Trang chủ - Cổng thông tin Thành phố Hồ Chí Minh

  • 2022-01-10संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
Trang chủ - Cổng thông tin Thành phố Hồ Chí Minh
  • वेबसाइट का पता:www.hochiminhcity.gov.vn
  • सर्वर आईपी:120.72.122.3
  • स्थल का वर्णन:

डोमेन नाम:www.hochiminhcity.gov.vnमूल्यांकन

के बारे में 500~20000

डोमेन नाम:www.hochiminhcity.gov.vnबहे

352

डोमेन नाम:www.hochiminhcity.gov.vnअच्छा या बुरा

झोंगजी की संख्या। अग्रिम और पीछे हटना रूढ़िवादी जी

वेबसाइट:Trang chủ - Cổng thông tin Thành phố Hồ Chí Minhतौल

1

वेबसाइट:Trang chủ - Cổng thông tin Thành phố Hồ Chí MinhIP

120.72.122.3

वेबसाइट:Trang chủ - Cổng thông tin Thành phố Hồ Chí Minhसामग्री

TRANGCHỦ-CổngthôngtinThànhphốHồChíMinhvarLiferay=Liferay||{};Liferay.Browser={acceptsGzip:function(){return!1},getMajorVersion:function(){return5.1},getRevision:function(){return"534.50"},getVersion:function(){return"5.1"},isAir:function(){return!1},isChrome:function(){return!1},isEdge:function(){return!1},isFirefox:function(){return!1},isGecko:function(){return!0},isIe:function(){return!1},isIphone:function(){return!1},isLinux:function(){return!1},isMac:function(){return!0},isMobile:function(){return!1},isMozilla:function(){return!1},isOpera:function(){return!1},isRtf:function(){return!1},isSafari:function(){return!1},isSun:function(){return!1},isWebKit:function(){return!0},isWindows:function(){return!1}};Liferay.Data=Liferay.Data||{};Liferay.Data.ICONS_INLINE_SVG=!0;Liferay.Data.N_SELECTOR="#nigation";Liferay.Data.N_SELECTOR_MOBILE="#nigationCollapse";Liferay.Data.isCustomizationView=function(){return!1};Liferay.Data.notices=[null];Liferay.PortletKeys={DOCUMENT_LIBRARY:"com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet",DYNAMIC_DATA_MAPPING:"com_liferay_dynamic_data_mapping_web_portlet_DDMPortlet",ITEM_SELECTOR:"com_liferay_item_selector_web_portlet_ItemSelectorPortlet"};Liferay.PropsValues={JASCRIPT_SINGLE_PE_APPLICATION_TIMEOUT:0,NTLM_AUTH_ENABLED:!1,UPLOAD_SERVLET_REQUEST_IMPL_MAX_SIZE:E5};Liferay.ThemeDisplay={getLayoutId:function(){return"1"},getLayoutRelativeControlPanelURL:function(){return"/group/vi/~/control_panel/mane"},getLayoutRelativeURL:function(){return"/web/vi/home"},getLayoutURL:function(){return"/web/vi/home"},getParentLayoutId:function(){return"0"},isControlPanel:function(){return!1},isPrivateLayout:function(){return"false"},isVirtualLayout:function(){return!1},getBCP47LangueId:function(){return"vi-VN"},getCDNBaseURL:function(){return""},getCDNDynamicResourcesHost:function(){return""},getCDNHost:function(){return""},getCompanyGroupId:function(){return""},getCompanyId:function(){return""},getDefaultLangueId:function(){return"vi_VN"},getDoAsUserIdEncoded:function(){return""},getLangueId:function(){return"vi_VN"},getParentGroupId:function(){return""},getPathContext:function(){return""},getPathIme:function(){return"/ime"},getPathJaScript:function(){return"/o/frontend-js-web"},getPathMain:function(){return"/c"},getPathThemeImes:function(){return"/o/hcm-default-theme/imes"},getPathThemeRoot:function(){return"/o/hcm-default-theme"},getPlid:function(){return""},getPortalURL:function(){return""},getScopeGroupId:function(){return""},getScopeGroupIdOrLiveGroupId:function(){return""},getSessionId:function(){return""},getSiteAdminURL:function(){return"/group/vi/~/control_panel/mane?p_p_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dmaximized\x26p_p_mode\x3dview"},getSiteGroupId:function(){return""},getURLControlPanel:function(){return"/group/control_panel?refererPlid\x3d"},getURLHome:function(){return"/web/vi/home"},getUserId:function(){return""},getUserName:function(){return""},isAddSessionIdToURL:function(){return!1},isFreeformLayout:function(){return!1},isImpersonated:function(){return!1},isSignedIn:function(){return!1},isStateExclusive:function(){return!1},isStateMaximized:function(){return!1},isStatePopUp:function(){return!1}};varthemeDisplay=Liferay.ThemeDisplay;Liferay.AUI={getailableLangPath:function(){return"ailable_langues.jsp?browserId\x3dother\x26themeId\x3dhcmdefaulttheme_WAR_hcmdefaulttheme\x26colorSchemeId\x3d01\x26minifierType\x3djs\x26langueId\x3dvi_VN\x26b\x3d7006\x26t\x3d87"},getCombine:function(){return!0},getComboPath:function(){return"/combo/?browserId\x3dother\x26minifierType\x3d\x26langueId\x3dvi_VN\x26b\x3d7006\x26t\x3d87\x26"},getDateFormat:function(){return"%d/%m/%Y"},getEditorCKEditorPath:function(){return"/o/frontend-editor-ckeditor-web"},getFilter:function(){return"min"},getFilterConfig:function(){vara=null;this.getCombine()||(a={replaceStr:".js"+this.getStaticResourceURLParams(),searchExp:"\\.js$"});returna},getJaScriptRootPath:function(){return"/o/frontend-js-web"},getLangPath:function(){return"aui_lang.jsp?browserId\x3dother\x26themeId\x3dhcmdefaulttheme_WAR_hcmdefaulttheme\x26colorSchemeId\x3d01\x26minifierType\x3djs\x26langueId\x3dvi_VN\x26b\x3d7006\x26t\x3d87"},getPortletRootPath:function(){return"/html/portlet"},getStaticResourceURLParams:function(){return"?browserId\x3dother\x26minifierType\x3d\x26langueId\x3dvi_VN\x26b\x3d7006\x26t\x3d87"}};Liferay.authToken="7eievdKQ";Liferay.currentURL="/";Liferay.currentURLEncoded="%2F";Liferay.Loader.require("frontend-js-spa-web/liferay/init.es",function(a){(function(){(function(){Liferay.SPA=Liferay.SPA||{};Liferay.SPA.cacheExpirationTime=-1;Liferay.SPA.clearScreensCache=!0;Liferay.SPA.excludedPaths=["/documents","/ime"];Liferay.SPA.loginRedirect="";Liferay.SPA.requestTimeout=0;Liferay.SPA.userNotification={messe:"Ch\u1ed7\u1edfn\u00e0yc\u00f3v\u1ebbnh\u01b0\u0111\u00e2ym\u1ea5tnhi\u1ec1uth\u1eddigianh\u01a1nd\u1ef1ki\u1ebfn.",timeout:3E4,title:"R\u1ea5tti\u1ebfc"};a.default.init(function(b){b.setPortletsBlacklist({SWTEmbeddedJournalWeb:!0,com_liferay_site_nigation_directory_web_portlet_SitesDirectoryPortlet:!0,com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet:!0,com_liferay_login_web_portlet_LoginPortlet:!0,com_liferay_layout_admin_web_portlet_MyPesPortlet:!0,com_liferay_login_web_portlet_FastLoginPortlet:!0});b.setValidStatusCodes([221,490,494,499,491,492,493,495,220])})})()})()},function(a){console.error(a)});ThựcđơnTruycậpnộidungluônTiếngViệt|English  Tìmkiếm searchAUI().use("liferay-form",function(b){(function(){Liferay.Form.register({id:"_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_fm",fieldRules:[],onSubmit:function(a){_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_search();a.preventDefault()},validateOnBlur:!0});Liferay.on("destroyPortlet",function(a){"com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet"===a.portletId&&deleteLiferay.Form._INSTANCES._com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_fm});b.all("#_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_fm.input-container").removeAttribute("disabled");Liferay.fire("_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_formReady")})()});ThựcđơnTRANGCHỦGiớithiệuchungLiênhệThưđiệntửGópýCHÍNHQUYỀNSựkiệnTintứctổnghợpThôngbáocủaUBNDVănbảnchỉđạođiềuhànhThôngtintuyêntruyềnQuyhoạch,pháttriểnDựánhạngmụcChươngtrình&ĐềtàiKhenthưởngxửphạtHướngdẫnthủtụchànhchínhCƠHỘIĐẦUTƯ-PHÁTTRIỂNDỊCHVỤCÔNGSƠĐỒCỔNGTRANGCHỦGiớithiệuchungLiênhệThưđiệntửGópýCHÍNHQUYỀNSựkiệnTintứctổnghợpThôngbáocủaUBNDVănbảnchỉđạođiềuhànhThôngtintuyêntruyềnQuyhoạch,pháttriểnDựánhạngmụcChươngtrình&ĐềtàiKhenthưởngxửphạtHướngdẫnthủtụchànhchínhCƠHỘIĐẦUTƯ-PHÁTTRIỂNDỊCHVỤCÔNGSƠĐỒCỔNG$(document).ready(function(){$(".drawermenu").drawermenu({speed:100,position:"left"});$("#button-search-all-in-portal").on("click",searchAllInPortal);$("#khung-nhap-tim-kiem-id-toan-bo").on("keypress",function(a){13===a.which&&searchAllInPortal()});$("#ime_search_nigation_mobile").on("click",function(){$("#_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_keywords").val("");$("form#_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_fm").attr("data-senna-off","true");$("form#_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_fm").submit()})});functionsearchAllInPortal(){vara=$("form#_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_fm");if(0!=a.length){a.attr("data-senna-off","true");varb=$.trim($("#khung-nhap-tim-kiem-id-toan-bo").val());0==b.length?($("#khung-nhap-tim-kiem-id-toan-bo").val(""),$("#khung-nhap-tim-kiem-id-toan-bo").focus()):($("#_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_keywords").val(b),b=$("#swt-search-portlet-first-categoryId").val(),a.fm("assetCategoryIds").val(escape(b)),a.submit())}};TRANGCHỦ Đẩymạnhgiảingânvốnđầutưcôngvàthựchiện3ChươngtrìnhmụctiêuquốcgiaLịchcôngtáctuần40củaThườngtrựcUBNDThànhphốThànhủyThủĐứctổngkếtHộithituyêntruyền,giớithiệu“Gươngsángquanhta”năm2022TổngBíthưNguyễnPhúTrọngthămvàlàmviệcvớiThànhủyTPHCMPhươnghướng,nhiệmvụcảicáchhànhchínhtrọngtâm3thángcuốinăm2022Khôngđượcchủquan,lơlàmàphảitiếptụcnângcaocảnhgiácvàthựchiệntốtcácbiệnphápphòng,chốngdịchbệnhĐẩymạnhgiảingânvốnđầutưcôngvàthựchiện3ChươngtrìnhmụctiêuquốcgiaLịchcôngtáctuần40củaThườngtrựcUBNDThànhphốThànhủyThủĐứctổngkếtHộithituyêntruyền,giớithiệu“Gươngsángquanhta”năm2022TổngBíthưNguyễnPhúTrọngthămvàlàmviệcvớiThànhủyTPHCMPhươnghướng,nhiệmvụcảicáchhànhchínhtrọngtâm3thángcuốinăm2022Khôngđượcchủquan,lơlàmàphảitiếptụcnângcaocảnhgiácvàthựchiệntốtcácbiệnphápphòng,chốngdịchbệnhclearInterval(intervalRunNew);varintervalRunNew=window.setInterval(function(){carouselNew()},4E3),myIndexNew=1;functioncarouselNew(){vara=$("#id-new-left"),b=$(".slide-show-new-left"),c=document.getElementsByClassName("slide-show-new-right");if(0 Ngày30/9:DiễnđànLogisticsTPHCMlần1năm2022(HCMCLog2022)Tăngcườngcôngtácphòng,chốngdịchsốtxuấthuyếtTriểnkhaithựchiệnChỉthịsố04củaThủtướngvềmộtsốnhiệmvụ,giảiphápcấpbáchđểbảotồncácloàichimhoangdã,dicưỦyquyềnchoChủtịchUBNDTPThủĐứcthựchiệnmộtsốnhiệmvụ,quyềnhạncủaChủtịchUBNDTPỦyquyềnchoUBNDTPThủĐứcthựchiệnmộtsốnhiệmvụ,quyềnhạncủaUBNDTPPhóChủtịchUBNDTPHCMVõVănHoantiếpTổngLãnhsựdanhdựViệtNamtạiBusanNgày30/9:DiễnđànLogisticsTPHCMlần1năm2022(HCMCLog2022)Tăngcườngcôngtácphòng,chốngdịchsốtxuấthuyếtTriểnkhaithựchiệnChỉthịsố04củaThủtướngvềmộtsốnhiệmvụ,giảiphápcấpbáchđểbảotồncácloàichimhoangdã,dicưỦyquyềnchoChủtịchUBNDTPThủĐứcthựchiệnmộtsốnhiệmvụ,quyềnhạncủaChủtịchUBNDTPỦyquyềnchoUBNDTPThủĐứcthựchiệnmộtsốnhiệmvụ,quyềnhạncủaUBNDTPPhóChủtịchUBNDTPHCMVõVănHoantiếpTổngLãnhsựdanhdựViệtNamtạiBusanclearInterval(intervalRunHighLigh);varmyHighLigh=1,intervalRunHighLigh=window.setInterval(function(){carouselHighLigh()},4E3);functioncarouselHighLigh(){vara=$("#id-highligh-left"),b=$(".slide-show-highligh-left"),c=document.getElementsByClassName("slide-show-highligh-right");if(0Đẩymạnhgiảingânvốnđầutưcôngvàthựchiện3ChươngtrìnhmụctiêuquốcgiaPhóChủtịchPhanThịThắngtiếpBộtrưởngNgoạithươngvàĐầutưnướcngoàiCubaÔngTrầnPhiLonggiữchứcvụChủtịchHĐTVTổngCôngtyCôngnghiệpSàiGònTổngBíthưNguyễnPhúTrọngthămvàlàmviệcvớiThànhủyTPHCMKhôngđượcchủquan,lơlàmàphảitiếptụcnângcaocảnhgiácvàthựchiệntốtcácbiệnphápphòng,chốngdịchbệnhTraoquyếtđịnhbổnhiệmhaiPhóBanQuảnlýĐầutưvàXâydựngKhuđôthịmớiNamTPPhóChủtịchUBNDTPHCMVõVănHoantiếpPhóChủtịchThượngviệnTháiLanBàNguyễnThịMinhPhượnggiữchứcvụPhóChủtịchUBNDQuận5QuậnTânBìnhtăngcườngcôngtácđốithoạigiữachínhquyềnvớingườidânSỰKIỆNTRONGTHÁNGChàomừng77nămCáchmạngthángTámthànhcôngvàNgàyQuốckhánh2-9(1945-2022)Ngàybắtđầu:19/08/2022,00:00Địađiểmdiễnrasựkiện:KỷniệmNgàyThươngbinh-Liệtsỹ27-7Ngàybắtđầu:27/07/2022,00:00Địađiểmdiễnrasựkiện:ChúcmừngNgàyBáochícáchmạngViệtNam(21/6)Ngàybắtđầu:21/06/2022,00:00Địađiểmdiễnrasựkiện:ChàomừngNgàygiảiphóngmiềnNam,thốngnhấtđấtnước(30/4)vàNgàyQuốctếlaođộng(1/5)Ngàybắtđầu:30/04/2022,00:00Địađiểmdiễnrasựkiện:TPHCMGiỗtổHùngvươngNgàybắtđầu:10/04/2022,00:00Địađiểmdiễnrasựkiện:ChúcmừngngàyQuốctếPhụnữ8-3Ngàybắtđầu:08/03/2022,00:00Địađiểmdiễnrasựkiện:ChúcmừngNgàythầythuốcViệtNam27-2Ngàybắtđầu:27/02/2022,00:00Địađiểmdiễnrasựkiện:Chàomừng92nămngàythànhlậpĐảng(3/2/1930-3/2/2022)Ngàybắtđầu:03/02/2022,00:00Địađiểmdiễnrasựkiện:LễhộiđườngsáchTếtNhâmDần2022Ngàybắtđầu:29/01/2022,00:00Địađiểmdiễnrasựkiện:Chúcmừng77nămngàythànhlậpQuânđộinhândânViệtNam22-12Ngàybắtđầu:22/12/2021,00:00Địađiểmdiễnrasựkiện:TPHCMChúcmừngNgàyNhàgiáoViệtNam20-11Ngàybắtđầu:20/11/2021,00:00Địađiểmdiễnrasựkiện:ChúcmừngNgàyPhụnữViệtNam20-10Ngàybắtđầu:20/10/2021,00:00Địađiểmdiễnrasựkiện:ChúcmừngNgàydoanhnhânViệtNamNgàybắtđầu:18/09/2021,00:00Địađiểmdiễnrasựkiện:ChàomừngCáchmạngtháng8vàQuốckhánh2-9Ngàybắtđầu:00:00Địađiểmdiễnrasựkiện:varpersistclose=0,startX=3,startY=3,verticalpos="fromtop";functioniecompattest(){returndocument.compatMode&&"BackCompat"!=document.compatMode?document.documentElement:document.body}functionget_cookie(b){b+="\x3d";varc="";0RSS(nguồntin)MởtrêncửasổmớiMởtrêncửasổmớiTHÔNGTINCHỈĐẠOĐIỀUHÀNHNgày30/9:DiễnđànLogisticsTPHCMlần1năm2022(HCMCLog2022)(HCMCityWeb)–UBNDTPHCMđãbanhànhKếhoạchtổchứcDiễnđànLogisticsTPHCMnăm2022chủđề“VịthếlogisticscủaTPHCMtừgócnhìncơsởhạtầngvànguồnnhânlực”....Tăngcườngcôngtácphòng,chốngdịchsốtxuấthuyết(HCMCityWeb)–UBNDTPHCMđãcóvănbảnvềtăngcườngcôngtácphòng,chốngdịchsốtxuấthuyết(SXH)trênđịabànTP....TriểnkhaithựchiệnChỉthịsố04củaThủtướngvềmộtsốnhiệmvụ,giảiphápcấpbáchđểbảotồncácloàichimhoangdã,dicư(HCMCityWeb)–UBNDTPHCMđãcóvănbảnvềthựchiệnChỉthịsố04/CT-TTgngày17/5/2022củaThủtướngChínhphủvềmộtsốnhiệmvụ,giảiphápcấpbáchđểbảotồncácloàichimhoangdã,dicưtạiViệtNam....ỦyquyềnchoChủtịchUBNDTPThủĐứcthựchiệnmộtsốnhiệmvụ,quyềnhạncủaChủtịchUBNDTP(HCMCityWeb)–ChủtịchUBNDTPHCMđãbanhànhquyếtđịnhủyquyềnchoChủtịchUBNDTPThủĐứcmộtsốnhiệmvụ,quyềnhạncủathựchiệnnhiệmvụ,quyềnhạncủaChủtịchUBNDTPtrêncáclĩnhvựcđốingoại;nộivụ;vănhóa–thôngtin–xãhội–khoahọc....ỦyquyềnchoUBNDTPThủĐứcthựchiệnmộtsốnhiệmvụ,quyềnhạncủaUBNDTP(HCMCityWeb)–ChủtịchUBNDTPHCMđãbanhànhquyếtđịnhủyquyềnchoUBNDTPThủĐứcmộtsốnhiệmvụ,quyềnhạncủaUBNDTPHCMtrêncáclĩnhvựcxâydựng-môitrường-đôthị;kinhtế-ngânsách-dựán;tưpháp;vănhóa–giáodục–thôngtin–xãhội–khoahọc....$(".article-title-2column-content").children("li").hover(function(){$(this).find(".article-cms-description").css("display","-webkit-box")},function(){$(this).find(".article-cms-description").css("display","none")});$(".article-title-2column-content").children("div").hover(function(){$(this).find(".article-cms-description").css("display","block")},function(){$(this).find(".article-cms-description").css("display","none")});varurlRss=$("#portlet_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_vo3YgdxuWx4y.subscribe-actiona").attr("href");"undefined"!=urlRss&&$("#portlet_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_vo3YgdxuWx4y.rss-portleta").attr("href",urlRss);RSS(nguồntin)MởtrêncửasổmớiMởtrêncửasổmớiVĂNBẢNCHỈĐẠOĐIỀUHÀNHSố:3278/KH-UBNDKếhoạchtổchứcHộinghịphongtràothiđua34;Doanhnghiệp-DoanhnhânđồnghànhcùngThànhphốđổimới,pháttriển34;giaiđoạn2017-2022xemchitiết...Số:621/TB-VPThôngbáoKếtluậncủaChủtịchỦybannhândânThànhphốPhanVănMãitạiHộinghịTổngkếtnămhọc2021-2022vàTriểnkhainhiệmvịnămhọc2022-2023xemchitiết...Số:3262/KH-UBNDKếhoạchtổchứcTuầnlễĐổimớisángtạovàChuyểnđổisốThànhphốHồChíMinhnăm2022xemchitiết...RSS(nguồntin)MởtrêncửasổmớiMởtrêncửasổmớiKINHTẾ-ĐÔTHỊĐẩymạnhgiảingânvốnđầutưcôngvàthựchiện3Chươngtrìnhmụctiêuquốcgia(HCMCityWeb)–Sáng26/9,ThủtướngPhạmMinhChínhchủtrìHộinghịtrựctuyếntoànquốcvềđẩymạnhgiảingânvốnđầutưcôngvàthựchiện3Chươngtrìnhmụctiêuquốcgia.ThamdựhộinghịtạiđiểmcầuUBNDTPHCMcóChủtịchUBNDTPHCMPhanVănMãi,lãnhđạocácsở-ngànhTP....TPHCM:“TuầnlễTriểnlãmSảnphẩmDoanhnghiệpViệtvàchươngtrìnhkếtnốiDoanhnghiệpđưahàngvàochuỗisiêuthịAEONnăm2022”(HCMCityWeb)-Nhằmtạocơhộichodoanhnghiệpđẩymạnhhợptácvớinhàphânphối,mởrộngthịtrường,đưasảnphẩmđếngầnhơnvớingườitiêudùng,TrungtâmXúctiếnThươngmạivàĐầutưTP(ITPC)phốihợpcùngCôngtyTNHHAEONViệtNamsẽtổchứcchươngtrình:“TuầnlễTriểnlãmSảnphẩmDoanhnghiệpViệtvàchươngtrìnhkếtnốiDoanhnghiệpđưahàngvàochuỗisiêuthịAEONnăm2022”....Ngày19-22/10:TriểnlãmquốctếngànhLươngthựcThựcphẩmTPHCM(HCMCityWeb)-Ngày22/9,TrungtâmxúctiếnThươngmạivàĐầutưTPHCM(ITPC)phốihợpcùngHộiLươngthựcthựcphẩmTPHCM(FFA)tổchứchọpbáovềTriểnlãmquốctếngànhLươngthựcThựcphẩmTPHCMnăm2022(HCMCFOODEX2022)....Ứngdụngcôngnghệđểđốiphóvớinạnthuốcgiả,thựcphẩmchứcnănggiả(HCMCityWeb)-Thựctrạngthuốcvàthựcphẩmchứcnănggiảdiễnbiếnphứctrênthịtrường,vớiquymôvàcôngnghệngàycàngtinhviđangđặtranhiềutháchthứctrongcôngtácphòngchốngvàđòihỏinhữnggiảipháphiệuquảhơn....KhaimạctriểnlãmngànhInTPHCMnăm2022(HCMCityWeb)-Sáng21/9,TriểnlãmngànhInTPHCMnăm2022-TriểnlãmQuốctếlầnthứ20(VietnamPrintPack)đãkhaimạctạiTrungtâmHộichợvàTriểnlãmSàiGòn(SECC,quận7,TPHCM)....$(".article-title-2column-content").children("li").hover(function(){$(this).find(".article-cms-description").css("display","-webkit-box")},function(){$(this).find(".article-cms-description").css("display","none")});$(".article-title-2column-content").children("div").hover(function(){$(this).find(".article-cms-description").css("display","block")},function(){$(this).find(".article-cms-description").css("display","none")});varurlRss=$("#portlet_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_v0uTrang chủ - Cổng thông tin Thành phố Hồ Chí Minh97aBZocC9.subscribe-actiona").attr("href");"undefined"!=urlRss&&$("#portlet_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_v0u97aBZocC9.rss-portleta").attr("href",urlRss);RSS(nguồntin)MởtrêncửasổmớiMởtrêncửasổmớiVĂNHÓA-XÃHỘIKỷniệm15nămthànhlậpTrườngĐạihọcKinhtế-TàichínhTPHCM(HCMCityWeb)-Sáng24/9,tạiHộitrườngTP(Quận3),TrườngĐạihọcKinhtế-TàichínhTPHCM(UEF)đãtổchứcLễkỷniệm15nămthànhlập(24/9/2007-24/9/2022)vàkhaigiảngnămhọcmới2022-2023....Traohơn8,2tỷđồnghọcbổngĐinhThiệnLýchohọcsinh,sinhviên(HCMCityWeb)–Sáng24/9,CôngtyTNHHPháttriểnPhúMỹHưngvàQuỹHỗtrợCộngđồngĐinhThiệnLýđãtổchứcLễtraohọcbổngĐinhThiệnLýlầnthứ20vàtraotàitrợnăm2022,vớitổngsốtiềnhơn8,28tỷđồng....ThànhủyThủĐứctổngkếtHộithituyêntruyền,giớithiệu“Gươngsángquanhta”năm2022(HCMCityWeb)-Sáng23/9,LễtổngkếtHộithituyêntruyền,giớithiệu“Gươngsángquanhta”năm2022doThànhủyThủĐứctổchứcđãdiễnra....PhátđộngHộithigiảiphápứngdụngtrítuệnhântạoTPHCM2022(HCMCityWeb)–Ngày22/9,SởThôngtinvàTruyềnthôngTPphátđộngHộithigiảiphápứngdụngtrítuệnhântạoTPHCM2022dànhchocánhânngườiViệtNamởtrongvàngoàinước(baogồmcảngườiViệtNamởnướcngoài),ngườinướcngoàiđangsinhsống,họctập,làmviệctạiViệtNamđềucóthểđăngkýthamgiadựthi....Bộsách“BộsưutậpbìabáoTếtBắckỳ,TrungkỳvàNamkỳ"vàtrangphụctrìnhdiễnhátThenđếnvớiBảotàngÁodài(HCMCityWeb)-Ngày21/9,BảotàngÁodài(chinhánhExhibition,Quận1)đãtiếpnhậnbộsách“BộsưutậpbìabáoTếtBắckỳ,TrungkỳvàNamkỳ”vàtrangphụctrìnhdiễnhátThen....$(".article-title-2column-content").children("li").hover(function(){$(this).find(".article-cms-description").css("display","-webkit-box")},function(){$(this).find(".article-cms-description").css("display","none")});$(".article-title-2column-content").children("div").hover(function(){$(this).find(".article-cms-description").css("display","block")},function(){$(this).find(".article-cms-description").css("display","none")});varurlRss=$("#portlet_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_JwomgnjC3ziK.subscribe-actiona").attr("href");"undefined"!=urlRss&&$("#portlet_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_JwomgnjC3ziK.rss-portleta").attr("href",urlRss);THƯVIỆNẢNHLãnhđạoTPHCMdânghương,dânghoatưởngnhớMẹViệtNamanhhùng,cácanhhùngliệtsĩĐườngphốTPHCMrựcrỡcờhoachàomừngngày30/4,1/5KhánhthànhCầuThủThiêm2TPHCMlongtrọngtổchứcLễGiỗTổHùngVươngnămNhâmDần2022KhaimạclễhộiáoTPHCMdàilần8năm2022RSS(nguồntin)MởtrêncửasổmớiMởtrêncửasổmới3CHƯƠNGTRÌNHĐỘTPHÁVÀ1CHƯƠNGTRÌNHTRỌNGĐIỂMỦyquyềnchoChủtịchUBNDTPThủĐứcthựchiệnmộtsốnhiệmvụ,quyềnhạncủaChủtịchUBNDTP(HCMCityWeb)–ChủtịchUBNDTPHCMđãbanhànhquyếtđịnhủyquyềnchoChủtịchUBNDTPThủĐứcmộtsốnhiệmvụ,quyềnhạncủathựchiệnnhiệmvụ,quyềnhạncủaChủtịchUBNDTPtrêncáclĩnhvựcđốingoại;nộivụ;vănhóa–thôngtin–xãhội–khoahọc....ỦyquyềnchoUBNDTPThủĐứcthựchiệnmộtsốnhiệmvụ,quyềnhạncủaUBNDTP(HCMCityWeb)–ChủtịchUBNDTPHCMđãbanhànhquyếtđịnhủyquyềnchoUBNDTPThủĐứcmộtsốnhiệmvụ,quyềnhạncủaUBNDTPHCMtrêncáclĩnhvựcxâydựng-môitrường-đôthị;kinhtế-ngânsách-dựán;tưpháp;vănhóa–giáodục–thôngtin–xãhội–khoahọc....Phươnghướng,nhiệmvụcảicáchhànhchínhtrọngtâm3thángcuốinăm2022(HCMCityWeb)–UBNDTPHCMđãcóbáocáovềcôngtáccảicáchhànhchính(CCHC)quýIIInăm2022vàphươnghướng,nhiệmvụ3thángcuốinăm....TổchứcTuầnlễhưởngứnghọctậpsuốtđờinăm2022trênđịabànTP(HCMCityWeb)–UBNDTPHCMđãbanhànhKếhoạchtổchứcTuầnlễhưởngứnghọctậpsuốtđờinăm2022(Tuầnlễhọctập)trênđịabànTPHCMvớichủđề:“ThúcđẩychuyểnđổisốphụcvụchohọctậpsuốtđờisauđạidịchCOVID-19”....PhátđộngHộithigiảiphápứngdụngtrítuệnhântạoTPHCM2022(HCMCityWeb)–Ngày22/9,SởThôngtinvàTruyềnthôngTPphátđộngHộithigiảiphápứngdụngtrítuệnhântạoTPHCM2022dànhchocánhânngườiViệtNamởtrongvàngoàinước(baogồmcảngườiViệtNamởnướcngoài),ngườinướcngoàiđangsinhsống,họctập,làmviệctạiViệtNamđềucóthểđăngkýthamgiadựthi....$(".article-title-2column-contentlia").hover(function(){$(this).find(".article-cms-description").css("display","-webkit-box")},function(){$(this).find(".article-cms-description").css("display","none")});$(".article-title-2column-content.title-cms-bold").hover(function(){$(this).find(".article-cms-description").css("display","block")},function(){$(this).find(".article-cms-description").css("display","none")});varurlRss=$("#portlet_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_vWm8otwPNoZv.subscribe-actiona").attr("href");"undefined"!=urlRss&&$("#portlet_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_vWm8otwPNoZv.rss-portleta").attr("href",urlRss);RSS(nguồntin)MởtrêncửasổmớiMởtrêncửasổmớiNGƯỜIVIỆTNAMƯUTIÊNDÙNGHÀNGVIỆTNAMHệthốngsiêuthịCo.opmartcảnướcnóikhôngvớiraucủVietGAP“dỏm”(HCMCityweb)-Nhờcóhệthốngquảnlýchấtlượngchặtchẽvàcótâmtrongkinhdoanh,hơn25nămquahệthốngsiêuthịCo.opmarttrêncảnướcchưatừngcótiềnlệbịtrộnhàngraucủquả,hàngVietGAP“dỏm”....25nămcầunốisứmệnhmanghàngViệtđếnvớingườiViệt(HCMCityWeb)-ĐểhàngViệtchấtlượngcaođếnđượctayngườitiêudùngtrongnước,SaigonCo.optriểnkhaiđồngloạtnhiềuphươngán,kểcảgánh"bãogiá"cùngngườitiêudùng,chihàngtrămtỉđồngkhuyếnmãitrongchươngtrình"TựhàohàngViệt2022"....Chươngtrình“Siêuưuđãi–Dealkhủngcuốituần”tạiCo.opmartvàCo.opXtra(HCMCityWeb)–Nhiềumặthàngđượcbángiáưuđãiápdụngtrongchươngtrình“Siêuưuđãi–Dealkhủngcuốituần”thuộckhuônkhổthángTựhàohàngViệt2022vớichủđề“NgôinhàhàngViệt–Ưuđãibùngnổ”diễnratạihệthốngsiêuthịCo.opmartvàCo.opXtratừnayđến14/9....Co.opmartđồngloạtkhuyếnmãihàngngànsảnphẩmhàngViệt(HCMCityWeb)-Trong3tuầnlễliêntụctừ25/8đến14/9/2022,đồngloạthàngtrămsiêuthịCo.opmart,Co.opXtravàhơn500cửahàngthựcphẩmCo.opFood,Co.opSmile,Finelife,Cheers…củaLiênhiệpHợptácxãThươngmạiTPHCM(SaigonCo.op)ápdụnggiảmgiákhuyếnmãichohơn25.000sảnphẩmhànghóasảnxuấttạiViệtNamvớimứcgiảmgiátừ20%đến80%chochươngtrìnhTựhàohàngViệt2022vớichủđề“NgôinhàhàngViệt–Ưuđãibùngnổ”....RộnràngTiệctrăngvàngmùaTrungthu2022(HCMCityWeb)-Chỉcòn3tuầnnữađếnTếtTrungThu,hàngloạtthươnghiệubánhTrungthucótiếngtrênthịtrườngnhưHữuNghị,BảoMinh,ĐạiPhát,KinhĐôvàNhưLanđãđượcbàybántạikhắphệthốngsiêuthịCo.opmart,Co.opXtra,Co.opFoodvàFinelifetrêntoànquốc.Nhộnnhịpkháchhàngđếnsiêuthịmuasắmchọnnhữnghộpbánhtrungthuchođốitác,ngườithânvàgiađìnhchoTếtTrungThusắpđếngần....$(".article-title-2column-contentlia").hover(function(){$(this).find(".article-cms-description").css("display","-webkit-box")},function(){$(this).find(".article-cms-description").css("display","none")});$(".article-title-2column-content.title-cms-bold").hover(function(){$(this).find(".article-cms-description").css("display","block")},function(){$(this).find(".article-cms-description").css("display","none")});varurlRss=$("#portlet_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_hIHWKDQl0fL0.subscribe-actiona").attr("href");"undefined"!=urlRss&&$("#portlet_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_hIHWKDQl0fL0.rss-portleta").attr("href",urlRss);RSS(nguồntin)MởtrêncửasổmớiMởtrêncửasổmớiXÂYDỰNGNÔNGTHÔNMỚITriểnkhaiChươngtrìnhmụctiêuquốcgiaxâydựngnôngthônmớigiaiđoạn2021- 2025Ngày5/8/2022,BộNôngnghiệpvàPháttriểnnôngthôn(NN-PTNT)tổchứcHộinghịtrựctuyếntoànquốctriểnkhaiChươngtrìnhMụctiêuquốcgia(MTQG)xâydựngnôngthônmới(NTM)giaiđoạn2021-2025.BộtrưởngBộNôngnghiệpvàPTNTLêMinhHoan,ThứtrưởngTrầnThanhNamđồngchủtrìHộinghị.Hộinghịdiễnrabằnghìnhthứctrựctiếpkếthợptrựctuyến....Đoànviên,thanhniênvàchiếnsĩtìnhnguyệnthamgiaxâydựngnôngthônmới(HCMCityWeb)–Trongkhuônkhổcácchươngtrình,chiếndịchtìnhnguyệnhènăm2022,ngày17/7,ThànhĐoànTPHCMtổchứcNgàyhoạtđộngcaođiểm“Chiếnsĩtìnhnguyệnchungtayxâydựngnôngthônmới”năm2022....KếhoạchđàotạonghềcholaođộngnôngthôntrênđịabànTPHCMnăm2022(HCMCityWeb)–UBNDTPHCMđãbanhànhKếhoạchđàotạonghềcholaođộngnôngthôntrênđịabànTPHCMnăm2022....Đổimớiphươngthứckinhdoanhtiêuthụnôngsảngắnvớipháttriểnnôngnghiệpđôthịhiệnđạivàchươngtrìnhxâydựngnôngthônmới(HCMCityWeb)-UBNDTPvừabanhànhKếhoạchthựchiệnQuyếtđịnhsố194/QĐ-TTgngày9/2/2021củaThủtướngChínhphủphêduyệtĐềánĐổimớiphươngthứckinhdoanhtiêuthụnôngsảngiaiđoạn2021-2025,địnhhướngđếnnăm2030trênđịabànTPHCM....HuyệnBìnhChánhđượccôngnhậnđạtchuẩnnôngthônmớiSáng29/4,UBNDTPHCMtổchứcLễcôngbốquyếtđịnhcủaThủtướngChínhphủcôngnhậnhuyệnBìnhChánhđạtchuẩnnôngthônmớinăm2020;côngbốsảnphẩmChươngtrìnhmỗixãmộtsảnphẩm(OCOP)TPHCMnăm2021vàhuyệnBìnhChánhđónnhậnHuânchươngLaođộnghạngBa....$(".article-title-2column-contentlia").hover(function(){$(this).find(".article-cms-description").css("display","-webkit-box")},function(){$(this).find(".article-cms-description").css("display","none")});$(".article-title-2column-content.title-cms-bold").hover(function(){$(this).find(".article-cms-description").css("display","block")},function(){$(this).find(".article-cms-description").css("display","none")});varurlRss=$("#portlet_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJ1GYum6uLcm.subscribe-actiona").attr("href");"undefined"!=urlRss&&$("#portlet_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJ1GYum6uLcm.rss-portleta").attr("href",urlRss);RSS(nguồntin)MởtrêncửasổmớiMởtrêncửasổmớiTRẢLỜIYÊUCẦU,KIẾNNGHỊCỦATỔCHỨC,CÁNHÂNTòaánnhândânTP.ThủĐứcthôngbáotìmkiếmbàPhạmThịKimLoanTòaánnhândânTP.ThủĐứcthôngbáotìmkiếmbàPhạmThịKImLoan;sinhnăm1984;địachỉ:41TânHòa2,phườngHiệpPhú,TP.ThủĐứcTòaánnhândânquậnBìnhThạnhthôngbáochobàĐoànNgọcBíchKhibiếtđượcthôngbáonày,đềnghịbàĐoànNgọcBíchliênhệvớiTòaánnhândânquậnBìnhThạnhTòaánnhândânThànhphốthôngbáotìmkiếmbàLưuNguyễnHồngTòaánnhândânThànhphốthôngbáotìmkiếmbàLưuNguyễnHồng;sinhngày14/10/1974TòaánnhândânquậnGòVấpthôngbáotìmkiếmôngNguyễnVănQuíTòaánnhândânquậnGòVấpthôngbáotìmkiếmôngNguyễnVănQuí;nơicưtrúcuốicùng:số2/146ấpTânLập,xãTânThớiNhì,huyệnHócMôn.TòaánnhândânquậnGòVấpthôngbáotìmkiếmôngTháiThanhLangTòaánnhândânquậnGòVấpthôngbáotìmkiếmôngTháiThanhLang,sinhnăm1977;địachỉ127/7QuangTrung,Phường11,quậnGòVấpTòaánnhândânquậnGòVấpthôngbáotìmkiếmôngVõAnhThiTòaánnhândânquậnGòVấpthôngbáotìmkiếmôngVõAnhThi;địachỉ297NguyễnVănCuông,Phường3,GòVấpTòaánnhândânquậnTânPhúthôngbáotìmkiếmôngNguyễnBảoNgọcTòaánnhândânquậnTânPhúthôngbáotìmkiếmôngNguyếnBảoNgọc;sinhnăm1977;địachỉ:46/6-8ThạchLam,phườngPhúThạnh,quậnTânPhúTòaánnhândânquậnTânPhúthôngbáođếnôngPhạmVănCôngTòaánnhândânquậnTânPhúthôngbáođếnôngPhạmVănCông,sinhnăm1981;cưtrútại98TrầnHưngĐạo,phườngTânSơnNhì,quậnTânPhúTòaánnhândânquậnTânPhúthôngbáotìmkiếmôngNguyễnHồngĐứcTòaánnhândânquậnTânPhúthôngbáotìmkiếmôngNguyễnHồngĐức;sinhnăm1970;cưtrú:98/10/22TâyThạnh,phườngTâyThạnh,quậnTânPhúTòaánnhândânquậnBìnhThạnhthôngbáotìmkiếmôngĐàoXuânLệTòaánnhândânquậnBìnhThạnhthôngbáotìmkiếmôngĐàoXuânLệ;sinhnăm1934;nơicưtrú106/12ĐiệnBiênPhủ,Phường17,quậnBìnhThạnh$(document).ready(function(){$(".requets-reflect-contain-child").mouseenter(function(){vara=$(this).find(".requets-reflect-contain-decription");0!=a.length&&0!==$trim(a.text()).length&&a.css("display","block")});$(".requets-reflect-contain-child").mouselee(function(){$(this).find(".requets-reflect-contain-decription").css("display","none")})});varurlRss=$("#portlet_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_eDfmvqOTj86Z.subscribe-actiona").attr("href");"undefined"!=urlRss&&$("#portlet_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_eDfmvqOTj86Z.rss-portleta").attr("href",urlRss);SỞBANNGÀNHQUẬN,HUYỆNĐOÀN,HỘIBANQUẢNLÝ,TỔNGCÔNGTYĐoànđạibiểuquốchộiTPSởQuyhoạchKiếntrúcCônganTP.HồChíMinhĐạibiểunhândânTPSởTàinguyênvàMôitrườngBanDântộcTP.HồChíMinhỦybanMặttrậnTổquốcTPSởGiaothôngVậntảiCụcThuếVănphòngUBNDThànhphốSởThôngtinvàTruyềnthôngCụcHảiquanTòaánnhândânTPSởKhoahọcvàCôngnghệCụcThốngkêViệnKiểmsátnhândânSởLaođộngThươngbinhXãhộiKhobạcNhànướcTP.HCMThanhtraTPSởYtếUBvềngườiVNởnướcngoàiSởTưPhápSởGiáodụcvàĐàotạoHộiđồngThiđuaKhenthưởngSởNgoạivụSởDulịchHọcviệnCánbộthànhphốSởNộivụSởVănhóavàThểthaoLựclượngThanhniênxungphongSởKếhoạchvàĐầutưSởXâydựngViệnNghiêncứuPháttriểnSởTàichínhSởNôngnghiệpvàPTNTSởCôngthươngTTXúctiếnThươngmại-ĐầutưHuyệnBìnhChánhHuyệnCầnGiờHuyệnCủChiHuyệnHócMônHuyệnNhàBèQuận1Quận3Quận4Quận5Quận6Quận7Quận8Quận10Quận11Quận12QuậnBìnhTânQuậnBìnhThạnhQuậnGòVấpQuậnPhúNhuậnThànhphốThủĐứcQuậnTânPhúQuậnTânBìnhLiênđoànLaođộngHộiliênhiệpPhụnữthànhphốLiênhiệpcáctổchứchữunghịThànhđoànTP.HCMHộiLiênhiệpThanhniênTPHộiNôngdânHộiBảotrợBệnhnhânnghèoTP.HCMBQLKhuCôngviênLịchsử-VănhóadântộcBQLĐầuTư-XâyDựngKhuĐôThịTâyBắcThànhPhốTổngCôngtyThươngmạiSàiGònBQLcácKhuchếxuấtvàKhucôngnghiệpCôngviênphầnmềmQuangTrungTổngCôngtyDulịchSàiGònTổngCôngtyVănhóaSàiGònBQLKhunôngnghiệpcôngnghệcaoCảnghàngkhôngquốctếTânSơnNhấtTổngcôngtyCôngnghiệpSàiGònBQLKhuđôthịmớiThủThiêmLiênminhhợptácxãTPHCMTổngCôngtyLiksinBanQuảnlýKhuNamBQLKhucôngnghệcaoTPHCMTổngCôngtyBếnThànhBQLĐườngSắtĐôThịvarpersistclose=0,startX=3,startY=3,verticalpos="fromtop";functioniecompattest(){returndocument.compatMode&&"BackCompat"!=document.compatMode?document.documentElement:document.body}functionget_cookie(b){b+="\x3d";varc="";0 varpersistclose=0,startX=3,startY=3,verticalpos="fromtop";functioniecompattest(){returndocument.compatMode&&"BackCompat"!=document.compatMode?document.documentElement:document.body}functionget_cookie(b){b+="\x3d";varc="";0a.visRows?H():I();v?w.prepend(r):w.prepend(J);G?(m.addClass(a.stateClasses.disabled),v&&r.attr("disabled","disabled"),w.unbind("click")):0a.visRows?$("."+a.stateClasses.itemSelected,c).position().top-parseInt(c.css("padding-top")):0,g.scrollTop(b),0==b&&g.trigger("scroll"))})}).bind("hide",function(){if(f.is(":animated"))return!1;f.slideUp(a.speed,function(){m.removeClass(a.stateClasses.expanded);f.detach();v&&""==r.val()&&($("."+a.prefix+"__item_notfound",c).remove(),c.find("div").show())})}).bind("toggle",function(){m.hasClass(a.stateClasses.expanded)?f.trigger("hide"):f.trigger("show")});h.on("focus",function(b){m.addClass(a.stateClasses.focus)}).on("blur",function(b){m.removeClass(a.stateClasses.focus)}).on("keydown",function(b){switch(b.keyCode){casen.UP:casen.LEFT:u($("."+a.stateClasses.itemSelected,c).prevAll("."+a.prefix+"__item:not(.disabled):first"));break;casen.DOWN:casen.RIGHT:u($("."+a.stateClasses.itemSelected,c).nextAll("."+a.prefix+"__item:not(.disabled):first"));break;casen.ENTER:$("."+a.stateClasses.itemSelected,c).click();b.preventDefault();break;casen.SPACE:m.is("."+a.stateClasses.expanded)||f.trigger("show"),b.preventDefault()}}).bind("update",function(b){f.trigger("hide");k()});r.on("focus",function(){$(this).select()}).on("keyup",function(b){switch(b.keyCode){casen.ESC:f.trigger("hide");break;casen.DOWN:console.log(b);h.trigger(b);break;default:clearTimeout($.data(this,"timer")),b=setTimeout(function(){O(r.val())},500),$(this).data("timer",b)}}).on("blur",function(){""==$(this).val()&&p(q)})});$(document).on("keydown",function(k){switch(k.keyCode){casen.ESC:$("."+a.prefix+"__dropdown").trigger("hide")}}).on("click",function(k){$(k.target).parents().filter("."+a.prefix+"__dropdown").length||$(k.target).is("option")||$("."+a.prefix+"__dropdown").trigger("hide")})}});$(function(){$("#linkwweb").CustomSelect({visRows:10,search:!0,modifier:"mod"})});Trangchủ|Liênhệ|Thưđiệntử|Sơđồcổngthôngtin|Gópý|,RSSTrangchủLiênhệThưđiệntửSơđồcổngGópýRSS THÀNHPHỐHỒCHÍMINH©MạngThôngTintíchhợptrênInternetcủaTPHCM(HCMCityWeb)Giấyphépsố08/GP-STTTTngày26/5/2020doSởThôngtinvàTruyềnthôngTPHCMcấpCơquanchủquản:ỦybanNhândânTPHCM;CơquanThườngtrực:VănphòngỦybannhândânthànhphố;ÐịachỉTòasoạn:86LêThánhTôn,PhườngBếnNghé,Quận1,ThànhphốHồChíMinh;Ðiệnthoại:(028);Fax:(028);Email:cityweb@tphcm.gov.vn®Ghirõnguồn"HCMCityWeb"khipháthànhlạithôngtintạiwebsitenày SỐLƯỢTTRUYCẬPSỐLƯỢTĐANGONLINE//]]>Liferay.Data.ICONS_INLINE_SVG&&svg4everybody({attributeName:"data-href",polyfill:!0});Liferay.Portlet.register("com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_UQxakkWsR8xE");Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:!1,columnPos:0,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_UQxakkWsR8xE_",portletId:"com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_UQxakkWsR8xE",refreshURL:"/c/portal/render_portlet?p_l_id\x3d\x26p_p_id\x3dcom_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_UQxakkWsR8xE\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3d_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_3xrM71uyqsGd__column-1\x26p_p_col_pos\x3d0\x26p_p_col_count\x3d2\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d%2F",refreshURLData:{}});Liferay.Portlet.register("com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_hIHWKDQl0fL0");Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:!1,columnPos:0,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_hIHWKDQl0fL0_",portletId:"com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_hIHWKDQl0fL0",refreshURL:"/c/portal/render_portlet?p_l_id\x3d\x26p_p_id\x3dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_hIHWKDQl0fL0\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3d_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_Hz5dSbhX09a6__column-2\x26p_p_col_pos\x3d0\x26p_p_col_count\x3d1\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d%2F",refreshURLData:{}});Liferay.Portlet.register("com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yUXyWePlhe9b");Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:!1,columnPos:0,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yUXyWePlhe9b_",portletId:"com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yUXyWePlhe9b",refreshURL:"/c/portal/render_portlet?p_l_id\x3d\x26p_p_id\x3dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yUXyWePlhe9b\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3d_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_qNH7p8Nol89L__col-banquanTrang chủ - Cổng thông tin Thành phố Hồ Chí Minhly\x26p_p_col_pos\x3d0\x26p_p_col_count\x3d1\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d%2F",refreshURLData:{}});Liferay.Portlet.register("com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_qNH7p8Nol89L");Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:!1,columnPos:6,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_qNH7p8Nol89L_",portletId:"com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_qNH7p8Nol89L",refreshURL:"/c/portal/render_portlet?p_l_id\x3d\x26p_p_id\x3dcom_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_qNH7p8Nol89L\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3d_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_u9rWrAYpG6S5__column-1\x26p_p_col_pos\x3d6\x26p_p_col_count\x3d7\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d%2F",refreshURLData:{}});Liferay.Portlet.register("com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_z8yGbEvcVNzS");Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:!1,columnPos:0,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_z8yGbEvcVNzS_",portletId:"com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_z8yGbEvcVNzS",refreshURL:"/c/portal/render_portlet?p_l_id\x3d\x26p_p_id\x3dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_z8yGbEvcVNzS\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3d_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_qNH7p8Nol89L__col-doanhoi\x26p_p_col_pos\x3d0\x26p_p_col_count\x3d1\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d%2F",refreshURLData:{}});Liferay.Portlet.register("com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_g2DJMtOw1raq");Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:!1,columnPos:1,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_g2DJMtOw1raq_",portletId:"com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_g2DJMtOw1raq",refreshURL:"/c/portal/render_portlet?p_l_id\x3d\x26p_p_id\x3dcom_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_g2DJMtOw1raq\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3d_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_u9rWrAYpG6S5__column-1\x26p_p_col_pos\x3d1\x26p_p_col_count\x3d7\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d%2F",refreshURLData:{}});Liferay.Portlet.register("com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_ixyPNPdgHYqy");Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:!1,columnPos:0,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_ixyPNPdgHYqy_",portletId:"com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_ixyPNPdgHYqy",refreshURL:"/c/portal/render_portlet?p_l_id\x3d\x26p_p_id\x3dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_ixyPNPdgHYqy\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3d_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_g2DJMtOw1raq__column-2\x26p_p_col_pos\x3d0\x26p_p_col_count\x3d1\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d%2F",refreshURLData:{}});Liferay.Portlet.register("com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_vWm8otwPNoZv");Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:!1,columnPos:0,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_vWm8otwPNoZv_",portletId:"com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_vWm8otwPNoZv",refreshURL:"/c/portal/render_portlet?p_l_id\x3d\x26p_p_id\x3dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_vWm8otwPNoZv\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3d_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_Hz5dSbhX09a6__column-1\x26p_p_col_pos\x3d0\x26p_p_col_count\x3d1\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d%2F",refreshURLData:{}});Liferay.Portlet.register("com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet");Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:!1,columnPos:0,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_",portletId:"com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet",refreshURL:"/c/portal/render_portlet?p_l_id\x3d\x26p_p_id\x3dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3dnull\x26p_p_col_pos\x3dnull\x26p_p_col_count\x3dnull\x26p_p_static\x3d1\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d%2F\x26settingsScope\x3dportletInstance",refreshURLData:{}});Liferay.Portlet.register("com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_SIXIALAFszwU");Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:!1,columnPos:1,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_SIXIALAFszwU_",portletId:"com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_SIXIALAFszwU",refreshURL:"/c/portal/render_portlet?p_l_id\x3d\x26p_p_id\x3dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_SIXIALAFszwU\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3d_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_3xrM71uyqsGd__column-2\x26p_p_col_pos\x3d1\x26p_p_col_count\x3d2\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d%2F",refreshURLData:{}});Liferay.Portlet.register("com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_quUrBxy4bTRv");Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:!1,columnPos:5,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_quUrBxy4bTRv_",portletId:"com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_quUrBxy4bTRv",refreshURL:"/c/portal/render_portlet?p_l_id\x3d\x26p_p_id\x3dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_quUrBxy4bTRv\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3d_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_u9rWrAYpG6S5__column-2\x26p_p_col_pos\x3d5\x26p_p_col_count\x3d6\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d%2F",refreshURLData:{}});Liferay.Portlet.register("com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_6mQmEdeNIX8P");Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:!1,columnPos:0,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_6mQmEdeNIX8P_",portletId:"com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_6mQmEdeNIX8P",refreshURL:"/c/portal/render_portlet?p_l_id\x3d\x26p_p_id\x3dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_6mQmEdeNIX8P\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3d_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_qNH7p8Nol89L__col-sobannganh\x26p_p_col_pos\x3d0\x26p_p_col_count\x3d1\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d%2F",refreshURLData:{}});Liferay.Portlet.register("com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_u9rWrAYpG6S5");Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:!1,columnPos:1,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_u9rWrAYpG6S5_",portletId:"com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_u9rWrAYpG6S5",refreshURL:"/c/portal/render_portlet?p_l_id\x3d\x26p_p_id\x3dcom_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_u9rWrAYpG6S5\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3dcolumn-1\x26p_p_col_pos\x3d1\x26p_p_col_count\x3d2\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d%2F",refreshURLData:{}});Liferay.Portlet.register("com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_obXHdEl5qfHb");Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:!1,columnPos:0,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_obXHdEl5qfHb_",portletId:"com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_obXHdEl5qfHb",refreshURL:"/c/portal/render_portlet?p_l_id\x3d\x26p_p_id\x3dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_obXHdEl5qfHb\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3d_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_u9rWrAYpG6S5__column-2\x26p_p_col_pos\x3d0\x26p_p_col_count\x3d6\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d%2F",refreshURLData:{}});Liferay.Portlet.register("com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_zSeeKx7KPP");Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:!1,columnPos:1,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_zSeeKx7KPP_",portletId:"com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_zSeeKx7KPP",refreshURL:"/c/portal/render_portlet?p_l_id\x3d\x26p_p_id\x3dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_zSeeKx7KPP\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3d_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_3xrM71uyqsGd__column-1\x26p_p_col_pos\x3d1\x26p_p_col_count\x3d2\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d%2F",refreshURLData:{}});Liferay.Portlet.register("com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_DLHMeftLonMd");Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:!1,columnPos:0,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_DLHMeftLonMd_",portletId:"com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_DLHMeftLonMd",refreshURL:"/c/portal/render_portlet?p_l_id\x3d\x26p_p_id\x3dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_DLHMeftLonMd\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3d_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_u9rWrAYpG6S5__column-1\x26p_p_col_pos\x3d0\x26p_p_col_count\x3d7\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d%2F",refreshURLData:{}});Liferay.Portlet.register("com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_vTaLQAIjTHm1");Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:!1,columnPos:0,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_vTaLQAIjTHm1_",portletId:"com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_vTaLQAIjTHm1",refreshURL:"/c/portal/render_portlet?p_l_id\x3d\x26p_p_id\x3dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_vTaLQAIjTHm1\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3d_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_UQxakkWsR8xE__column-1\x26p_p_col_pos\x3d0\x26p_p_col_count\x3d1\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d%2F",refreshURLData:{}});function_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_rgQLHqaB42tH_monitorIframe(){varb=AUI(),a=null;try{varc=document.getElementById("_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_rgQLHqaB42tH_iframe"),a=c.contentWindow.document.location.href}catch(d){return!0}c.contentWindow.Liferay.on("endNigate",_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_rgQLHqaB42tH_monitorIframe);"dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/icloudgate/version4/ps/pe/bs/statistic/report-frame-tphcm.cpx"!=a&&"dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/icloudgate/version4/ps/pe/bs/statistic/report-frame-tphcm.cpx/"!=a&&(b.Lang.String.startsWith(a,"dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/icloudgate/version4/ps/pe/bs/statistic/")&&(a=a.substring(81)),_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_rgQLHqaB42tH_updateHash(a));return!0}Liferay.provide(window,"_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_rgQLHqaB42tH_init",function(){varb=AUI(),a=document.location.hash.replace("#","");b.UA.gecko||(a=b.QueryString.unescape(a));if(a=b.QueryString.parse(a)._com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_rgQLHqaB42tH_){varc="";/^?\:\/\//.test(a)&&b.Lang.String.startsWith(a,"dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/icloudgate/version4/ps/pe/bs/statistic/")||(c="dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/icloudgate/version4/ps/pe/bs/statistic/");c+=a;(b=b.one("#_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_rgQLHqaB42tH_iframe"))&&b.attr("src",c)}},["aui-base","querystring"]);Liferay.provide(window,"_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_rgQLHqaB42tH_updateHash",function(b){vara=AUI(),c=document.location.hash.replace("#",""),c=a.QueryString.parse(c);c._com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_rgQLHqaB42tH_=b;c=a.QueryString.stringify(Trang chủ - Cổng thông tin Thành phố Hồ Chí Minhc);if(b=a.one("#p_p_id_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_rgQLHqaB42tH_.portlet-maximize-icona")){vard=b.attr("href"),d=d.split("#")[0];b.attr("href",d+"#"+c)}if(b=a.one("#p_p_id_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_rgQLHqaB42tH_a.portlet-icon-back"))d=b.attr("href"),d=d.split("#")[0],b.attr("href",d+"#"+c);location.hash=a.QueryString.escape(c)},["aui-base","querystring"]);_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_rgQLHqaB42tH_init();Liferay.Portlet.register("com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_rgQLHqaB42tH");Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:!1,columnPos:2,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_rgQLHqaB42tH_",portletId:"com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_rgQLHqaB42tH",refreshURL:"/c/portal/render_portlet?p_l_id\x3d\x26p_p_id\x3dcom_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_rgQLHqaB42tH\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3d_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_u9rWrAYpG6S5__column-2\x26p_p_col_pos\x3d2\x26p_p_col_count\x3d6\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d%2F",refreshURLData:{}});Liferay.Portlet.register("com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_Hz5dSbhX09a6");Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:!1,columnPos:4,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_Hz5dSbhX09a6_",portletId:"com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_Hz5dSbhX09a6",refreshURL:"/c/portal/render_portlet?p_l_id\x3d\x26p_p_id\x3dcom_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_Hz5dSbhX09a6\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3d_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_u9rWrAYpG6S5__column-1\x26p_p_col_pos\x3d4\x26p_p_col_count\x3d7\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d%2F",refreshURLData:{}});Liferay.Portlet.register("com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_4ViemUfrWkxr");Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:!1,columnPos:0,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_4ViemUfrWkxr_",portletId:"com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_4ViemUfrWkxr",refreshURL:"/c/portal/render_portlet?p_l_id\x3d\x26p_p_id\x3dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_4ViemUfrWkxr\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3d_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_UQxakkWsR8xE__column-2\x26p_p_col_pos\x3d0\x26p_p_col_count\x3d1\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d%2F",refreshURLData:{}});Liferay.Portlet.register("com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_v7GD90cmrBR9");Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:!1,columnPos:2,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_v7GD90cmrBR9_",portletId:"com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_v7GD90cmrBR9",refreshURL:"/c/portal/render_portlet?p_l_id\x3d\x26p_p_id\x3dcom_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_v7GD90cmrBR9\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3d_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_u9rWrAYpG6S5__column-1\x26p_p_col_pos\x3d2\x26p_p_col_count\x3d7\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d%2F",refreshURLData:{}});Liferay.Portlet.register("com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_AuzHZxdBRzCS");Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:!1,columnPos:5,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_AuzHZxdBRzCS_",portletId:"com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_AuzHZxdBRzCS",refreshURL:"/c/portal/render_portlet?p_l_id\x3d\x26p_p_id\x3dcom_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_AuzHZxdBRzCS\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3d_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_u9rWrAYpG6S5__column-1\x26p_p_col_pos\x3d5\x26p_p_col_count\x3d7\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d%2F",refreshURLData:{}});Liferay.Portlet.register("com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_c6QMqghdRxao");Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:!1,columnPos:3,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_c6QMqghdRxao_",portletId:"com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_c6QMqghdRxao",refreshURL:"/c/portal/render_portlet?p_l_id\x3d\x26p_p_id\x3dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_c6QMqghdRxao\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3d_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_u9rWrAYpG6S5__column-2\x26p_p_col_pos\x3d3\x26p_p_col_count\x3d6\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d%2F",refreshURLData:{}});Liferay.Portlet.register("com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_eDfmvqOTj86Z");Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:!1,columnPos:0,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_eDfmvqOTj86Z_",portletId:"com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_eDfmvqOTj86Z",refreshURL:"/c/portal/render_portlet?p_l_id\x3d\x26p_p_id\x3dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_eDfmvqOTj86Z\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3d_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_AuzHZxdBRzCS__column-1\x26p_p_col_pos\x3d0\x26p_p_col_count\x3d1\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d%2F",refreshURLData:{}});Liferay.Portlet.register("com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_v0u97aBZocC9");Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:!1,columnPos:0,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_v0u97aBZocC9_",portletId:"com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_v0u97aBZocC9",refreshURL:"/c/portal/render_portlet?p_l_id\x3d\x26p_p_id\x3dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_v0u97aBZocC9\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3d_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_v7GD90cmrBR9__column-1\x26p_p_col_pos\x3d0\x26p_p_col_count\x3d1\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d%2F",refreshURLData:{}});Liferay.Portlet.register("com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_JiMzVe3qoqwZ");Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:!1,columnPos:3,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_JiMzVe3qoqwZ_",portletId:"com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_JiMzVe3qoqwZ",refreshURL:"/c/portal/render_portlet?p_l_id\x3d\x26p_p_id\x3dcom_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_JiMzVe3qoqwZ\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3d_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_u9rWrAYpG6S5__column-1\x26p_p_col_pos\x3d3\x26p_p_col_count\x3d7\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d%2F",refreshURLData:{}});Liferay.Portlet.register("com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_vo3YgdxuWx4y");Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:!1,columnPos:0,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_vo3YgdxuWx4y_",portletId:"com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_vo3YgdxuWx4y",refreshURL:"/c/portal/render_portlet?p_l_id\x3d\x26p_p_id\x3dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_vo3YgdxuWx4y\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3d_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_g2DJMtOw1raq__column-1\x26p_p_col_pos\x3d0\x26p_p_col_count\x3d1\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d%2F",refreshURLData:{}});Liferay.Portlet.register("com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJ1GYum6uLcm");Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:!1,columnPos:0,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJ1GYum6uLcm_",portletId:"com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJ1GYum6uLcm",refreshURL:"/c/portal/render_portlet?p_l_id\x3d\x26p_p_id\x3dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJ1GYum6uLcm\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3d_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_Hz5dSbhX09a6__column-3\x26p_p_col_pos\x3d0\x26p_p_col_count\x3d1\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d%2F",refreshURLData:{}});Liferay.Portlet.register("com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_JwomgnjC3ziK");Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:!1,columnPos:0,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_JwomgnjC3ziK_",portletId:"com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_JwomgnjC3ziK",refreshURL:"/c/portal/render_portlet?p_l_id\x3d\x26p_p_id\x3dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_JwomgnjC3ziK\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3d_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_v7GD90cmrBR9__column-2\x26p_p_col_pos\x3d0\x26p_p_col_count\x3d1\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d%2F",refreshURLData:{}});Liferay.Portlet.register("com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_rrT6VZPHlSQk");Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:!1,columnPos:0,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_rrT6VZPHlSQk_",portletId:"com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_rrT6VZPHlSQk",refreshURL:"/c/portal/render_portlet?p_l_id\x3d\x26p_p_id\x3dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_rrT6VZPHlSQk\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3d_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_JiMzVe3qoqwZ__column-1\x26p_p_col_pos\x3d0\x26p_p_col_count\x3d1\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d%2F",refreshURLData:{}});Liferay.Portlet.register("com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_TXU4qQe9TTpi");Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:!1,columnPos:0,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_TXU4qQe9TTpi_",portletId:"com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_TXU4qQe9TTpi",refreshURL:"/c/portal/render_portlet?p_l_id\x3d\x26p_p_id\x3dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_TXU4qQe9TTpi\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3d_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_qNH7p8Nol89L__col-quanhuyen\x26p_p_col_pos\x3d0\x26p_p_col_count\x3d1\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d%2F",refreshURLData:{}});function_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_TSDrLWYntMbT_monitorIframe(){varb=AUI(),a=null;try{varc=document.getElementById("_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_TSDrLWYntMbT_iframe"),a=c.contentWindow.document.location.href}catch(d){return!0}c.contentWindow.Liferay.on("endNigate",_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_TSDrLWYntMbT_monitorIframe);"thongkelienthong.tphcm.gov.vn/summary/index.iws"!=a&&"thongkelienthong.tphcm.gov.vn/summary/index.iws/"!=a&&(b.Lang.String.startsWith(a,"thongkelienthong.tphcm.gov.vn/summary/")&&(a=a.substring(46)),_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_TSDrLWYntMbT_updateHash(a));return!0}Liferay.provide(window,"_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_TSDrLWYntMbT_init",function(){varb=AUI(),a=document.location.hash.replace("#","");b.UA.gecko||(a=b.QueryString.unescape(a));if(a=b.QueryString.parse(a)._com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_TSDrLWYntMbT_){varc="";/^?\:\/\//.test(a)&&b.Lang.String.startsWith(a,"thongkelienthong.tphcm.gov.vn/summary/")||(c="thongkelienthong.tphcm.gov.vn/summary/");c+=a;(b=b.one("#_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_TSDrLWYntMbT_iframe"))&&b.attr("src",c)}},["aui-base","querystring"]);Liferay.provide(window,"_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_TSDrLWYntMbT_updateHash",function(b){vara=AUI(),c=document.location.hash.replace("#",""),c=a.QueryString.parse(c);c._com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_TSDrLWYntMbT_=b;c=a.QueryString.stringify(c);if(b=a.one("#p_p_id_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_TSDrLWYntMbT_.portlet-maximize-icona")){vard=b.attr("href"),d=d.split("#")[0];b.attr("href",d+"#"+c)}if(b=a.one("#p_p_id_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_TSDrLWYntMbT_a.portlet-icon-back"))d=b.attr("href"),d=d.split("#")[0],b.attr("href",d+"#"+c);location.hash=a.QueryString.escape(c)},["aui-base","querystring"]);_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_TSDrLWYntMbT_init();Liferay.Portlet.register("com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_TSDrLWYntMbT");Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:!1,columnPos:1,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_TSDrLWYntMbT_",portletId:"com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_TSDrLWYntMbT",refreshURL:"/c/portal/render_portlet?p_l_id\x3d\x26p_p_id\x3dcom_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_TSDrLWYntMbT\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3d_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_u9rWrAYpG6S5__column-2\x26p_p_col_pos\x3d1\x26p_p_col_count\x3d6\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d%2F",refreshURLData:{}});Liferay.Portlet.register("com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_VG5vsDUM9tQ2");Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:!1,columnPos:0,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_VG5vsDUM9tQ2_",portletId:"com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_VG5vsDUM9tQ2",refreshURL:"/c/portal/render_portlet?p_l_id\x3d\x26p_p_id\x3dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_VG5vsDUM9tQ2\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3d_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_3xrM71uyqsGd__column-2\x26p_p_col_pos\x3d0\x26p_p_col_count\x3d2\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d%2F",refreshURLData:{}});Liferay.Portlet.register("com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_3xrM71uyqsGd");Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:!1,columnPos:0,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_3xrM71uyqsGd_",portletId:"com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_3xrM71uyqsGd",refreshURL:"/c/portal/render_portlet?p_l_id\x3d\x26p_p_id\x3dcom_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_3xrM71uyqsGd\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3dcolumn-1\x26p_p_col_pos\x3d0\x26p_p_col_count\x3d2\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d%2F",refreshURLData:{}});Liferay.Portlet.register("com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_dhp601iRMAZw");Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:!1,columnPos:4,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_dhp601iRMAZw_",portletId:"com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_dhp601iRMAZw",refreshURL:"/c/portal/render_portlet?p_l_id\x3d\x26p_p_id\x3dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_dhp601iRMAZw\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3d_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_u9rWrAYpG6S5__column-2\x26p_p_col_pos\x3d4\x26p_p_col_count\x3d6\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d%2F",refreshURLData:{}});AUI().use("aui-tooltip","aui-autosize-iframe","liferay-menu","liferay-notice","aui-base","liferay-session","liferay-poller","querystring-parse",function(b){b.UA.mobile&&Liferay.Util.addInputCancel();(function(){if(!Liferay.Data.LFR_PORTAL_TOOLTIP){vara=["mouseenter","MSPointerDown","touchstart"];b.UA.ios&&(a=["touchstart"]);Liferay.Data.LFR_PORTAL_TOOLTIP=newb.TooltipDelegate({constrain:!0,opacity:1,trigger:".lfr-portal-tooltip",triggerHideEvent:["click","mouselee","MSPointerUp","touchend"],triggerShowEvent:a,visible:!1,zIndex:Liferay.zIndex.TOOLTIP})}})();(function(){newLiferay.Menu;for(vara=Liferay.Data.notices,c=1;c

साइट:Trang chủ - Cổng thông tin Thành phố Hồ Chí Minhरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट