Een kudtkoekiewall. Omdat dat moet, van de kudtkoekiewet.

  • 2022-01-07संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
Een kudtkoekiewall. Omdat dat moet, van de kudtkoekiewet.
  • वेबसाइट का पता:www.geenstijl.nl
  • सर्वर आईपी:104.26.15.165
  • स्थल का वर्णन:

डोमेन नाम:www.geenstijl.nlमूल्यांकन

के बारे में 500~20000

डोमेन नाम:www.geenstijl.nlबहे

223

डोमेन नाम:www.geenstijl.nlअच्छा या बुरा

उज्ज्वल और चिकना। बस कोने के आसपास काटो

वेबसाइट:Een kudtkoekiewall. Omdat dat moet, van de kudtkoekiewet.तौल

4

वेबसाइट:Een kudtkoekiewall. Omdat dat moet, van de kudtkoekiewet.IP

104.26.15.165

वेबसाइट:Een kudtkoekiewall. Omdat dat moet, van de kudtkoekiewet.सामग्री

GeenStijl:Tendentieus,ongefundeerd&nodelooskwetsend(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*newDate();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','/analytiEen kudtkoekiewall. Omdat dat moet, van de kudtkoekiewet.cs.js','ga');ga('create','UA--4','auto');//Alsjepremiumwasgeweestwerdendezegegevensgeanonimiseerd-premium.reuurder.gs/-/voordelenga('send','peview');GEENSTIJLADBLOCKERBLOCKERHee.JezitopGeenStijl.Enjehebteenad-blocker.VindjeadverteerdersstomenGeenStijlleuk?Datkomtmooiuit,daarhebbenweietsvoor:GeenStijlPremium.Nooitmeeradvertenties,eeuwigeopscheprechtenophetinternetennogmeertegekkedingen.NEE,GAWEGINLOGGENKOOPDANUISBEDANKT!GeenbetaalmuurOpGeenStijlzijnalletopicsgratistelezenentóchbentubereidomonsvanuwzuurverdiendegeldmetdonatiestesteunen.Zoblijvenwijstijlloos,enuaandegoedekantvanuwbrowsergeschiedenis.Bedankt!BedrVuleenbedrin&klikhierxGeenStijlTendentieus,ongefundeerd&nodelooskwetsendloginwordlidnachtmodustipredactiezoekenBierenGiro7244inHetStamCafé3000doden,gewonden.WHOschatwellicht20.000(!)slachtoffers HierverdermethetliveblogAardbevingAnatolischePlaat.Hetisallemaaltectoniek.DeArabischePlaatduwtdeAnatolischePlaatnaarhetWesten,eneensindezoveeljaarishetBAM.WantdieGrieksePlaatgeeftooknietmee. Dodentalisinmiddelsde3000gepasseerdenzalnogverderoplopen,naareenschrikbarendaantalvan20K,aldusWHO. TsunamivanTurkenintalkshowsnu,SinanCaninNieuwsuur,KarsubijOp1,EusbijOngehoordNieuws,endebelmeisjesvanEvaJinekzijnnogaanhetbellen.Jasorrymensen,weproberenookmaarwattegrappentijdensellendigerampen.VergeetunietwatindeRodeKruisCollectebustedoen,wantindiedoodziekeoorlogsnegorijvanTurkije/Syriëhebbenzegeencenttemakkenenheelweinigpneumatischehamers.Enhetiserdonker,enhetiserkoud.Latermeer.DANKU:591.000eurobinnenopGiro7244voorslachtoffersaardbevingTurkijeenSyrië(bron:RodeKruis)SocialBrrrSocialSocial@PrittStift |06-02-23|21:30 |525reactiesMickeyMouseis(alweer)lafferatGeldknerbuktvoorPoohBearNubevolkteDisneynooitdevoorstelinieindestrijdvoorhetvrijewoord,maardemeestrecenteknievaliswederomintenssneu.VoordetweedekeergeeftdeentertainmentgiganttoeaandePooh-censuur,waardooropmerkingenoverChinesedwangarbeidskampeninTheSimpsonsnietlangertezienzijninHongkong.DelokaleversievanDisney+ontkenthetbestaanvandebetreffendeafleveringzoalsdeplaatselijkeoverheiddatmethetbestaanvanmensenrechtendoet.Nietdeeerstekeer,wanttweejaarterugverdweeneenSimpsons-afleveringmeteenverwijzingnaarhetTiananmenprotestalspoorloosvandestreamingdienstinHongkong.Wederomblijktindatmuizenpakeenkapitalistischerattezittendiemetplezieraanderiantewinstenvandeserieknat,maardirecthetschipverlaatzodrahetwerkvandeeigenmedewerkersverdedigingbehoeft.Lekkermeeliftenopdepopulariteitvaneenedgyserie,maaralsdedoodzijndatdiedictatorialeMao'shunspioneballonnenrichtinghetmischekasteelsturenzodradeChinaeenkeeraandeverkeerdekantvaneengrapstaat.Danwerkendecensuurmachinesplotsopvolletoeren,aangezienhumorenprincipesbelangrijkzijn,maardikkewinstenveelbelangrijker.Lafgedrvaneenstelletjelaffegeldwolven.Schande!Nou,waarblijftdatderdeseizoenvanTheMandalorian? Leesverder@Struikrover |06-02-23|20:02 |59reactiesYvonneColdeweijerinhogerfrituurtegenuitspraakingecremeerdekroket-zaakVrijheidvanfrituuruiting!Belangrijkshowbizz-nieuwsdatdankzijdeAmsterdamserechterookbelangrijkvrijheidvanmeningsuitingnieuwsis:YvonneColdeweijergaatinhogerberoeptegendeuitspraakwaarinderechterbepaaldedatzijRachelHazesgeengecremeerdekroketmochtnoemen(ennogeenpaaranderedingendieiedereenisvergetenomdatYvonneColdeweijervanderechterRachelHazesgeengecremeerdekroketmochtnoemen).Hetisbijonswetendeeerstekeerdatfiguurlijkesnackseenrolspelenineenrechtszaak,duswijzijnalsliefhebbervanzowelhetvrijewoordalskroketten(bijvoorkeurniet-gecremeerd)blijmethetfeitdatdittotopdebodemworEen kudtkoekiewall. Omdat dat moet, van de kudtkoekiewet.dtuitgezocht. Lol@advertentieYouTube@Ronaldo |06-02-23|19:00 |164reactiesFOTO!Maarwieishet?EnwaaromookA)HannahPrins,zestaaternogsteeds.KnaphoorHannahB)WeereenBiroindegrachtgepleurd.Bestuurdervandeyuppencantaweetz'nparaplunogtereddenC)TientallenbikkelszwemmeninijskoudwaterReeuwijksePlassen.Ditisene'Maarten'ofzoD)JesseKler&zijnenigevriend,deklimaatparapluE)AwalkerbrestheelementsonthebeachduringstormyweatherinTeliv,IsraelF)DezekunstinstallatieverbeeldthetbedrijfvanMarcoBorsatoG)IetsmetAndrévanDuinH)HeekijkdaarhebjeNemjitvanNessa,eenprojectvoorbereidercivielebetonbouw(afdelingsluizen)uitdeomgevingvanVaassen.HetisvoorNemjitallemaalergingewikkeld,wanthijisdezoonvanhomoseksueelkoppel:PjotruitOekraïneenPeluitRusland.OpmerkelijkgenoegvechtenPjotrenPelnutégenelkaarindeomgevingvanBakhmut.Nadeoorloghopendeloversweersamentekomenomtegenietenvanelkaar,hetlevenendehomoseksualiteit.DankunnenzeookweerhunmannetjestaanindeopvoedingvanNemjit,diehetallemaalnietmeerzietzittenenzichzelfmetzijnlievelingsparapluprobeertteverzuipenindeNoordzeeI)Ietsanderslogisch,namelijk...@Mosterd |06-02-23|18:00 |78reactiesLil39;KleineinnieuwesinglemetBoefoverbreukJamieVaes:34;Bleefvanlinksnaarrechtsgaan34;LinksenrechtsmetdeautodeurjaErisookgoednieuwsvoordemensendiegecanceldekunstenaarswillensteunenmaarderijmelarijvanPimLammersnietpruimen:Lil'KleinekomtaanstaandevrijdsamenmetrapperrapperBoefmeteennieuwesingle.DaarinrapthijondermeeroverdebreukmetzijnexJamieVaes,dieweallemaalkennenvandieenevideowaarinhaarhoofdtussendeautodeurzat.Of,indewoordenvandemeesterzelf:"Bleefvanlinksnaarrechtsgaan".Juistja. Leesverder@Ronaldo |06-02-23|17:00 |117reactiesWoo.HugodeJongekeurdeposterOmarenSamiragoed,wethouderwilde39;lieververbinden39;GroenLinks-wethouder:'taalschuurtwel'Ukunthetzichvastnogwelherinneren,hetwasimmerspaseenmaandgeleden,datereenmaandgeledenenigeophefwasoverabri'sdieindegemeenteEindhovenwarenopgehangenmetdeopdruk'ErikenAnnemariekrijgenmorgendesleutel(OmarenSamiraniet)'.EenhoopEriksenAnnemariesdiehelemaalgeensleutelkregenoverdepis,eneenhoopOmarsenSamira'sdienuweerallerleiminderchristelijkereactiesoverzichheenkregenookoverdepis.Resultaat:nogmeerpolarisatietussenalhetgepolariseerdegedoedoor.Maar!WijvandeGeenStijlhebbengeWoot(ditklinktniet,red.)naarenkelestenenonderdezeabri'senzijntochnogwelwataardigsgevonden.HetwasalbekenddatdepostersdoordegemeenteEindhovenwarengeplaatstinhetkadervaneenlandelijkecampnetegenwoningdiscriminatieopdehuurmarktvanhetministerievanBinnenlandseZaken.Heelvervelendnatuurlijk,diediscriminatie,maarondertusseniseropdesocialehuurmarktooknogwatandersaandehandNAMELIJKDATNIEMANDEENWONINGKANKRIJGEN.Enwatblijktnuuitdestukken?Erwasgedoeomtrentdevertringvanhetbeschikbaarkomenvandepostersomdateenvandecommunicatie-ambtenarenziekwas,enomdatdetekstenvoordelandelijkecampnenogofficieelgoedgekeurdmoestendoordeminister,oftewelniemandminderdanHugoMattheüsdeJonge. Diehadmisschiengeenbetrokkenheidbijdecampne,maarhijwasduswelbetrokken:Opvallendcontrast:GroenLinks-wethouderSamir(nietteverwarrenmetSamira,red.)Toubvandiversiteit,zorg,jeugdenmaatschappelijkeondersteuningvoeldealop5december,ofteweleenmaandvoordeophef,opzijnklompenaandatdepostersgezeikopzoudenleveren. Indestukkenzijnnotulenaangetroffenvaneenoverlegwaarinde wethouderzegtdathijzelfvolgendekeerlieverkiestvoor'verbindendcommunicereni.p.v.tegenstellingenzoeken'.LeesjemeeHugodeJonge?34;verbindendcommunicereni.p.v.tegenstellingenzoeken34;SocialLeesverder@Ronaldo |06-02-23|16:00 |117reactiesDeTalibanzijninmiddelsnetalsu.Klenoverkantooruren,filesensocialmedia-verslingVredestijdspaartniemand."Therealtestandchallengewasnotduringthejihad.Rather,it’snow."Conclusie:tenzijhetinpermanentestaatvanoorlogverkeertproduceertuiteindelijkelkecultuurz'neigenFightClub[defilm].OnderstaanddemooistecitatenuitinterviewsmetTalibanstrijdersuitdorpjesdoorheelAfghanistandienugespeendvanelkeromantiekwegkwijneninnegen-tot-vijfkantoorbanenindehoofdstad.VanjegehelevolwassenlevenophetslveldnaarAmsterdamsehuurprijzen,e-mailsbeantwoorden,Zoom-vergaderingen,stedelijkstatusspel,Twitter-versling,nietwetenwaarjehetbijhetkoffieapparaatovermoethebbenomdatjegeenChinooksmetdaarin38inzittendenwaaronder17SEALsenSEALTeam6-ledenmeermetongeleideRPG'suitdeluchtmschieten,enwatjedusechtniemandtoewenst;vrouwen.OmarMansur,32,getrouwdevadervanvijfkinderen.Voormaligcommandantvanzo'n40mujahideen"Ihen’tbroughtmyfamilytoKabul.Therentofhousesisveryhighforussinceoursalaryisnomorethan15,000afghanis[roughly180USD].ItisfullysufficientforYahyakhelbutnotforKabul.Assoonas,Godwilling,Iheagoodsalary,Iwillbringmyfamilyhere.(...).WhatIdon’tlikeaboutKabulisitsever-increasingtrafficholdups.Lastyear,itwastolerablebutinthelastfewmonths,it’sbecomemoreandmorecongested.(...).Inthegroup,wehadagreatdegreeoffreedomaboutwheretogo,wheretostay,andwhethertoparticipateinthewar.However,thesedays,youhetogototheofficebefore8AMandstaytheretill4PM.Ifyoudon’tgo,you’reconsideredabsent,and[thewefor]thatdayiscutfromyoursalary.We’renowusedtothat,butitwasespeciallydifficultinthefirsttwoorthreemonths.TheotherprobleminKabulisthatmycomradesarenowscatteredthroughoutAfghanistan.ThoseinKabul,likeme,workfrom8AMto4PM.So,mostoftheweek,wedon’tgetanytimetomeeteachother."Leesverder@Spartacus |06-02-23|15:00 |104reactiesNieuweTinyHouseTerreur:Micro-appartementStudentenlevenderestvanuwlevenSocialDenktuhetergstegehadtehebbenmetdeTinyHouseTerreur,komterzo'nontwikkelaarlangsomhetconceptteAmsterdamsifiëren.Diestapeltsimpelwegeenaantalvandiekleinekottenopelkaarzodateen"micro-appartementencomplex"ontstaatmetwoonhokkenvan46vierkantemeter(kleinermochtniet,red.)waarmensenhunwoonkamerdelenenineenmuurkastslapen.Sorry,webedoelennatuurlijkeenbedstee.Eenhokvanvrijwelniets,maarwelinAmsterdamendaarombetaaltugewoondehoofdprijs.Zondergênevrenze1.400europermaandvoordezeriantebezemkast.Plus90euroservicekosten.Datisruim32europervierkantemeterenligtdaarmeeaanzienlijkhogerdandegemiddeldeAmsterdamsehuurprijs.Goedkoopisdatmicrowonendusniet,maarmetderecenteprijsstijgingenishetmogelijkdeenigeovergeblevenoptieomindehoofdstadteverblijven.Iedereeninstudentenwoningenvoorvolwassenen.Douchesdelenisgeldbesparen.Hetisnuwachtenopnano-woningen:bioindustrievoorarbeidersvlees.Staandslapen,eenpleedelenmetdriehonderdburenenopbergruimtevoorééningeklaptelaptop,maarwellekkerdichtbijhetcentrum.Ubezitgeenruimteenbentgelukkig.DeAmsterdamsewoningmarkt:leukerkunnenwehetnietmaken,welkleiner. Leesverder@Struikrover |06-02-23|14:01 |234reactiesSlachtoffers(opzoekenvanwat)voordoodin030ALAAAARMSocialTjadatkrijgjeervanalsjegeensnelwegenmbezettenen/oftomatensoepnaarschilderijenmgooien.DankerendeactievoerdersvanIkstinkzoRebellionweerterugnaarhunnatuurlijkehabitat:tussenvoorbijgangersdienietbepaaldonderdeindrukzijnvanhetengementvanFleur-Friso,Hendrik-MarieenSterre-Jan.Uhoortopdeachtergrondeenluchtalarm,bekenduitgebiedenwaarwelietsaandehandis,maardatisgewoonomdathetzojuistomweer12:00uur'smiddsopdeeerstevandemaandwas.MAARHETKLIMAATISNUOOKALINDEALARMFASEWANTHETWATERKOMT(nouja,misschienovereenpaareeuwen,ofmisschienover2000jaar,maartoch). Zininkipnu. @Ronaldo |06-02-23|13:00 |116reactiesGigantischenaschokTurkije;beeldstroomtbinnenDuizendenslachtoffersbijaardbeving&naschokken-liveblog&verzameltopicDereddingswerkzaamhedenzijninvollegangmaarinmiddelsiswelduidelijkdatdegigantischeaardbevinginhetzuidenvanTurkijeaanduizendenmensenhetlevenheeftgekost. Zekerindeafgelegengebieden,alsookinhetnoordenvanSyrië,komtdehulpverleningmoeizaamopgang.Devreesisdaternogveelmensenonderhetpuinliggen.Zojuistwerdhetgebiedopnieuwgetroffen,dooreenenormenaschokvan7.5+opdeschaalvanRichter(bijEkinözü).Nadeklikeenverzamelingapocalyptischbeeldmateriaalvandevoorbijeuren.Iedereenaleennieuweprofielfoto? UPDATE12.02uur-Ennógeennaschok,ditkeervan6opdeschaalvanRichter(Dogansehir)UPDATE12.59uur-65Nederlandsereddingswerkers(+8honden)opwegnaarTurkijeUPDATE14.15uur-BevingookgemeteninLimburg,NUKOMTHETWELHEELDICHTBIJUPDATE16.25uur-RodeKruisopentGiro7244UPDATE17.15uur-NieuwecijfersTurkije:1.541doden,9.733gewonden,3.471gebouweningestort.InSyriëzittenzeop850dodenen2.300gewondenUPDATE18.38uur-Weernieuwecijfers.Turkije1.651dood,11.119gewond.Syrië960dood,2.400gewond.SocialLeesverder@Mosterd |06-02-23|12:00 |362reactiesVolgendePinazoekenmenudossiersZoektermZoekTipredactieNachtmodusContactHuisregelsPrivacyencookiesCookieInstellingenAdverterenVoorwaardenPOPULAIRBIJKANSINONieuwNieuwsOokWilliamsvergeethelftvandeautotevervenAllesgrammetjeshelpenOud-Vitesse-spelerAtsuondervermistennaaardbevingenTurkijeKomtuitvoorHataysporJanSlterovergechanteerdeAndrévanDuin:39;verschrikkelijkwathemoverkomt39;Komiek39;valsbeschuldigd39;NieuweaardbevingTurkije:7.5opschaalvanRichterGrootstenatuurrampinTurksegeschiedenisRaadvanState:spreidingswetasielzoekersteingewikkeldVratregeringomaanpassingenNederlandstuurtreddingsteamnaardooraardbevinggetroffengebiedTurkijeenSyriëZeker1300dodengevallenPolitieschietressievehonddoodinGroningen39;Geenandereoplossing39;39;TikTok-stuntman39;overledennavalvanklifStorttetientallenmetersnaarbenedenThePostOnlineGooglekomtmeteigenAI-chatbot‘Bard’,concurrentievoorChatGPTHoeGoogleBardwilonderscheidenvanChatGPTwasonduidelijkNeonazi-leider‘AtomwaffenDivision’wildeaanslplegenopelektriciteitsnetBaltimoreDoel:39;dezehelestadvolledigvernietigen39;Rusland:Oekraïneheeftchemischewapensgebruikt39;InbuurtvanSoledarenBakhmut39;CrashtoestelNepalverloorstuwkrachtinbeidemotorentijdenslaatstefaselandingBlijktuitcockpitvoicerecorderenflightdatarecorderVerenigdeNaties:‘WereldgaatgrotereoorlogoverOekraïnetegemoet’39;Kansenopverdereescalatieenbloedvergietenblijventoenemen39;Geenstijl.tvGeenStijlpollPollopdekleintjesBesparen?Stoppenmeteten&drinkenStoppenmetdouchenStoppenmetnaardehoerengaanStoppenmetA-merkenkopenStoppenmetthermostaatop20zettenStoppenmetgeensalarisverhogingvrenStoppenmetrokenStoppenmetnaarLowlandsgaanStoppenmetFIFA-kaartjeskopenIkbespaarnergensopPollisVerlopen.PollopdekleintjesBesparen?GeenStijlHeadlines07-02-23DelaatstetopicsopGeenStijlBierenGiro7244inHetStamCaféMickeyMouseis(alweer)lafferatYvonneColdeweijerinhogerfrituurtegenuitspraakingecremeerdekroket-zaakFOTO!Maarwieishet?Lil39;KleineinnieuwesinglemetBoefoverbreukJamieVaes:34;Bleefvanlinksnaarrechtsgaan34;Woo.HugodeJongekeurdeposterOmarenSamiragoed,wethouderwilde39;lieververbinden39;DeTalibanzijninmiddelsnetalsu.Klenoverkantooruren,filesensocialmedia-verslingVroegahrandomizerArchiefNeemeenkijkjeindestijllozegaarkeuken.Februari2023Januari2023December2022November2022OktobEen kudtkoekiewall. Omdat dat moet, van de kudtkoekiewet.er2022September2022Meer...OverGeenStijl: Contact /Huisregels /RSS /Privacyencookies /Cookieinstellingen/ResponsibleDisclosure /Adverteren /VoorwaardenTipderedactieWiljeeendocumentversturen?Stuurdangewoondirecteenmailnaarredactie@geenstijl.nl.Hoefjeookgeenrobotcheckuittevoeren.NaamsiteLinkhttpJenaamJee-mailExtrauitleg(optioneel)Verstuurlinktips:Energievergelijken|Autoverzekeringvergelijken|Zorgverzekeringvergelijken|KinderkledingKansino.HétonlinecasinovanNederland.Onlinecasinometlicentie|Bookmakers|Onlinecasinooverzicht|BookmakersNederlandOnlineCasino|Bookmakers|OnlineCasino|OnlineGokken|Brokerfolio.combrokersvergelijken|onlinebookmakersinNederlandGoksitesvergelijker.nl|Onlinecasinofortuna.com|OnlineCasinoTop5|Casinobonussen|Crypto-casino.nlwindow.redactiePraatQuery="";window.onload=function(event){};var$buoop={notify:{i:12,f:-4,o:-4,s:-4,c:-4},unsecure:true,unsupported:false,api:5,reminderClosed:720,l:'nl',no_permanent_hide:true,text:{msg:"Zegmakker,jebrowser({brow_name})isverouderd.",msgmore:'Daarmeeloopjehetrisicoopallerleiwebnarigheidenhebjekansdatsitesnietgoedwerken.',bupdate:'Ok,updatedanmaar',bignore:'Bemoeijeernietmee',}};function$buo_f(){vare=document.createElement("script");e.src="//browser-update.org/update.min.js";document.body.appendChild(e);}try{document.addEventListener("DOMContentLoaded",$buo_f,false)}catch(e){window.attachEvent("onload",$buo_f)}

साइट:Een kudtkoekiewall. Omdat dat moet, van de kudtkoekiewet.रिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट