ePUAP - Strefa klienta

  • 2022-01-07संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
ePUAP - Strefa klienta
  • वेबसाइट का पता:www.epuap.gov.pl
  • सर्वर आईपी:185.41.93.70
  • स्थल का वर्णन:

डोमेन नाम:www.epuap.gov.plमूल्यांकन

के बारे में 5000~500000

डोमेन नाम:www.epuap.gov.plबहे

259

डोमेन नाम:www.epuap.gov.plअच्छा या बुरा

महान उपलब्धियां। प्रसिद्धि और भाग्य जी

वेबसाइट:ePUAP - Strefa klientaतौल

3

वेबसाइट:ePUAP - Strefa klientaIP

185.41.93.70

वेबसाइट:ePUAP - Strefa klientaसामग्री

ePUAP-Strefaklienta  StronagłównaPrzejdźdowyszukiwarkiWygasaniesesjiCzychceszprzedłużyćsesję?Czasdoautomatycznegowylogowania:30sekundPrzedłużsesjęWylogujWylogowanoWylogowanozewzględunanieaktywnośćOK varshAdress="/wps/portal/wyniki-wyszukiwania"; varshHintAddress="/sh/shHint"; varshSeHintAddress="/sh/shSHint"; varshHintRegExpAddress="/sh/shHintRegExp"; varshHintAmountAddress="/sh/shHintAmount"; Strefaklienta Strefaurzędnika WYSOKIKONTRAST Zadajpytanie/Zgłośuwę Deklaracjadostępności English Wróćdostronygłównej Poledowpisywaniafrazydowyszukiwania Zalogujsię Zarejestrujsię KATALOGSPRAW AKTUALNOŚCI POMOC functionhideRODO(){setCookie("rodo-acceptance","true",1000*60*60*24*365*20,'/');varx=document.getElementById("rodo-modal");if(x.style.display==="none"){x.style.display="block";}else{x.style.display="none";}} Przeczytaj,jakprzetwarzamytwojedaneKlauzulainformacyjnadot.przetwarzaniadanychosobowychnapodstawieobowiązkuprawnegociążącegonaadministratorze(przetwarzaniewzwiązkuzUstawązdnia17lutego2005r.oinformatyzacjidziałalnościpodmiotówrealizującychzadaniapubliczne)-ePUAPTożsamośćadministratoraAdministratoremdanychjestMinisterCyfryzacji,mającysiedzibęwWarszawie(00-060)przyul.Królewskiej27,odpowiadającyzazapewnieniefunkcjonowaniaePUAP.DanekontaktoweadministratoraZadministratorem–MinistremCyfryzacji–możnaskontaktowaćsię:pocztąelektronicznąpodadresemmc@mc.gov.pl,zapomocąformularzakontaktowegodostępnegoonline,listownie,kierująckorespondencjęnaadressiedzibyadministratora.DanekontaktoweinspektoraochronydanychosobowychAdministrator–MinisterCyfryzacjiwyznaczyłinspektoraochronydanych,zktórymmożesięPani/Panskontaktowaćpodadresememailiod@mc.gov.pllublistowniekierująckorespondencjęnaadressiedzibyadministratora. Zinspektoremochronydanychmożnasiękontaktowaćwewszystkichsprawachdotyczącychprzetwarzaniadanychosobowychorazkorzystaniazprawzwiązanychzprzetwarzaniemdanych,którepozostajązakresiedziałaniaMinistraCyfryzacji.CeleprzetwarzaniaipodstawaprawnaPani/PanadanebędąprzetwarzanewceluzarządzaniaPani/PanakontemnaePUAPiwykorzystywaniategokonta:dlarealizacjiusługonline,jakiezostałyudostępnionenaplatformieePUAPorazusługnaplatformieobywatel.gov.plpowiązanychzkontemużytkownikaePUAP,wzakresieokreślonymprzepisamipowszechnieobowiązującegoprawa,wtymskładaniapodańiwnioskówwoparciuoformularzeelektroniczneumożliwiającerealizacjęusługpublicznychorazodbieraniekorespondencjidoręczanejprzezpodmiotypubliczne.Podstawęprzetwarzaniadanychstanowią:art.6ust.1lit.cRozporządzeniaParlamentuEuropejskiegoiRady(UE)2016/679zdnia27kwietnia2016r.wsprawieochronyosóbfizycznychwzwiązkuzprzetwarzaniemdanychosobowychiwsprawieswobodnegoprzepływutakichdanychorazuchyleniadyrektywy95/46/WE(RODO),Ustawazdnia17lutego2005r.oinformatyzacjidziałalnościpodmiotówrealizującychzadaniapubliczne–art.19aust.1i2 RozporządzenieMinistraCyfryzacjizdnia5października2016r.wsprawiezakresuiwarunkówkorzystaniazelektronicznejplatformyusługadministracjipublicznej.OdbiorcydanychlubkategorieodbiorcówdanychOdbiorcądanychprzetwarzającymdanejestCentralnyOśrodekInformatykizsiedzibąwWarszawieprzyAlejachJerozolimskich132-136,02-305Warszawa–świadczącyusługiutrzymaniairozwojuePUAPorazudzielającypomocyużytkownikomwzakresieniezbędnymdlarealizacjitychzadań.WrazzkontemnaePUAPautomatyczniezakładanejestodrębnekontowsystemiedostępnymnastroniepz.gov.pl/,któresłużydouwierzytelnieniasięużytkownikaePUAP.Danedologowaniasąidentycznejakpodaneprzyzakładaniukontanaepuap.gov.pl/.Wramachkontanapz.gov.plmożliwejestpodanieprzezużytkownikadlategokontainnegonumerutelefonukomórkowegoiinnegoadresue-mailniżdlakontanaePUAP.WprzypadkupodanianumeruPESELprzyzakładaniukontaPani/Panadaneosobowe(imię,nazwisko,numerPESEL,numertelefonukomórkowegoiadrese-mail)będąprzetwarzanetakżewprocesiepotwierdzaniaprofiluzaufanego.Oznaczato,żePani/Panadaneosobowebędąmogłyzostaćudostępnionepodmiotommającymprawodopotwierdzaniaprofiluzaufanego1,czyli:konsulom,urzędomwojewódzkim,urzędomskarbowym,ZakładowiUbezpieczeńSpołecznych,podmiotommającymzgodęministrawłaściwegodosprawinformatyzacji(obecnieMinistraCyfryzacji)napotwierdzanieprofiluzaufanegowpunkciepotwierdzającym.UdostępnieniebędzienastępowałowyłączniepopodaniunumeruPESELlubidentyfikatoraużytkownikakontapowiązanegozezłożonymautomatyczniewnioskiem.Pełnalistapunktówpotwierdzającychprofilezaufanedostępnajestnastroniepz.gov.pl.OkresprzechowywaniadanychDanekontaużytkownikaePUAPbędąprzetwarzanedoczasuusunięciategokonta:1)przezsamegoużytkownika;2)albowwynikukwerendykontnieużywanych(czylitakich,któreprzezponad3latawniebyływykorzystywane)realizowanejprzezministrawłaściwegodosprawinformatyzacji.Takieusunięciebędziemogłonastąpićpowysłaniudwukrotnegopowiadomienianaadrespocztyelektronicznejpowiązanyztymkontem.PrawapodmiotówdanychPrzysługujePani/PanuprawodostępudoPani/Panadanychorazprawożądaniaichsprostowania.JesttomożliwepouwierzytelnieniunazałożonymprzezsiebiekoncieePUAPwsposóbustalonyprzezużytkownikategokonta.JeżeliniemaPan/PanimożliwościuwierzytelnieniawePUAPwceluuzyskaniadostępuisamodzielnegosprostowanialubusunięciadanych,żądaniezmianylubusunięciadanychmusibyćwyrażonewformieumożliwiającejjednoznacznąidentyfikacjęskładającegożądanieipowiązaniezdanymikontaePUAP,któregodotyczyżądanie.Wkażdejchwiliużytkownikmaprawo:zapoznaćsięzdanymiosobowymiprzetwarzanymiwramachzałożonegoprzezsiebiekonta,poprawiaćtedaneorazusunąćichczęśćlubcałkowicieusunąćkontonaePUAP–korzystajączpolecenia„usuńkonto”dostępnegowramachopcjizarządzaniakontem.Zmianadanychkontalubusunięciekontaniespowodujejednak:zmianyiusunięciadanychkontaprofiluzaufanego,jakiezostałoautomatyczniezałożonewsystemiedostępnymnastroniepz.gov.plorazzmianyiusunięciadanychprofiluzaufanego,jeżelizostałonpotwierdzony(stosownaklauzulainformacyjnajestdostępnapodtymlinkiem),zmianyiusunięciadanychprzekazanychdopodmiotówpublicznychwramachkorzystaniazusługpublicznychnaePUAP,ponieważadministratoramitychdanychsątepodmiotypubliczneprzetwarzająceotrzymanedanewzakresieiprzezokresokreślonyprzepisamiprawawłaściwymidlagromadzeniaiprzechowywaniaprzezniedokumentacjiodzwierciadlającejodpowiedniproceszałatwianiaspraw(zgodniezprzepisamiwymającymiodtychpodmiotówzapewnieniatejdokumentacjiodpowiedniejewidencji,przechowywaniaiochronynapodstawieart.6ustawyzdnia14lipca1983onarodowymzasobiearchiwalnymiarchiwach).PrawowniesieniaskargidoorganunadzorczegoPrzysługujePani/PanurównieżprawowniesieniaskargidoorganunadzorczegoPrezesaUrzęduOchronyDanychOsobowychzajmującegosięochronądanychosobowychwpaństwieczłonkowskimPani/Panazwykłegopobytu,miejscapracylubmiejscapopełnieniadomniemanegonaruszenia.PrezesUrzęduOchronyDanychOsobowych(PUODO)ul.Stawki200-193WarszawaSzczegółoweinformacjekontaktowedoUODOsądostępnepodtymlinkiem.InformacjaodowolnościlubobowiązkupodaniadanychPodaniedanychjestdobrowolne,jednakżejestonowarunkiemkorzystaniazePUAP.NiepodaniedanychbędzieskutkowałoniemożliwościąrealizowaniausługwramachePUAP.1Wymienionepodmiotymająceprawodopotwierdzaniaprofiluzaufanegoniesąodbiorcamidanychosobowychwrozumieniuart.4pkt9RODOZAPOZNAŁEMSIĘ{} Z7_S0JOSF00ASH9IAST10G4 BanerUB Actions ${title} Loading... //POPUPfunctionhidePopup(name){if(name==='modalSignDoc')setCookie("seenDocSignPopup","true",1000*60*60*24,'/');varpopupElement=document.getElementById(name);popupElement.style.display="none";}//JPKPOPUPfunctionhideJPK(){varx=document.getElementById("modalJPK");if(x.style.display==="none"){x.style.display="block";}else{x.style.display="none";}}/*MOBILE*/@mediaonlyscreenand(max-width:920px){.sd-modal{position:fixed;padding-top:115px;left:0;top:0;width:100%;height:100%;background-color:rgba(0,0,0,0.4);text-align:center;z-index:2;}.sd-modal-dialog{margin:auto;width:320px;height:200px;padding-top:2px;}.sd-modal-content{height:100%;width:100%;}.sd-modal-body-pic{background:url(/eprThemeStandardStatic/themes/standard/imes/banner/popup_mobile_img.jpg)no-repeat;height:100%;background-color:red;width:100%;float:right;border-radius:12px12px00;}.sd-modal-body-text{background-color:#ffffff;height:130%;width:100%;clear:both;padding-top:25px;border-radius:0012px12px;}.sd-text{height:90px;vertical-align:center;font-size:25px;text-align:center;height:45%;width:fit-content;padding-left:20px;padding-right:20px;}.sd-modal-buttons{height:100px;width:320px;text-align:center;}.sd-modal-btn{padding:12px80px;font-weight:bold;font-size:larger;border-radius:4px;border:2px#126FB0;top:150px;width:235px;height:53pxePUAP - Strefa klienta;}.sd-modal-btn-yes{background-color:#126FB0;color:#ffffff!important;}.sd-modal-btn-no{background-color:#ffffff;border:2pxsolid#126FB0!important;color:#126FB0!important;font-weight:bold!important;}.sd-modal-padding-buttons{padding-top:16px;}}/*DESKTOP*/@mediaonlyscreenand(min-width:920px){.sd-modal{position:fixed;padding-top:140px;left:0;top:0;width:100%;height:100%;background-color:rgba(0,0,0,0.4);text-align:center;z-index:2;}.sd-modal-dialog{margin:auto;width:910px;height:445px;text-align:center;align-content:center;}.sd-modal-content{padding-right:5%;height:100%;background-color:white;box-sizing:border-box;border-radius:12px;}.sd-modal-body-pic{background:url('/eprThemeStandardStatic/themes/standard/imes/banner/popup_desktop_img.jpg')no-repeat;height:100%;width:55%;float:left;box-sizing:border-box;border-radius:12px0012px;}.sd-modal-body-text{background-color:white;height:100%;width:45%;float:left;box-sizing:border-box;padding-left:40px;padding-top:50px;}.sd-text{position:relative;height:90px;vertical-align:center;font-size:37px;text-align:left;height:50%;width:fit-content;line-height:1.08;}.sd-text-bold{font-weight:bold;}.sd-modal-buttons{height:fit-content;width:fit-content;padding-top:39px;text-align:left;}.sd-modal-btn{padding:12px80px;font-weight:bold;font-size:larger;border-radius:4px;border:2px#126FB0;top:150px;width:296px;height:47px;}.sd-modal-btn-yes{background-color:#126FB0;color:#ffffff!important;}.sd-modal-btn-no{background-color:#ffffff;border:2pxsolid#126FB0!important;color:#126FB0!important;font-weight:bold!important;}.sd-modal-padding-buttons{padding-top:16px;}}/*JPK*/@mediaonlyscreenand(max-width:1023px){.jpk-modal{display:none;}}.jpk-modal{position:fixed;padding-top:140px;left:0;top:0;width:100%;height:100%;background-color:rgb(0,0,0);background-color:rgba(0,0,0,0.4);text-align:center;z-index:2;}.jpk-modal-dialog{margin:auto;width:968px;}.jpk-modal-content{background-color:#E5E5E5;padding-top:0;padding-left:0;border:1pxsolid#E5E5E5;border-radius:4px;border-width:2px;}.jpk-modal-title{font-weight:bold;font-size:20px;vertical-align:middle;padding-top:25px;height:100%;}.jpk-modal-body{background-ime:url('/eprThemeStandardStatic/themes/standard/imes/jpk/popup-background.png');background-repeat:no-repeat;height:310px;}.jpk-modal-btn{padding:12px80px;font-weight:bold;font-size:larger;border-color:#126FB0;border-radius:4px;border-width:2px;position:relative;top:150px;}.jpk-modal-btn-yes{left:160px;background-color:#126FB0;color:white;width:200px;}.jpk-modal-btn-no{left:140px;background-color:#E5E5E5;color:#126FB0!important;width:200px;}.jpk-modal-header{font-weight:bold;position:relative;height:60px;border:2pxsolid#E5E5E5;vertical-align:center;}.jpk-modal-footer{font-weight:bold;position:relative;left:270px;font-size:14px;top:-30px;}.jpk-disable-link{text-decoration:none;display:inline-block;color:#126FB0;padding-left:10px;padding-right:12px;}Chceszpodpisaćdokumentelektroniczniekorzystajączpodpisuzaufanego?PODPISZDOKUMENTPRZEJDŹDOePUAPPodpiszPodpisemZaufanym»Załatwiajsprawyurzędoweprzezinternet1ZałóżkontoWypełnijkrótkiformularzrejestracyjnyizałóżkontonaePUAP.Potrzebnesądotegodanekontaktoweorazidentyfikacyjne.UżywajkontaePUAPjakoskrytkielektronicznejdoodbieraniakorespondencjiurzędowej.WnoszącpodanielubwniosekdourzęduwskażadresskrytkiePUAPjakoelektronicznyadreszwrotny.Powiadomieniaotrzymaszrównieżnawskazanyadresemail. Zarejestrujsię2PotwierdźprofilzaufanyProfilZaufanytoTwojedarmowenarzędzie,któreumożliwiam.in.logowanieiskładaniepodpisuelektronicznego,dziękiktóremumożnazałatwiać,określonesprawyurzędoweonline,wserwisachadministracjipublicznej,bezwychodzeniazdomu.AbypotwierdzićProfilZaufanywypełnijprostyformularz.Następniewciągu14dniudajsiędodowolnegoPunktuPotwierdzającegozdowodemosobistymlubpaszportem.UżywajProfiluZaufanegodologowaniasiędosystemówadministracjipublicznejiskutecznegokorzystaniazelektronicznychusługpublicznych. Znajdźpunktpotwierdzający3ZałatwiajsprawyprzezinternetJużponad1mlnosóbkorzystazusługePUAP.Możeszodbieraćiwysyłaćurzędowąkorespondencjęelektronicznie.KażdawysyłkaiodbiórsąpotwierdzaneUrzędowymPoświadczeniemOdbioru,którejestrównoważnezelektronicznym‘awizo’.Jeżelidanyurządniemakonkretnejusługitozawszemożeszwysłaćtzw.pismoogólnezzałącznikiem(np.skanopłaty).KażdyurządjestzobowiązanydoposiadaniaElektronicznejSkrzynkiPodawczej.ProfilZaufanysłużyrównieżdologowaniadoinnychsystemówelektronicznejadministracji. Zobaczkatalogspraw Z7_S0J8R100A4VCHG1N00G2 Z7_S0J8R100A4VCHG1N00G2 Actions ${title} Loading... varisProfileView=false; varisKupView=false; varerrorMesse='Wystąpiłbłąd.Odświeżstronę,ajeślitoniepomoże-skontaktujsięzadministratorem.'; //sortowaniewgdlaobywateli/przedsiebiorcow/administracji varsortByRelate=false; varkupUrl="/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw"; varthisUrl="/wps/portal/strefa-klienta"; varcurrentPeUrl="/wps/portal/strefa-klienta"; /**---------------ŻĄDANIAAJAXOWE---------------**/ functiongetMoreDataForClickedBlock(clickedId,leSlug){ varajaxUrl=$('base').attr('href')+"/wps/portal/strefa-klienta/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOINLCw83R2dDbwMnN2MDBxNDJwc_cIsDQ0MzPQLsh0VASJOpqw!/pw/Z7_S0J8R100A4VCHG1N00G2/res/id=getMoreForLEBlock/c=cacheLevelPe/=/"; doAjaxWhenBlockClickedOnMainPe(clickedId,leSlug,ajaxUrl); } Katalogspraw Znajdźurząd Wybory Usługiwyborcze Najczęściejzałatwianesprawy Dostępność Dostępnośćpodmiotówpublicznych Najczęściejzałatwianesprawy Dziecko Odpisaktuurodzeniadziecka Zameldowaniedziecka Rodzina800+ Najczęściejzałatwianesprawy Sprawyogólne Pismadourzędu Najczęściejzałatwianesprawy OdpisAktuStanuCywilnego Odpisurodzenia,małżeństwaorazzgonu Najczęściejzałatwianesprawy Zameldowanie Zameldowanienapobytstałyiczasowy Najczęściejzałatwianesprawy Sprawyobywatelskie Rodzina Dokumentytożsamości Wybory Aktystanucywilnego Narodzinydziecka Najczęściejzałatwianesprawy Najnowszeusługi Najnowszeusługicentralne Najczęściejzałatwianesprawy Pracaizatrudnienie Poszukiwaniepracy Prowadzeniedziałalnościzwiązanejzpośrednictwempracyiaktywizacjązawodową Usługielektroniczneświadczoneprzezurzędypracy Emeryturyirenty Najczęściejzałatwianesprawy Przedsiębiorczość Rejestryprzedsiębiorców Działalnośćgospodarcza Zezwoleniaikoncesje Przyrządypomiarowe Prowadzenieizakładaniedziałalnościgospodarczej Najczęściejzałatwianesprawy Edukacja Systemoświaty Rekrutacjanastudia Nrodyistypendia,awansezawodowe Dofinansowaniewyjazdów,obozów,warsztatówszkolnych,kosztówkształcenia Uznawaniekwalifikacji Najczęściejzałatwianesprawy Podatki,opłaty,cła Podatki Opłaty Deklaracjeizgłoszeniacelne Rozliczeniepodatkudochodowegoodosóbfizycznych Rozliczeniepodatkudochodowegoodosóbprawnych Najczęściejzałatwianesprawy Zdrowie Profilaktykaiochronazdrowia Dokumentacjamedyczna Rejestrymedyczne Finansowanieświadczeń Niepełnosprawni Najczęściejzałatwianesprawy Zabezpieczeniaspołeczne Świadczeniaspołeczne Działalnośćspołeczna DofinansowanieześrodkówPaństwowegoFunduszuRehabilitacji Otrzymanieświadczeniaspołecznego Ubezpieczeniaspołeczne Najczęściejzałatwianesprawy ePUAP - Strefa klienta Prawoisądownictwo Mediacje Najczęściejzałatwianesprawy Innesprawyurzędowe Zamówieniapubliczne Korespondencjazurzędem Uzyskaniedanychzewidencjiludności Egzekwowaniewierzytelności(prowadzeniepostępowańegzekucyjnych) Przetwarzaniedanychosobowych Najczęściejzałatwianesprawy Egzekucja Tytuływykonawcze Zbiegi Najczęściejzałatwianesprawy Motoryzacjaitransport Prawojazdy Rejestracjapojazdu Pozwolenia,zezwoleniailicencje Ewidencjeitransportmiędzynarodowy Wydaniewtórnika Najczęściejzałatwianesprawy Koronawirus KwarantannaDomowa Najczęściejzałatwianesprawy Ochronaśrodowiska Ochronaśrodowiska Geologiaigórnictwo Pozwoleniaikoncesje Opłatyikary Prowadzeniedziałalnościzwiązanejzeskładowaniemigospodarkąodpadami Najczęściejzałatwianesprawy Rolnictwo Prowadzenieprodukcjirolnejihodowlanej Klęskiżywiołowe Najczęściejzałatwianesprawy Budownictwoimieszkania Budownictwo Planowanieprzestrzenne Nieruchomości Budowaniedomu Prowadzenierobótbudowlanych Najczęściejzałatwianesprawy Geodezjaikartografia Ewidencjagruntówibudynków Prowadzeniepracgeodezyjnychikartograficznych Prowadzeniedokumentacjiwzakresiezasobówgeodezyjnychikartograficznych Udostępnianieinformacjiwzakresiezasobówgeodezyjnychikartograficznych Najczęściejzałatwianesprawy Kultura,sportiturystyka Organizowaniedziałalności,uprawnienia Nrody,odznaczenia,sponsoring Organizacjepozarządowe Zabytki Organizacjaimprez Najczęściejzałatwianesprawy Bezpieczeństwonarodowe Wydawaniedecyzjiwzakresiesprawobronnychiobronycywilnejkraju Spełnianiepowszechnegoobowiązkuobrony Zapasyinterwencyjneropynaftowejipaliw Najczęściejzałatwianesprawy Statystyka PrzekazywaniedanychstatystycznychdoMinisterstwaZdrowia PrzekazywaniedanychstatystycznychdoGłównegoUrzęduStatystycznego PrzekazywaniedanychstatystycznychdoCentrumSystemówInformacyjnychOchronyZdrowia Najczęściejzałatwianesprawy DofinansowaniezfunduszyUE InnowacyjnaGospodarka KapitałLudzki ProgramOperacyjnyPolskaCyfrowa RozwójPolskiWschodniej Najczęściejzałatwianesprawy Lotnictwo Lotnictwocywilne Najczęściejzałatwianesprawy  ZachęcamydoodwiedzaniazakładkiAktualności.ZamieszczonetaminformacjedotycząnajważniejszychbieżącychiplanowanychwydarzeńzwiązanychzsystememePUAP2. Zamknij Notaprawna Regulamin Deklaracjadostępności Mapastrony Portalnadzorowanyprzez MinistraCyfryzacji   UWA!WtrakciekorzystaniazePUePUAP - Strefa klientaAPnakomputerzeużytkownikaprzechowywanesąinformacje(tzw.„ciasteczka”,ang.„cookies”), którepozwalająnadostosowanieświadczonychusługelektronicznychdoindywidualnychpotrzebużytkowników.Warunkiprzechowywania lubdostępudoplikówcookiemogąbyćokreśloneprzezużytkownikawustawieniachprzeglądarkiinternetowej.Kontynuacjakorzystania zePUAPbezdokonaniawyżejwspomnianychzmianwustawieniachprzeglądarkiinternetowejuznanazostajezawyrażeniezgodyprzezużytkownika nawykorzystywanieplikówcookie.WięcejznajdzieszwPolityceCookies PrzejdźdoStrefyUrzędnika187; varskPopupTime="";varskContextPath="/wps"+"portal/sessionKeeper";varskStopTime="";varskDelayTime=""; varkeyAddress=[]; keyAddress[1]="/wps/portal/strefa-klienta"; keyAddress[3]="/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw"; keyAddress[6]="/wps/portal/strefa-klienta/aktualnosci"; keyAddress[4]="/wps/portal/strefa-klienta/pomoc"; keyAddress[8]="/wps/portal/strefa-klienta/dostepnosc"; keyAddress[5]="/wps/portal/strefa-urzednika/pomoc_urzednik"; keyAddress[7]="epuap.gov.pl/wps/myportal"; varexdays=365; functiondoHighContrast(){ vard=newDate(); d.setTime(d.getTime()+(exdays*24*60*60*1000)); varexpires="expires="+d.toUTCString(); document.cookie="theme=highcontrast;"+expires+";path=/"; location.reload(true); } functiondoGraphicalVersion(){ vard=newDate(); d.setTime(d.getTime()); varexpires="expires="+d.toUTCString(); document.cookie="theme=;expires=Thu,01Jan197000:00:00UTC;path=/"; location.reload(true); }

साइट:ePUAP - Strefa klientaरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट