمحتواروویرایشکنید،همچنینبارکدداینامیکآماراسکنبارکدرانیزبهشماارائهمیدهد.هدفگیریجغرافیاییبااستفادهازسیستمهدفگیریجغرافیایی،هربازدیدکنندگانیکهازکشورهایمدنظرشمابهلینکمراجعهمیکنندرابهصفحاتدلخواهخودهدایتکنید.فرضاکشورایرانبهلینکشمارهیکهدایتشودوکشورآلمانبهلینکشمارهدو.هدزایا - کوتاه کننده لینکفگیریپلتفرمهابااستفادهازاینقابلیتمیتوانیدبازدیدکنندگانازدیوایسهایمختلفرابهلینکهایدلخواهخودهدایتکنید.فرضابازدیدکنندگانازدیوایسAndroidبهلینکشمارهیکهدایتشوندوبازدیدکنندگاندیوایسiOSبهلینکشمارهدو.چرخشپیونداینقابلیتیکامکانمهمدرمارکتینگوتستهایA/Bمیباشد.میتوانیدچندینلینکمختلفرادریکلینکقراردهیدتامیزانبازدهیراتخمینبزنید.کوتاهکردنجمعیاگرقصدداریدتعدادزیادیلینکرابهصورتهمزمانکوتاهکنید،اینابزارخوراکشماست.بهراحتیصدهالینکراتنهابایککلیککوتاهکنید.تیمهابااینقابلیتمیتوانیدتیمهایمختلفایجادکنیدواعضایتیمخودراباسطوحدسترسیمختلفبههرتیماضافهکنید.اینقابلیتبهشماکمکمیکندتمامیلینکهایساختهشدهتوسطاعضایهرتیمراسازماندهیکنید.دامنهاختصاصییکیازقابلیتهایمنحصربفردارایهشدهدرسیستمکوتاهکنندهلینکزایاایناستکهامکاناتصالدامنهاختصاصیبهاکانتفراهمگردیداست.لینکهایکوتاهشدهرابادامنهویاسابدامنهخودکوتاهکنیدبدونمطرحشدننامزایادرلینکهایکوتاهشده.ثبتنامدرزایارایگاناستتمامیامکاناتکوتاهکنندهلینکزایارابهصورترایگاندریافتکنید.ثبتنامرایگانتوسعهدهندگانزایایکسیستمکاربرمحوراستکهتمامیامکاناتوقابلیتهایسیستمخودرابهصورتپابلیکوبدونچشمداشتدراختیارعمومگذاشتهاست.بااستفادهازابزارهایتوسعهایزایاابزارهایخودراتوسعهدهید.اگرنیازبهافزونهیاماژولخاصیداریدحتماباتیمپشتیبانیزایاآنرادرمیانبگذارید.دانشنامهتوسعهدهندگانافزونهوردپرسرباتتلگرامتماسباما18,649,296پیوندهایایجادشده722,968,929پیوندهایهدایتشده36,311تعدادکاربران13,864یکلینکهایایجادشده58,338بارکدهایایجادشدهصفحهاصلیدانشنامهافزونههاجستجوپیش‌نمایشتماسباماinstramtwittertelegramطراحیشدهبا❤️برایوبمسترانایرانی.۱۴۰۰©تمامیحقوقبرایزایا(شبکهسازانتوسن)محفوظاست.میزبانیشدهتوسطسونهاستمارادنبالکنیدبستننظرسنجیآیاازامکاناتزایاراضیهستید؟خیلیناراضیناراضیمعمولیراضیخیلیراضیتصویرزایاهمیشهدرحالارتقاسیستمواضافهکردنامکاناتکاربردیمیباشد.نظراتشماباعتپیشرفتسیستمخواهدشد.ارسالدیگرنشانندهراهنمایسایتdocument.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){'usestrict';document.querySelector('#dark-switch')&&document.querySelector('#dark-switch').addEventListener('change',function(e){letappCss=document.querySelector('#home-css');if(e.target.checked){appCss.setAttribute('href',getHost()+'/css/home-dark.min.css');setCookie('dark_mode',1,newDate().getTime()+(10*365*24*60*60*1000),'/');}else{appCss.setAttribute('href',getHost()+'/css/home.min.css');setCookie('dark_mode',0,newDate().getTime()+(10*365*24*60*60*1000),'/');}e.stopPropation();});});

साइट:زایا - کوتاه کننده لینکरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट